Uradni list

Številka 38
Uradni list RS, št. 38/2016 z dne 27. 5. 2016
Uradni list

Uradni list RS, št. 38/2016 z dne 27. 5. 2016

Kazalo

1690. Uredba o spremljanju ulova in prodaji ribiških proizvodov, stran 5828.

  
Na podlagi prvega odstavka 40. člena Zakona o morskem ribištvu (Uradni list RS, št. 115/06 in 76/15) izdaja Vlada Republike Slovenije
U R E D B O 
o spremljanju ulova in prodaji ribiških proizvodov 
I. SPLOŠNE DOLOČBE 
1. člen 
(vsebina) 
S to uredbo se določajo pristojni organ, tehtanje, načini prve prodaje, ločeno za majhne in velike količine, obvezni dokumenti in oznake, ki spremljajo izvajanje ribolova, prvo prodajo in prodajo ribiških proizvodov, obveznosti ribiških plovil v zvezi z izgubljenimi ribolovnimi orodji ter sledljivost ribiških plovil in ribiških proizvodov ter proizvodov iz akvakulture, za izvajanje:
– Uredbe Sveta (ES) št. 1005/2008 z dne 29. septembra 2008 o vzpostavitvi sistema za preprečevanje nezakonitega, neprijavljenega in nereguliranega ribolova, za odvračanje od njega ter za njegovo odpravljanje in o spremembi uredb (EGS) št. 2847/93, (ES) št. 1936/2001 in (ES) št. 601/2005 ter o razveljavitvi uredb (ES) št. 1093/94 in (ES) št. 1447/1999 (UL L št. 286 z dne 29. 10. 2008, str. 1), zadnjičspremenjene z Uredbo Komisije (EU) št. 202/2011 z dne 1. marca 2011 o spremembi Priloge I k Uredbi Sveta (ES) št. 1005/2008 v zvezi z opredelitvijo ribiških proizvodov ter o spremembi Uredbe Komisije (ES) št. 1010/2009 v zvezi z obrazci za predhodna obvestila, okvirnimi vrednostmi za inšpekcije v pristaniščih in priznanimi sistemi dokumentacije o ulovu, ki so jih sprejele regionalne organizacije za upravljanje ribištva (UL L št. 57 z dne 2. 3. 2011, str. 10);
– Uredbe Komisije (ES) št. 1010/2009 z dne 22. oktobra 2009 o določitvi podrobnih pravil za izvajanje Uredbe Sveta (ES) št. 1005/2008 o vzpostavitvi sistema Skupnosti za preprečevanje nezakonitega, neprijavljenega in nereguliranega ribolova, za odvračanje od njega ter njegovo odpravljanje (UL L št. 280 z dne 27. 10. 2009, str. 5), zadnjič spremenjene zIzvedbeno uredbo Komisije (EU) št. 865/2013 z dne 9. septembra 2013 o spremembi Uredbe (ES) št. 1010/2009 glede upravnih ureditev s tretjimi državami v zvezi s potrdili o ulovu za proizvode morskega ribištva (UL L št. 241 z dne 10. 9. 2013, str. 1);
– Uredbe Sveta (ES) št. 1224/2009 z dne 20. novembra 2009 o vzpostavitvi nadzornega sistema Skupnosti za zagotavljanje skladnosti s pravili skupne ribiške politike, o spremembi uredb (ES) št. 847/96, (ES) št. 2371/2002, (ES) št. 811/2004, (ES) št. 768/2005, (ES) št. 2115/2005, (ES) št. 2166/2005, (ES) št. 388/2006, (ES) št. 509/2007, (ES) št. 676/2007, (ES) št. 1098/2007, (ES) št. 1300/2008, (ES) št. 1342/2008 in razveljavitvi uredb (EGS) št. 2847/93, (ES) št. 1627/94 in (ES) št. 1966/2006 (UL L št. 343 z dne 22. 12. 2009, str. 1), zadnjič spremenjene z Uredbo (EU) 2015/812 Evropskega parlamenta in Sveta z dne 20. maja 2015 o spremembi uredb Sveta (ES) št. 850/98, (ES) št. 2187/2005, (ES) št. 1967/2006, (ES) št. 1098/2007, (ES) št. 254/2002, (ES) št. 2347/2002 in (ES) št. 1224/2009 ter uredb (EU) št. 1379/2013 in (EU) št. 1380/2013 Evropskega parlamenta in Sveta glede obveznosti iztovarjanja ter razveljavitvi Uredbe Sveta (ES) št. 1434/98 (UL L št. 133 z dne 29. 5. 2015, str. 1), (v nadaljnjem besedilu: Uredba 1224/2009/ES);
