Uradni list

Številka 39
Uradni list RS, št. 39/2016 z dne 3. 6. 2016
Uradni list

Uradni list RS, št. 39/2016 z dne 3. 6. 2016

Kazalo

1714. Pravilnik o enostavnih tlačnih posodah, stran 5902.

  
Na podlagi 5. člena, prvega odstavka 6. člena, šestega odstavka 7. člena in 8. člena ter za izvrševanje 9., 14. in 16. člena Zakona o tehničnih zahtevah za proizvode in o ugotavljanju skladnosti (Uradni list RS, št. 17/11) izdaja minister za gospodarski razvoj in tehnologijo
P R A V I L N I K 
o enostavnih tlačnih posodah 
I. SPLOŠNE DOLOČBE 
1. člen 
(vsebina) 
Ta pravilnik določa zahteve za dostopnost enostavnih tlačnih posod na trg in njihovo dajanje v uporabo v skladu z Direktivo 2014/29/EU Evropskega parlamenta in Sveta z dne 26. februarja 2014 o harmonizaciji zakonodaj držav članic v zvezi z omogočanjem dostopnosti enostavnih tlačnih posod na trgu (UL L št. 96 z dne 29. 3. 2014, str. 45).
2. člen 
(področje uporabe) 
(1) Ta pravilnik se uporablja za enostavne tlačne posode (v nadaljnjem besedilu: posode), ki se proizvajajo v serijah in imajo naslednje lastnosti:
a) posode so varjene in predvidene, da nanje deluje notranji relativni tlak, višji od 0,5 bara, namenjene so za shranjevanje zraka ali dušika in niso predvidene za segrevanje z neposrednim plamenom;
b) deli in sestavni deli, ki prispevajo k trdnosti posode pod tlakom, so izdelani iz kakovostnega nelegiranega jekla ali nelegiranega aluminija ali aluminijevih zlitin, ki niso podvržene staranju;
c) posoda je izdelana iz teh elementov:
– valjastega dela in dveh podnic soosno ali
– dveh podnic soosno.
č) najvišji dovoljeni tlak posode ne presega 30 barov, zmnožek tega tlaka in prostornine posode (PS × V) pa ne presega 10.000 bar.l in
d) najnižja delovna temperatura ni nižja od –50 °C ter najvišja delovna temperatura ni višja od 300 °C za posode iz jekla in 100 °C za posode iz aluminija ali aluminijevih zlitin.
(2) Ta pravilnik se ne uporablja za:
a) posode, posebej načrtovane za jedrsko uporabo, pri katerih lahko napaka povzroči radioaktivno sevanje;
b) posode, ki so posebej namenjene za vgradnjo na ladjah ali letalih ali za njihov pogon;
c) gasilne aparate.
3. člen 
(pomen izrazov) 
Posamezni izrazi, uporabljeni v tem pravilniku, pomenijo naslednje:
1. »omogočanje dostopnosti na trgu« je vsaka dobava posode za distribucijo ali uporabo na trgu Evropske unije v okviru gospodarske dejavnosti, ali proti plačilu ali brezplačno;
2. »dajanje na trg« je prva dostopnost posode na trgu Evropske unije;
3. »dajanje v uporabo« je prva uporaba posode v Evropski uniji s strani končnega uporabnika;
4. »proizvajalec« je vsaka fizična ali pravna oseba, ki proizvaja posodo ali za katero se ta posoda načrtuje ali proizvaja in ki to posodo trži pod svojim imenom ali blagovno znamko;
5. »pooblaščeni zastopnik« je vsaka fizična ali pravna oseba s sedežem v Evropski uniji, ki jo je proizvajalec pisno pooblastil, da v njegovem imenu izvaja določene naloge;
6. »uvoznik« je vsaka fizična ali pravna oseba s sedežem v Evropski uniji, ki da posodo iz tretje države na trg Evropske unije;
7. »distributer« je vsaka fizična ali pravna oseba v dobavni verigi razen proizvajalca ali uvoznika, ki omogoči dostopnost posode na trgu;
8. »gospodarski subjekti« so proizvajalci, pooblaščeni zastopniki, uvozniki in distributerji;
9. »tehnična specifikacija« je dokument, s katerim so predpisane tehnične zahteve, ki jih mora izpolnjevati posoda;
10. »harmonizirani standard« je harmonizirani standard, kot je opredeljen v točki (c) prvega odstavka 2. člena Uredbe 1025/2012/EU Evropskega parlamenta in Sveta z dne 25. oktobra 2012 o evropski standardizaciji, spremembi direktiv Sveta 89/686/EGS in 93/15/EGS ter direktiv 94/9/ES, 94/25/ES, 95/16/ES, 97/23/ES, 98/34/ES, 2004/22/ES, 2007/23/ES, 2009/23/ES in 2009/105/ES Evropskega parlamenta in Sveta ter razveljavitvi Sklepa Sveta 87/95/EGS in Sklepa št. 1673/2006/ES Evropskega parlamenta in Sveta (UL L št. 316 z dne 14. 11. 2012, str. 12);
11. »akreditacija« je akreditacija, kot je opredeljena v 10. točki 2. člena Uredbe 765/2008/ES Evropskega parlamenta in Sveta z dne 9. julija 2008 o določitvi zahtev za akreditacijo in nadzor nad trgom v zvezi s trženjem proizvodov ter razveljavitvi Uredbe 339/93/EGS (UL L 218 z dne 13. 8. 2008, str. 30; v nadaljnjem besedilu: Uredba 765/2008/ES;
12. »ugotavljanje skladnosti« je proces ugotavljanja, ali so izpolnjene bistvene varnostne zahteve iz tega pravilnika, ki se nanašajo na posodo;
13. »organ za ugotavljanje skladnosti« je organ, ki izvaja dejavnosti ugotavljanja skladnosti, vključno z umerjanjem, preizkušanjem, certificiranjem in pregledovanjem;
14. »odpoklic« je vsak ukrep, namenjen vrnitvi posode, ki je že dostopna končnemu uporabniku;
15. »umik« je vsak ukrep, ki preprečuje, da bi bila posoda iz dobavne verige dostopna na trgu;
16. »zakonodaja Evropske unije o harmonizaciji« je vsaka zakonodaja Evropske unije, ki harmonizira pogoje za trženje proizvodov;
17. »oznaka CE« je oznaka, s katero proizvajalec izjavlja, da je posoda skladna z veljavnimi zahtevami iz zakonodaje Evropske unije o harmonizaciji, ki določa njeno namestitev.
