Uradni list

Številka 33
Uradni list RS, št. 33/2016 z dne 9. 5. 2016
Uradni list

Uradni list RS, št. 33/2016 z dne 9. 5. 2016

Kazalo

1426. Zakon o partnerski zvezi (ZPZ), stran 4815.

  
Na podlagi druge alinee prvega odstavka 107. člena in prvega odstavka 91. člena Ustave Republike Slovenije izdajam
U K A Z 
o razglasitvi Zakona o partnerski zvezi (ZPZ) 
Razglašam Zakon o partnerski zvezi (ZPZ), ki ga je sprejel Državni zbor Republike Slovenije na seji dne 21. aprila 2016.
Št. 003-02-3/2016-8
Ljubljana, dne 9. maja 2016
 
Borut Pahor l.r.
Predsednik 
Republike Slovenije 
Z A K O N 
O PARTNERSKI ZVEZI (ZPZ) 
1. člen
(vsebina zakona) 
Ta zakon ureja sklenjeno partnersko zvezo (v nadaljnjem besedilu: partnerska zveza), nesklenjeno partnersko zvezo in napotuje na smiselno uporabo določb zakona, ki ureja zakonsko zvezo.
2. člen 
(partnerska zveza) 
(1) Partnerska zveza je življenjska skupnost dveh žensk ali dveh moških, katere sklenitev, pravne posledice in prenehanje ureja ta zakon.
(2) Taka zveza ima na vseh pravnih področjih enake pravne posledice kot jih ima zakonska zveza, razen če ta zakon določa drugače.
(3) Partnerja partnerske zveze ne moreta skupaj posvojiti otroka. Partnerja partnerske zveze nista upravičena do postopkov oploditve z biomedicinsko pomočjo.
3. člen 
(nesklenjena partnerska zveza) 
(1) Nesklenjena partnerska zveza je dalj časa trajajoča življenjska skupnost dveh žensk ali dveh moških, ki nista sklenila partnerske zveze, in ni razlogov, zaradi katerih bi bila partnerska zveza med njima neveljavna.
(2) Taka zveza ima v razmerju med njima enake pravne posledice po tem zakonu, kakor če bi sklenila partnersko zvezo. Nesklenjena partnerska zveza ima enake pravne posledice kot zunajzakonska skupnost tudi na tistih pravnih področjih, na katerih ima pravne posledice zunajzakonska skupnost, razen če ta zakon določa drugače.
(3) Če je odločitev o pravici ali obveznosti odvisna od vprašanja obstoja življenjske skupnosti iz prvega odstavka tega člena, se o tem vprašanju odloči v postopku za ugotovitev te pravice ali obveznosti. Odločitev o tem vprašanju ima pravni učinek samo v zadevi, v kateri je bilo to vprašanje rešeno.
(4) Partnerja nesklenjene partnerske zveze ne moreta skupaj posvojiti otroka. Partnerja nesklenjene partnerske zveze nista upravičena do postopkov oploditve z biomedicinsko pomočjo.
4. člen 
(smiselna uporaba določb o zakonski zvezi) 
(1) Za temelj partnerske zveze in enakopravnost partnerjev ali partneric (v nadaljnjem besedilu: partnerja) partnerske zveze se smiselno uporabljajo določbe zakona, ki ureja zakonsko zvezo o temelju zakonske zveze in enakopravnosti zakoncev.
(2) Pogoji za sklenitev in veljavnost partnerske zveze se presojajo smiselno v skladu s pogoji za sklenitev in veljavnost zakonske zveze, kot jih določa zakon, ki ureja zakonsko zvezo.
(3) Ne glede na prejšnji odstavek je za sklenitev partnerske zveze potrebno, da sta osebi, ki sklepata partnersko zvezo, istega spola.
(4) Ne glede na drugi odstavek tega člena partnerske zveze ne more skleniti oseba, dokler njena prej sklenjena zakonska zveza, registrirana istospolna partnerska skupnost ali partnerska zveza ne preneha ali ni razveljavljena.
(5) Za postopek pred sklenitvijo partnerske zveze se smiselno uporabljajo določbe o postopku pred sklenitvijo zakonske zveze, kot jih določa zakon, ki ureja zakonsko zvezo.
(6) Za sklenitev partnerske zveze se smiselno uporabljajo določbe o sklenitvi zakonske zveze, kot jih določa zakon, ki ureja zakonsko zvezo.
(7) Za neveljavnost partnerske zveze se smiselno uporabljajo določbe o neveljavni zakonski zvezi, kot jih določa zakon, ki ureja zakonsko zvezo.