– Izvedbene uredbe Komisije (EU) št. 404/2011 z dne 8. aprila 2011 o določitvi podrobnih pravil za izvajanje Uredbe Sveta (ES) št. 1224/2009 o vzpostavitvi nadzornega sistema Skupnosti za zagotavljanje skladnosti s pravili skupne ribiške politike (UL L št. 112 z dne 30. 4. 2011, str. 1), zadnjič spremenjene z Izvedbeno uredbo Komisije (EU) 2015/1962 z dne 28. oktobra 2015 o spremembi Izvedbene uredbe (EU) št. 404/2011 o določitvi podrobnih pravil za izvajanje Uredbe Sveta (ES) št. 1224/2009 o vzpostavitvi nadzornega sistema Skupnosti za zagotavljanje skladnosti s pravili skupne ribiške politike (UL L št. 287 z dne 31. 10. 2015, str. 6), (v nadaljnjem besedilu: Uredba 404/2011/EU) in
– Uredbe (EU) št. 1379/2013 Evropskega parlamenta in Sveta z dne 11. decembra 2013 o skupni ureditvi trgov za ribiške proizvode in proizvode iz ribogojstva in o spremembi uredb Sveta (ES) št. 1184/2006 in (ES) št. 1224/2009 ter razveljavitvi Uredbe Sveta (ES) št. 104/2000 (UL L št. 354 z dne 28. 12. 2013, str. 1), zadnjič spremenjene z Uredbo (EU) 2015/812 Evropskega parlamenta in Sveta z dne 20. maja 2015 o spremembi uredb Sveta (ES) št. 850/98, (ES) št. 2187/2005, (ES) št. 1967/2006, (ES) št. 1098/2007, (ES) št. 254/2002, (ES) št. 2347/2002 in (ES) št. 1224/2009 ter uredb (EU) št. 1379/2013 in (EU) št. 1380/2013 Evropskega parlamenta in Sveta glede obveznosti iztovarjanja ter razveljavitvi Uredbe Sveta (ES) št. 1434/98 (UL L št. 133 z dne 29. 5. 2015, str. 1), (v nadaljnjem besedilu: Uredba 1379/2013/EU).
2. člen 
(izrazi) 
Izrazi, uporabljeni v tej uredbi, pomenijo:
1. aktivna ribolovna orodja so vlečne mreže in zaporne plavarice;
2. akvakultura pomeni rejo ali gojenje vodnih organizmov z uporabo metod, ki so namenjene povečanju proizvodnje zadevnih organizmov prek naravnih zmogljivosti okolja, pri čemer organizmi ves čas vzreje ali gojenja vse do pobiranja in vključno z njim ostanejo v lasti fizične ali pravne osebe;
3. dajanje v promet pomeni imeti ribiške proizvode in proizvode iz akvakulture za prodajo, vključno s ponujanjem za prodajo ali drugimi oblikami prenosa, brezplačno ali proti plačilu, prodajo, distribucijo in druge oblike njihovih prenosov;
4. dokument o iztovoru je deklaracija o iztovoru ali v primeru faznega iztovora tudi obvestilo o prvi prodaji (v nadaljnjem besedilu: obvestilo o prodaji), prevozni dokument ribiških proizvodov (v nadaljnjem besedilu: prevozni dokument) ali deklaracija o prevzemu ribiških proizvodov (v nadaljnjem besedilu: deklaracija o prevzemu);
5. gospodarski subjekt je fizična ali pravna oseba, ki izvaja dejavnost, povezano s katero koli stopnjo proizvodnje, predelave, trženja, distribucije ali maloprodajo ribiških proizvodov in proizvodov iz akvakulture;
6. majhne količine so količine ribiških proizvodov in proizvodov iz akvakulture do skupne teže 30 kilogramov na posameznega kupca;
7. končni potrošnik je fizična oseba, ki kupi ribiške proizvode ali proizvode iz akvakulture in jih uporabi izključno za lastno porabo;
8. pošiljka je pošiljka iz 20. točke 4. člena Uredbe 1224/2009/ES;
9. poveljnik ribiškega plovila je kapitan ali drug uporabnik ribiškega plovila, ki je odgovoren za ribiško plovilo in ulovljene ribiške proizvode;
10. predpakirano živilo je posamezno živilo v skladu s predpisom, ki ureja splošno označevanje predpakiranih živil;