4. člen 
(omogočanje dostopnosti na trgu in dajanje v uporabo) 
Posode so lahko dostopne na trgu in se dajo v uporabo le, če izpolnjujejo zahteve tega pravilnika, so primerno vgrajene in vzdrževane ter se uporabljajo za predvidene namene.
5. člen 
(bistvene zahteve) 
(1) Posode, pri katerih zmnožek PS × V presega 50 bar.l, morajo izpolnjevati bistvene varnostne zahteve iz Priloge 1, ki je sestavni del tega pravilnika.
(2) Posode, pri katerih zmnožek PS × V znaša 50 bar.l ali manj, so načrtovane in proizvedene skladno z uveljavljeno inženirsko prakso v eni od držav članic Evropske unije.
6. člen 
(prosti pretok) 
Ne smeta se ovirati omogočanje dostopnosti na trgu in dajanje v uporabo posod, ki izpolnjujejo zahteve iz tega pravilnika.
II. OBVEZNOSTI GOSPODARSKIH SUBJEKTOV 
7. člen 
(obveznosti proizvajalca) 
(1) Pri dajanju na trg posod, katerih zmnožek PS × V presega 50 bar.l, proizvajalec zagotovi, da so bile te posode načrtovane in proizvedene skladno z bistvenimi varnostnimi zahtevami iz Priloge 1 tega pravilnika. Pri dajanju na trg posod, katerih zmnožek PS × V je 50 bar.l ali manj, proizvajalec zagotovi, da so bile te posode načrtovane in proizvedene skladno z uveljavljeno inženirsko prakso v eni od držav članic Evropske unije (v nadaljnjem besedilu: države članice).
(2) Proizvajalec za posode, katerih zmnožek PS × V presega 50 bar.l, pripravi tehnično dokumentacijo iz Priloge 2, ki je sestavni del tega pravilnika in izvede ali da izvesti ustrezen postopek ugotavljanja skladnosti iz 14. člena tega pravilnika. Kadar je bilo s postopkom ugotavljanja skladnosti dokazano, da je posoda, katere zmnožek PS × V presega 50 bar.l, skladna z veljavnimi zahtevami, proizvajalec pripravi izjavo EU o skladnosti ter namesti oznako CE in podatke iz 1. točke Priloge 3, ki je sestavni del tega pravilnika.
(3) Proizvajalec zagotovi, da imajo posode, katerih zmnožek PS × V je 50 bar.l ali manj, podatke iz 1. točke Priloge 3 tega pravilnika.
(4) Proizvajalec hrani tehnično dokumentacijo in izjavo EU o skladnosti še deset let po tem, ko je bila posoda dana na trg.
(5) Proizvajalec zagotovi, da se pri serijski proizvodnji izvajajo postopki za ohranjanje skladnosti s tem pravilnikom. Ustrezno upošteva spremembe pri načrtovanju posode ali njenih lastnosti in spremembe harmoniziranih standardov ali drugih tehničnih specifikacij, na podlagi katerih je deklarirana skladnost posode. Kadar je to potrebno zaradi tveganj, ki jih lahko pomeni posoda, proizvajalec za zaščito zdravja in varnosti uporabnikov izvede vzorčne preizkuse na trgu dostopnih posod, obravnava pritožbe ter po potrebi vodi register pritožb, neskladnih posod in odpoklicev posod ter o tovrstnem spremljanju obvešča distributerje.
(6) Proizvajalec zagotovi, da so na posodah, ki jih je dal na trg, označeni tip posode in serijska številka ali številka serije, ki omogočajo identifikacijo posode.
(7) Proizvajalec na posodi navede svoje ime oziroma firmo ali registrirano blagovno znamko in poslovni ali elektronski naslov, na katerem je dosegljiv. Kontaktni podatki so v jeziku, ki je končnim uporabnikom in organu za nadzor nad trgom zlahka razumljiv.
(8) Proizvajalec zagotovi, da so posodi priložena navodila in varnostna informacija iz 2. točke Priloge 3 tega pravilnika v slovenskem jeziku. Navodila, varnostne informacije in oznake morajo biti jasne, razumljive in nedvoumne.
(9) Proizvajalec, ki meni ali upravičeno domneva, da posoda, ki so jo dali na trg, ni skladna s tem pravilnikom, nemudoma izvede potrebne korektivne ukrepe, da zagotovi skladnost posode, ali jo po potrebi umakne ali odpokliče. Poleg tega, kadar posoda pomeni tveganje, proizvajalec o tem takoj obvesti organ za nadzor nad trgom in mu predloži podrobne podatke, zlasti o neskladnosti in vseh izvedenih korektivnih ukrepih.
(10) Na podlagi utemeljene zahteve organa za nadzor nad trgom proizvajalec temu organu predloži vse informacije in dokumentacijo v papirni ali elektronski obliki, ki so potrebne za dokazovanje skladnosti posode s tem pravilnikom, v jeziku, ki ga ta organ zlahka razume. Na zahtevo tega organa z njim sodeluje pri vseh dejavnostih za odpravo tveganj, ki jih povzročajo posode, ki jih je dal na trg.
