Uradni list

Številka 38
Uradni list RS, št. 38/2016 z dne 27. 5. 2016
Uradni list

Uradni list RS, št. 38/2016 z dne 27. 5. 2016

Kazalo

1689. Uredba o rudarskih pravicah za izkoriščanje mineralnih surovin v pridobivalnih prostorih Adamlje 2 v Občini Šmartno pri Litiji, Vetrnik 2 v Občini Šmartno pri Litiji, Mala gora 2 v Občini Sodražica in Anhovo v Občini Kanal ob Soči, stran 5824.

  
Na podlagi četrtega odstavka 35. člena Zakona o rudarstvu (Uradni list RS, št. 14/14 – uradno prečiščeno besedilo) v zvezi z drugim odstavkom 57. člena Zakona o spremembah in dopolnitvah Zakona o rudarstvu (Uradni list RS, št. 111/13) izdaja Vlada Republike Slovenije
U R E D B O 
o rudarskih pravicah za izkoriščanje mineralnih surovin v pridobivalnih prostorih Adamlje 2 v Občini Šmartno pri Litiji, Vetrnik 2 v Občini Šmartno pri Litiji, Mala gora 2 v Občini Sodražica in Anhovo v Občini Kanal ob Soči 
I. SPLOŠNE DOLOČBE 
1. člen 
(vsebina) 
Ta uredba je koncesijski akt, ki določa pogoje za podelitev in izvajanje rudarskih pravic za izkoriščanje mineralnih surovin v pridobivalnih prostorih Adamlje 2 v Občini Šmartno pri Litiji, Vetrnik 2 v Občini Šmartno pri Litiji, Mala gora 2 v Občini Sodražica in Anhovo v Občini Kanal ob Soči.
2. člen 
(koncesijska pogodba) 
(1) Sklepanje koncesijske pogodbe se začne na predlog, ki ga imetnik odločbe o izbiri nosilca rudarske pravice vloži na ministrstvo, pristojno za rudarstvo.
(2) Ob neskladju določb te uredbe in določb koncesijske pogodbe veljajo določbe te uredbe.
3. člen 
(splošni varstveni pogoji in ukrepi) 
(1) Nosilec rudarske pravice za izkoriščanje mora med izvajanjem rudarske pravice in med opustitvijo izvajanja rudarskih del izpolnjevati tudi vse pogoje po predpisih, ki urejajo ceste, gozdove, varstvo okolja, ohranjanje narave, varstvo voda, varstvo kulturne dediščine, varstvo pred naravnimi in drugimi nesrečami, ter po drugih predpisih, s katerimi se urejajo rudarska dela.
(2) Poleg izpolnjevanja pogojev iz prejšnjega odstavka mora nosilec rudarske pravice za izkoriščanje zagotoviti še:
– ukrepe, da se predvideni poseg v okolje izvede tako, da se v največji mogoči meri zmanjša poraba prostora in energije,
– ukrepe, s katerimi se dosegajo največje mogoče stopnje varstva okolja pred izpustom plinastih, tekočih ali trdnih snovi v zrak, tla, površinske vode ali podtalnico,
– ukrepe za preprečevanje čezmernega onesnaževanja okolja s hrupom,
– smotrno izkoriščanje mineralne surovine z uporabo ustrezne sodobne tehnologije,
– upoštevanje pravil ravnanja, varstvenih režimov, izhodišč in naravovarstvenih pogojev za varstvo naravnih vrednot in ohranjanje biotske raznovrstnosti,
– ukrepe pri tveganju in nevarnosti za okolje ob morebitni ekološki nesreči kot posledici posega,
– ukrepe za zavarovanje vodnih virov, če koncesionar odkrije nahajališče vode,
– dovozne poti do kraja posega in njihovo primerno ureditev,
– ukrepe za preprečitev razlitja motornih olj in naftnih derivatov,
– ukrepe v zvezi s sanacijo in ponovno ureditvijo zemljišč med dejavnostjo in po njenem prenehanju, in sicer tako da se kar najbolj vzpostavi novo ali nadomesti prejšnje okoljsko stanje, in
– ukrepe, da se ne poslabšata stanje voda in vodni režim.
4. člen 
(zagotavljanje varstva in zdravja pri delu) 
Varstvo in zdravje pri delu mora nosilec rudarske pravice za izkoriščanje zagotavljati v skladu z zakonom, ki ureja rudarstvo.
5. člen 
(obveznost obveščanja in poročanja) 
Nosilec rudarske pravice za izkoriščanje mora poročati organom in zavodom v skladu s predpisi, ki urejajo rudarstvo, vode, varstvo podzemnih jam, ohranjanje narave in varstvo okolja, in drugimi predpisi.
