Uradni list

Številka 38
Uradni list RS, št. 38/2016 z dne 27. 5. 2016
Uradni list

Uradni list RS, št. 38/2016 z dne 27. 5. 2016

Kazalo

1691. Uredba o spremembah in dopolnitvah Uredbe o izvajanju podukrepa pomoč za zagon dejavnosti za mlade kmete iz Programa razvoja podeželja Republike Slovenije za obdobje 2014–2020, stran 5832.

  
Na podlagi 10. in 12. člena ter v zvezi z 22. členom Zakona o kmetijstvu (Uradni list RS, št. 45/08, 57/12 in 90/12 – ZdZPVHVVR, 26/14 in 32/15) izdaja Vlada Republike Slovenije
U R E D B O 
o spremembah in dopolnitvah Uredbe o izvajanju podukrepa pomoč za zagon dejavnosti za mlade kmete iz Programa razvoja podeželja Republike Slovenije za obdobje 2014–2020
1. člen 
V Uredbi o izvajanju podukrepa pomoč za zagon dejavnosti za mlade kmete iz Programa razvoja podeželja Republike Slovenije za obdobje 2014–2020 (Uradni list RS, št. 55/15) se 1. člen spremeni tako, da se glasi:
»1. člen 
(vsebina) 
(1) Ta uredba ureja izvajanje podukrepa pomoč za zagon dejavnosti za mlade kmete (v nadaljnjem besedilu: podukrep), ki je del ukrepa razvoj kmetij in podjetij iz Programa razvoja podeželja Republike Slovenije za obdobje 2014–2020, ki je potrjen z Izvedbenim sklepom Komisije z dne 13. februarja 2015 o odobritvi programa razvoja podeželja Republike Slovenije za podporo iz Evropskega kmetijskega sklada za razvoj podeželja, št. CCI 2014 SI 06 RD NP 0012020, zadnjič spremenjenim z Izvedbenim sklepom Komisije z dne 23. 3. 2016 o odobritvi spremembe programa razvoja podeželja Republike Slovenije za podporo iz Evropskega kmetijskega sklada za razvoj podeželja in o spremembi Izvedbenega sklepa C(2015)849, št. CCI 2014 SI 06 RD NP 001, (v nadaljnjem besedilu: PRP 2014–2020) ki sta dostopna na spletni strani Ministrstva za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano (v nadaljnjem besedilu: ministrstvo) ter na spletni strani programa razvoja podeželja (http://www.program-podezelja.si).
(2) Ta uredba določa namen podpore, upravičence, pogoje za dodelitev sredstev, merila za ocenjevanje vlog, pogoje za izplačilo sredstev, obveznosti in finančne določbe za izvajanje:
– Uredbe (EU) št. 1305/2013 Evropskega parlamenta in Sveta z dne 17. decembra 2013 o podpori za razvoj podeželja iz Evropskega kmetijskega sklada za razvoj podeželja (EKSRP) in razveljavitvi Uredbe Sveta (ES) št. 1698/2005 (UL L št. 347 z dne 20. 12. 2013, str. 487), zadnjič spremenjene z Delegirano uredbo Komisije (EU) 2016/142 z dne 2. decembra 2015 o spremembi Priloge I k Uredbi (EU) št. 1305/2013 Evropskega parlamenta in Sveta ter Priloge III k Uredbi (EU) št. 1307/2013 Evropskega parlamenta in Sveta (UL L št. 28 z dne 4. 2. 2016, str. 8–11), (v nadaljnjem besedilu: Uredba 1305/2013/EU);
– Uredbe (EU) št. 1306/2013 Evropskega parlamenta in Sveta z dne 17. decembra 2013 o financiranju, upravljanju in spremljanju skupne kmetijske politike in razveljavitvi uredb Sveta (EGS) št. 352/78, (ES) št. 165/94, (ES) št. 2799/98, (EC) No 814/2000, (ES) št. 1290/2005 in (ES) št. 485/2008 (UL L št. 347 z dne 20. 12. 2013, str. 549), zadnjič spremenjene z Izvedbenim sklepom Komisije (EU) 2016/417 z dne 17. marca 2016 o izključitvi nekaterih odhodkov držav članic iz naslova Evropskega kmetijskega jamstvenega sklada (EKJS) in Evropskega kmetijskega sklada za razvoj podeželja (EKSRP) iz financiranja Evropske unije (notificirano pod dokumentarno številko C(2016) 1509) (UL L št. 75 z dne 22. 3. 2016, str. 16–56), (v nadaljnjem besedilu: Uredba 1306/2013/EU);
