Uradni list

Številka 39
Uradni list RS, št. 39/2016 z dne 3. 6. 2016
Uradni list

Uradni list RS, št. 39/2016 z dne 3. 6. 2016

Kazalo

1706. Zakon o spremembah in dopolnitvah Zakona o javnem jamstvenem, preživninskem in invalidskem skladu Republike Slovenije (ZJSRS-G), stran 5876.

  
Na podlagi druge alinee prvega odstavka 107. člena in prvega odstavka 91. člena Ustave Republike Slovenije izdajam
U K A Z 
o razglasitvi Zakona o spremembah in dopolnitvah Zakona o Javnem jamstvenem, preživninskem in invalidskem skladu Republike Slovenije (ZJSRS-G)
Razglašam Zakon o spremembah in dopolnitvah Zakona o Javnem jamstvenem, preživninskem in invalidskem skladu Republike Slovenije (ZJSRS-G), ki ga je sprejel Državni zbor Republike Slovenije na seji dne 19. maja 2016.
Št. 003-02-4/2016-5
Ljubljana, dne 27. maja 2016
Borut Pahor l.r.
Predsednik 
Republike Slovenije 
Z A K O N 
O SPREMEMBAH IN DOPOLNITVAH ZAKONA O JAVNEM JAMSTVENEM, PREŽIVNINSKEM IN INVALIDSKEM SKLADU REPUBLIKE SLOVENIJE (ZJSRS-G)
1. člen
V Zakonu o Javnem jamstvenem, preživninskem in invalidskem skladu Republike Slovenije (Uradni list RS, št. 78/06 – uradno prečiščeno besedilo in 106/12) se naslov zakona spremeni tako, da se glasi: »Zakon o Javnem štipendijskem, razvojnem, invalidskem in preživninskem skladu Republike Slovenije«.
2. člen 
V prvi alineji 1. člena se besedilo »Javnega jamstvenega, preživninskega in invalidskega sklada Republike Slovenije« nadomesti z besedilom »Javnega štipendijskega, razvojnega, invalidskega in preživninskega sklada Republike Slovenije«.
Druga alineja se spremeni tako, da se glasi:
»– vrsto in obseg pravic delavcev v primeru insolventnosti delodajalca in pravice otrok v primeru neplačevanja preživnin ter roke in postopek za njihovo uveljavitev.«
Tretja alineja se črta.
3. člen 
V prvem odstavku 2. člena se besedilo »Javni jamstveni, preživninski in invalidski sklad Republike Slovenije« nadomesti z besedilom »Javni štipendijski, razvojni, invalidski in preživninski sklad Republike Slovenije«.
Drugi odstavek se spremeni tako, da se glasi:
»Sklad odloča tudi o pravicah in obveznostih invalidov in delodajalcev v skladu z zakonom, ki ureja zaposlitveno rehabilitacijo in zaposlovanje invalidov ter v skladu z zakonom, ki ureja izenačevanje možnosti invalidov.«.
Za drugim odstavkom se doda nov tretji odstavek, ki se glasi:
»Sklad odloča tudi o pravicah in dodeljevanju sredstev za vlaganje v razvoj človeških virov in kadrov za večjo zaposljivost, vseživljenjsko učenje, konkurenčnost, prenos znanja in povezovanje znanstveno-raziskovalne sfere in univerz z gospodarstvom ter izobraževalnega sistema s potrebami trga dela po zakonu, ki ureja štipendiranje. Sklad lahko izvaja tudi večletne instrumente, sofinancirane iz sredstev Evropskih strukturnih in investicijskih skladov ter druge ukrepe v skladu z veljavnimi mednarodnimi sporazumi. Sklad izvaja tudi ukrepe in storitve po zakonu, ki ureja trg dela.«.
4. člen 
V drugem odstavku 3. člena se besedilo »Javni jamstveni, preživninski in invalidski sklad Republike Slovenije« nadomesti z besedilom »Javni štipendijski, razvojni, invalidski in preživninski sklad Republike Slovenije«.
5. člen 
Četrti odstavek 13. člena se spremeni tako, da se glasi:
»Sredstva za vzpodbujanje zaposlovanja invalidov in ohranjanja delovnih mest invalidov se zagotavljajo na način, določen v zakonu, ki ureja zaposlitveno rehabilitacijo in zaposlovanje invalidov.«.
Za četrtim odstavkom se doda nov peti odstavek, ki se glasi:
»Sredstva za štipendije se zagotavljajo na način, določen v zakonu, ki ureja štipendiranje. Sredstva za ukrepe in storitve na trgu dela se zagotavljajo na način, določen v zakonu, ki ureja trg dela. Sklad pridobiva sredstva tudi iz sredstev Evropskih strukturnih in investicijskih skladov prek proračunov pristojnih ministrstev, iz sredstev proračuna na podlagi pogodb, sklenjenih s posameznimi ministrstvi, in iz drugih namenskih virov.«.
Dosedanji peti odstavek postane šesti odstavek.
PREHODNE IN KONČNA DOLOČBA 
6. člen 
Javni sklad Republike Slovenije za razvoj kadrov in štipendije, ki deluje na podlagi Akta o preoblikovanju javne ustanove »Ad futura, znanstveno-izobraževalna fundacija Republike Slovenije, javni sklad« v Javni sklad Republike Slovenije za razvoj kadrov in štipendije (Uradni list RS, št. 51/09), se pripoji k Javnemu jamstvenemu, preživninskemu in invalidskemu skladu Republike Slovenije.
Javni sklad Republike Slovenije za razvoj kadrov in štipendije do vpisa pripojitve v sodni register nadaljuje delo na podlagi Akta o preoblikovanju javne ustanove »Ad futura, znanstveno-izobraževalna fundacija Republike Slovenije, javni sklad« v Javni sklad Republike Slovenije za razvoj kadrov in štipendije (Uradni list RS, št. 51/09), ki preneha veljati z dnem vpisa pripojitve v sodni register.
Članom nadzornega sveta in direktorju Javnega sklada Republike Slovenije za razvoj kadrov in štipendije preneha mandat z dnem vpisa pripojitve v sodni register.
Javni štipendijski, razvojni, invalidski in preživninski sklad Republike Slovenije z dnem vpisa pripojitve v sodni register prevzame od Javnega sklada Republike Slovenije za razvoj kadrov in štipendije vse javne uslužbence, premoženje, sredstva, opremo, pravice in obveznosti, nedokončane zadeve, dokumentacijo in arhivsko gradivo ter se v pravnem prometu šteje kot njegov univerzalni pravni naslednik.
Javni štipendijski, razvojni, invalidski in preživninski sklad Republike Slovenije najpozneje v šestih mesecih od dneva vpisa pripojitve v sodni register uskladi svoje notranje akte z določbami tega zakona.
7. člen 
Kjer drug zakon ali podzakonski predpis uporablja ime »Javni jamstveni, preživninski in invalidski sklad Republike Slovenije« ali »Javni sklad Republike Slovenije za razvoj kadrov in štipendije«, ima to enak pomen kot ime »Javni štipendijski, razvojni, invalidski in preživninski sklad Republike Slovenije« v skladu s tem zakonom.
8. člen 
Ta zakon začne veljati petnajsti dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije, uporabljati pa se začne 1. januarja 2017.
Št. 412-01/16-8/15
Ljubljana, dne 19. maja 2016
EPA 1097-VII
Državni zbor 
Republike Slovenije 
dr. Milan Brglez l.r.
Predsednik 

AAA Zlata odličnost

Nastavitve piškotkov

Vaše trenutno stanje

Prikaži podrobnosti