Uradni list

Številka 39
Uradni list RS, št. 39/2016 z dne 3. 6. 2016
Uradni list

Uradni list RS, št. 39/2016 z dne 3. 6. 2016

Kazalo

1712. Pravilnik o omogočanju dostopnosti električne opreme na trgu, ki je načrtovana za uporabo znotraj določenih napetostnih mej, stran 5883.

  
Na podlagi 5. člena, prvega odstavka 6. člena, šestega odstavka 7. člena in 8. člena ter za izvrševanje 16. člena Zakona o tehničnih zahtevah za proizvode in o ugotavljanju skladnosti (Uradni list RS, št. 17/11) izdaja minister za gospodarski razvoj in tehnologijo
P R A V I L N I K 
o omogočanju dostopnosti električne opreme na trgu, ki je načrtovana za uporabo znotraj določenih napetostnih mej 
I. SPLOŠNE DOLOČBE 
1. člen
(vsebina) 
Ta pravilnik določa zahteve, s katerimi se zagotovi, da električna oprema na trgu zagotavlja visoko raven zaščite zdravja in varnosti ljudi, domačih živali in premoženja ter hkrati zagotavlja delovanje notranjega trga v skladu z Direktivo 2014/35/EU Evropskega parlamenta in Sveta z dne 26. februarja 2014 o harmonizaciji zakonodaj držav članic v zvezi z omogočanjem dostopnosti na trgu električne opreme, ki je načrtovana za uporabo znotraj določenih napetostnih mej (UL L št. 96 z dne 29. 3. 2014, str. 357).
2. člen
(področje uporabe) 
Ta pravilnik se uporablja za električno opremo, ki za delovanje uporablja električno napetost med 50 in 1000 V za izmenični tok ter med 75 in 1500 V za enosmerni tok, razen za električno opremo in pojave, navedene v Prilogi 2, ki je kot priloga sestavni del tega pravilnika.
3. člen 
(pomen izrazov) 
Posamezni izrazi, uporabljeni v tem pravilniku, pomenijo naslednje:
1. „omogočanje dostopnosti na trgu“ je vsaka dobava električne opreme za distribucijo, porabo ali uporabo na trgu Evropske unije v okviru gospodarske dejavnosti, bodisi odplačno ali brezplačno;
2. „dajanje na trg“ pomeni omogočanje, da je električna oprema prvič dostopna na trgu Evropske unije;
3. „proizvajalec“ je vsaka fizična ali pravna oseba, ki proizvaja električno opremo ali za katero se ta oprema načrtuje ali proizvaja, in to opremo trži pod svojim imenom ali blagovno znamko;
4. „pooblaščeni zastopnik“ je vsaka fizična ali pravna oseba s sedežem v Evropski uniji, ki jo je proizvajalec pisno pooblastil, da v njegovem imenu izvaja določene naloge;
5. „uvoznik“ je vsaka fizična ali pravna oseba s sedežem v Evropski uniji, ki da električno opremo iz tretje države na trg Evropske unije;
6. „distributer“ je vsaka fizična ali pravna oseba v dobavni verigi razen proizvajalca ali uvoznika, ki omogoča dostopnost električne opreme na trgu;
7. „gospodarski subjekt“ je proizvajalec, pooblaščeni zastopnik, uvoznik ali distributer;
8. „tehnična specifikacija“ je dokument, v katerem so določene tehnične zahteve, ki jih mora izpolnjevati električna oprema;
9. „harmonizirani standard“ je harmonizirani standard, kot je opredeljen v točki (c) prvega odstavka 2. člena Uredbe 1025/2012/EU Evropskega parlamenta in Sveta z dne 25. oktobra 2012 o evropski standardizaciji, spremembi direktiv Sveta 89/686/EGS in 93/15/EGS ter direktiv 94/9/ES, 94/25/ES, 95/16/ES, 97/23/ES, 98/34/ES, 2004/22/ES, 2007/23/ES, 2009/23/ES in 2009/105/ES Evropskega parlamenta in Sveta ter razveljavitvi Sklepa Sveta 87/95/EGS in Sklepa 1673/2006/ES Evropskega parlamenta in Sveta (UL L 316 z dne 14. 11. 2012, str. 12);
10. „ugotavljanje skladnosti“ je proces ugotavljanja, ali električna oprema izpolnjuje varnostne cilje iz 4. člena tega pravilnika in Priloge 1, ki je kot priloga sestavni del tega pravilnika;
11. „odpoklic“ je vsak ukrep za vrnitev električne opreme, ki je že dostopna končnemu uporabniku;
12. „umik“ je vsak ukrep, ki preprečuje, da bi bila električna oprema iz dobavne verige dostopna na trgu;
13. „zakonodaja Evropske unije o harmonizaciji“ je vsaka zakonodaja Evropske unije, ki harmonizira pogoje za trženje proizvodov;
14. „oznaka CE“ je oznaka, s katero proizvajalec izjavlja, da je električna oprema v skladu z uporabljenimi zahtevami zakonodaje Evropske unije o harmonizaciji, ki določa njeno namestitev.
