Uradni list

Številka 38
Uradni list RS, št. 38/2016 z dne 27. 5. 2016
Uradni list

Uradni list RS, št. 38/2016 z dne 27. 5. 2016

Kazalo

1693. Uredba o spremembah in dopolnitvah Uredbe o javnem financiranju visokošolskih zavodov in drugih zavodov, stran 5845.

  
Na podlagi 75. člena Zakona o visokem šolstvu (Uradni list RS, št. 32/12 – uradno prečiščeno besedilo, 40/12 – ZUJF, 57/12 – ZPCP-2D, 109/12 in 85/14) izdaja Vlada Republike Slovenije
U R E D B O 
o spremembah in dopolnitvah Uredbe o javnem financiranju visokošolskih zavodov in drugih zavodov 
1. člen 
V Uredbi o javnem financiranju visokošolskih zavodov in drugih zavodov (Uradni list RS, št. 7/11, 64/12 in 12/13) se v drugem odstavku 5. člena črta besedilo
»TSF k = S fiksni del TSF-Zk + S variabilni del TSF-Zk«.
2. člen 
6., 7., 8., 9., 10., 11. in 12. člen se črtajo.
3. člen 
Za črtanim 12. členom se dodajo novi 12.a, 12.b, 12.c, 12.č in 12.d člen, ki se glasijo:
»12.a člen 
(določanje sredstev TSF) 
Sredstva TSF so enaka sredstvom TSF preteklega leta, povečanim najmanj za realno rast bruto domačega proizvoda preteklega leta.
Če letna proračunska sredstva za študijsko dejavnost ne zadostujejo za TSF tekočega leta, izračunanega kot vsoto TSF-Z, določenih v skladu z 12.b do 12.d členom ter 14. Do 16. členom te uredbe, se visokošolskim zavodom TSF-Z sorazmerno zmanjšajo do razpoložljivih letnih proračunskih sredstev za študijsko dejavnost za TSF.
12.b člen 
(določanje sredstev TSF-Z) 
Sredstva TSF-Z se izračunajo ob upoštevanju:
– študijskega področja posameznega študijskega programa,
– števila vpisanih študentov rednega študija prve in druge stopnje brez ponavljalcev in absolventov na visokošolskem zavodu v tekočem študijskem letu in
– števila diplomantov rednega študija po študijskih programih za pridobitev visoke strokovne in univerzitetne izobrazbe, sprejetih pred 11. junijem 2004, ter po študijskih programih prve in druge stopnje na visokošolskem zavodu v preteklem koledarskem letu.
TSF-Z sredstva javnega visokošolskega zavoda in koncesioniranega visokošolskega zavoda za koncesionirane študijske programe so v tekočem koledarskem letu enaka produktu vsote enot visokošolskega zavoda in enote financiranja iz 12.č člena te uredbe.
12.c člen 
(študijske skupine in faktorji) 
Študijski programi po študijskih področjih v skladu s KLASIUS se združujejo v sedem študijskih skupin z naslednjimi faktorji:
1. (31) družbene vede, (32) novinarstvo in obveščanje, (34) poslovne in upravne vede ter (38) pravne vede: f(1) = 1,0;
2. (14) izobraževalne vede in izobraževanje učiteljev, (22) humanistika, (72) zdravstvo, podpodročja 720 – zdravstvo (podrobneje neopredeljeno), 725 – zdravstvena tehnologija in 726 – terapija in rehabilitacija, (76) socialno delo, (81) osebne storitve, (84) transportne storitve in (86) varovanje: f(2) = 1,75;
3. (21) umetnost – visokošolski strokovni študijski programi, (48) računalništvo, (52) tehnika, brez podpodročja 524 – kemijska tehnologija in procesno inženirstvo, (54) proizvodne tehnologije, (58) arhitektura, urbanizem in gradbeništvo, (72) zdravstvo, podpodročje 723 – zdravstvena nega in oskrba ter (85) varstvo okolja: f(3) = 2,50;
4. (42) vede o živi naravi, (46) matematika in statistika, (62) kmetijstvo, gozdarstvo, ribištvo: f(4) = 3,30;
5. (44) fizikalne in kemijske vede, (52) tehnika, podpodročje 524 – kemijska tehnologija in procesno inženirstvo ter (72) zdravstvo, podpodročje 727 – farmacija in lekarništvo: f(5) = 3,50;