11. prenosnica je interni dokument znotraj iste pravne osebe z namenom prenosa ribiških proizvodov in proizvodov iz akvakulture;
12. prevozniki in prevzemniki ribiških proizvodov so pravne ali fizične osebe, ki so gospodarski subjekti v skladu z 19. točko 4. člena Uredbe 1224/2009/ES;
13. proizvodi iz akvakulture so vodni organizmi v kateri koli fazi življenjskega cikla, pridobljeni s kakršno koli dejavnostjo akvakulture, ali proizvodi iz njih;
14. prva prodaja pomeni prvo dajanje v promet;
15. registrirani kupci ribiških proizvodov in proizvodov iz akvakulture (v nadaljnjem besedilu: registrirani kupci) so pravne ali fizične osebe, ki imajo obrate, ki jih registrira ali odobri organ, pristojen za veterino, ali drugi gospodarski subjekti, ki so vpisani v evidenco registriranih kupcev pri ministrstvu, pristojnem za ribištvo (v nadaljnjem besedilu: ministrstvo);
16. ribolovna dejavnost pomeni iskanje rib, metanje, namestitev, vlečenje in izvleko ribolovnega orodja, prenos ulova na krov, obdržanje na krovu, premestitev in iztovarjanje rib in ribiških proizvodov;
17. ribiški proizvodi so vodni organizmi, pridobljeni s kakršno koli ribolovno dejavnostjo, ali proizvodi iz njih;
18. sledljivost je možnost sledenja in spremljanja ribiških proizvodov in proizvodov iz akvakulture skozi vse faze od ulova, predelave, prve prodaje, distribucije do prodaje na drobno;
19. slovensko trgovsko ime in znanstveno ime je ime v skladu s predpisom, ki ureja trgovska imena rib;
20. trgovski dokumenti so ladijski dnevnik in deklaracija o iztovoru, obvestilo o prodaji, prevozni dokument in deklaracija o prevzemu, prenosnica ter dobavnica ali račun;
21. zavajajoči podatki so zavajajoča dejanja in zavajajoče opustitve v skladu z zakonom, ki ureja varstvo potrošnikov pred nepoštenimi poslovnimi praksami.
3. člen 
(pristojni organ in pošiljanje dokumentov) 
Pristojni organ za izvajanje te uredbe je ministrstvo.
4. člen 
(izvlek izgubljenega ribolovnega orodja) 
(1) Ribiško plovilo mora imeti v skladu z 48. členom Uredbe 1224/2009/ES opremo za izvlek izgubljenega ribolovnega orodja.
(2) Določba prejšnjega odstavka ne velja za ribiška plovila, katerih skupna dolžina je manj kot 12 metrov in ki:
– delujejo izključno v teritorialnih vodah Republike Slovenije in
– na morju od odhoda do vrnitve v pristanišče nikoli niso več kot 24 ur.
5. člen 
(satelitski sistem za spremljanje plovil) 
(1) Poveljnik ribiškega plovila ali lastnik ribiškega plovila, ki uporablja aktivna ribolovna orodja, mora v skladu z devetim odstavkom 9. člena Uredbe 1224/2009/ES dovoliti namestitev satelitskega sistema za spremljanje plovil in zagotavljati njegovo nemoteno uporabo v skladu z 20. členom Uredbe 404/2011/EU.
(2) Ribiško plovilo iz prejšnjega odstavka ne sme zapustiti pristanišča, če na krovu nima nameščene delujoče satelitske sledilne naprave, razen v primerih, navedenih v tretjem odstavku 25. člena Uredbe 404/2011/EU.
6. člen 
(tehtanje ribiških proizvodov) 
(1) Ribiški proizvodi morajo biti v skladu s 60. členom Uredbe 1224/2009/ES stehtani najpozneje ob iztovarjanju oziroma ob inšpekcijskem pregledu na umerjenih in zapečatenih tehtnicah, in sicer preden se ribiški proizvodi skladiščijo, prevažajo ali prodajajo.
(2) Za točnost tehtanja in vpise rezultatov tehtanja v dokumente o iztovoru so odgovorni registrirani kupci oziroma prevozniki ali prevzemniki ribiških proizvodov.