4. člen 
(omogočanje dostopnosti na trgu in varnostni cilji) 
Električna oprema je lahko dostopna na trgu le, če je bila načrtovana v skladu z varnostnimi pravili stroke, ki veljajo v Republiki Sloveniji, in ob pogoju, da je primerno vgrajena, vzdrževana in uporabljena za predvideni namen, ne ogroža zdravja in varnosti oseb ter domačih živali ali premoženja. Glavni elementi varnostnih ciljev so navedeni v Prilogi 1 tega pravilnika.
5. člen 
(prost pretok električne opreme) 
Omogočanje dostopnosti električne opreme na trgu ne sme biti ovirano, če je električna oprema v skladu s tem pravilnikom.
6. člen 
(dobava električne energije) 
Elektroenergetska podjetja pri priključevanju na omrežje ali pri dobavi električne energije, uporabnikom ne postavljajo strožjih varnostnih zahtev za električno opremo, kot so opredeljene v varnostnih ciljih 4. člena tega pravilnika in Priloge 1 tega pravilnika.
II. OBVEZNOSTI GOSPODARSKIH SUBJEKTOV 
7. člen 
(obveznosti proizvajalca) 
(1) Proizvajalec pri dajanju električne opreme na trg zagotovi, da je bila načrtovana in proizvedena v skladu z varnostnimi cilji iz 4. člena tega pravilnika in Priloge 1 tega pravilnika.
(2) Proizvajalec pripravi tehnično dokumentacijo iz Priloge 3, ki je kot priloga sestavni del tega pravilnika, in izvede postopek ugotavljanja skladnosti iz Priloge 3 tega pravilnika ali pa ga da izvesti.
(3) Kadar je bilo s postopkom ugotavljanja skladnosti dokazano, da električna oprema izpolnjuje varnostne cilje iz 4. člena tega pravilnika in Priloge 1 tega pravilnika, proizvajalec pripravi izjavo EU o skladnosti in namesti oznako CE.
(4) Proizvajalec hrani tehnično dokumentacijo iz Priloge 3 tega pravilnika in izjavo EU o skladnosti deset let po tem, ko je bila električna oprema dana na trg.
(5) Proizvajalec zagotovi, da se pri serijski proizvodnji izvajajo postopki za ohranjanje skladnosti s tem pravilnikom. Ustrezno je treba upoštevati spremembe pri načrtovanju proizvoda ali njegovih lastnosti ter spremembe harmoniziranih standardov iz 13. člena tega pravilnika, mednarodnih ali nacionalnih standardov iz 14. in 15. člena tega pravilnika ali drugih tehničnih specifikacij, na podlagi katerih je deklarirana skladnost električne opreme.
(6) Kadar je to potrebno zaradi tveganj za varnost in zdravje ljudi, domačih živali ali premoženja, ki jih pomeni električna oprema, proizvajalec pregleduje vzorce električne opreme, kateri je omogočil dostopnost na trgu, preverja pritožbe in po potrebi vodi register pritožb o neskladni električni opremi in njenem odpoklicu ter o vsem tovrstnem spremljanju obvešča distributerja.