– Uredbe (EU) št. 1310/2013 Evropskega parlamenta in Sveta z dne 17. decembra 2013 o določitvi nekaterih prehodnih določb glede podpore za razvoj podeželja iz Evropskega kmetijskega sklada za razvoj podeželja (EKSRP), o spremembi Uredbe (EU) št. 1305/2013 Evropskega parlamenta in Sveta glede sredstev in njihove razdelitve za leto 2014 in o spremembi Uredbe Sveta (ES) št. 73/2009 in uredb (EU) št. 1307/2013, (EU) št. 1306/2013 in (EU) št. 1308/2013 Evropskega parlamenta in Sveta v zvezi z njihovo uporabo v letu 2014 (UL L št. 347 z dne 20. 12. 2013, str. 865);
– Delegirane uredbe Komisije (EU) št. 640/2014 z dne 11. marca 2014 o dopolnitvi Uredbe (EU) št. 1306/2013 Evropskega parlamenta in Sveta glede integriranega administrativnega in kontrolnega sistema, pogojev za zavrnitev ali ukinitev plačil in za upravne kazni, ki se uporabljajo za neposredna plačila, podporo za razvoj podeželja in navzkrižno skladnost (UL L št. 181 z dne 20. 6. 2014, str. 48);
– Delegirane uredbe Komisije (EU) št. 807/2014 z dne 11. marca 2014 o dopolnitvi Uredbe (EU) št. 1305/2013 Evropskega parlamenta in Sveta o podpori za razvoj podeželja iz Evropskega kmetijskega sklada za razvoj podeželja (EKSRP) in o uvedbi prehodnih določb (UL L št. 227 z dne 31. 7. 2014, str. 1);
– Izvedbene uredbe Komisije (EU) št. 808/2014 z dne 17. julija 2014 o določitvi pravil za uporabo Uredbe (EU) št. 1305/2013 Evropskega parlamenta in Sveta o podpori za razvoj podeželja iz Evropskega kmetijskega sklada za razvoj podeželja (EKSRP) (UL L št. 227 z dne 31. 7. 2014, str. 18), (v nadaljnjem besedilu: Uredba 808/2014/EU);
– Izvedbene uredbe Komisije (EU) št. 809/2014 z dne 17. julija 2014 o pravilih za uporabo Uredbe (EU) št. 1306/2013 Evropskega parlamenta in Sveta v zvezi z integriranim administrativnim in kontrolnim sistemom, ukrepi za razvoj podeželja in navzkrižno skladnostjo (UL L št. 227 z dne 31. 7. 2014, zadnjič spremenjene z Izvedbeno uredbo Komisije (EU) 2015/2333 z dne 14. decembra 2015 o spremembi Izvedbene uredbe (EU) št. 809/2014 o pravilih za uporabo Uredbe (EU) št. 1306/2013 Evropskega parlamenta in Sveta v zvezi z integriranim administrativnim in kontrolnim sistemom, ukrepi za razvoj podeželja in navzkrižno skladnostjo (UL L št. 329 z dne 15. 12. 2015, str. 1), (v nadaljnjem besedilu: Uredba 809/2014/EU).«.
2. člen 
V 2. členu se na koncu 4. točke pika nadomesti z vejico in doda nova 5. točka, ki se glasi:
»5. prenosnik je oseba, ki je kot lastnik kmetije vpisana v zemljiško knjigo in na upravičenca prenaša površine kmetije. Če na upravičenca površine prenaša več oseb, se za prenosnika šteje oseba, ki prenaša večino površin kmetije.«.
3. člen 
3. člen se spremeni tako, da se glasi:
»3. člen 
(organi PRP 2014–2020)
(1) Organ upravljanja PRP 2014–2020 (v nadaljnjem besedilu: organ upravljanja) iz drugega odstavka 65. člena Uredbe 1305/2013/EU je ministrstvo. Naloge organa upravljanja opravljata ministrstvo in Agencija Republike Slovenije za kmetijske trge in razvoj podeželja (v nadaljnjem besedilu: agencija).
(2) Akreditirana plačilna agencija iz drugega odstavka 65. člena Uredbe 1305/2013/EU je agencija iz prejšnjega odstavka.