(3) Ne glede na prejšnji odstavek je za točnost tehtanja in vpise rezultatov tehtanja v dokumente o iztovoru odgovoren poveljnik ribiškega plovila, če se ribiški proizvodi tehtajo na krovu ribiškega plovila.
(4) Vpis rezultatov tehtanja v dokumente o iztovoru mora biti čitljiv in nedvoumen. V primeru napake vpisa oseba, odgovorna za tehtanje, prečrta vpis, se podpiše in zraven napiše pravilno vrednost. Brisanje že vpisanih podatkov ni dovoljeno.
(5) Podatke o tehtanju morajo osebe, odgovorne za tehtanje, hraniti tri leta.
II. PRVA PRODAJA RIBIŠKIH PROIZVODOV 
7. člen 
(načini prve prodaje) 
(1) Oseba, ki izvaja gospodarski ribolov, lahko pri prvi prodaji proda ribiške proizvode v skladu s prvim odstavkom 59. člena Uredbe 1224/2009/ES le:
– registriranemu kupcu,
– na dražbenem centru ali
– odobreni organizaciji proizvajalcev.
(2) Ne glede na prejšnji odstavek lahko ribič v skladu s tretjim odstavkom 59. člena Uredbe 1224/2009/ES proda majhne količine ribiških proizvodov lastnega ulova neposredno končnemu potrošniku.
8. člen 
(evidenca registriranih kupcev) 
(1) Pravna ali fizična oseba, ki je gospodarski subjekt in katere obrata ni registriral ali odobril organ, pristojen za veterino, se lahko vpiše v evidenco registriranih kupcev, ki jo vodi ministrstvo.
(2) Ministrstvo na podlagi vloge stranke vpiše v evidenco iz prejšnjega odstavka naslednje podatke:
– ime registriranega kupca in
– davčno številko registriranega kupca.
(3) Ministrstvo na svoji spletni strani objavi evidenco registriranih kupcev s podatki iz prejšnjega odstavka.
9. člen 
(izpolnjevanje in predložitev ladijskih dnevnikov in deklaracij o iztovoru) 
(1) Poveljniki ribiških plovil morajo voditi ladijske dnevnike in deklaracije o iztovoru za vse vrste in količine ujetih in zavrženih ribiških proizvodov.
(2) Poveljniki ribiških plovil, katerih skupna dolžina je enaka ali večja od 12 metrov, morajo v skladu s prvim odstavkom 15. člena in prvim odstavkom 24. člena Uredbe 1224/2009/ES voditi ladijski dnevnik in deklaracijo o iztovoru iz prejšnjega odstavka v elektronski obliki.
(3) Poveljniki ribiških plovil, katerih skupna dolžina ribiškega plovila je manj kot 15 metrov in ki delujejo izključno v teritorialnih vodah Republike Slovenije in na morju od odhoda do vrnitve v pristanišče nikoli niso več kot 24 ur, vodijo ladijske dnevnike in deklaracije o iztovoru iz prvega odstavka tega člena v papirni obliki.
(4) Poveljnik ribiškega plovila mora podatke iz ladijskega dnevnika, razen podatkov, ki se nanašajo na ulov, izpolniti pred izplutjem iz pristanišča.
(5) Poveljnik ribiškega plovila mora zagotoviti, da so ladijski dnevnik, dovoljenje za gospodarski ribolov in posebno dovoljenje za gospodarski ribolov, kadar je to predpisano, med izvajanjem ribolova, tehtanjem ulova na krovu ribiškega plovila in iztovarjanjem ulova na ribiškem plovilu.
(6) Pred iztovarjenjem ribiških proizvodov oziroma ob inšpekcijskem pregledu mora poveljnik ribiškega plovila izpolniti ladijski dnevnik za vse vrste in količine ujetih in zavrženih ribiških proizvodov. Takoj po prihodu v pristanišče oziroma pred iztovarjanjem, skladiščenjem, prevozom ali prodajo posameznih ribiških proizvodov oziroma ob inšpekcijskem pregledu v pristanišču mora poveljnik ribiškega plovila izpolniti tudi dokument o iztovoru, v katerem mora navesti dejanske količine za vse vrste in količine ujetih in zavrženih ribiških proizvodov. Če iztovarjanje poteka v več fazah, morajo biti vse vrste in količine ribiških proizvodov iz posamezne faze vpisane v dokument o iztovoru pred prevozom oziroma prodajo.