(7) Proizvajalec zagotovi, da so na električni opremi, katero je dal na trg, označeni tip, serija ali serijska številka ali kateri koli drugi identifikacijski element, ali v primeru, kadar velikost ali narava električne opreme tega ne dopušča, zahtevane informacije navede na embalaži oziroma v dokumentu, ki je priložen električni opremi.
(8) Proizvajalec na električni opremi navede svoje ime oziroma firmo, ali registrirano blagovno znamko ter naslov na katerem je dosegljiv, kadar pa to ni mogoče, podatke navede na embalaži ali v dokumentu, ki je priložen električni opremi. V naslovu se navede center za stike, na katerem je proizvajalec dosegljiv. Kontaktni podatki so v jeziku, ki ga končni uporabniki in organ za nadzor trga iz 23. člena tega pravilnika zlahka razume.
(9) Proizvajalec zagotovi, da so električni opremi priložena navodila in varnostne informacije v slovenskem jeziku. Taka navodila in varnostne informacije ter vsako označevanje so jasni, razumljivi in nedvoumni.
(10) Proizvajalec, ki meni ali upravičeno domneva, da električna oprema, ki jo je dal na trg, ni skladna s tem pravilnikom, nemudoma izvede potrebne korektivne ukrepe za zagotovitev skladnost električne opreme, jo po potrebi umakne ali odpokliče. Poleg tega, kadar električna oprema pomeni tveganje za varnost in zdravje ljudi, domačih živali ali premoženja, proizvajalec o tem takoj obvesti organ za nadzor trga iz 23. člena tega pravilnika in mu predloži podrobne podatke, zlasti o neskladnosti in vseh izvedenih korektivnih ukrepih.
(11) Na podlagi utemeljene zahteve organa za nadzor trga iz 23. člena tega pravilnika mu proizvajalec predloži vse informacije in dokumentacijo, v papirni ali elektronski obliki, potrebno za dokazovanje skladnosti električne opreme s tem pravilnikom, v jeziku, ki ga ta organ zlahka razume. Na zahtevo tega organa proizvajalec sodeluje z njim pri vseh dejavnostih za odpravo tveganj, ki jih povzroča električna oprema, katero je dal na trg.
8. člen 
(pooblaščeni zastopnik) 
(1) Proizvajalec lahko s pisnim pooblastilom imenuje pooblaščenega zastopnika. Obveznosti iz prvega odstavka prejšnjega člena in obveznost priprave tehnične dokumentacije iz drugega odstavka prejšnjega člena ne sodijo med naloge pooblaščenega zastopnika.
(2) Pooblaščeni zastopnik opravlja naloge, določene v pooblastilu, ki ga prejme od proizvajalca. Pooblastilo pooblaščenemu zastopniku omogoča, da opravlja vsaj naslednje naloge:
1. hrani izjavo EU o skladnosti in tehnično dokumentacijo ter omogoča organu za nadzor trga iz 23. člena tega pravilnika dostop do nje deset let po tem, ko je bila električna oprema dana na trg;
2. na podlagi utemeljene zahteve organa za nadzor trga iz 23. člena tega pravilnika zagotovi temu organu vse informacije in dokumentacijo, potrebno za dokazovanje skladnosti električne opreme;
3. na zahtevo organa za nadzor trga iz 23. člena tega pravilnika sodeluje z njim v okviru pooblastila pri vseh dejavnostih za odpravo tveganj, ki jih povzroča električna oprema.
9. člen 
(obveznosti uvoznika) 
(1) Uvoznik daje na trg le električno opremo, ki je skladna s tem pravilnikom.
(2) Preden uvoznik da električno opremo na trg, zagotovi, da je proizvajalec izvedel ustrezen postopek ugotavljanja skladnosti iz Priloge 3 tega pravilnika. Zagotovi tudi, da je proizvajalec pripravil tehnično dokumentacijo, da ima električna oprema nameščeno oznako CE, da so električni opremi priloženi zahtevani dokumenti in da je proizvajalec izpolnil zahteve iz sedmega in osmega odstavka 7. člena tega pravilnika.