8. člen 
(pooblaščeni zastopnik) 
(1) Proizvajalec lahko s pisnim pooblastilom imenuje pooblaščenega zastopnika. Obveznosti iz prvega odstavka prejšnjega člena in obveznost priprave tehnične dokumentacije iz drugega odstavka prejšnjega člena niso del nalog pooblaščenega zastopnika.
(2) Pooblaščeni zastopnik opravlja naloge, določene v pooblastilu, ki ga prejme od proizvajalca. Pooblastilo pooblaščenemu zastopniku omogoča, da opravlja vsaj naslednje naloge:
a) hrani izjavo EU o skladnosti in tehnično dokumentacijo in omogoči organu za nadzor nad trgom dostop do nje še deset let po tem, ko je bila posoda dana na trg;
b) na podlagi utemeljene zahteve organa za nadzor nad trgom zagotovi temu organu vso dokumentacijo in informacije, potrebne za dokazovanje skladnosti posode;
c) na zahtevo organa za nadzor nad trgom sodeluje z njim v okviru pooblastila pooblaščenega zastopnika pri vseh dejavnostih, katerih cilj je odpraviti tveganja, ki jih pomenijo posode.
9. člen 
(obveznosti uvoznika) 
(1) Uvoznik lahko da na trg le posode, skladne s tem pravilnikom.
(2) Preden uvoznik da na trg posodo, katere zmnožek PS × V presega 50 bar.l, zagotovi, da je proizvajalec izvedel ustrezen postopek ugotavljanja skladnosti iz 14. člena tega pravilnika. Zagotovi tudi, da je proizvajalec pripravil tehnično dokumentacijo, da ima posoda nameščeno oznako CE in podatke, določene v 1. točki Priloge 3 tega pravilnika, da so ji priloženi zahtevani dokumenti ter da je proizvajalec izpolnil zahteve iz petega in šestega odstavka 7. člena tega pravilnika. Kadar uvoznik meni ali upravičeno domneva, da posoda, katere zmnožek PS × V presega 50 bar.l, ni skladna z bistvenimi varnostnimi zahtevami iz Priloge 1 tega pravilnika, posode ne da na trg, dokler se ne zagotovi njena skladnost. Poleg tega uvoznik, kadar posoda pomeni tveganje, o tem obvesti proizvajalca in organ za nadzor nad trgom.
(3) Preden uvoznik da na trg posodo, katere zmnožek PS × V je 50 bar.l ali manj, zagotovi, da je bila načrtovana in proizvedena skladno z uveljavljeno inženirsko prakso v eni od držav članic, da je opremljena s podatki iz točke 1.2 Priloge 3 tega pravilnika, ter da je proizvajalec izpolnil zahteve iz petega in šestega odstavka 7. člena tega pravilnika.
(4) Uvoznik na posodi navede svoje ime oziroma firmo ali registrirano blagovno znamko in poslovni ali elektronski naslov, na katerem je dosegljiv, ali kadar to ni mogoče, podatke navede v dokumentu, ki je priložen posodi. Kontaktni podatki so v jeziku, ki je končnim uporabnikom in organu za nadzor nad trgom zlahka razumljiv.
(5) Uvoznik zagotovi, da so posodi priložena navodila in varnostne informacije iz 2. točke Priloge 3 tega pravilnika v slovenskem jeziku.
(6) Uvoznik zagotovi, da v času, v katerem je posoda, katere zmnožek PS × V presega 50 bar.l, pod njegovo odgovornostjo, pogoji skladiščenja ali prevoza ne ogrožajo njene skladnosti z bistvenimi varnostnimi zahtevami iz Priloge 1 tega pravilnika.
(7) Kadar uvoznik oceni, da je zaradi tveganj, ki jih pomeni posoda, ter zaradi zaščite zdravja in varnosti končnih uporabnikov to potrebno, opravi vzorčne preizkuse posod, katerih dostop je omogočen na trgu, obravnava pritožbe in po potrebi vodi register pritožb, neskladnih posod in odpoklicev posod ter o tovrstnem spremljanju obvešča distributerje.
(8) Uvoznik, ki meni ali upravičeno domneva, da posoda, ki jo je dal na trg, ni skladna s tem pravilnikom, nemudoma izvede potrebne korektivne ukrepe, da zagotovi skladnost posode, ali jo po potrebi umakne ali odpokliče. Poleg tega, kadar posoda pomeni tveganje, uvoznik o tem takoj obvesti organ za nadzor nad trgom in mu predloži podrobne podatke, zlasti o neskladnosti in vseh izvedenih korektivnih ukrepih.
(9) Uvoznik še deset let po tem, ko so bile posode, katerih zmnožek PS × V presega 50 bar.l, dane na trg, hrani kopijo izjave EU o skladnosti za potrebe organa za nadzor nad trgom in zagotovi, da je tehnična dokumentacija na voljo temu organu na njegovo zahtevo.
(10) Na utemeljeno zahtevo organa za nadzor nad trgom mu uvoznik predloži vso dokumentacijo in informacije v papirni ali elektronski obliki, ki so potrebne za dokazovanje skladnosti posode, v jeziku, ki ga ta organ zlahka razume. Na zahtevo tega organa uvoznik z njim sodeluje pri kateri koli dejavnosti za odpravo tveganj, ki jih povzročajo posode, ki jih je dal na trg.
10. člen 
(obveznosti distributerja) 
(1) Ko distributer omogoča dostopnost posode na trgu, deluje s potrebno skrbnostjo, da zagotovi njeno skladnost z zahtevami tega pravilnika.