(7) Poveljnik ribiškega plovila je odgovoren za točnost elektronskega ali točnost in čitljivost papirnega ladijskega dnevnika, deklaracije o iztovoru ter v primeru faznega iztovora dokumentov o iztovoru.
(8) Poveljnik ribiškega plovila dokazuje oddajo papirnega ladijskega dnevnika in deklaracije o iztovoru:
– s potrdilom o oddani poštni pošiljki ali
– z lastnoročnim vpisom in podpisom v evidenco oddanih ladijskih dnevnikov in deklaracij o iztovoru na mestu oddaje ladijskih dnevnikov in deklaracij o iztovoru, ki so objavljena na spletni strani ministrstva, ali
– z elektronskim potrdilom o oddaji skeniranega ladijskega dnevnika in deklaracije o iztovoru.
(9) Poveljnik ribiškega plovila dokazuje oddajo elektronskega ladijskega dnevnika in deklaracije o iztovoru z elektronskim potrdilom o oddaji elektronskega ladijskega dnevnika in deklaracije o iztovoru.
10. člen 
(izpolnjevanje in predložitev obvestila o prodaji) 
(1) Obvestilo o prodaji je dokument, ki vsebuje poleg podatkov iz 64. člena Uredbe 1224/2009/ES še:
– slovensko trgovsko ime vrste,
– znanstveno ime vrste,
– način proizvodnje (ujeto v morju ali nabrano),
– številko ladijskega dnevnika,
– identifikacijo prevoznega sredstva v primeru prevoza,
– kategorijo ribolovnega orodja v skladu s točko c) prvega odstavka 35. člena Uredbe 1379/2013/EU in
– podpisa upravljavca ali poveljnika ribiškega plovila oziroma prodajalca ribiških proizvodov, če ta ni upravljavec ali poveljnik plovila, in kupca ribiških proizvodov.
(2) Če obvestilo o prodaji ne vsebuje podpisa obeh oseb iz sedme alineje prejšnjega odstavka, mora na poziv ribiškega inšpektorja upravljavec ali poveljnik ribiškega plovila oziroma prodajalec ribiških proizvodov naknadno z računom dokazati, da so bili zadevni ribiški proizvodi dejansko prodani.
(3) Za sestavo, točnost, čitljivost in pravočasno oddajo obvestila o prodaji je v skladu s prvim odstavkom 62. člena Uredbe 1224/2009/ES odgovorna oseba iz prvega odstavka 7. člena te uredbe. Zaradi zagotavljanja sledljivosti pa je za sestavo, točnost, čitljivost in pravočasno oddajo svojega izvoda obvestila o prodaji odgovoren tudi poveljnik ribiškega plovila.
(4) Osebe iz prejšnjega odstavka dokazujejo oddajo svojega izvoda obvestila o prodaji:
– s potrdilom o oddani poštni pošiljki,
– z lastnoročnim vpisom in podpisom v evidenco oddanih obvestil o prodaji na mestu oddaje ladijskih dnevnikov in deklaracij o iztovoru, ki so objavljena na spletni strani ministrstva, ali
– z elektronskim potrdilom o oddaji elektronske pošiljke s skleniranim papirnim obvestilom o prodaji.
(5) Ne glede na določbe tega člena končnemu potrošniku, ki kupi ribiške proizvode majhnih količin, ni treba izpolniti in predložiti obvestila o prodaji.
11. člen 
(izpolnjevanje in predložitev prevoznega dokumenta) 
(1) Pošiljko ribiških proizvodov, ki se prevaža pred prvo prodajo, mora spremljati prevozni dokument.
(2) Prevozni dokument vsebuje poleg podatkov iz petega odstavka 68. člena Uredbe 1224/2009/ES še:
– številko ladijskega dnevnika,
– slovensko trgovsko ime vrste,
– znanstveno ime vrste,
– način proizvodnje (ujeto v morju ali nabrano),
– kategorijo ribolovnega orodja v skladu s točko c) prvega odstavka 35. člena Uredbe 1379/2013/EU,
– podpisa prevoznika in prevzemnika ribiških proizvodov.
(3) Če prevozni dokument ne vsebuje podpisa obeh oseb iz šeste alineje prejšnjega odstavka, mora na poziv ribiškega inšpektorja prevoznik ribiških proizvodov naknadno z računom dokazati, da so bili zadevni ribiški proizvodi dejansko oddani navedenemu prevzemniku ribiških proizvodov.