(3) Kadar uvoznik meni ali upravičeno domneva, da električna oprema ni skladna z varnostnimi cilji iz 4. člena tega pravilnika in Priloge 1 tega pravilnika, električne opreme ne da na trg, dokler ne zagotovi njene skladnosti. Poleg tega, kadar električna oprema pomeni tveganje za varnost in zdravje ljudi, domačih živali ali premoženja, uvoznik o tem obvesti proizvajalca in organ za nadzor trga iz 23. člena tega pravilnika.
(4) Uvoznik na električni opremi navede svoje ime oziroma firmo, ali registrirano blagovno znamko in naslov, na katerem je dosegljiv, kadar pa to ni mogoče, podatke navede na embalaži ali v dokumentu, ki je priložen električni opremi. Kontaktni podatki so v jeziku, ki ga končni uporabniki in organ za nadzor trga iz 23. člena tega pravilnika zlahka razumejo.
(5) Uvoznik zagotovi, da so električni opremi priložena navodila in varnostne informacije v slovenskem jeziku.
(6) Uvoznik zagotovi, da medtem, ko je električna oprema pod njegovo odgovornostjo, pogoji njenega skladiščenja ali prevoza ne ogrožajo njene skladnosti z varnostnimi cilji iz 4. člena tega pravilnika in Priloge 1 tega pravilnika.
(7) Kadar je to potrebno zaradi tveganj, ki jih pomeni električna oprema za varnost in zdravje ljudi, domačih živali ali premoženja, uvoznik pregleduje vzorce električne opreme, kateri je omogočil dostopnost na trgu, preverja pritožbe in po potrebi vodi register pritožb o neskladni električni opreme in njenem odpoklicu. O vsem tovrstnem spremljanju obvešča distributerja.
(8) Uvoznik, ki meni ali upravičeno domneva, da električna oprema, ki jo je dal na trg, ni skladna s tem pravilnikom, nemudoma izvede potrebne korektivne ukrepe za zagotovitev skladnosti te električne opreme, jo po potrebi umakne ali odpokliče. Poleg tega, kadar električna oprema pomeni tveganje za varnost in zdravje ljudi, domačih živali ali premoženja, uvoznik o tem takoj obvesti organ za nadzor trga iz 23. člena tega pravilnika in mu predloži podrobne podatke, zlasti o neskladnosti in vseh izvedenih korektivnih ukrepih.
(9) Uvoznik deset let po tem, ko je bila električna oprema dana na trg, hrani kopijo izjave EU o skladnosti za potrebe organa za nadzor trga iz 23. člena tega pravilnika in zagotavlja, da je tehnična dokumentacija na voljo temu organu na njegovo zahtevo.
(10) Na podlagi utemeljene zahteve organa za nadzor trga iz 23. člena tega pravilnika uvoznik temu organu predloži vse informacije in dokumentacijo, v papirni ali elektronski obliki, potrebno za dokazovanje skladnosti električne opreme s tem pravilnikom, v jeziku, ki ga ta organ zlahka razume. Na zahtevo tega organa uvoznik z njim sodeluje pri vseh dejavnostih za odpravo tveganj, ki jih povzroča električna oprema, ki jo je dal na trg.
10. člen 
(obveznosti distributerja) 
(1) Distributer pri omogočanju dostopnosti električne opreme na trgu, ravna s potrebno skrbnostjo, pri tem pa upošteva zahteve tega pravilnika.
(2) Preden distributer omogoči dostopnost električne opreme na trgu, preveri, da ima električna oprema nameščeno oznako CE, da je opremljena z zahtevanimi dokumenti ter navodili in varnostnimi informacijami v slovenskem jeziku ter da sta proizvajalec in uvoznik izpolnila zahteve iz sedmega in osmega odstavka 7. člena oziroma četrtega odstavka 9. člena tega pravilnika.