(2) Preden distributer omogoči dostopnost posode, katere zmnožek PS × V presega 50 bar.l, na trgu, preveri, da ima posoda nameščeno oznako CE in podatke iz 1. točke Priloge 3 tega pravilnika, da je opremljena z zahtevanimi dokumenti, navodili in varnostnimi informacijami iz 2. točke Priloge 3 tega pravilnika v slovenskem jeziku ter da sta proizvajalec in uvoznik izpolnila zahteve iz petega in šestega odstavka 7. člena tega pravilnika oziroma tretjega odstavka prejšnjega člena. Kadar distributer meni ali upravičeno domneva, da posoda, katere zmnožek PS × V presega 50 bar.l, ni skladna z bistvenimi varnostnimi zahtevami iz Priloge 1 tega pravilnika, dostopnost posode na trgu omogoči šele, ko je zagotovljena njena skladnost. Kadar posoda pomeni tveganje, distributer o tem obvesti proizvajalca ali uvoznika in organ za nadzor nad trgom.
(3) Preden distributer omogoči dostopnost posode, katere zmnožek PS × V je 50 bar.l ali manj, na trgu, preveri, da je posoda opremljena s podatki iz točke 1.2 Priloge 3 tega pravilnika, da so ji priložena navodila in varnostne informacije iz 2. točke Priloge 3 tega pravilnika v slovenskem jeziku ter da sta proizvajalec in uvoznik izpolnila zahteve iz petega in šestega odstavka 7. člena tega pravilnika oziroma tretjega odstavka prejšnjega člena.
(4) Distributer zagotovi, da v času njegove odgovornosti za posodo, katere zmnožek PS × V presega 50 bar.l, pogoji skladiščenja ali prevoza ne ogrožajo njene skladnosti z bistvenimi varnostnimi zahtevami iz Priloge 1 tega pravilnika.
(5) Distributer, ki meni ali upravičeno domneva, da posoda, katere dostopnost na trgu je omogočil, ni skladna s tem pravilnikom, zagotovi izvedbo ustreznih korektivnih ukrepov, da zagotovi skladnost te posode, jo po potrebi umakne ali odpokliče. Poleg tega distributer, če posoda pomeni tveganje, takoj obvesti organ za nadzor nad trgom in mu predloži podrobne podatke, zlasti o neskladnosti in vseh izvedenih korektivnih ukrepih.
(6) Na utemeljeno zahtevo organa za nadzor nad trgom mu distributer predloži vse potrebne nformacije in dokumentacijo v papirni ali elektronski obliki za dokazovanje skladnosti posode. Na zahtevo tega organa distributer z njim sodeluje pri vseh dejavnostih za odpravo tveganja, ki ga povzročajo posode, katerih dostopnost na trgu je omogočil.
11. člen 
(primeri, v katerih obveznosti proizvajalca veljajo tudi za uvoznika in distributerja) 
Uvoznik ali distributer se za namene tega pravilnika obravnava kot proizvajalec in zanj veljajo obveznosti proizvajalca iz 7. člena tega pravilnika, če da posodo na trg pod svojim imenom ali blagovno znamko ali če posodo, ki je že bila dana na trg, spremeni tako, da to lahko vpliva na njeno skladnost s tem pravilnikom.
12. člen 
(identifikacija gospodarskih subjektov) 
(1) Gospodarski subjekti na zahtevo organa za nadzor nad trgom identificirajo:
a) vsak gospodarski subjekt, ki jim je dobavil posodo;
b) vsak gospodarski subjekt, ki so mu dobavili posodo.
(2) Gospodarski subjekti morajo biti sposobni predložiti informacije iz prejšnjega odstavka še deset let po tem, ko jim je bila posoda dobavljena, oziroma še deset let po tem, ko so posodo dobavili.
III. SKLADNOST POSOD, KATERIH ZMNOŽEK PS × V PRESEGA 50 bar.l 
13. člen 
(domneva o skladnosti posod, katerih zmnožek PS × V presega 50 bar.l) 
Za posode, katerih zmnožek PS × V presega 50 bar.l in so skladne s harmoniziranimi standardi ali njihovimi deli, katerih seznam je v skladu z zakonom, ki ureja tehnične zahteve za proizvode in o ugotavljanju skladnosti, objavljen na spletnih straneh ministrstva, pristojnega za trg (v nadaljnjem besedilu: ministrstvo), se domneva, da so skladne z bistvenimi varnostnimi zahtevami iz Priloge 1 tega pravilnika, zajetimi v teh standardih ali njihovih delih.
14. člen 
(postopki ugotavljanja skladnosti posod) 
(1) Pred proizvodnjo posod, katerih zmnožek PS × V presega 50 bar.l, so posode predmet EU-pregleda tipa (modul B) iz 1. točke Priloge 2 tega pravilnika, kot sledi:
a) za posode, proizvedene skladno s harmoniziranimi standardi iz prejšnjega člena, na enega od teh načinov po izbiri proizvajalca:
– ugotavljanje ustreznosti tehničnega načrtovanja posode s pregledovanjem tehnične dokumentacije in dodatnih dokazil, vendar brez pregleda vzorca (modul B – tip načrtovanja);
– ugotavljanje ustreznosti tehničnega načrtovanja posode s pregledovanjem tehnične dokumentacije in dodatnih dokazil, kot tudi pregled reprezentativnega prototipa za predvideno proizvodnjo celotne posode (modul B – tip proizvodnje);
b) za posode, ki niso ali so le delno proizvedene skladno s harmoniziranimi standardi iz prejšnjega člena, proizvajalec v pregled predloži reprezentativen prototip za predvideno proizvodnjo celotne posode ter tehnično dokumentacijo in dodatna dokazila za pregled in ugotavljanje ustreznosti tehničnega načrtovanja posode (modul B – tip proizvodnje).