6. člen 
(obveznost plačila rudarske koncesnine in rezerviranih sredstev za sanacijo) 
(1) Nosilec rudarske pravice za izkoriščanje je zavezanec za plačevanje rudarske koncesnine in zavezanec za zagotavljanje in plačevanje rezerviranih sredstev za sanacijo v skladu z zakonom, ki ureja rudarstvo.
(2) Rudarska koncesnina se odmerja, plačuje in usklajuje v skladu z zakonom, ki ureja rudarstvo, in predpisom, ki ureja plačevanje rudarskih koncesnin.
(3) Rezervirana sredstva za sanacijo se zagotavljajo, odmerjajo, plačujejo in usklajujejo v skladu z zakonom, ki ureja rudarstvo, in predpisom, ki ureja plačevanje sredstev za sanacijo.
7. člen 
(prenehanje koncesijske pogodbe) 
Koncesijska pogodba preneha iz razlogov in tako, kot to določa zakon, ki ureja rudarstvo.
8. člen 
(odvzem rudarske pravice) 
Rudarska pravica za izkoriščanje se odvzame iz razlogov in tako, kot to določa zakon, ki ureja rudarstvo.
II. MINERALNE SUROVINE, PRIDOBIVALNI PROSTORI IN POGOJI, POD KATERIMI SE PODELJUJE RUDARSKA PRAVICA 
9. člen 
(izkoriščanje tehničnega kamna dolomit v pridobivalnem prostoru Adamlje 2 v občini Šmartno pri Litiji, k. o. Ježni Vrh) 
(1) Predmet rudarske pravice je izkoriščanje tehničnega kamna dolomit v skupni količini do 1 325 606 (milijon tristo petindvajset tisoč šesto šest) kubičnih metrov v raščenem stanju.
(2) Pridobivalni prostor Adamlje 2 pomeni širitev obstoječega pridobivalnega prostora Ježce (Adamlje) v globino in na sosednje parcele v obsegu iz tretjega in četrtega odstavka tega člena.
(3) Pridobivalni prostor Adamlje 2 obsega:
a) v celoti zemljišča s parcelnimi številkami 266/1, 267, 272, 271/1, 271/2, 195/4, 195/7, 195/5, 195/6, 195/8, 195/9, vse k. o. Ježni Vrh,
b) del zemljišča s parcelno številko 265/2, k. o. Ježni Vrh, ki leži jugozahodno od premice, ki poteka skozi točki T40 in T41, ter
c) dele zemljišč s parcelnimi številkami 263, 265/4 in 265/5, vse k. o. Ježni Vrh, ki ležijo zahodno od meje, določene s poligonom točk T41-T42-T0-T1-T2.
(4) Točke T40, T41, T42, T0, T1 in T2 iz prejšnjega odstavka imajo te koordinate v Gauss-Krügerjevem koordinatnem sistemu:
Točka
Y_GK
X_GK
T40
491492,54
95220,02
T41
491498,46
95213,46
T42
491517,92
95191,88
T0
491562,34
95142,64
T1
491565,82
95098,00
T2
491567,04
95042,56
(5) Pridobivalni prostor lahko v najglobljem delu sega do nadmorske višine + 360 metrov.
(6) Skupna površina pridobivalnega prostora je 9,3021 hektarja.
(7) Koncesija za izkoriščanje se lahko podeli za največ 36 let.
(8) Rudarska pravica za izkoriščanje se podeli brez javnega razpisa samostojnemu podjetniku KAMNOLOM JEŽCE, Jože Adamlje, s. p., Ježce 9, 1275 Šmartno pri Litiji, matična številka 5129791000, davčna številka SI36982288. Rudarska pravica se podeli z dnem sklenitve koncesijske pogodbe.
(9) Drugi pogoji s področja varstva okolja, ohranjanja narave, varstva voda, varstva kulturne dediščine, varstva pred naravnimi in drugimi nesrečami ter druge obveznosti, ki jih mora nosilec rudarske pravice upoštevati pri njenem izvajanju, so:
a) revidirani rudarski projekt za pridobitev koncesije za izkoriščanje, ki ga je treba priložiti predlogu za sklenitev koncesijske pogodbe, mora biti izdelan v skladu z določbami tega člena, pridobivalni prostor in njegova raba pa morata biti v skladu z dokumenti o urejanju prostora; potrdilo o skladnosti pridobivalnega prostora in njegove rabe z dokumenti o urejanju prostora si pred potrditvijo rudarskega projekta pridobi ministrstvo, pristojno za rudarstvo, po uradni dolžnosti;
b) pridobitev soglasij pristojnih soglasodajalcev k rudarskemu projektu za pridobitev koncesije za izkoriščanje in dovoljenj po predpisih, ki urejajo ceste, vode, okolje, naravo, naravne vrednote, kulturno dediščino in drugo;
c) skladno z dopisom Zavoda Republike Slovenije za varstvo narave številka 3-III-776/2-O-15/HT z dne 9. novembra 2015 na obravnavanem območju ni naravnih vrednot, zavarovanih območij ali območij, pomembnih za biotsko raznovrstnost, zato izdelava naravovarstvenih smernic ni bila potrebna.
