Uradni list

Številka 39
Uradni list RS, št. 39/2016 z dne 3. 6. 2016
Uradni list

Uradni list RS, št. 39/2016 z dne 3. 6. 2016

Kazalo

1715. Pravilnik o vrstah in načinu zbiranja podatkov za letno statistično poročilo o oddanih javnih naročilih, stran 5920.

  
Na podlagi tretjega odstavka 108. člena Zakona o javnem naročanju (Uradni list RS, št. 91/15) izdaja minister za javno upravo
P R A V I L N I K 
o vrstah in načinu zbiranja podatkov za letno statistično poročilo o oddanih javnih naročilih 
1. člen
Ta pravilnik določa vrste in način zbiranja podatkov za letno statistično poročilo o oddanih javnih naročilih, ki ga Ministrstvo za javno upravo pripravi v skladu s tretjim odstavkom 107. člena Zakona o javnem naročanju (Uradni list RS, št. 91/15; v nadaljnjem besedilu: ZJN-3).
2. člen
(1) Za pripravo statističnega poročila iz tretjega odstavka 107. člena ZJN-3 se iz obvestil iz 5. točke prvega odstavka 52. člena ZJN-3, objavljenih na portalu javnih naročil, zajamejo:
1. vrste podatkov, ki jih:
a) za javno naročanje na splošnem področju, razen za postopek naročila male vrednosti in naročila iz drugega odstavka 21. člena ZJN-3, določajo deli D, F, G in J Priloge V Direktive 2014/24/EU Evropskega parlamenta in Sveta z dne 26. februarja 2014 o javnem naročanju in razveljavitvi Direktive 2004/18/ES (UL L št. 94 z dne 28. 3. 2014, str. 65), nazadnje spremenjene z Delegirano uredbo Komisije (EU) 2015/2170 z dne 24. novembra 2015 o spremembi Direktive 2014/24/EU Evropskega parlamenta in Sveta glede mejnih vrednosti za uporabo v postopkih za oddajo naročil (UL L št. 307 z dne 25. 11. 2015, str. 5),
b) za javno naročanje na infrastrukturnem področju, razen za postopek naročila male vrednosti in naročila iz drugega odstavka 21. člena ZJN-3, določajo Priloga XII, Priloga XVI, del D Priloge XVIII in Priloga XX Direktive 2014/25/EU Evropskega parlamenta in Sveta z dne 26. februarja 2014 o javnem naročanju naročnikov, ki opravljajo dejavnosti v vodnem, energetskem in prometnem sektorju ter sektorju poštnih storitev ter o razveljavitvi Direktive 2004/17/ES (UL L št. 94 z dne 28. 3. 2014, str. 243), nazadnje spremenjene z Delegirano uredbo Komisije (EU) 2015/2171 z dne 24. novembra 2015 o spremembi Direktive 2014/25/EU Evropskega parlamenta in Sveta glede mejnih vrednosti za uporabo v postopkih za oddajo naročil (UL L št. 307 z dne 25. 11. 2015, str. 7), in
c) za javno naročanje na splošnem ali infrastrukturnem področju za postopek naročila male vrednosti določa Priloga 2 Uredbe o informativnem seznamu naročnikov in obveznih informacijah v obvestilih za postopek naročila male vrednosti (Uradni list RS, št. 37/16) ter
2. naslednje vrste podatkov:
a) ocenjena vrednost naročila oziroma njegovega sklopa brez DDV,
b) ali so v okvirnem sporazumu opredeljeni vsi pogodbeni pogoji, zaradi česar se bodo posamezna naročila oddajala brez ponovnega odpiranja konkurence med strankami okvirnega sporazuma, če se obvestilo nanaša na sklenitev okvirnega sporazuma,
c) ali je bilo javno naročilo oziroma njegov sklop oddan na način, ki v kakršni koli meri upošteva kateri koli okoljski vidik (opredelitev predmeta javnega naročila, tehnične specifikacije, merila za izbor, pogoji za ugotavljanje sposobnosti ponudnika, pogodbena določila iz obligacijskega razmerja, drugo),
č) ali je bila pri oddaji javnega naročila oziroma njegovega sklopa upoštevana uredba, ki ureja zeleno javno naročanje,
d) ali je bilo javno naročilo oziroma njegov sklop oddan na način, ki v kakršni koli meri upošteva kateri koli socialni vidik (opredelitev predmeta javnega naročila, tehnične specifikacije, merila za izbor, pogoji za ugotavljanje sposobnosti ponudnika, pogodbena določila iz obligacijskega razmerja, drugo),
e) število ponudnikov, ki so bili glede na javno naročilo oziroma njegov sklop izločeni iz postopka javnega naročanja zaradi pravnomočne obsodbe za kaznivo dejanje, in
f) informacije in razlogi za morebitno neoddajo javnega naročila oziroma njegovega sklopa.