(2) Preden se posode dajo na trg, so predmet naslednjih postopkov:
a) kadar zmnožek PS × V presega 3.000 bar.l, se ugotovi skladnost s tipom na podlagi notranjega nadzora proizvodnje in nadzorovanih preizkusov posod (modul C1) iz 2. točke Priloge 2 tega pravilnika;
b) kadar zmnožek PS × V ne presega 3.000 bar.l, vendar presega 200 bar.l, se po izbiri proizvajalca izvede eden od teh postopkov:
– ugotovi se skladnost s tipom na podlagi notranjega nadzora proizvodnje in nadzorovanih preizkusov posod (modul C1) iz 2. točke Priloge 2 tega pravilnika;
– ugotovi se skladnost s tipom na podlagi notranjega nadzora proizvodnje in nadzorovanih preizkusov posod v naključno izbranih časovnih presledkih (modul C2) iz 3. točke Priloge 2 tega pravilnika;
c) kadar zmnožek PS × V ne presega 200 bar.l, vendar presega 50 bar.l, se po izbiri proizvajalca izvede eden od teh postopkov:
– ugotovi se skladnost s tipom na podlagi notranjega nadzora proizvodnje in nadzorovanih preizkusov posod (modul C1) iz 2. točke Priloge 2 tega pravilnika;
– ugotovi se skladnost s tipom na podlagi notranjega nadzora proizvodnje (modul C) iz 4. točke Priloge 2 tega pravilnika.
(3) Dokumentacija in dopisi v zvezi s postopki ugotavljanja skladnosti iz prvega in drugega odstavka tega člena so sestavljeni v slovenskem jeziku.
15. člen 
(izjava EU o skladnosti) 
(1) Z izjavo EU o skladnosti proizvajalec ali pooblaščeni zastopnik potrjuje, da je bilo dokazano izpolnjevanje bistvenih varnostnih zahtev iz Priloge 1 tega pravilnika.
(2) Izjava EU o skladnosti ima vzorčno sestavo, določeno v Prilogi 4 ki je sestavni del tega pravilnika, vsebuje elemente, opredeljene v ustreznih modulih iz Priloge 2 tega pravilnika, se stalno posodablja in mora biti v slovenskem jeziku.
(3) Kadar se za posodo uporablja več kot en akt Evropske unije, ki zahteva izjavo EU o skladnosti, se pripravi enotna izjava EU o skladnosti v zvezi z vsemi temi akti Evropske unije. Ta izjava vsebuje seznam uporabljenih aktov Evropske unije, vključno z navedbo njihove objave.
(4) S pripravo izjave EU o skladnosti proizvajalec prevzame odgovornost, da je posoda skladna z zahtevami tega pravilnika.
16. člen 
(splošna načela za oznako CE) 
Za oznako CE veljajo splošna načela iz 30. člena Uredbe 765/2008/ES.
17. člen 
(pravila in pogoji za namestitev oznake CE in podatkov) 
(1) Oznaka CE in podatki iz 1. točke Priloge 3 tega pravilnika morajo biti vidno, berljivo in neizbrisno nameščeni na posodo ali njeno tablico.
(2) Oznaka CE se namesti, preden je posoda dana na trg.
(3) Oznaki CE sledi identifikacijska številka priglašenega organa, ki sodeluje v fazi nadzora proizvodnje. Identifikacijsko številko priglašenega organa namesti organ sam ali pa jo skladno z njegovimi navodili namesti proizvajalec ali njegov pooblaščeni zastopnik.
(4) Oznaki CE in identifikacijski številki priglašenega organa lahko sledi katera koli druga oznaka, ki označuje posebno tveganje ali uporabo.
IV. ORGANI ZA UGOTAVLJANJE SKLADNOSTI IN PRIGLASITEV 
18. člen 
(priglasitveni organ) 
Priglasitveni organ za namene tega pravilnika je ministrstvo (v nadaljnjem besedilu: priglasitveni organ).
19. člen 
(obveznosti obveščanja za priglasitveni organ) 
Priglasitveni organ obvešča Evropsko komisijo (v nadaljnjem besedilu: Komisija) o svojih postopkih v zvezi z ocenjevanjem, določitvijo in priglasitvijo organov za ugotavljanje skladnosti in o spremljanju priglašenih organov ter vsaki spremembi v zvezi s tem.
20. člen 
(zahteve za organ za ugotavljanje skladnosti) 
(1) Organ za ugotavljanje skladnosti mora izpolnjevati pogoje iz zakona, ki ureja tehnične zahteve za proizvode in ugotavljanje skladnosti in so podrobneje določeni s tem pravilnikom.
(2) Organ za ugotavljanje skladnosti je kot tretja stranka neodvisen od organizacije in ni povezan s tlačno posodo, ki jo ocenjuje. Organ, ki je del poslovnega združenja ali strokovnih zvez, ki zastopajo podjetja, vključena v načrtovanje, proizvodnjo, dobavo, sestavljanje, uporabo ali vzdrževanje posode, katere skladnost ugotavlja, se šteje za tak organ samo, če je zagotovljena njegova samostojnost in ni nasprotja interesov.