(10) Sanacijo pridobivalnega prostora je treba izvajati v skladu s potrjenim rudarskim projektom za pridobitev koncesije za izkoriščanje.
(11) V zvezi z mineralno surovino iz prvega odstavka tega člena se lahko opravljajo naslednje dejavnosti:
– pridobivanje mineralne surovine,
– skladiščenje in obogatitev mineralne surovine,
– uporaba mineralne surovine in produktov njene obogatitve za lastne potrebe ter prodajo na trgu in
– opustitev izkoriščanja oziroma sanacija okolja in odprava posledic, nastalih pri izvajanju rudarskih del, izvedba ukrepov zavarovanja, da se izključijo nevarnost za zdravje ali življenje ljudi in živali ter mogoči povzročitelji onesnaževanja okolja oziroma predvidljive škode na objektih in okolju.
10. člen 
(izkoriščanje tehničnega kamna dolomit v pridobivalnem prostoru Vetrnik 2 v občini Šmartno pri Litiji, k. o. Ježni Vrh) 
(1) Predmet rudarske pravice je izkoriščanje tehničnega kamna dolomit v skupni količini do 1 064 739 (milijon štiriinšestdeset tisoč sedemsto devetintrideset) kubičnih metrov v raščenem stanju.
(2) Pridobivalni prostor Vetrnik 2 pomeni širitev obstoječega pridobivalnega prostora Vetrnik v globino in na sosednje parcele v obsegu iz tretjega in četrtega odstavka tega člena.
(3) Pridobivalni prostor Vetrnik 2 obsega v celoti zemljišča s parcelnimi številkami 369, 367/2, 368, 367/3 in 370, vse k. o. Ježni Vrh, občina Šmartno pri Litji.
(4) Pridobivalni prostor lahko v najglobljem delu sega do nadmorske višine + 352 metrov.
(5) Skupna površina pridobivalnega prostora je 6,1135 hektarja.
(6) Koncesija za izkoriščanje se lahko podeli za največ 30 let.
(7) Rudarska pravica za izkoriščanje se podeli brez javnega razpisa gospodarski družbi REKON gradbeništvo, inženiring, trgovina, d. o. o., Stantetova ulica 13, 1295 Ivančna Gorica, matična številka 5663288000, davčna številka SI40133745. Rudarska pravica se podeli z dnem sklenitve koncesijske pogodbe.
(8) Drugi pogoji s področja varstva okolja, ohranjanja narave, varstva voda, varstva kulturne dediščine, varstva pred naravnimi in drugimi nesrečami ter druge obveznosti, ki jih mora nosilec rudarske pravice upoštevati pri njenem izvajanju, so:
a) revidirani rudarski projekt za pridobitev koncesije za izkoriščanje, ki ga je treba priložiti predlogu za sklenitev koncesijske pogodbe, mora biti izdelan v skladu z določbami tega člena, pridobivalni prostor in njegova raba pa morata biti v skladu z dokumenti o urejanju prostora; potrdilo o skladnosti pridobivalnega prostora in njegove rabe z dokumenti o urejanju prostora si pred potrditvijo rudarskega projekta pridobi ministrstvo, pristojno za rudarstvo, po uradni dolžnosti;
b) pridobitev soglasij pristojnih soglasodajalcev k rudarskemu projektu za pridobitev koncesije za izkoriščanje in dovoljenj po predpisih, ki urejajo ceste, vode, okolje, naravo, naravne vrednote, kulturno dediščino in drugo;
c) skladno z dopisom Zavoda Republike Slovenije za varstvo narave številka 3-III-775/2-O-15/HT z dne 9. novembra 2015 na obravnavanem območju ni naravnih vrednot, zavarovanih območij ali območij, pomembnih za biotsko raznovrstnost, zato izdelava naravovarstvenih smernic ni bila potrebna.
(9) Sanacijo pridobivalnega prostora je treba izvajati v skladu s potrjenim rudarskim projektom za pridobitev koncesije za izkoriščanje.