(2) Glede oddanih javnih naročil, katerih vrednost je nižja od vrednosti iz prvega odstavka 21. člena ZJN-3, sporoči naročnik, na način, določen v drugem odstavku 106. člena ZJN-3, in ločeno za blago, storitve in gradnje, naslednje vrste podatkov:
– skupno pogodbeno vrednost brez DDV in
– skupno število naročil.
PREHODNE IN KONČNA DOLOČBA 
3. člen
(1)Statistični podatki o javnih naročilih na splošnem področju, za katera je naročnik objavil obvestilo o naročilu pred 31. 3. 2016, se zajamejo v skladu s Pravilnikom o vrstah podatkov o oddanih javnih naročilih v preteklem letu na podlagi Zakona o javnem naročanju in načinu njihovega zbiranja (Uradni list RS, št. 8/09, 3/13, 3/15 in 91/15 – ZJN-3), če je bilo do tega dne zanje objavljeno tudi obvestilo o njihovi oddaji, sicer se statistični podatki zajamejo v skladu s tem pravilnikom.
(2) Statistični podatki o javnih naročilih na infrastrukturnem področju, za katera je naročnik objavil obvestilo o naročilu pred 31. 3. 2016, se zajamejo v skladu s Pravilnikom o vrstah podatkov o oddanih javnih naročilih v preteklem letu na podlagi Zakona o javnem naročanju na vodnem, energetskem, transportnem področju in področju poštnih storitev in načinu njihovega zbiranja (Uradni list RS, št. 8/09, 3/13, 3/15 in 91/15 – ZJN-3), če je bilo do tega dne zanje objavljeno tudi obvestilo o njihovi oddaji, sicer se statistični podatki zajamejo v skladu s tem pravilnikom.
(3) Statistični podatki o posameznih naročilih, ki so bila na splošnem področju oddana na podlagi sklenjenega okvirnega sporazuma, se zajamejo v skladu s Pravilnikom o vrstah podatkov o oddanih javnih naročilih v preteklem letu na podlagi Zakona o javnem naročanju in načinu njihovega zbiranja (Uradni list RS, št. 8/09, 3/13, 3/15 in 91/15 – ZJN-3), če je bilo do 31. 3. 2016 zanje objavljeno obvestilo o oddaji posameznih naročil na podlagi okvirnega sporazuma, sicer se statistični podatki zajamejo iz obvestila iz 5. točke prvega odstavka 52. člena Zakona o javnem naročanju (Uradni list RS, št. 91/15) in v skladu s tem pravilnikom.
(4) Statistični podatki o posameznih naročilih, ki so bila na infrastrukturnem področju oddana na podlagi sklenjenega okvirnega sporazuma, se zajamejo v skladu s Pravilnikom o vrstah podatkov o oddanih javnih naročilih v preteklem letu na podlagi Zakona o javnem naročanju na vodnem, energetskem, transportnem področju in področju poštnih storitev in načinu njihovega zbiranja (Uradni list RS, št. 8/09, 3/13, 3/15 in 91/15 – ZJN-3), če je bilo do 31. 3. 2016 zanje objavljeno obvestilo o oddaji posameznih naročil na podlagi okvirnega sporazuma, sicer se statistični podatki zajamejo iz obvestila iz 5. točke prvega odstavka 52. člena Zakona o javnem naročanju (Uradni list RS, št. 91/15) in v skladu s tem pravilnikom.
(5) Statistični podatki o javnih naročilih na splošnem področju, katerih vrednost je nižja od vrednosti iz drugega odstavka 12. člena Zakona o javnem naročanju (Uradni list RS, št. 12/13 – uradno prečiščeno besedilo, 19/14, 90/14 – ZDU-1I in 91/15 – ZJN-3) in ki so bila v skladu s tem zakonom oddana v letu 2016, se zajamejo v skladu z drugim odstavkom 106. člena Zakona o javnem naročanju (Uradni list RS, št. 91/15) in tem pravilnikom.
(6) Statistični podatki o javnih naročilih na infrastrukturnem področju, katerih vrednost je nižja od vrednosti iz drugega odstavka 17. člena tega Zakona o javnem naročanju na vodnem, energetskem transportnem področju in področju poštnih storitev (Uradni list RS, št. 72/11 – uradno prečiščeno besedilo, 43/12 – odl. US, 90/12, 19/14, 90/14 – ZDU-1I in 91/15 – ZJN-3) in ki so bila v skladu s tem zakonom oddana v letu 2016, se zajamejo v skladu z drugim odstavkom 106. člena Zakona o javnem naročanju (Uradni list RS, št. 91/15) in tem pravilnikom.
4. člen
Ta pravilnik začne veljati naslednji dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije.
Št. 007-1004/2015/23
Ljubljana, dne 30. maja 2016
EVA 2016-3130-0002
Boris Koprivnikar l.r.
Minister 
za javno upravo

AAA Zlata odličnost