(3) Certifikacijski organ iz drugega odstavka 65. člena Uredbe 1305/2013/EU je Urad Republike Slovenije za nadzor proračuna, ki je organ v sestavi Ministrstva za finance.
(4) Odbor za spremljanje iz drugega odstavka 47. člena Uredbe 1303/2013/EU je odbor za spremljanje Programa razvoja podeželja Republike Slovenije.«.
4. člen 
5. člen se spremeni tako, da se glasi:
»5. člen 
(upravičenec) 
(1) Upravičenec do podpore v okviru podukrepa iz te uredbe je mladi kmet, ki je na dan oddaje vloge na javni razpis star od 18 do vključno 40 let, ima ustrezno poklicno znanje in usposobljenost v skladu s četrtim odstavkom 6. člena te uredbe in prvič vzpostavlja kmetijo.
(2) Mladi kmet iz prejšnjega odstavka je fizična oseba, ki je edini nosilec kmetijskega gospodarstva – kmetije.
(3) Ob oddaji vloge na javni razpis vzpostavitev kmetije še ne sme biti končana.
(4) Kot vzpostavitev kmetije se šteje, da je upravičenec:
– postal izključni lastnik ali solastnik kmetije skupaj z zakonskim, zunajzakonskim partnerjem ali partnerjem registrirane istospolne skupnosti v obdobju največ 24 mesecev pred oddajo vloge na javni razpis;
– postal nosilec kmetije v obdobju največ 24 mesecev pred oddajo vloge na javni razpis, kar je razvidno iz RKG;
– ne glede na določbo prejšnje alineje lahko postal nosilec kmetije v obdobju več kot 24 mesecev pred oddajo vloge na javni razpis, če pred tem obdobjem še ni prejel sredstev iz naslova ukrepov kmetijske politike, razen ukrepov programa razvoja podeželja, iz katerih se sofinancirajo izobraževanja, in sicer ukrepa 111 usposabljanje za delo v kmetijstvu, gozdarstvu in živilstvu iz Programa razvoja podeželja Republike Slovenije za obdobje 2007–2013 ali ukrepa 1 prenos znanja in dejavnosti informiranja iz PRP 2014–2020, in pred tem obdobjem kmetija ni imela v RKG vpisanih grafičnih enot rabe zemljišč kmetije;
– vzpostavil knjigovodstvo za primarno kmetijsko proizvodnjo v skladu z 2. točko 9. člena te uredbe v obdobju največ 24 mesecev pred oddajo vloge na javni razpis in
– ob oddaji vloge na javni razpis že imel vzpostavljeno knjigovodstvo za primarno kmetijsko proizvodnjo, v tem primeru se kot dokončna vzpostavitev kmetije šteje izpolnitev enega od preostalih mejnikov ali ciljev iz poslovnega načrta.
(5) Upravičenec mora izpolniti pogoje iz prve in druge alineje prejšnjega odstavka v obdobju največ 24 mesecev pred oddajo vloge na javni razpis, vendar najpozneje do vložitve vloge na javni razpis. Šteje se, da je upravičenec postal izključni lastnik ali solastnik kmetije, ko je postal lastnik oziroma solastnik vseh nepremičnin, ki sestavljajo kmetijo, pri čemer mora v obdobju največ 24 mesecev pred oddajo vloge na javni razpis postati lastnik oziroma solastnik več kot 50 odstotkov površin, ki sestavljajo kmetijo. Prenos kmetije je v celoti izveden z dnem, ko je prenesena lastninska pravica na vseh nepremičninah, ki sestavljajo kmetijo. Kot datum prenosa lastninske pravice se šteje dan vpisa v zemljiško knjigo v skladu z zakonom, ki ureja zemljiško knjigo.«.
5. člen 
V prvem odstavku 6. člena se v 1. točki za besedama »priloženo smrtovnico« doda besedilo »oziroma drugim dokumentom, ki izkazuje smrt prenosnika«.
Za 4. točko se doda nova 5. točka, ki se glasi:
»5. upravičenec, ki presega prag 80 ha PKP ali 160 GVŽ istovrstnih živali za vzrejo ali 200 čebeljih družin, ne izpolnjuje pogojev za vstop v podukrep iz te uredbe«.
Dosedanja 5. in 6. točka postaneta 6. in 7. točka.
V dosedanji 7. točki, ki postane 8. točka, se za besedama »zbirna vloga« doda besedilo »v skladu s predpisi, ki urejajo izvedbo skupne kmetijske politike«.