(4) Za sestavo, točnost, čitljivost in pravočasno oddajo prevoznega dokumenta s podatki iz drugega odstavka je odgovoren prevoznik ribiških proizvodov.
(5) V skladu z osmim odstavkom 68. člena Uredbe 1224/2009/ES je prevozni dokument obvezen dokument v primeru, če se prepeljana količina razlikuje od iztovorjene.
(6) Prevoznik ribiških proizvodov dokazuje oddajo prevoznega dokumenta:
– s potrdilom o oddani poštni pošiljki ali
– z elektronskim potrdilom o oddaji skeniranega prevoznega dokumenta.
(7) Če je poveljnik ribiškega plovila tudi prevoznik ribiških proizvodov, dokazuje oddajo izvoda prevoznega dokumenta:
– s potrdilom o oddani poštni pošiljki,
– z lastnoročnim vpisom in podpisom v evidenco oddanih prevoznih dokumentov na mestu oddaje ladijskih dnevnikov in deklaracij o iztovoru, ki so objavljena na spletni strani ministrstva, ali
– z elektronskim potrdilom o oddaji skeniranega prevoznega dokumenta.
12. člen 
(izpolnjevanje in predložitev deklaracije o prevzemu) 
(1) Ribiške proizvode, namenjene za prodajo, mora spremljati deklaracija o prevzemu.
(2) Deklaracija o prevzemu vsebuje poleg podatkov iz tretjega odstavka 66. člena Uredbe 1224/2009/ES še:
– ime in priimek prevzemnika ribiških proizvodov in njegovo davčno številko,
– slovensko trgovsko ime vrste,
– znanstveno ime vrste,
– način proizvodnje (ujeto v morju ali nabrano),
– številko ladijskega dnevnika,
– kategorijo ribolovnega orodja v skladu s točko c) prvega odstavka 35. člena Uredbe 1379/2013/EU in
– podpisa upravljavca ali poveljnika ribiškega plovila, ki je oddal ribiške proizvode, in prevzemnika ribiških proizvodov.
(3) Če deklaracija o prevzemu ne vsebuje podpisa obeh oseb iz sedme alineje prejšnjega odstavka, mora na poziv ribiškega inšpektorja upravljavec ali poveljnik ribiškega plovila naknadno z računom dokazati, da so bili zadevni ribiški proizvodi dejansko oddani navedenemu prevzemniku ribiških proizvodov.
(4) Za sestavo, točnost, čitljivost in pravočasno oddajo deklaracije o prevzemu s podatki iz drugega odstavka je odgovoren prevzemnik ribiških proizvodov.
(5) Prevzemnik ribiških proizvodov dokazuje oddajo deklaracije o prevzemu:
– s potrdilom o oddani poštni pošiljki ali
– z elektronskim potrdilom o oddaji skenirane deklaracije o prevzemu.
13. člen 
(pošiljanje dokumentov) 
V primeru poštnega ali elektronskega pošiljanja se trgovski dokumenti pošiljajo na naslov, objavljen na spletni strani ministrstva.
III. SLEDLJIVOST RIBIŠKIH PROIZVODOV IN PROIZVODOV IZ AKVAKULTURE 
14. člen 
(sledljivost) 
(1) Zaradi zagotavljanja sledljivosti v skladu z 58. členom Uredbe 1224/2009/ES morajo gospodarski subjekti zagotavljati nedvoumno identifikacijo:
– dobaviteljev in kupcev pošiljk ribiških proizvodov in proizvodov iz akvakulture
– sledljivosti pošiljk ribiških proizvodov in proizvodov iz akvakulture.
(2) Podatki iz prejšnjega odstavka morajo biti na voljo ribiškemu inšpektorju na njegovo zahtevo.
(3) Osebe iz prvega odstavka tega člena morajo zagotoviti isto identifikacijsko številko pošiljke ribiških proizvodov in proizvodov iz akvakulture na pošiljki in trgovskem dokumentu, ki je priložen k pošiljki.
15. člen 
(podatki za končnega potrošnika) 
(1) Pri ribiških proizvodih in proizvodih iz akvakulture, namenjenih prodaji na drobno, morajo biti podatki iz šestega odstavka 58. člena Uredbe 1224/2009/ES nameščeni v skladu s 35. členom Uredbe 1379/2013/EU.
