Uradni list

Številka 39
Uradni list RS, št. 39/2016 z dne 3. 6. 2016
Uradni list

Uradni list RS, št. 39/2016 z dne 3. 6. 2016

Kazalo

1717. Pravilnik o gozdnogospodarskem načrtu gozdnogospodarske enote Vzhodno Goričko (2015–2024), stran 5923.

  
Na podlagi sedmega odstavka 14. člena Zakona o gozdovih (Uradni list RS, št. 30/93, 56/99 – ZON, 67/02, 110/02 – ZGO-1, 115/06 – ORZG40, 110/07, 106/10, 63/13, 101/13 – ZDavNepr, 17/14 in 24/15) izdaja minister za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano
P R A V I L N I K 
o gozdnogospodarskem načrtu gozdnogospodarske enote Vzhodno Goričko (2015–2024) 
1. člen
S tem pravilnikom se sprejme gozdnogospodarski načrt gozdnogospodarske enote Vzhodno Goričko (2015–2024), št. 13-4/2015 z dne 8. oktobra 2015, ki ga je za obdobje od 1. januarja 2015do 31. decembra 2024 izdelal Zavod za gozdove Slovenije, Območna enota Murska Sobota.
2. člen 
Gozdnogospodarska enota Vzhodno Goričko, ki meri 13.137,99 ha, se nahaja v murskosoboškem gozdnogospodarskem območju, v občinah Moravske Toplice, Gornji Petrovci in Puconci, oziroma v katastrskih občinah Suhi Vrh, Sebeborci, Krnci, Ivanovci, Kančevci, Lončarovci, Ratkovci, Berkovci, Ivanjševci, Središče, Prosenjakovci, Selo, Fokovci, Andrejci, Moravci, Tešanovci, Vučja Gomila, Čikečka vas, Pordašinci, Motvarjevci, Bukovnica, Filovci, Bogojina, Kukeč in Bokrači.
3. člen 
V gozdnogospodarski enoti Vzhodno Goričko je s 1. januarjem 2015 ugotovljeno naslednje stanje gozdov:
1. lastništvo: 87 % zasebnih gozdov v lasti fizičnih ali pravnih oseb, 12 % državnih gozdov in 1 % gozdov lokalnih skupnosti;
2. površina: 5.170,59 ha, od katere je 325,89 ha večnamenskih gozdov, 3,58 ha gozdov s posebnim namenom v katerih ukrepi niso dovoljeni in 4.855,67 ha gozdov s posebnim namenom, v katerih so ukrepi dovoljeni;
3. lesna zaloga: 284 m3/ha, od tega 70 m3/ha iglavcev in 214 m3/ha listavcev;
4. tekoči letni prirastek: 6,88 m3/ha, od tega 1,24 m3/ha iglavcev in 5,64 m3/ha listavcev.
4. člen 
(1) V gozdnogospodarskem načrtu gozdnogospodarske enote Vzhodno Goričko (2015–2024) je ob upoštevanju usmeritev iz gozdnogospodarskega načrta murskosoboškega gozdnogospodarskega območja, izdelanega za obdobje od 1. januarja 2011 do 31. decembra 2020, ugotovljenega stanja gozdov, analize preteklega gospodarjenja, zakonitosti razvoja gozdov in pridobljenih spoznanj pri spremljanju razvoja gozdov v gozdnogospodarski enoti Vzhodno Goričko določeno, da so najbolj poudarjene funkcije gozdov, ki določajo način gospodarjenja z gozdom:
– proizvodne funkcije na površini 4.837,1 ha,
– ekološke funkcije na površini 17,52 ha ter
– socialne funkcije na površini 1,3 ha.
(2) Na podlagi funkcij gozdov in njihovega ovrednotenja so v gozdnogospodarskem načrtu gozdnogospodarske enote Vzhodno Goričko (2015–2024) določeni cilji gospodarjenja z gozdom in gozdnim prostorom ter usmeritve za njihovo doseganje.
5. člen 
(1) Na podlagi ciljev in usmeritev iz drugega odstavka prejšnjega člena so v gozdnogospodarski enoti Vzhodno Goričko za obdobje od 1. januarja 2015 do 31. decembra 2024 določeni naslednji ukrepi:
– najvišji možni posek v višini 272.302 m3, od tega 62.012 m3 iglavcev in 210.290 m3 listavcev,
– gojitvena dela, potrebna za ohranitev in razvoj gozdov, na površini 315,41 ha,
– nega drogovnjaka na površini 310,71 ha,
– varstvena dela, potrebna za zaščito pred divjadjo, in sicer zaščita s količenjem ali tulci v obsegu 1.500 kosov in zaščita z ograjo v dolžini 1.120 m,
– ostala dela v obsegu 500 ur.
(2) V gozdnogospodarskem načrtu gozdnogospodarske enote Vzhodno Goričko (2015–2024) so določeni ukrepi in načini njihove izvedbe tudi na ravneh rastiščnogojitvenih razredov in odsekov.
6. člen 
Pri izdelavi gozdnogojitvenih načrtov za posamezne ekosisteme in njihove dele v gozdnogospodarski enoti Vzhodno Goričko, v obdobju od uveljavitve tega pravilnika do 31. decembra 2024, se morajo upoštevati cilji, usmeritve in ukrepi, določeni v gozdnogospodarskem načrtu gozdnogospodarske enote Vzhodno Goričko (2015–2024).
7. člen 
Po en izvod gozdnogospodarskega načrta gozdnogospodarske enote Vzhodno Goričko (2015–2024) je na vpogled na sedežu Zavoda za gozdove Slovenije, Območne enote Murska Sobota, Ulica arhitekta Novaka 17, Murska Sobota, na sedežu Zavoda za gozdove Slovenije, Krajevne enote Gornji Petrovci, Gornji Petrovci 31 d, Gornji Petrovci in na Ministrstvu za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano, Dunajska 22, Ljubljana, kjer se hrani tudi dokumentacija v zvezi s postopkom sprejemanja gozdnogospodarskega načrta gozdnogospodarske enote Vzhodno Goričko (2015–2024).
8. člen 
Ta pravilnik začne veljati naslednji dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije.
Št. 007-487/2015
Ljubljana, dne 26. maja 2016
EVA 2015-2330-0035
Mag. Dejan Židan l.r.
minister 
za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano