Uradni list

Številka 39
Uradni list RS, št. 39/2016 z dne 3. 6. 2016
Uradni list

Uradni list RS, št. 39/2016 z dne 3. 6. 2016

Kazalo

1728. Javno naznanilo o javni razgrnitvi in javni obravnavi dopolnjenega osnutka sprememb in dopolnitev Občinskega prostorskega načrta Občine Črnomelj po skrajšanem postopku, 2. sprememba in dopolnitev, stran 5962.

  
Na podlagi 50. in 53. člena Zakona o prostorskem načrtovanju (Uradni list RS, št. 33/07, 70/08 – ZVO-1B, 108/09, 80/10 – ZUPUDPP, 43/11 – ZKZ-C, 57/12, 57/12 – ZUPUDPP-A, 109/12, 76/14 – odl. US in 14/15 – ZUUJFO) Občina Črnomelj objavlja
J A V N O  N A Z N A N I L O 
o javni razgrnitvi in javni obravnavi dopolnjenega osnutka sprememb in dopolnitev Občinskega prostorskega načrta Občine Črnomelj po skrajšanem postopku, 2. sprememba in dopolnitev 
1. Kraj in čas javne razgrnitve ter spletni naslov razgrnitve
Javna razgrnitev dopolnjenega osnutka sprememb in dopolnitev Občinskega prostorskega načrta Občine Črnomelj (v nadaljevanju: SD OPN-2) bo potekala od 10. junija 2016 do vključno 24. junija 2016 v prostorih Občine Črnomelj, soba št. 23, ob delavnikih v času uradnih ur občinske uprave. Na spletnem naslovu www.crnomelj.si bo dostopna elektronska oblika SD OPN-2.
2. Kraj in čas javne obravnave
Javna obravnava dopolnjenega osnutka SD OPN-2 bo v sredo 22. junija 2016, ob 15.30 uri v sejni sobi Občine Črnomelj.
Javno obravnavo bo vodila pristojna služba občinske uprave.
3. Način dajanja mnenj in pripomb javnosti ter rok za njihovo posredovanje
Javnost bo lahko podala mnenja in pripombe na dopolnjen osnutek SD OPN-2 v pisni obliki, ki jih pošlje na naslov: Občina Črnomelj, Trg svobode 3, 8340 Črnomelj, z oznako »Javna razgrnitev SD OPN – pripombe«. Pripombe in mnenja bo možno podati samo v času trajanja javne razgrnitve.
Št. 350-11/2016
Črnomelj, dne 30. maja 2016
Županja 
Občine Črnomelj 
Mojca Čemas Stjepanovič l.r.