(10) V zvezi z mineralno surovino iz prvega odstavka tega člena se lahko opravljajo naslednje dejavnosti:
– pridobivanje mineralne surovine,
– skladiščenje in obogatitev mineralne surovine,
– uporaba mineralne surovine in produktov njene obogatitve za lastne potrebe ter prodajo na trgu in
– opustitev izkoriščanja oziroma sanacija okolja in odprava posledic, nastalih pri izvajanju rudarskih del, izvedba ukrepov zavarovanja, da se izključijo nevarnost za zdravje ali življenje ljudi in živali ter mogoči povzročitelji onesnaževanja okolja oziroma predvidljive škode na objektih in okolju.
11. člen 
(izkoriščanje tehničnega kamna dolomit v pridobivalnem prostoru Mala gora 2 v občini Sodražica, k. o. Slemena) 
(1) Predmet rudarske pravice je izkoriščanje tehničnega kamna dolomit v skupni količini do 279 191 (dvesto devetinsedemdeset tisoč sto enaindevetdeset) kubičnih metrov v raščenem stanju.
(2) Pridobivalni prostor Mala gora 2 pomeni širitev obstoječega pridobivalnega prostora Mala gora v globino in na sosednje parcele v obsegu iz tretjega in četrtega odstavka tega člena.
(3) Pridobivalni prostor Mala gora 2 obsega dele zemljišč s parcelnimi številkami 841/17, 843/3, 1896, 841/19 in 841/24, vse k. o. Slemena, ki ležijo znotraj mnogokotnika točk P1–P2–P3–P4–P5–P6–P7–P8–P9–P10–P11–P12–P13–P14–P15–P16–P17–P18–P19–P20–P21–P22–P23–P24–P25–P26–P27–P28–P29–P1 s temi koordinatami v Gauss-Krügerjevem koordinatnem sistemu:
Točka
Y_GK
X_GK
P1
466536,3900
71298,8965
P2
466677,8882
71286,2819
P3
466684,3305
71284,1669
P4
466648,8689
71195,8411
P5
466675,3610
71187,2840
P6
466690,7050
71183,1548
P7
466714,8117
71201,9088
P8
466754,8470
71185,2909
P9
466750,7881
71177,9356
P10
466731,1138
71147,7824
P11
466722,4305
71136,8715
P12
466725,2745
71132,2834
P13
466717,4417
71113,2171
P14
466711,6130
71099,0437
P15
466709,2317
71094,2811
P16
466703,1464
71092,4290
P17
466698,1192
71093,2228
P18
466684,0489
71098,6735
P19
466676,3800
71102,5801
P20
466652,0900
71121,7200
P21
466627,4931
71125,7307
P22
466607,7681
71133,1381
P23
466590,6029
71144,8794
P24
466586,6184
71151,0064
P25
466570,1773
71165,4648
P26
466548,3123
71175,7176
P27
466537,0202
71199,3842
P28
466525,0500
71214,2700
P29
466507,1292
71234,9389
(4) Pridobivalni prostor lahko v najglobljem delu sega do nadmorske višine + 735 metrov.
(5) Skupna površina pridobivalnega prostora je 2,6839 hektarja.
(6) Koncesija za izkoriščanje se lahko podeli za največ 10 let.
(7) Rudarska pravica za izkoriščanje se podeli brez javnega razpisa gospodarski družbi TANKO podjetje za nizke gradnje in hidrogradnje in trgovino na debelo, d. o. o., Vrvarska pot 3, 1310 Ribnica, matična številka 5304733000, davčna številka 26437104. Rudarska pravica se podeli z dnem sklenitve koncesijske pogodbe.
(8) Drugi pogoji s področja varstva okolja, ohranjanja narave, varstva voda, varstva kulturne dediščine, varstva pred naravnimi in drugimi nesrečami ter druge obveznosti, ki jih mora nosilec rudarske pravice upoštevati pri njenem izvajanju, so:
a) revidirani rudarski projekt za pridobitev koncesije za izkoriščanje, ki ga je treba priložiti predlogu za sklenitev koncesijske pogodbe, mora biti izdelan v skladu z določbami tega člena, pridobivalni prostor in njegova raba pa morata biti v skladu z dokumenti o urejanju prostora; potrdilo o skladnosti pridobivalnega prostora in njegove rabe z dokumenti o urejanju prostora si pred potrditvijo rudarskega projekta pridobi ministrstvo, pristojno za rudarstvo, po uradni dolžnosti;
b) pridobitev soglasij pristojnih soglasodajalcev k rudarskemu projektu za pridobitev koncesije za izkoriščanje in dovoljenj po predpisih, ki urejajo ceste, vode, okolje, naravo, naravne vrednote, kulturno dediščino in drugo;
c) upoštevanje naravovarstvenih smernic Zavoda Republike Slovenije za varstvo narave številka 3-III-621/2-O-15/HT z dne 16. septembra 2015, ki so objavljene na spletnih straneh ministrstva, pristojnega za rudarstvo, in bodo sestavni del odločbe o izbiri nosilca rudarske pravice za izkoriščanje.