Dosedanja 8. in 9. točka postaneta 9. in 10. točka.
Tretji odstavek se spremeni tako, da se glasi:
»(3) V primeru medgeneracijskega prenosa iz 1. točke prvega odstavka tega člena velja:
1. prenosnik ali prenosnik in njegov zakonski, zunajzakonski partner ali partner registrirane istospolne skupnosti, če gre za solastnino, preneseta kmetijo z vsemi pripadajočimi kmetijskimi in gozdnimi zemljišči, vključno s pripadajočimi objekti, ki so namenjeni opravljanju kmetijske dejavnosti in so na območju Republike Slovenije ter v lasti prenosnika ali solasti prenosnika in njegovega zakonskega ali zunajzakonskega partnerja ali partnerja registrirane istospolne skupnosti. Prenosnik mora prenesti tudi vse solastniške deleže nepremičnin, ki jih ima s komerkoli drugim. Zakonski partner prenosnika ali njegov zunajzakonski partner ali partner registrirane istospolne skupnosti mora prenesti vse nepremičnine, ki jih ima v solasti s prenosnikom, nepremičnine, ki so izključno v njegovi lasti, pa niso obvezni predmet prenosa;
2. obveznost prenosa iz prejšnje točke ne velja za stanovanjske objekte, površine v obsegu največ 0,5 ha zemljišč vključno z objekti, ki ležijo na teh zemljiščih in so namenjeni uporabi teh zemljišč, ter solastninske deleže v agrarnih skupnostih, pri čemer upravičenec dokazuje članstvo v agrarni skupnosti z izjavo agrarne skupnosti o članstvu in višini solastninskega deleža;
3. iz prenosa se ne sme izločiti objektov za rejo živali;
4. obveznost prenosa iz 1. točke tega odstavka ne velja za objekte, ki so namenjeni opravljanju dopolnilne dejavnosti na kmetiji, ter za zemljišča in objekte, namenjene nekmetijskim dejavnostim, če upravičenec ni nosilec teh dejavnosti;
5. če se vstopni prag 15 GVŽ istovrstnih živali za vzrejo doseže na podlagi prenosa živali, se za kmetijo, s katero upravičenec vstopa v podukrep, upošteva število GVŽ iz zbirne vloge, oddane v letu oddaje vloge na javni razpis;
6. če se vstopni prag 60 čebeljih družin doseže na podlagi prenosa čebeljih družin, se kot stanje upošteva število čebeljih družin v registru čebelnjakov, ki ga vodi Uprava Republike Slovenije za varno hrano, veterinarstvo in varstvo rastlin, na dan oddaje vloge na javni razpis;
7. v primeru iz prejšnje točke mora biti upravičenec imetnik čebeljih družin in mora biti na dan oddaje vloge na javni razpis vpisan v register čebelnjakov v skladu s predpisom, ki določa označevanje čebelnjakov in stojišč.«.
V četrtem odstavku se besedilo »iz 5. točke« nadomesti z besedilom »iz 6. točke«.
V šestem odstavku se v tretji alineji za besedama »kmetijskega gospodarstva« dodata vejica in besedilo »na katerem je pridobil izkušnje«.
V osmem odstavku se v prvi alineji 1. točke pod a) za besedama »vzpostavitev knjigovodstva,« doda besedilo »če tega ob oddaji vloge na javni razpis še nima vzpostavljenega na svoje ime,«.
3. točka se spremeni tako, da se glasi:
»3.Upravičenec mora v poslovnem načrtu predvideti izpolnitev vseh obveznih mejnikov iz 1. točke pod a) tega odstavka, najmanj enega od vsakega izmed obveznih ciljev iz 1. točke pod b) tega odstavka in najmanj enega od neobveznih ciljev iz 2. točke pod b) tega odstavka. Dodatno lahko izbere neobvezni mejnik in neobvezne cilje iz 2. točke tega odstavka. Podrobnejši seznam mejnikov in ciljev iz prejšnjega odstavka je določen v prilogi 3, ki je sestavni del te uredbe. Vsak cilj se točkuje samo enkrat.«.
6. člen 
V 9. členu se v zadnjem stavku 1. točke za besedama »od dneva« doda beseda »dokončne«.
