Uradni list

Številka 38
Uradni list RS, št. 38/2016 z dne 27. 5. 2016
Uradni list

Uradni list RS, št. 38/2016 z dne 27. 5. 2016

Kazalo

1636. Pravilnik o spremembah in dopolnitvah Pravilnika o subvencioniranju bivanja študentov, stran 5733.

  
Na podlagi 73.b člena Zakona o visokem šolstvu (Uradni list RS, št. 32/12 – uradno prečiščeno besedilo, 40/12 – ZUJF, 57/12 – ZPCP-2D, 109/12 in 85/14) in za izvrševanje drugega odstavka 101. člena Zakona o mednarodni zaščiti (Uradni list RS, št. 22/16) ministrica za izobraževanje, znanost in šport izdaja
P R A V I L N I K 
o spremembah in dopolnitvah Pravilnika o subvencioniranju bivanja študentov 
1. člen
V Pravilniku o subvencioniranju bivanja študentov (Uradni list RS, št. 22/01, 35/06, 75/08, 97/10, 46/12 in 55/13) se v 12. členu za petim odstavkom doda nov šesti odstavek, ki se glasi:
»Subvencija za bivanje v dijaških domovih ter javnih in zasebnih študentskih domovih se dodeljuje tudi za študenta, ki ima status osebe z mednarodno zaščito in izpolnjuje pogoj iz 2. ali 3. točke prvega odstavka tega člena.«.
2. člen 
V 20. členu se za prvim odstavkom doda nov drugi odstavek, ki se glasi:
»Študenti, ki imajo status osebe z mednarodno zaščito, sklenejo nastanitveno pogodbo po dokončnosti odločbe o upravičenosti do subvencioniranega bivanja.«.
3. člen 
V 24. členu se v tretjem odstavku za besedilom »javni študentski dom« doda besedilo »in dijaški dom«.
Za tretjim odstavkom se doda nov četrti odstavek, ki se glasi:
»Pisarne za študentske domove najpozneje do 1. junija hkrati s skupnim razpisom iz prvega odstavka tega člena na svojih spletnih straneh objavijo razpis za subvencionirano bivanje študentov s statusom osebe z mednarodno zaščito v javnih in zasebnih študentskih domovih ter dijaških domovih, navedenih v skupnem razpisu iz prvega odstavka tega člena. Študenti s statusom osebe z mednarodno zaščito oddajo prijavo za sprejem in podaljšanje subvencioniranega bivanja na obrazcu, ki ga pisarne za študentske domove hkrati z razpisom iz prejšnjega stavka objavijo na svojih spletnih straneh.«.
4. člen 
Ta pravilnik začne veljati naslednji dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije.
Št. 0070-18/2016/12
Ljubljana, dne 12. maja 2016
EVA 2016-3330-0016
dr. Maja Makovec Brenčič l.r.
Ministrica 
za izobraževanje, znanost in šport 

AAA Zlata odličnost
XYZ ul-vsebina