(9) Sanacijo pridobivalnega prostora je treba izvajati v skladu s potrjenim rudarskim projektom za pridobitev koncesije za izkoriščanje.
(10) V zvezi z mineralno surovino iz prvega odstavka tega člena se lahko opravljajo naslednje dejavnosti:
– pridobivanje mineralne surovine,
– skladiščenje in obogatitev mineralne surovine,
– uporaba mineralne surovine in produktov njene obogatitve za lastne potrebe ter prodajo na trgu in
– opustitev izkoriščanja oziroma sanacija okolja in odprava posledic, nastalih pri izvajanju rudarskih del, izvedba ukrepov zavarovanja, da se izključijo nevarnost za zdravje ali življenje ljudi in živali ter mogoči povzročitelji onesnaževanja okolja oziroma predvidljive škode na objektih in okolju.
12. člen 
(izkoriščanje apnenca in laporja za proizvodnjo cementa v pridobivalnem prostoru Anhovo v občini Kanal ob Soči, k. o. Morsko in k. o. Deskle) 
(1) Predmet rudarske pravice je izkoriščanje apnenca in laporja za proizvodnjo cementa v skupni količini do 38 500 000 (osemintrideset milijonov petsto tisoč) kubičnih metrov v raščenem stanju.
(2) Pridobivalni prostor Anhovo pomeni širitev obstoječih pridobivalnih prostorov Rodež, Perunk in Lastivnica v globino in na sosednje parcele v obsegu iz tretjega in četrtega odstavka tega člena.
(3) Pridobivalni prostor Anhovo obsega:
a) v celoti zemljišča s parcelnimi številkami 377/1, 377/2, 377/4, 377/5, 377/6, 377/7, 378/1, 378/2, 378/3, 380/2, 390/2, 391/6, 391/7, 391/8, 391/5 in 802/3, vse k. o. Morsko,
b) v celoti zemljišča s parcelnimi številkami *346, *551, 666/4, 702/12, 788/1, 797/64, 797/65, 797/66, 797/67, 797/68, 797/69, 797/70, 797/71, 797/72, 797/73, 797/74, 797/75, 797/76, 797/89, 797/90, 797/91, 803/1, 803/3, 808/1, 808/2, 808/3, 808/4, 810, 811/1, 811/2, 813, 815, 816, 817, 818, 819, 820, 821, 827, 829, 830/1, 830/2, 831/1, 831/2, 833, 835, 839, 843/2, 849/3, 855, 856, 857/1, 857/2, 858/1, 858/2, 859, 860, 861, 862, 873, 875, 877/2, 877/3, 879, 881, 882, 883, 884, 885, 887, 890/1, 890/2, 892, 893, 894/1, 894/2, 896, 897, 899, 906, 907/1, 907/2, 908, 909, 910, 911, 912, 913, 918/2, 918/3, 919/2, 919/3, 920/2, 921, 922, 797/61, 797/62, 797/63 in 4103, vse k. o. Deskle, ter
c) dele zemljišč s parcelnimi številkami:
– 377/3, 370/2 in 802/5, vse k. o. Morsko, ki ležijo jugovzhodno od meje, določene s poligonom točk 4-5-6,
– 380/1, 389, 390/1 in 800/3, vse k. o. Morsko, ki ležijo južno od meje, določene s poligonom točk 5-6-7-8-tromeja zemljišč s parcelnimi številkami 800/3, 391/4 in 391/5, vse k. o. Morsko,
– 798/8, k. o. Morsko, ki leži južno od premice skozi točko 23 in točko, ki jo predstavlja tromeja zemljišč s parcelnimi številkami 798/8, 391/10 in 391/9, vse k. o. Morsko,
– 391/9, k. o. Morsko, ki leži hkrati zahodno od premice skozi točki 9 in 10 ter zahodno od daljice skozi točki 10 in 11,
– 788/2, k. o. Deskle, ki leži zahodno od meje, določene s poligonom točk 10-11-12,
– 788/3 in 823, obe k. o. Deskle, ki ležita zahodno od premice skozi točki 11 in 12,