2. točka se spremeni tako, da se glasi:
»2. če še nima vzpostavljenega knjigovodstva za primarno kmetijsko proizvodnjo na svoje ime, ga mora vzpostaviti najpozneje z začetkom novega obračunskega leta po dnevu izdaje odločbe o pravici do sredstev in zagotoviti standardno obdelavo podatkov. Dokazilo o vzpostavitvi knjigovodstva mora poslati agenciji najpozneje do 31. januarja v letu vzpostavitve knjigovodstva. Če dokazila o vodenju knjigovodstva ne pošlje, ga agencija opozori na to in mu določi rok, do katerega mora vzpostaviti knjigovodstvo in ji poslati dokazilo o tem. Knjigovodstvo mora voditi od zaključka vzpostavitve kmetije še najmanj tri obračunska leta, in sicer:
– upravičenec, ki vodi knjigovodstvo v skladu s slovenskimi računovodskimi standardi, mora zagotoviti evidentiranje poslovnih dogodkov po priporočenem enotnem sedemmestnem kontnem načrtu, ki je objavljen na spletni strani ministrstva, in knjigovodske podatke do 31. marca vsako leto poslati agenciji,
– upravičenec, ki ne vodi knjigovodstva iz prejšnje alineje, mora voditi knjigovodstvo v skladu s predpisom, ki ureja vodenje knjigovodstva po metodologiji FADN (v nadaljnjem besedilu: metodologija FADN). Zagotoviti mora standardno obdelavo podatkov in standardno obdelane podatke vsako leto do 31. marca poslati ministrstvu in agenciji. Če je bilo na kmetiji, s katero upravičenec vstopa v podukrep, v letu, ko se je vpisal v RKG kot nosilec, že vzpostavljeno knjigovodstvo po metodologiji FADN, se šteje, da je upravičenec vzpostavil knjigovodstvo po metodologiji FADN z začetkom novega obračunskega leta;«.
Za 2. točko se doda nova 3. točka, ki se glasi:
»3. če ima ob oddaji vloge na javni razpis že vzpostavljeno knjigovodstvo na svoje ime v skladu s prejšnjo točko, se kot zaključek vzpostavitve kmetije šteje izpolnitev prvega mejnika ali cilja iz poslovnega načrta. Upravičenec to sporoči agenciji najpozneje v 30 dneh po izpolnitvi tega mejnika ali cilja skupaj z dokazilom o izpolnitvi. Če upravičenec nima vzpostavljenega knjigovodstva v skladu s prvo in drugo alinejo prejšnje točke, torej v skladu s slovenskimi računovodskimi standardi in priporočenim enotnim sedemmestnim kontnim načrtom ali po metodologiji FADN, ga mora vzpostaviti v začetku novega obračunskega leta po datumu izdaje odločbe o pravici do sredstev;«.
Dosedanja 3. točka postane 4. točka.
Dosedanja 4. točka, ki postane 5. točka, se spremeni tako, da se glasi:
»5. do izplačila drugega obroka ne sme zmanjšati obsega PKP, števila GVŽ ali čebeljih družin, s katerimi vstopa v podukrep iz te uredbe, za več kot 10 odstotkov, pri čemer mora izpolnjevati pogoje iz 3. in 4. točke prvega odstavka 6. člena te uredbe, ki se nanašajo na spodnje vstopne pragove 6 ha PKP, 15 GVŽ oziroma 60 čebeljih družin;«.
Dosedanje 5. do 9. točka postanejo 6. do 10. točka
V dosedanji 10. točki, ki postane 11. točka, se za besedama »drugega obroka« črta beseda »in«.
V dosedanji 11. točki, ki postane 12. točka, se beseda »omogoča« nadomesti z besedo »omogočati«.
7. člen 
V 10. členu se na koncu prvega odstavka doda nov stavek, ki se glasi:
»Pri tem mora zagotoviti, da so razvojni cilji kljub predvideni spremembi izbrani v skladu s 3. točko osmega odstavka 6. člena te uredbe.«.
V drugem odstavku se za besedama »v roku« doda besedilo »za izpolnitev razvojnih ciljev«.
8. člen 
V četrtem odstavku 11. člena se v drugi alineji za besedama »v višini« doda beseda »do«.
9. člen 
V tretjem odstavku 16. člena se v prvem stavku 1. točke za besedama »načrtovano stanje« dodata besedi »iz vloge«.