(3) Organ za ugotavljanje skladnosti, njegovo najvišje vodstvo in osebje, odgovorno za izvajanje nalog ugotavljanja skladnosti, ne smejo biti načrtovalci, proizvajalci, dobavitelji, monterji, kupci, lastniki, uporabniki ali vzdrževalci posode, katere skladnost ugotavljajo, niti zastopniki katere od teh strani. Organ za ugotavljanje skladnosti lahko uporablja ocenjevane posode, nujne za njegovo delovanje oziroma v zasebne namene. Organ za ugotavljanje skladnosti, njegovo najvišje vodstvo in osebje, odgovorno za izvajanje nalog ugotavljanja skladnosti, ne smejo niti neposredno sodelovati pri načrtovanju, proizvodnji, trženju, montaži, uporabi ali vzdrževanju teh posod niti zastopati strank, ki sodelujejo pri teh dejavnostih. Ne smejo sodelovati pri nobeni dejavnosti, ki bi lahko nasprotovala njihovi neodvisni presoji in integriteti v zvezi z dejavnostmi ugotavljanja skladnosti, za katere so priglašeni. To zlasti velja za svetovalne storitve. Organ za ugotavljanje skladnosti zagotovi, da dejavnosti njegovih podružnic ali podizvajalcev ne vplivajo na zaupnost, objektivnost ali nepristranskost njihovih dejavnosti ugotavljanja skladnosti.
(4) Organ za ugotavljanje skladnosti in njegovo osebje izvajata dejavnosti ugotavljanja skladnosti z največjo strokovno integriteto in potrebno tehnično usposobljenostjo na določenem področju, brez pritiskov in spodbud, zlasti finančnih, ki bi lahko vplivale na njegovo presojo ali rezultate njegovih dejavnosti ugotavljanja skladnosti, zlasti kar zadeva osebe ali skupine oseb, ki jih zanimajo rezultati teh dejavnosti.
(5) Organ za ugotavljanje skladnosti mora biti sposoben vse naloge ugotavljanja skladnosti, za katere je bil priglašen, bodisi da navedene naloge izvaja sam, bodisi da so izvedene v njegovem imenu in v okviru njegove odgovornosti, izvajati skladno s tem pravilnikom. Organ za ugotavljanje skladnosti ima vedno in za vsak postopek ugotavljanja skladnosti ter za vsako vrsto posode, za katero je priglašen, na voljo:
a) osebje s strokovnim znanjem ter zadostnimi in ustreznimi izkušnjami za izvajanje nalog ugotavljanja skladnosti;
b) opise postopkov, s katerimi se izvaja ugotavljanje skladnosti, ki zagotavljajo preglednost in možnost ponovitev teh postopkov. Imeti mora ustrezno politiko in postopke za razlikovanje med nalogami, ki jih izvaja kot priglašeni organ, in drugimi dejavnostmi;
c) postopke za izvajanje dejavnosti, pri katerih so ustrezno upoštevani velikost podjetja, sektor, v katerem deluje, njegova struktura, stopnja zahtevnosti tehnologije zadevnega proizvoda in množična ali serijska narava proizvodnega postopka. Organ za ugotavljanje skladnosti mora imeti potrebna sredstva za ustrezno izvajanje tehničnih in upravnih nalog, povezanih z dejavnostmi ugotavljanja skladnosti, in dostop do vse potrebne opreme ali naprav.
(6) Osebje, odgovorno za izvajanje nalog ugotavljanja skladnosti, ima:
a) tehnično in poklicno usposobljenost, ki zajema vse dejavnosti ugotavljanja skladnosti, za katere je bil organ za ugotavljanje skladnosti priglašen;
b) znanje o zahtevah glede ocenjevanja, ki ga izvajajo, in ustrezna pooblastila za njegovo izvajanje;
c) znanje in razumevanje bistvenih varnostnih zahtev iz Priloge 1 tega pravilnika, veljavnih harmoniziranih standardov ter ustreznih določb usklajevalne zakonodaje Evropske unije in zakonodaje Republike Slovenije;
č) sposobnost za pripravo certifikatov, zapisov in poročil, ki dokazujejo, da je bilo ocenjevanje izvedeno.
(7) Zagotovljena je nepristranskost organa za ugotavljanje skladnosti, njegovega najvišjega vodstva in osebja, odgovornega za izvajanje nalog ugotavljanja skladnosti. Plačilo najvišjega vodstva in osebja, odgovornega za izvajanje nalog ugotavljanja skladnosti, ne sme biti odvisno od števila izvedenih ocenjevanj ali rezultatov teh ocenjevanj.
(8) Organi za ugotavljanje skladnosti imajo sklenjeno zavarovanje odgovornosti.
(9) Osebje organa za ugotavljanje skladnosti je zavezano k poklicni molčečnosti v zvezi z vsemi informacijami, pridobljenimi med izvajanjem nalog po tem pravilniku, razen pred pristojnimi organi države članice Evropske unije, v kateri izvaja svoje dejavnosti. Lastninske pravice vseh udeleženih subjektov v postopku ugotavljanja skladnosti morajo biti zaščitene.
(10) Organi za ugotavljanje skladnosti sodelujejo pri ustreznih dejavnostih standardizacije in dejavnostih skupine za usklajevanje dela priglašenih organov, ustanovljene v skladu z ustrezno harmonizacijsko zakonodajo Evropske unije, ali zagotovijo, da je njihovo osebje, odgovorno za izvajanje nalog ugotavljanja skladnosti, obveščeno o teh dejavnostih, odločbe in dokumente, ki izhajajo iz rezultatov dela te skupine, pa uporabljajo kot splošne smernice.
21. člen 
(domneva o skladnosti organov za ugotavljanje skladnosti) 
Kadar organ za ugotavljanje skladnosti dokaže svojo skladnost z merili, določenimi v zadevnih harmoniziranih standardih za akreditacijo ali njihovih delih, se domneva, da izpolnjuje zahteve iz prejšnjega člena, če veljavni harmonizirani standardi zajemajo te zahteve.