– 4102, k. o. Deskle, ki leži južno od premice skozi točko, ki jo predstavlja tromeja zemljišč s parcelnimi številkami 808/4, 4102 in 808/2, vse k. o. Deskle, in točko, ki jo predstavlja tromeja zemljišč s parcelnimi številkami 803/6, 4102 in 803/1, vse k. o. Deskle,
– 804/2, 4101/4, 797/49, 797/93, 797/95 in 797/97, vse k. o. Deskle, ki ležijo zahodno od poligona točk 12-13-14-15-16-17-18,
– 955/4, 797/50, 797/100, 797/102 in 797/60, vse k. o. Deskle, ki ležijo severozahodno od premice skozi točki 17 in 18,
– 797/59, k. o. Deskle, ki leži zahodno od premice skozi točko 24 in točko, ki jo predstavlja tromeja zemljišč s parcelnimi številkami 797/106, 797/60 in 797/59, vse k. o. Deskle,
– 4104/6, k. o. Deskle, ki leži severozahodno od premice skozi točki 17 in 18 ter jugovzhodno od premice, ki poteka skozi točko, ki jo predstavlja štirimeja zemljišč s parcelnimi številkami 922, 4104/6, 797/89 in 921, vse k. o. Deskle, in točko 25,
– 920/1, 918/1 in 918/4, vse k. o. Deskle, ki ležijo severovzhodno od premice skozi točko 19 in točko, ki jo predstavlja tromeja zemljišč s parcelnimi številkami 920/1, 923/16 in 4104/6, vse k. o. Deskle,
– 918/5, k. o. Deskle, ki leži severovzhodno od meje, določene s poligonom točk 20-19-tromeja zemljišč s parcelnimi številkami 920/1, 923/16 in 4104/6, vse k. o. Deskle,
– 920/3 in 919/1, obe k. o. Deskle, ki ležita vzhodno od premice skozi točki 19 in 20,
– 797/77, k. o. Deskle, ki leži vzhodno od meje, določene s poligonom točk 19-20-vzhodna tromeja zemljišč s parcelnimi številkami 915/1, 915/2 in 4153/2, vse k. o. Deskle,
– 915/1 in 914, obe k. o. Deskle, ki ležita vzhodno od premice skozi točko 20 in točko, ki jo predstavlja vzhodna tromeja zemljišč s parcelnimi številkami 915/1, 915/2 in 4153/2, vse k. o. Deskle,
– 4153/2, k. o. Deskle, ki leži vzhodno od premice skozi točko, ki jo predstavlja vzhodna tromeja zemljišč s parcelnimi številkami 915/1, 915/2 in 4153/2, vse k. o. Deskle, in točko, ki jo predstavlja tromeja zemljišč s parcelnimi številkami 906, 900/2 in 4153/2, vse k. o. Deskle,
– 900/2, k. o. Deskle, ki leži severovzhodno od meje, določene s poligonom točk 22-21-tromeja zemljišč s parcelnimi številkami 903, 900/1 in 900/2, vse k. o. Deskle,
– 903, 4154/2, 877/1, 870/2, 864, 4104/8, 666/5, 666/3, 662, 4155/2, 853, 854, 850/3, vse k. o. Deskle, ki ležijo vzhodno od premice skozi točki 21 in 22,
– 4104/1, 852, 849/2, 849/4, 850/1 in 849/5, vse k. o. Deskle, ki ležijo vzhodno od premice skozi točki 22 in 1,
– 843/1, k. o. Deskle, ki leži severovzhodno od meje, določene s poligonom točk 22-1-2,
– 841 in 5530, obe k. o. Deskle, ki ležita severovzhodno od premice skozi točki 1 in 2,
– 849/1 in 4156, obe k. o. Deskle, ki ležita severovzhodno od premice skozi točki 2 in 3,
– 694/1, k. o. Deskle, ki leži jugovzhodno od meje, določene s poligonom točk 2-3-4,
– 4157/1, 702/13, 702/6, 702/10 in 702/5, vse k. o. Deskle, ki ležijo jugovzhodno od meje, določene s poligonom točk 3-4-5,
– 797/109, k. o. Deskle, ki leži hkrati zahodno od meje, določene s poligonom točk 15-16-17 in vzhodno od premice, ki poteka skozi točko 20 in točko, ki jo predstavlja vzhodna tromeja zemljišč s parcelnimi številkami 915/1, 915/2 in 4153/2, vse k. o. Deskle.