4. točka se spremeni tako, da se glasi:
»4. če poslovni načrt vsebuje tudi naložbe v mehanizacijo in opremo, upravičenec k zahtevku za izplačilo priloži izjavo o vključitvi stroja ali opreme v proizvodni proces, fotografijo predmeta naložbe, kopije listin z identifikacijskimi podatki ter dokazila o nakupu in lastništvu, ki se glasijo na upravičenca. Izvirnike listin z identifikacijskimi podatki ter dokazila o nakupu in lastništvu, ki se glasijo na upravičenca, hrani upravičenec in jih predloži v primeru kontrole na kraju samem. Identifikacijski podatki, ki jih upravičenec vpisuje, so odvisni od vrste stroja ali opreme (na primer: vrsta in kategorija, komercialna oznaka, tip, leto izdelave, delovna širina, moč, ID-številka, leto prve registracije, garancijski list, potrdilo o homologaciji);«.
V 5. točki se besedilo »se za identifikacijo uporabljajo« nadomesti z besedilom »upravičenec k zahtevku za izplačilo priloži«.
V 6. točki se beseda »predpisi« nadomesti z besedo »predpisom«.
10. člen 
V četrtem odstavku 17. člena se število »20.« nadomesti s številom »18.«.
11. člen 
V prilogi 1 se v zadnjem stavku prvega odstavka besedilo »enajsta točka« zamenja z besedilom »12. točka«.
V tretjem odstavku se besedilo »10. točko« zamenja z besedilom »11. točko«.
V četrtem odstavku besedilo »do izplačila drugega obroka« nadomesti z besedilom »tri obračunska leta«.
V petem odstavku se besedilo »8. točka« nadomesti z besedilom »9. točka«.
V šestem odstavku se besedilo »7. točka« nadomesti z besedilom »8. točka«.
V sedmem odstavku se za besedo »kmetije« doda besedilo »v obsegu, s katerim je vstopil v podukrep«, besedilo »3. točka« pa se nadomesti z besedilom »4. točka«.
V osmem odstavku se besedilo »4. točke« nadomesti z besedilom »5. točke«.
V devetem odstavku se besedilo »4. točke« nadomesti z besedilom »5. točke«.
V dvanajstem odstavku se za besedo »prekine« doda besedilo »pred izplačilom drugega obroka«.
Za dvanajstim odstavkom se doda nov trinajsti odstavek, ki se glasi:
»(13) Upravičencu, ki v skladu z odločbo iz šestega odstavka 15. člena te uredbe ne vloži zahtevka za izplačilo drugega obroka v predpisanem roku in ne zaprosi za podaljšanje roka za vložitev zahtevka v skladu z drugim odstavkom 10. člena te uredbe, se drugi obrok ne izplača, v proračun Republike Slovenije pa mora vrniti že izplačana sredstva skupaj z zakonitimi zamudnimi obrestmi v skladu s 57. členom Zakona o kmetijstvu.«.
Dosedanji trinajsti do petnajsti odstavek postanejo štirinajsti do šestnajsti odstavek.
V dosedanjem šestnajstem odstavku, ki postane sedemnajsti odstavek, se v prvi alineji besedilo »9. točka« nadomesti z besedilom »10. točka«, v drugi alineji pa se besedilo »iz enajste alineje« nadomesti z besedilom »iz 12. točke«.
12. člen 
V naslovu priloge 2, ki se glasi »Skrajšana oblika kalkulacij, prirejenih za prijavo na javni razpis v okviru PRP 2014–2020 za leto 2015« se letnica »2015« nadomesti z letnico »2016«.
V prvem odstavku priloge 2 se letnica »2015« nadomesti z letnico »2016« in doda pika.
13. člen 
Priloga 3 uredbe se nadomesti z novo prilogo 3, ki je kot priloga 1 sestavni del te uredbe.
PREHODNA IN KONČNA DOLOČBA 
14. člen 
Postopki, začeti na podlagi Uredbe o izvajanju podukrepa pomoč za zagon dejavnosti za mlade kmete iz Programa razvoja podeželja Republike Slovenije za obdobje 2014–2020 (Uradni list RS, št. 55/15), se končajo v skladu z Uredbo o izvajanju podukrepa pomoč za zagon dejavnosti za mlade kmete iz Programa razvoja podeželja Republike Slovenije za obdobje 2014–2020 (Uradni list RS, št. 55/15).
15. člen 
Ta uredba začne veljati naslednji dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije.
Št. 00715-16/2016
Ljubljana, dne 26. maja 2016
EVA 2016-2330-0083
Vlada Republike Slovenije 
dr. Miroslav Cerar l.r.
Predsednik 

AAA Zlata odličnost