(2) Podatki iz prejšnjega odstavka ne smejo biti zavajajoči, morajo biti nedvoumni, lahko prepoznavni, čitljivi, neizbrisani in ne smejo biti prekriti z drugimi besedami ali slikami ter za končnega potrošnika na dobro vidnem mestu. Podatki so nedvoumni, če jih ni mogoče zamenjati s podatki drugega ribiškega proizvoda ali proizvoda iz akvakulture, ki je v neposredni bližini.
16. člen 
(podatki o pošiljkah) 
(1) Ulovljeni ali nabrani ribiški proizvodi in proizvodi iz akvakulture se morajo pred prvo prodajo shraniti v pošiljke.
(2) Pošiljke je treba označiti in na oznakah navesti podatke iz petega odstavka 58. člena Uredbe 1224/2009/ES.
(3) Pošiljk ribiških proizvodov v skladu s četrtim odstavkom 35. člena Uredbe 1379/2013/EU ni treba označiti s podatki iz petega odstavka 58. člena Uredbe 1224/2009/ES, če gre za majhne količine lastnega ulova iz osmega odstavka 58. člena Uredbe 1224/2009/ES.
IV. NADZOR 
17. člen 
(inšpekcijski nadzor) 
Nadzor nad izvajanjem te uredbe opravljajo ribiški inšpektorji.
V. KAZENSKE DOLOČBE 
18. člen 
(prekrški) 
(1) Z globo od 1.200 evrov do 41.000 evrov se kaznuje za prekršek pravna oseba, če:
1. ribiško plovilo ni opremljeno za izvlek izgubljenega ribiškega orodja (4. člen);
2. ne dovoli namestitve satelitskega sistema za spremljanje plovil in ne zagotavlja njegove nemotene uporabe (prvi odstavek 5. člena);
3. ribiško plovilo zapusti pristanišče, pa nima nameščene delujoče satelitske sledilne naprave (drugi odstavek 5. člena);
4. ne opravi tehtanja ribiških proizvodov v skladu s prvim odstavkom 6. člena;
5. ne opravi točnega tehtanja in ne vpiše rezultatov tehtanja v dokument o iztovoru (drugi in tretji odstavek 6. člena);
6. ravna v nasprotju s četrtim odstavkom 6. člena;
7. ne hrani podatkov o rezultatih tehtanja tri leta (peti odstavek 6. člena);
8. prodaja ribiške proizvode v nasprotju s prvim odstavkom 7. člena;
9. kupuje ribiške proizvode ali proizvode iz ribogojstva v nasprotju s prvim odstavkom 8. člena;
10. ne vodi ladijskega dnevnika in deklaracije o iztovoru za vse vrste in količine ujetih in zavrženih ribiških proizvodov v skladu z 9. členom;
11. ne izpolni podatkov iz ladijskega dnevnika, razen podatkov, ki se nanašajo na ulov pred izplutjem iz pristanišča (četrti odstavek 9. člena);
12. ne zagotovi, da so ladijski dnevnik, dovoljenje za gospodarski ribolov in posebno dovoljenje za gospodarski ribolov, kadar je to predpisano, med izvajanjem ribolova, tehtanjem ulova na krovu ribiškega plovila in iztovarjanjem ulova, na ribiškem plovilu (peti odstavek 9. člena);
13. ne izpolni ladijskega dnevnika in dokumentov o iztovoru v skladu s šestim odstavkom 9. člena;
14. ne izpolni ladijskega dnevnika in deklaracije o iztovoru ter v primeru faznega iztovora dokumentov o iztovoru točno in čitljivo (sedmi odstavek 9. člena);
15. ne dokaže, da je oddala ladijski dnevnik in deklaracijo o iztovoru v skladu z osmim ali devetim odstavkom 9. člena;
16. izda obvestilo o prodaji ribiških proizvodov, ki ne vsebuje podatkov iz prvega odstavka 10. člena;
17. na poziv ribiškega inšpektorja z računom ne dokaže, da so bili zadevni ribiški proizvodi dejansko prodani, če obvestilo o prodaji ne vsebuje podpisa obeh oseb iz sedme alineje prvega odstavka 10. člena te uredbe (drugi odstavek 10. člena);
18. ne zagotovi sestave, točnosti, čitljivosti in pravočasne oddaje izvoda obvestila o prvi prodaji ribiških proizvodov (tretji odstavek 10. člena);
19. ne dokaže, da je oddala izvod obvestila o prodaji ribiških proizvodov v skladu s četrtim odstavkom 10. člena;