22. člen 
(odvisne družbe in podizvajalci) 
(1) Kadar organ za ugotavljanje skladnosti sklene pogodbo za določene naloge, povezane z ugotavljanjem skladnosti, s podizvajalci ali jih prenese na podružnico, zagotovi, da podizvajalec ali podružnica izpolnjuje zahteve iz 20. člena tega pravilnika, in o tem obvesti priglasitveni organ.
(2) Organ za ugotavljanje skladnosti v celoti prevzame odgovornost za naloge, ki jih izvajajo njegovi podizvajalci ali podružnice, ne glede na njihov sedež.
(3) Dejavnosti se lahko prenesejo na podizvajalca ali podružnico samo, če stranka s tem soglaša.
(4) Organ za ugotavljanje skladnosti hrani ter omogoča priglasitvenemu organu dostop do ustreznih dokumentov v zvezi s presojo usposobljenosti podizvajalca ali podružnice in nalogami, ki jih izvaja skladno s tem pravilnikom.
23. člen 
(zahtevek za priglasitev) 
(1) Organ za ugotavljanje skladnosti predloži zahtevek za priglasitev priglasitvenemu organu.
(2) Zahtevku za priglasitev se priložijo opis ugotavljanja skladnosti, opis modula ali modulov za ugotavljanje skladnosti in opis posode ali posod, za katere navedeni organ trdi, da je pristojen, ter akreditacijska listina, ki jo izda Slovenska akreditacija, ki potrjuje, da organ za ugotavljanje skladnosti izpolnjuje zahteve iz 20. člena tega pravilnika.
(3) Kadar zadevni organ za ugotavljanje skladnosti ne more predložiti akreditacijske listine, priglasitvenemu organu predloži vsa potrebna dokazila za preverjanje, priznavanje in redno spremljanje njegove skladnosti z zahtevami iz 20. člena tega pravilnika.
24. člen 
(priglasitveni postopek) 
(1) Priglasitveni organ lahko priglasi samo tiste organe za ugotavljanje skladnosti, ki izpolnjujejo zahteve iz 20. člena tega pravilnika.
(2) Priglasitveni organ o priglasitvi obvesti Komisijo in druge države članice Evropske unije po elektronskem orodju za priglasitev, ki ga upravlja Komisija. Priglasitev vključuje vse podrobnosti o dejavnostih ugotavljanja skladnosti, modulu ali modulih za ugotavljanje skladnosti in zadevni posodi ali posodah in akreditacijsko listino.
(3) Kadar priglasitev ne temelji na akreditacijski listini iz drugega odstavka prejšnjega člena, priglasitveni organ Komisiji in drugim državam članicam Evropske unije predloži listinske dokaze, ki potrjujejo usposobljenost organa za ugotavljanje skladnosti in uvedene ukrepe, s katerimi se zagotovi, da bo organ pod rednim nadzorom in da bo stalno izpolnjeval zahteve iz 20. člena tega pravilnika. Organ za ugotavljanje skladnosti lahko opravlja dejavnosti priglašenega organa le, če Komisija ali druge države članice ne predložijo ugovora v dveh tednih od priglasitve v primeru uporabe akreditacijske listine iz drugega odstavka prejšnjega člena oziroma v dveh mesecih od priglasitve v primeru uporabe listinskih dokazov iz tretjega odstavka prejšnjega člena.
25. člen 
(spremembe priglasitev) 
V primeru omejitve, začasnega preklica ali umika priglasitve ali če je priglašeni organ prenehal opravljati dejavnost, priglasitveni organ izvede ustrezne ukrepe za zagotovitev, da gradiva tega organa prevzame v obravnavo drug priglašeni organ ali da so na voljo priglasitvenemu organu in organu za nadzor nad trgom na njuno zahtevo.
26. člen 
(izpodbijanje usposobljenosti priglašenih organov) 
Kadar Komisija dvomi oziroma je bila opozorjena, da obstaja dvom glede usposobljenosti priglašenega organa ali njegovega stalnega izpolnjevanja prevzetih obveznosti, ji priglasitveni organ na njeno zahtevo predloži vse informacije v zvezi s podlago za priglasitev ali ohranjanje usposobljenosti zadevnega priglašenega organa.
27. člen 
(obveznosti priglašenih organov v zvezi z njihovim delom) 
(1) Priglašeni organi izvajajo ugotavljanje skladnosti skladno s postopki ugotavljanja skladnosti iz Priloge 2 tega pravilnika.
(2) Ugotavljanje skladnosti se izvaja sorazmerno, tako da se prepreči nepotrebna obremenitev gospodarskih subjektov. Priglašeni organi pri izvajanju svojih postopkov upoštevajo velikost podjetja, sektor, v katerem to deluje, in njegovo strukturo, stopnjo zahtevnosti tehnologije obravnavane posode in množično ali serijsko naravo proizvodnega postopka. Pri tem v vsakem primeru spoštujejo stopnjo zahtevnosti in raven zaščite, ki je potrebna za to, da je posoda skladna s tem pravilnikom.
(3) Kadar priglašeni organ ugotovi, da proizvajalec ne izpolnjuje bistvenih varnostnih zahtev iz Priloge 1 tega pravilnika ali ustreznih harmoniziranih standardov ali drugih tehničnih specifikacij, od proizvajalca zahteva, da izvede ustrezne korektivne ukrepe, in ne izda certifikata o skladnosti.
(4) Kadar med postopkom spremljanja skladnosti po izdaji certifikata priglašeni organ ugotovi, da posoda ni več skladna, od proizvajalca zahteva, da izvede ustrezne korektivne ukrepe, in po potrebi začasno prekliče ali umakne certifikat.
(5) Kadar korektivni ukrepi niso izvedeni ali nimajo zahtevanega učinka, priglašeni organ po potrebi omeji, začasno prekliče ali umakne vse certifikate.