(3) Kadar distributer meni ali upravičeno domneva, da električna oprema ni skladna z varnostnimi cilji iz 4. člena tega pravilnika in Priloge 1 tega pravilnika, omogoči dostopnost električne opreme na trgu šele, ko je zagotovljena njena skladnost. Poleg tega, kadar električna oprema pomeni tveganje za varnost in zdravje ljudi, domačih živali ali premoženja, distributer o tem obvesti proizvajalca ali uvoznika, kakor tudi organ za nadzor trga iz 23. člena tega pravilnika.
(4) Distributer zagotovi, da medtem, ko je električna oprema pod njegovo odgovornostjo, pogoji skladiščenja ali prevoza ne ogrožajo njene skladnosti z varnostnimi cilji iz 4. člena tega pravilnika in Priloge 1 tega pravilnika.
(5) Distributer, ki meni ali upravičeno domneva, da električna oprema, katere dostopnost na trgu je omogočil, ni skladna s tem pravilnikom, zagotovi izvedbo potrebnih korektivnih ukrepov, da zagotovi skladnost te električne opreme, jo po potrebi umakne ali odpokliče. Poleg tega, kadar električna oprema pomeni tveganje za varnost in zdravje ljudi, domačih živali ali premoženja, distributer o tem takoj obvesti organ za nadzor trga iz 23. člena tega pravilnika in mu predloži podrobne podatke zlasti o neskladnosti in vseh izvedenih korektivnih ukrepih.
(6) Na podlagi utemeljene zahteve organa za nadzor trga iz 23. člena tega pravilnika, distributer temu organu predloži vse informacije in dokumentacijo, v papirni ali elektronski obliki, potrebno za dokazovanje skladnosti električne opreme. Na zahtevo tega organa distributer sodeluje z njim pri vseh dejavnostih za odpravo tveganj, ki jih povzroča električna oprema, katere dostopnost na trgu je omogočil.
11. člen 
(primeri, ko se obveznosti proizvajalca uporabljajo za uvoznika in distributerja) 
Uvoznik ali distributer se za namene tega pravilnika šteje kot proizvajalec in zanj veljajo obveznosti proizvajalca iz 7. člena tega pravilnika, kadar da na trg električno opremo pod svojim imenom ali blagovno znamko ali tako spremeni električno opremo, ki je že bila dana na trg, da to lahko vpliva na skladnost s tem pravilnikom.
12. člen 
(identifikacija gospodarskih subjektov) 
(1) Gospodarski subjekt organu za nadzor trga iz 23. člena tega pravilnika na njegovo zahtevo identificira:
1. vsak gospodarski subjekt, ki mu je dobavil električno opremo;
2. vsak gospodarski subjekt, kateremu je dobavil električno opremo.
(2) Gospodarski subjekt mora biti sposoben predložiti informacije iz prejšnjega odstavka deset let po tem, ko mu je bila električna oprema dobavljena, oziroma deset let po tem, ko je električno opremo dobavil.
III. SKLADNOST ELEKTRIČNE OPREME 
13. člen 
(domneva o skladnosti električne opreme na podlagi harmoniziranih standardov) 
Za električno opremo, ki je v skladu s harmoniziranimi standardi ali njihovim delom, se domneva, da je skladna z varnostnimi cilji iz 4. člena tega pravilnika in Priloge 1 tega pravilnika, zajetimi v teh standardih ali njihovih delih. Seznam harmoniziranih standardov je objavljen na spletnih straneh ministrstva, pristojnega za trg (v nadaljnjem besedilu: ministrstvo), v skladu v skladu z zakonom, ki ureja tehnične zahteve za proizvode in o ugotavljanju skladnosti.
14. člen 
(domneva o skladnosti električne opreme na podlagi mednarodnih standardov) 
(1) Kadar harmonizirani standardi iz prejšnjega člena še niso pripravljeni in objavljeni, organ za nadzor trga iz 23. člena tega pravilnika šteje za skladno z varnostnimi cilji iz 4. člena tega pravilnika in Priloge 1 tega pravilnika tudi električno opremo, ki izpolnjuje varnostne določbe mednarodnih standardov, katere je določila Mednarodna elektrotehniška komisija (IEC) in so bile objavljene v Uradnem listu Evropske unije.