6. (64) veterinarstvo ter (72) zdravstvo, podpodročji 721 – medicina in 724 – zobozdravstvo: f(6) = 4,50;
7. (21) umetnost – univerzitetni in magistrski študijski programi: f(7) = 6,65.
Faktor študijske skupine f(s) izraža razmerje med sredstvi, namenjenimi za izvedbo študija v študijski skupini, v primerjavi s prvo študijsko skupino.
12.č člen 
(določanje enote financiranja) 
Enota financiranja se določi tako, da se sredstva za TSF v tekočem koledarskem letu delijo z vsoto študentov, pomnoženih s pripadajočo utežjo, in diplomantov.
Študent je vsak študent rednega študija prve in druge stopnje, ki ni ponavljalec oziroma absolvent, na javnih visokošolskih zavodih in koncesioniranih visokošolskih zavodih za koncesionirane študijske programe v tekočem študijskem letu.
Diplomant je vsak diplomant rednega študija prve in druge stopnje ter študijskih programov za pridobitev visoke strokovne in univerzitetne izobrazbe, sprejetih pred 11. junijem 2004, na javnih visokošolskih zavodih in koncesioniranih visokošolskih zavodih za koncesionirane študijske programe v preteklem koledarskem letu.
Utež študenta je faktor študijske skupine, v katero se uvršča študijski program, v katerega je študent vpisan.
12.d člen 
(sprememba TSF-Z) 
Če se po določitvi sredstev iz 12.a do 12.č člena te uredbe TSF-Z sredstva zavoda v tekočem proračunskem letu glede na TSF-Z sredstva zavoda v preteklem proračunskem letu zmanjšajo za več kot 5 %, so TSF-Z sredstva zavoda enaka TSF-Z sredstvom preteklega proračunskega leta, zmanjšanim za 5 %.
Če se po določitvi sredstev iz 12.a do 12.č člena te uredbe TSF-Z sredstva zavoda v tekočem proračunskem letu glede na TSF-Z sredstva zavoda v preteklem proračunskem letu povečajo za več kot 14,5 %, so TSF-Z sredstva zavoda enaka TSF-Z sredstvom preteklega proračunskega leta, povečanim za 14,5 %.
Če po določitvi TSF-Z sredstev iz prvega in drugega odstavka tega člena TSF-Z sredstva presegajo razpoložljiva proračunska sredstva, se zavodom, katerim so se sredstva glede na preteklo proračunsko leto povečala, TSF-Z sredstva sorazmerno zmanjšajo do razpoložljivih proračunskih sredstev.
Obseg TSF sredstev, ki se zaradi določb prvega in drugega odstavka tega člena ne razporedijo med visokošolske zavode, se prerazporedijo v RSF sredstva.«.
4. člen 
V 14. členu se črtata besedi »fiksni del« v vseh sklonih.
5. člen 
V 15. členu se črtata besedi »fiksni del« v vseh sklonih.
6. člen 
V četrtem odstavku 16. člena se zadnji stavek spremeni tako, da se glasi: »Po tem obdobju se TSF-Z določajo v skladu z 12.a do 15. členom te uredbe.«.
7. člen 
V 20. členu se črtata besedi »fiksni del«.
8. člen 
V drugem odstavku 22. člena se črtata besedi »variabilnega dela«.
9. člen 
V prvem odstavku 53. člena se črta druga alineja.
Dosedanje tretja do peta alineja postanejo druga do četrta alineja.
PREHODNA IN KONČNA DOLOČBA 
10. člen 
Ne glede na 23. člen uredbe se TSF-Z za koledarsko leto 2016 s sklepom ministra določi do 20. junija 2016.
11. člen 
Ta uredba začne veljati naslednji dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije.
Št. 00727-9/2016
Ljubljana, dne 27. maja 2016
EVA 2016-3330-0017
Vlada Republike Slovenije 
dr. Miroslav Cerar l.r.
Predsednik 

AAA Zlata odličnost

Nastavitve piškotkov

Vaše trenutno stanje

Prikaži podrobnosti