20. prevaža ribiške proizvode pred prvo prodajo brez prevoznega dokumenta ribiških proizvodov (prvi odstavek 11. člena);
21. izda prevozni dokument ribiških proizvodov, ki ne vsebuje podatkov iz drugega odstavka 11. člena;
22. na poziv ribiškega inšpektorja ne dokaže z računom, da so bili zadevni ribiški proizvodi dejansko oddani navedenemu prevzemniku ribiških proizvodov, če prevozni dokument ne vsebuje podpisa obeh oseb iz šeste alineje drugega odstavka 11. člena te uredbe (tretji odstavek 11. člena);
23. ne zagotovi sestave, točnosti, čitljivosti in pravočasne oddaje prevoznega dokumenta ribiških proizvodov (četrti odstavek 11. člena);
24. prevaža ribiške proizvode v nasprotju s petim odstavkom 11. člena;
25. ne dokaže, da je oddala prevozni dokument ribiških proizvodov v skladu s šestim odstavkom 11. člena;
26. ne dokaže, da je oddala prevozni dokument ribiških proizvodov v skladu s sedmim odstavkom 11. člena;
27. prevzame ribiške proizvode, pri tem pa ne izda deklaracije o prevzemu (prvi odstavek 12. člena);
28. izda deklaracijo o prevzemu, ki ne vsebuje podatkov iz drugega odstavka 12. člena;
29. v primeru, da deklaracija o prevzemu ne vsebuje podpisa obeh oseb, na poziv ribiškega inšpektorja ne dokaže, da so bili zadevni ribiški proizvodi dejansko oddani (tretji odstavek 12. člena);
30. ne zagotovi sestave, točnosti, čitljivosti in pravočasne oddaje prevzemnega dokumenta (četrti odstavek 12. člena);
31. ne dokaže, da je oddala prevzemni dokument v skladu s petim odstavkom 12. člena;
32. ne zagotovi sledljivosti in identifikacije dobaviteljev in kupcev ter sledljivosti pošiljk ribiških proizvodov in proizvodov iz ribogojstva (prvi odstavek 14. člena);
33. ne zagotovi iste identifikacijske številke na pošiljki in trgovskem dokumentu, ki je priložen k pošiljki ribiških proizvodov in proizvodov iz ribogojstva (tretji odstavek 14. člena);
34. ne zagotovi podatkov v skladu s prvim odstavkom 15. člena;
35. so podatki iz prvega odstavka 15. člena te uredbe zavajajoči, dvoumni, niso lahko prepoznavni, nečitljivi, izbrisani in prekriti z drugimi besedami ali slikami ter na ne dobro vidnem mestu (drugi odstavek 15. člena);
36. ulovljenih ali nabranih ribiških proizvodov in proizvodov iz ribogojstva pred prvo prodajo ne shrani v pošiljke (prvi odstavek 16. člena);
37. pošiljk ne označi oziroma ne označi vseh oziroma na oznakah ne navede podatkov iz petega odstavka 58. člena Uredbe 1224/2009/ES (drugi odstavek 16. člena).
(2) Z globo od 420 evrov do 33.000 evrov se za prekršek iz prejšnjega odstavka kaznuje samostojni podjetnik posameznik ali posameznik, ki samostojno opravlja dejavnost.
(3) Z globo od 420 evrov do 4.100 evrov se za prekršek iz prvega odstavka tega člena kaznuje tudi odgovorna oseba pravne osebe ali odgovorna oseba samostojnega podjetnika posameznika ali odgovorna oseba posameznika, ki samostojno opravlja dejavnost.
(4) Z globo od 420 evrov do 1.200 evrov se za prekršek iz prvega odstavka tega člena kaznuje posameznik.
VI. KONČNI DOLOČBI 
19. člen 
(prenehanje veljavnosti) 
Z dnem uveljavitve te uredbe preneha veljati Uredba o spremljanju ulova in prodaji ribiških proizvodov (Uradni list RS, št. 2/13).
20. člen 
(začetek veljavnosti) 
Ta uredba začne veljati petnajsti dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije.
Št. 00715-15/2016
Ljubljana, dne 26. maja 2016
EVA 2014-2330-0062
Vlada Republike Slovenije 
dr. Miroslav Cerar l.r.
Predsednik 

AAA Zlata odličnost
XYZ ul-vsebina