(2) V postopku objave sklicevanj na varnostne določbe iz prejšnjega odstavka, ministrstvo po prejetju obvestila Komisije o varnostnih določbah, v roku treh mesecev obvesti Komisijo o kakršnihkoli svojih morebitnih ugovorih na varnostne določbe. V ugovoru ministrstvo navede varnostne razloge, zaradi katerih naj se določbe ne priznajo.
(3) Ministrstvo na svoji spletni strani objavi sklicevanje na varnostne določbe mednarodnih standardov, zoper katere ni bilo nobenih ugovorov.
15. člen 
(domneva o skladnosti električne opreme na podlagi nacionalnih standardov) 
Kadar harmonizirani standardi iz 13. člena tega pravilnika in mednarodni standardi iz prejšnjega člena niso bili pripravljeni in objavljeni, organ za nadzor trga iz 23. člena tega pravilnika šteje za skladno z varnostnimi cilji iz 4. člena tega pravilnika in Priloge 1 tega pravilnika, tudi električno opremo, proizvedeno v skladu z varnostnimi določbami standardov, ki veljajo v državi članici proizvajalki, če ta zagotavlja varnostni nivo, ki je enakovreden nivoju v Republiki Sloveniji.
16. člen 
(izjava EU o skladnosti) 
(1) Z izjavo EU o skladnosti se potrjuje, da je bilo dokazano izpolnjevanje varnostnih ciljev iz 4. člena tega pravilnika in Priloge 1 tega pravilnika.
(2) Izjava EU o skladnosti ima vzorčno strukturo, določeno v Prilogi 4, ki je kot priloga sestavni del tega pravilnika, vsebuje elemente, opredeljene v modulu A iz Priloge 3 tega pravilnika, in se stalno posodablja. Pripravljena je v slovenskem jeziku ali pa je v slovenski jezik prevedena.
(3) Kadar se za električno opremo uporablja več kot en akt Evropske unije, ki zahteva izjavo EU o skladnosti, se pripravi enotna izjava EU o skladnosti v zvezi z vsemi temi akti Evropske unije. Taka izjava vsebuje identifikacijo zadevnih aktov Evropske unije, vključno z navedbo njihove objave.
(4) S pripravo izjave EU o skladnosti proizvajalec prevzame odgovornost, da je električna oprema v skladu z zahtevami tega pravilnika.
17. člen 
(splošna načela za oznako CE) 
Za oznako CE veljajo splošna načela iz 30. člena Uredbe 765/2008/ES Evropskega parlamenta in Sveta z dne 9. julija 2008 o določitvi zahtev za akreditacijo in nadzor trga v zvezi s trženjem proizvodov ter razveljavitvi Uredbe (EGS) št. 339/93 (UL L št. 218 z dne 13. 8. 2008, str. 30; v nadaljnjem besedilu: Uredba 765/2008/ES).
18. člen 
(pravila in pogoji za namestitev oznake CE) 
(1) Oznaka CE je vidno, berljivo in neizbrisno nameščena na električno opremo ali na njeno tablico s podatki. Kadar to ni mogoče ali narava električne opreme tega ne dopušča, se oznaka CE namesti na embalažo in na dokumente, ki so priloženi električni opremi.
(2) Oznaka CE se namesti, preden je električna oprema dana na trg.
IV. NADZOR TRGA EVROPSKE UNIJE, NADZOR ELEKTRIČNE OPREME, KI VSTOPA NA TRG EVROPSKE UNIJE, IN ZAŠČITNI POSTOPEK EVROPSKE UNIJE 
19. člen 
(nadzor trga v Evropski uniji in nadzor električne opreme, ki vstopa na trg Evropske unije) 
Za električno opremo, ki jo opredeljuje ta pravilnik, se uporabljajo tretji odstavek 15. člena in 16. do 29. člen Uredbe 765/2008/ES.
