Uradni list

Številka 39
Uradni list RS, št. 39/2016 z dne 3. 6. 2016
Uradni list

Uradni list RS, št. 39/2016 z dne 3. 6. 2016

Kazalo

1734. Odlok o ustanovitvi Sveta za varstvo uporabnikov javnih dobrin Občine Jesenice, stran 5988.

  
Na podlagi 14. in 15. člena Zakona o gospodarskih javnih službah (Uradni list RS, št. 32/93, s sprem.), 12. člena Odloka o gospodarskih javnih službah v Občini Jesenice (Uradni list RS, št. 102/07 in sprem.) ter 14. in 101. člena Statuta Občine Jesenice (Uradni list RS, št. 101/15) je Občinski svet Občine Jesenice na 13. redni seji dne 19. 5. 2016 sprejel
O D L O K 
o ustanovitvi Sveta za varstvo uporabnikov javnih dobrin Občine Jesenice 
1. člen 
V Občini Jesenice se s tem odlokom ustanovi Svet za varstvo uporabnikov javnih dobrin (v nadaljevanju odloka: Svet) kot organ za varstvo pravic uporabnikov javnih dobrin v razmerju do izvajalcev dejavnosti gospodarskih javnih služb na območju Občine Jesenice.
S tem odlokom so določena delovna področja, naloge, pristojnosti Sveta, njegova sestava in organ, ki za Svet opravlja administrativno strokovna opravila.
2. člen 
Svet je ustanovljen za varstvo pravic uporabnikov javnih dobrin, ki se zagotavljajo z naslednjimi gospodarskimi javnimi službami:
– oskrba s pitno vodo,
– odvajanje in čiščenje komunalne in padavinske odpadne vode,
– ravnanje z odpadki,
– urejanje in čiščenje javnih površin,
– vzdrževanje občinskih javnih cest in javnih poti,
– pokopališka in pogrebna dejavnost ter urejanje pokopališč,
– pomoč, oskrba in namestitev zapuščenih živali v zavetišču,
– izvajanje javnega mestnega prometa,
– distribucija toplote iz vročevodnega sistema,
– dejavnost sistemskega operaterja distribucijskega omrežja zemeljskega plina,
– upravljanje in urejanje mestne tržnice.
Svet lahko na pobudo župana, občinskega sveta in svetov krajevnih skupnosti ter na svojo pobudo obravnava tudi druga vprašanja iz pristojnosti občine, ki so povezana z varstvom javnih dobrin.
3. člen 
Svet ima naslednje naloge in pristojnosti:
– usklajuje in varuje interese uporabnikov javnih dobrin v razmerju do izvajalcev gospodarskih javnih služb,
– daje organom Občine Jesenice pripombe, pobude in predloge v zvezi z izvajanjem gospodarskih javnih služb z namenom, da le-ti sprejmejo potrebne ukrepe za zagotavljanje varstva uporabnikov javnih dobrin,
– usklajuje interese uporabnikov v zvezi z načrtovanjem razvoja in izvajanjem gospodarskih javnih služb v razmerju do pristojnih organov Občine Jesenice,
– zastopa interese uporabnikov v razmerju do izvajalcev storitev, opozarja na pomanjkljivosti ter predlaga izboljšave,
– opravlja druge naloge v skladu z zakonom in občinskimi akti s področja gospodarskih javnih služb.
4. člen 
V zvezi z uporabo javnih dobrin in izvajanjem gospodarskih javnih služb Svet daje pripombe, pobude in predloge organom občine. Organi občine morajo obravnavati pobude in predloge Sveta in ga o svojih stališčih in ukrepih obvestiti.
5. člen 
Člani Sveta so vsakokratni predsedniki krajevnih skupnosti Občine Jesenice.
Člane Sveta imenuje in razrešuje občinski svet.
Članstvo v Svetu preneha z dnem poteka mandatne dobe sveta krajevne skupnosti oziroma z dnem razrešitve.
Člani Sveta na svoji prvi seji z večino glasov vseh članov izvolijo predsednika Sveta in njegovega namestnika.
6. člen 
Svet za svoje delo sprejme Poslovnik o delu.
7. člen 
Administrativno strokovna opravila za Svet opravlja sodelavec za tisto krajevno skupnost, katere predsednik je hkrati tudi predsednik Sveta.
8. člen 
Z dnem uveljavitve tega odloka preneha veljati Odlok o ustanovitvi Sveta za varstvo uporabnikov javnih dobrin Občine Jesenice (Uradni list RS, št. 34/08 in 34/09).
9. člen 
Ta odlok začne veljati petnajsti dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije.
Št. 007-2/2016
Jesenice, dne 19. maja 2016
Župan 
Občine Jesenice 
Tomaž Tom Mencinger l.r.

AAA Zlata odličnost

Nastavitve piškotkov

Vaše trenutno stanje

Prikaži podrobnosti