(4) Točke 1 do 25 iz prejšnjega odstavka imajo te koordinate v Gauss-Krügerjevem koordinatnem sistemu:
Točka
Y_GK
X_GK
1
102.776,74
394.413,20
2
102.797,33
394.354,25
3
102.812,94
394.333,07
4
102.872,56
394.402,81
5
103.060,61
394.609,68
6
103.122,69
394.606,50
7
103.090,24
394.693,66
8
103.007,29
394.790,98
9
103.016,67
395.247,07
10
102.962,34
395.291,19
11
102.780,88
395.348,39
12
102.622,20
395.436,17
13
102.346,05
395.555,50
14
102.237,67
395.593,57
15
102.004,29
395.605,10
16
101.982,00
395.590,80
17
101.939,81
395.585,55
18
101.804,34
395.272,28
19
102.012,40
394.765,76
20
102.081,98
394.768,98
21
102.224,65
394.663,95
22
102.669,68
394.463,18
23
103.004,22
395.029,33
24
101.785,12
395.215,07
25
101.868,71
395.025,40
(5) Pridobivalni prostor lahko v najglobljem delu sega do nadmorske višine + 127 metrov.
(6) Skupna površina pridobivalnega prostora je 97,9306 hektarja.
(7) Koncesija za izkoriščanje se lahko podeli za največ 50 let.
(8) Rudarska pravica za izkoriščanje se podeli brez javnega razpisa gospodarski družbi SALONIT ANHOVO Gradbeni materiali, d. d., Anhovo 1, 5210 Deskle, matična številka 5043816000, davčna številka SI71263187. Rudarska pravica se podeli z dnem sklenitve koncesijske pogodbe.
(9) Drugi pogoji s področja varstva okolja, ohranjanja narave, varstva voda, varstva kulturne dediščine, varstva pred naravnimi in drugimi nesrečami ter druge obveznosti, ki jih mora nosilec rudarske pravice upoštevati pri njenem izvajanju, so:
a) revidirani rudarski projekt za pridobitev koncesije za izkoriščanje, ki ga je treba priložiti predlogu za sklenitev koncesijske pogodbe, mora biti izdelan v skladu z določbami tega člena, pridobivalni prostor in njegova raba pa morata biti v skladu z dokumenti o urejanju prostora; potrdilo o skladnosti pridobivalnega prostora in njegove rabe z dokumenti o urejanju prostora si pred potrditvijo rudarskega projekta pridobi ministrstvo, pristojno za rudarstvo, po uradni dolžnosti;
b) pridobitev soglasij pristojnih soglasodajalcev k rudarskemu projektu za pridobitev koncesije za izkoriščanje in dovoljenj po predpisih, ki urejajo ceste, vode, okolje, naravo, naravne vrednote, kulturno dediščino in drugo;
c) upoštevanje naravovarstvenih smernic Zavoda Republike Slovenije za varstvo narave številka 5-III-77/2-O-2016/TLMSKB z dne 19. februarja 2016, ki so objavljene na spletnih straneh ministrstva, pristojnega za rudarstvo, in bodo sestavni del odločbe o izbiri nosilca rudarske pravice za izkoriščanje.
(10) Sanacijo pridobivalnega prostora je treba izvajati v skladu s potrjenim rudarskim projektom za pridobitev koncesije za izkoriščanje.
(11) V zvezi z mineralno surovino iz prvega odstavka tega člena se lahko opravljajo naslednje dejavnosti:
– pridobivanje mineralne surovine,
– skladiščenje in obogatitev mineralne surovine,
– uporaba mineralne surovine in produktov njene obogatitve za lastne potrebe ter prodajo na trgu in
– opustitev izkoriščanja oziroma sanacija okolja in odprava posledic, nastalih pri izvajanju rudarskih del, izvedba ukrepov zavarovanja, da se izključijo nevarnost za zdravje ali življenje ljudi in živali ter mogoči povzročitelji onesnaževanja okolja oziroma predvidljive škode na objektih in okolju.
III. PREHODNE IN KONČNA DOLOČBA 
13. člen 
(obveznost sanacije in rekultivacije iz predhodnih rudarskih pravic) 
(1) Samostojni podjetnik KAMNOLOM JEŽCE, Jože Adamlje, s. p., Ježce 9, 1275 Šmartno pri Litiji, matična številka 5129791000, davčna številka SI36982288, mora mineralno surovino izkoriščati ter izvesti dokončno sanacijo in rekultivacijo zemljišč v skladu s Koncesijsko pogodbo št. 354-14-98/01 z dne 10. decembra 2001, razen če sklene novo koncesijsko pogodbo na podlagi 9. člena te uredbe, ki vključuje tudi območje iz navedene koncesijske pogodbe št. 354-14-98/01 z dne 10. decembra 2001.