20. člen 
(postopek za ravnanje z električno opremo, ki pomeni tveganje na nacionalni ravni) 
Kadar organ za nadzor trga iz 23. člena tega pravilnika meni, da neskladnost ni omejena na ozemlje Republike Slovenije, o rezultatih ocenjevanja in ukrepih, ki jih zahteva od gospodarskega subjekta, obvesti Evropsko Komisijo in druge države članice Evropske unije v skladu s predpisom, ki ureja način mednarodne izmenjave informacij o ukrepih in dejanjih, ki omejujejo trgovanje s proizvodi.
21. člen 
(zaščitni postopek) 
(1) Kadar Komisija ugotovi, da je ukrep druge države članice Evropske unije v postopku za ravnanje z električno opremo, ki pomeni tveganje, upravičen, organ za nadzor trga iz 23. člena tega pravilnika sprejme ukrepe, potrebne za umik ali odpoklic neskladne električne opreme s trga. O sprejetih ukrepih obvesti Komisijo, v skladu s predpisom, ki ureja način mednarodne izmenjave informacij o ukrepih in dejanjih, ki omejujejo trgovanje s proizvodi.
(2) Če Komisija ugotovi, da je ukrep organa za nadzor trga iz 23. člena tega pravilnika neupravičen, organ ta ukrep umakne.
22. člen 
(formalna neskladnost) 
(1) Organ za nadzor trga iz 23. člena tega pravilnika od zadevnega gospodarskega subjekta zahteva, da dotično neskladnost odpravi, kadar ugotovi katero od naslednjih dejstev:
1. oznaka CE je bila nameščena tako, da je kršen 30. člen Uredbe 765/2008/ES ali 18. člen tega pravilnika;
2. oznaka CE ni bila nameščena;
3. izjava EU o skladnosti ni bila pripravljena;
4. izjava EU o skladnosti ni bila pravilno pripravljena;
5. tehnična dokumentacija bodisi ni na voljo, bodisi ni popolna;
6. manjkajo informacije iz osmega odstavka 7. člena ali četrtega odstavka 9. člena tega pravilnika, ali pa so te napačne ali nepopolne;
7. ni izpolnjena katerakoli administrativna zahteva iz 7. ali 9. člena tega pravilnika.
(2) Kadar se neskladnost iz prejšnjega odstavka nadaljuje, organ za nadzor trga iz 23. člena tega pravilnika izvede vse ustrezne ukrepe za omejitev ali prepoved dostopnosti električne opreme na trgu ali pa zagotovi njen odpoklic ali umik s trga.
23. člen 
(nadzor) 
Nadzor nad izvajanjem tega pravilnika glede električne opreme na trgu, opravlja Tržni inšpektorat Republike Slovenije, v skladu z Zakonom o tehničnih zahtevah za proizvode in o ugotavljanju skladnosti (Uradni list RS, št. 17/11) in predpisi, ki določajo pristojnosti in naloge inšpekcijskih organov.
V. PREHODNA IN KONČNI DOLOČBI 
24. člen
(prehodno obdobje) 
Električna oprema, ki je skladna s Pravilnikom o električni opremi, ki je namenjena za uporabo znotraj določenih napetostnih mej (Uradni list RS, št. 27/04, 17/11 – ZTZPUS-1 in 71/11) in je bila dana na trg ali v uporabo pred uveljavitvijo tega pravilnika, je lahko dostopna na trgu ali dana v uporabo tudi po uveljavitvi tega pravilnika.
25. člen 
(prenehanje veljavnosti) 
Z dnem uveljavitve tega pravilnika preneha veljati Pravilnik o električni opremi, ki je namenjena za uporabo znotraj določenih napetostnih mej (Uradni list RS, št. 27/04, 17/11 – ZTZPUS-1 in 71/11).
26. člen 
(začetek veljavnosti) 
Ta pravilnik začne veljati naslednji dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije.
Št. 007-50/2016/
Ljubljana, dne 25. maja 2016
EVA 2015-2130-0012
Zdravko Počivalšek l.r.
Minister 
za gospodarski razvoj in tehnologijo 
 
 

AAA Zlata odličnost

Nastavitve piškotkov

Vaše trenutno stanje

Prikaži podrobnosti