Uradni list

Številka 39
Uradni list RS, št. 39/2016 z dne 3. 6. 2016
Uradni list

Uradni list RS, št. 39/2016 z dne 3. 6. 2016

Kazalo

1724. Sklep o stanovanjski najemnini, stran 5955.

  
Na podlagi 115. člena Stanovanjskega zakona (Uradni list RS, št. 69/03, 18/04 – ZVKSES, 47/06 – ZEN, 45/08 – ZVEtL, 57/08, 90/09 – odl. US, 56/11 – odl. US, 87/11, 62/10 – ZUPJS, 40/11 – ZUPJS-A in 40/12 – ZUJF), Uredbe o metodologiji za oblikovanje najemnin v neprofitnih stanovanjih ter merilih in postopku za uveljavljanje subvencioniranih najemnin (Uradni list RS, št. 131/03, 142/04, 99/08, 62/10 – ZUPJS in 40/11 – ZUPJS-A) in 16. člena Statuta Občine Ajdovščina (Uradni list RS, št. 44/12 in 85/15) je Občinski svet Občine Ajdovščina na 16. seji 26. 5. 2016 sprejel
S K L E P 
o stanovanjski najemnini 
I. 
S tem sklepom se določi način določitve višine neprofitne najemnine za neprofitna stanovanja, namenska najemna stanovanja, bivalne enote ter tržne najemnine za neprofitna stanovanja in namenska stanovanja najemnikov, ki presegajo dohodkovni cenzus določen po Pravilniku o dodeljevanju neprofitnih stanovanj v najem oziroma sprejmejo večje stanovanje kot bi jim pripadalo po površinskih normativih iz Pravilnika o dodeljevanje neprofitnih stanovanj v najem, in so v lasti Občine Ajdovščina oziroma jih Občina Ajdovščina oddaja v podnajem.
Za protipravno zasedene stanovanjske enote iz prejšnjega odstavka v lasti Občine Ajdovščina se določi način določitve uporabnin.
II. 
Za neprofitna stanovanja, namenska najemna stanovanja in bivalne enote se v najemni pogodbi določi višina najemnine po Uredbi o metodologiji za oblikovanje najemnin v neprofitnih stanovanjih ter merilih in postopku za uveljavljanje subvencioniranih najemnin, upoštevaje letno stopnjo neprofitne najemnine v višini 4,68 % od vrednosti stanovanja.
III. 
Če dohodki najemnika in uporabnikov neprofitnih ali namenskih najemnih stanovanj iz prejšnje točke presegajo predpisan dohodkovni cenzus za upravičenost do neprofitnega najemnega stanovanja po Pravilniku o dodeljevanju neprofitnih stanovanj se, upoštevaje sklenjene najemne pogodbe, določi tržna najemnina v višini 6,5 eurov/m2 stanovanjske površine.
Če najemniki neprofitnih in namenskih stanovanj sprejmejo večje stanovanje kot bi jim po površinskih normativih iz Pravilnika o dodeljevanju neprofitnih stanovanj v najem pripadalo, se razlika v m2 obračuna skladno s prejšnjim odstavkom.
IV. 
Za uporabnike stanovanjskih enot iz točke I., ki so se vselili brez pravne podlage, se določi uporabnina v višini iz II. točke tega sklepa tako, da se odstotek od vrednosti stanovanja poveča za 50 %.
V. 
Ta sklep začne veljati naslednji dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije.
Št. 35280-1/2016
Ajdovščina, dne 27. maja 2016
 
Župan 
Občine Ajdovščina 
Tadej Beočanin l.r.