28. člen 
(pritožba zoper odločitve priglašenih organov) 
Priglašeni organ zagotovi, da je zoper njegove odločitve iz tretjega, četrtega in petega odstavka prejšnjega člena tega pravilnika na voljo pritožbeni postopek.
29. člen
(obveznosti obveščanja za priglašene organe) 
(1) Priglašeni organi obveščajo priglasitveni organ:
a) o vsaki zavrnitvi, omejitvi, začasnem preklicu ali umiku certifikata;
b) o vseh okoliščinah, ki vplivajo na obseg ali pogoje za priglasitev;
c) o vsakem zaprosilu za informacije v zvezi z dejavnostmi ugotavljanja skladnosti, ki so ga prejeli od organov za nadzor nad trgom;
č) na njegovo zahtevo o vseh dejavnostih ugotavljanja skladnosti, izvedenih v obsegu njihove priglasitve, in o vseh drugih izvedenih dejavnostih, vključno s čezmejnimi dejavnostmi in sklepanjem pogodb s podizvajalci.
(2) Priglašeni organi zagotavljajo drugim organom, ki so priglašeni na podlagi tega pravilnika in izvajajo podobne dejavnosti ugotavljanja skladnosti ter pokrivajo enake posode, zadevne informacije o vprašanjih v zvezi z negativnimi rezultati ugotavljanja skladnosti, na zahtevo drugih priglašenih organov pa tudi v zvezi s pozitivnimi.
30. člen
(usklajevanje priglašenih organov) 
Priglašeni organi neposredno ali prek pooblaščenih zastopnikov sodelujejo pri delu usklajevanja za sodelovanje med priglašenimi organi sektorske skupine priglašenih organov v okviru Komisije.
V. NADZOR NAD TRGOM, NADZOR NAD POSODAMI, KI VSTOPAJO NA TRG EVROPSKE UNIJE, IN ZAŠČITNI POSTOPEK 
31. člen
(nadzor nad trgom in nadzor nad posodami, ki vstopajo na trg Evropske unije) 
Za posode iz prvega odstavka 2. člena tega pravilnika se uporabljajo tretji odstavek 15. člena in 16. do 29. člen Uredbe 765/2008/ES.
32. člen
(postopek za ravnanje s posodami, ki pomenijo tveganje) 
Kadar organ za nadzor nad trgom meni, da neskladnost ni omejena na ozemlje Republike Slovenije, o rezultatih vrednotenja in ukrepih, ki jih zahteva od gospodarskega subjekta, obvesti Komisijo in druge države članice Evropske unije skladno s predpisom, ki ureja način mednarodne izmenjave informacij o ukrepih in dejanjih, ki omejujejo trgovanje s proizvodi.
33. člen
(zaščitni postopek) 
(1) Kadar Komisija ugotovi, da je ukrep druge države članice Evropske unije v postopku za ravnanje s posodami, ki pomenijo tveganje, upravičen, organ za nadzor trga sprejme ukrepe, potrebne za umik ali odpoklic neskladne posode s trga. O sprejetih ukrepih obvesti Komisijo, v skladu s predpisom, ki ureja način mednarodne izmenjave informacij o ukrepih in dejanjih, ki omejujejo trgovanje s proizvodi.
(2) Če Komisija ugotovi, da je ukrep organa za nadzor nad trgom neupravičen, organ ta ukrep umakne.
34. člen
(formalna neskladnost) 
Organ za nadzor nad trgom od gospodarskega subjekta zahteva, da mora zadevno neskladnost odpraviti, kadar ugotovi katero od naslednjih dejstev:
a) oznaka CE je bila nameščena tako, da je kršen 30. člen Uredbe 765/2008/ES ali 17. člen tega pravilnika;
b) oznaka CE ni bila nameščena;
c) identifikacijska številka priglašenega organa, ki je bil udeležen v fazi nadzora proizvodnje, je bila nameščena tako, da je kršen 17. člen tega pravilnika, ali ni bila nameščena;
č) podatki iz 1. točke Priloge 3 niso bili nameščeni ali so bili nameščeni tako, da je kršen 17. člen tega pravilnika ali 1. točka Priloge 3 tega pravilnika;
d) izjava EU o skladnosti ni bila pripravljena;
e) izjava EU o skladnosti ni bila pravilno pripravljena;
f) tehnična dokumentacija ni na voljo ali ni popolna;
g) manjkajo podatki iz šestega odstavka 7. člena ali tretjega odstavka 9. člena tega pravilnika, so napačni ali nepopolni;
h) ni izpolnjena katera koli druga zahteva iz 7. ali 9. člena tega pravilnika.
VI. PREHODNE IN KONČNA DOLOČBA 
35. člen
(prenehanje veljavnosti) 
(1) Z dnem uveljavitve tega pravilnika preneha veljati Odredba o enostavnih tlačnih posodah (Uradni list RS, št. 11/02, 138/06 in 17/11 – ZTZPUS-1).
(2) Posode, ki so skladne z odredbo iz prejšnjega odstavka, in so bile dane na trg ali v uporabo pred uveljavitvijo tega pravilnika, so lahko dostopne na trgu ali dane v uporabo tudi po uveljavitvi tega pravilnika.
(3) Certifikati, ki so jih skladno z Odredbo o enostavnih tlačnih posodah (Uradni list RS, št. 11/02, 138/06 in 17/11 – ZTZPUS-1) izdali organi za ugotavljanje skladnosti, ostanejo veljavni.
36. člen
(začetek veljavnosti) 
Ta pravilnik začne veljati naslednji dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije.
Št. 007-230/2015/10
Ljubljana, dne 26. maja 2016
EVA 2015-2130-0014
Zdravko Počivalšek l.r.
Minister 
za gospodarski razvoj 
in tehnologijo