Uradni list

Številka 39
Uradni list RS, št. 39/2016 z dne 3. 6. 2016
Uradni list

Uradni list RS, št. 39/2016 z dne 3. 6. 2016

Kazalo

1718. Pravilnik o spremembah in dopolnitvah Pravilnika o javnih listinah v višjem strokovnem izobraževanju, stran 5924.

  
Na podlagi 19. in 54. člena Zakona o višjem strokovnem izobraževanju (Uradni list RS, št. 86/04 in 100/13) ministrica za izobraževanje, znanost in šport izdaja
P R A V I L N I K 
o spremembah in dopolnitvah Pravilnika o javnih listinah v višjem strokovnem izobraževanju 
1. člen
V Pravilniku o javnih listinah v višjem strokovnem izobraževanju (Uradni list RS, št. 83/08 in 30/10) se v 1. členu za besedo »programih« doda besedilo »ter evidentiranje teh javnih listin«.
2. člen 
V 2. členu se za besedilom člena, ki se označi kot prvi odstavek, doda nov drugi odstavek, ki se glasi:
»(2) Javne listine, določene s tem pravilnikom, se evidentirajo v skladu s tem pravilnikom, in sicer po kronološkem vrstnem redu nastanka, študijskih letih, letnikih, študijskih programih in abecednem redu študentov.«.
3. člen 
4. člen se spremeni tako, da se glasi:
»4. člen
(nadomestna javna listina) 
(1) Višja strokovna šola študentu, ki izgubi javno listino oziroma se ta poškoduje, uniči ali odtuji, izda nadomestno javno listino. Višja strokovna šola vodi evidenco izdanih nadomestnih javnih listin v skladu z drugim odstavkom 2. člena tega pravilnika.
(2) Nadomestna javna listina se izda na enakem obrazcu, ki se uporablja za javne listine iz 2. člena tega pravilnika, s tem, da se označi, da gre za nadomestno javno listino, in navede katero javno listino se nadomešča (številka in datum izdaje ter ime in poslovni naslov izdajatelja izvirnika).
(3) Če je treba izvirnik javne listine razveljaviti, višja strokovna šola to stori tako, da ga prečrta oziroma preluknja in na vidnem mestu označi, da je razveljavljen ter navede številko in datum izdaje akta o razveljavitvi.«.
4. člen 
Priloga se nadomesti z novo prilogo, ki je v prilogi tega pravilnika.
KONČNA DOLOČBA 
5. člen
Ta pravilnik začne veljati naslednji dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije, razen obrazca diplome, Priloge k diplomi (slovenski jezik) in Priloge k diplomi (angleški jezik), ki začnejo veljati 13. julija 2016.
Št. 0070-94/2015
Ljubljana, dne 12. maja 2016
EVA 2015-3330-0081
dr. Maja Makovec Brenčič l.r.
Ministrica 
za izobraževanje, 
znanost in šport