(2) Gospodarska družba REKON gradbeništvo, inženiring, trgovina, d. o. o., Stantetova ulica 13, 1295 Ivančna Gorica, matična številka 5663288000, davčna številka SI40133745, mora mineralno surovino izkoriščati ter izvesti dokončno sanacijo in rekultivacijo zemljišč v skladu s Pogodbo o prenosu rudarske pravice in koncesijsko pogodbo št. 0141-32/2008-3 z dne 17. aprila 2009, razen če sklene novo koncesijsko pogodbo na podlagi 10. člena te uredbe, ki vključuje tudi območje iz navedene pogodbe o prenosu rudarske pravice in koncesijske pogodbe št. 0141-32/2008-3 z dne 17. aprila 2009.
(3) Gospodarska družba TANKO podjetje za nizke gradnje in hidrogradnje in trgovino na debelo, d. o. o., Vrvarska pot 3, 1310 Ribnica, matična številka 5304733000, davčna številka 26437104, mora mineralno surovino izkoriščati ter izvesti dokončno sanacijo in rekultivacijo zemljišč v skladu s Koncesijsko pogodbo za gospodarsko izkoriščanje mineralne surovine št. 430-83/2006-236 z dne 10. aprila 2008, razen če sklene novo koncesijsko pogodbo na podlagi 11. člena te uredbe, ki vključuje tudi območje iz navedene koncesijske pogodbe št. 430-83/2006-236 z dne 10. aprila 2008.
(4) Gospodarska družba SALONIT ANHOVO Gradbeni materiali, d. d., Anhovo 1, 5210 Deskle, matična številka 5043816000, davčna številka SI71263187, mora mineralno surovino izkoriščati ter izvesti dokončno sanacijo in rekultivacijo zemljišč, ki niso zajeta v 12. členu te uredbe, v skladu s Koncesijsko pogodbo št. 354-14/206/01 z dne 10. decembra 2001. Prav tako mora v skladu s to koncesijsko pogodbo izvajati izkoriščanje ter izvesti dokončno sanacijo in rekultivacijo zemljišč, ki so zajeta v 12. členu te uredbe, razen če za ta zemljišča sklene novo koncesijsko pogodbo na podlagi 12. člena te uredbe.
14. člen 
(prenehanje veljavnosti) 
Z dnem uveljavitve te uredbe prenehata veljati:
– II. točka 7. člena Uredbe o rudarskih pravicah za raziskovanje oziroma gospodarsko izkoriščanje mineralnih surovin na raziskovalnih prostorih: Črenšovci, Občina Črenšovci; Žabče, Občina Tolmin; Hrašica, Občini Beltinci in Moravske Toplice in pridobivalnih prostorih: Selnica ob Dravi, Občina Selnica ob Dravi; Vetrnik, Občina Litija; Brezovica, Občina Radovljica; Zala v Davči, Občina Železniki; Jurkovec, Občina Ormož; Lipovci, Občina Beltinci; Sotina, Občina Rogašovci; Gorenja vas, Občina Gorenja vas–Poljane; Stara vas, Občina Grosuplje; Razdrto, Občini Postojna in Divača; Lajše, Občina Gorenja vas–Poljane; Renče, MO Nova Gorica; Bukovci, Občina Gorišnica; Dankovci, Občina Puconci; Kog, Občina Ormož; Babinci, Občina Ljutomer; Bakovska cesta “B“, MO Murska Sobota; Okroglica I, MO Nova Gorica; Okroglica II, MO Nova Gorica (Uradni list RS, št. 85/01 in 55/09),
– 25. člen Uredbe o rudarskih pravicah za raziskovanje ali gospodarsko izkoriščanje mineralnih surovin na raziskovalnem in pridobivalnih prostorih: Hardeška šuma, Občina Ormož; Batič, Občina Mislinja; Zabukovje, Občina Trebnje; Ježce, Občina Šmartno pri Litiji; Kresni grič, Občina Idrija; Pleterje, Občina Kidričevo; Ušenišče, Občina Moravče; Cerov log, Občina Šentjernej; Boreci, Občina Križevci; Dobrovnik, Občina Dobrovnik; Bezena, Občina Ruše; Gorče pri Libeličah in Trbonje, Občina Dravograd; Melinci, Občina Beltinci; Bizeljsko, Občina Brežice; Šmiklavž, Mestna občina Celje; Gradnik, Občina Semič; Mala gora, Občina Sodražica; Godič, Občina Kamnik; Pijovci, Občina Šmarje pri Jelšah (Uradni list RS, št. 97/06, 95/07, 17/13 in 5/15).
15. člen 
(začetek veljavnosti) 
Ta uredba začne veljati naslednji dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije.
Št. 00710-14/2016
Ljubljana, dne 26. maja 2016
EVA 2016-2430-0022
Vlada Republike Slovenije 
dr. Miroslav Cerar l.r.
Predsednik 

AAA Zlata odličnost