(8) Za pravice in dolžnosti partnerjev partnerske zveze se smiselno uporabljajo določbe o pravicah in dolžnostih zakoncev, kot jih določa zakon, ki ureja zakonsko zvezo.
(9) Za premoženjska razmerja med partnerjema partnerske zveze se smiselno uporabljajo določbe o premoženjskih razmerjih med zakonci, kot jih določa zakon, ki ureja zakonsko zvezo.
(10) Za prenehanje partnerske zveze se smiselno uporabljajo določbe o prenehanju zakonske zveze, kot jih določa zakon, ki ureja zakonsko zvezo.
(11) Za razmerja med razvezanima partnerjema partnerske zveze se smiselno uporabljajo določbe o razmerjih med razvezanima zakoncema, kot jih določa zakon, ki ureja zakonsko zvezo.
PREHODNE IN KONČNE DOLOČBE 
5. člen 
(prenehanje veljavnosti Zakona o registraciji istospolne partnerske skupnosti in preoblikovanje registrirane istospolne partnerske skupnosti v partnersko zvezo) 
(1) Z dnem začetka uporabe tega zakona preneha veljati Zakon o registraciji istospolne partnerske skupnosti (Uradni list RS, št. 65/05, 55/09 – odl. US in 18/16 – odl. US), uporablja pa se še šest mesecev po začetku uporabe tega zakona. Od začetka uporabe tega zakona ni mogoče registrirati novih istospolnih partnerskih skupnosti po Zakonu o registraciji istospolne partnerske skupnosti (Uradni list RS, št. 65/05, 55/09 – odl. US in 18/16 – odl. US).
(2) Registrirana istospolna partnerska skupnost se s tem zakonom šest mesecev po dnevu začetka uporabe tega zakona preoblikuje v partnersko zvezo, če partnerja ne podata izjave iz tretjega ali četrtega odstavka tega člena in če so izpolnjeni pogoji za nastanek partnerske zveze kot jih določa ta zakon. Upravne enote v petnajstih dneh po dnevu začetka uporabe tega zakona obvestijo partnerja registrirane istospolne partnerske skupnosti o preoblikovanju registrirane istospolne partnerske skupnosti v partnersko zvezo po tem zakonu, o možnosti izjave iz tretjega ali četrtega odstavka tega člena, o roku za podajo te izjave in o pravnih posledicah podane izjave. Za obvestitev partnerjev registrirane istospolne partnerske skupnost iz prejšnjega stavka se uporabljajo določbe zakona, ki ureja splošni upravni postopek, o osebnem vročanju.
(3) Če partnerja registrirane istospolne partnerske skupnosti do dneva pred potekom šestih mesecev po dnevu začetka uporabe tega zakona pred matičarjem izjavita, da želita preoblikovanja registrirane istospolne partnerske skupnosti v partnersko zvezo po tem zakonu, se registrirana istospolna partnerska skupnost preoblikuje v partnersko zvezo z dnem njune izjave.
(4) Če partnerja registrirane istospolne partnerske skupnosti ali eden od njiju do dneva pred potekom šestih mesecev po dnevu začetka uporabe tega zakona pred matičarjem izjavita, da ne želita preoblikovanja registrirane istospolne partnerske skupnosti v partnersko zvezo po tem zakonu, registrirana istospolna partnerska skupnost preneha z dnem njune izjave.
(5) Za spremembo priimka partnerjev partnerske zveze ob preoblikovanju registrirane istospolne partnerske skupnosti v partnersko zvezo se smiselno uporabljajo določbe zakona, ki ureja osebno ime. Če se partnerja v postopku preoblikovanja registrirane istospolne partnerske skupnosti v partnersko zvezo ne izjavita o obliki priimka po preoblikovanju partnerske skupnosti, ohranita priimek, ki ga ima vsak od njiju ob preoblikovanju registrirane istospolne partnerske skupnosti v partnersko zvezo.
(6) Določbe Zakona o registraciji istospolne partnerske skupnosti (Uradni list RS, št. 65/05, 55/09 – odl. US in 18/16 – odl. US), ki urejajo pravne posledice prenehanja registrirane istospolne partnerske skupnosti, se uporabljajo glede pravic in obveznosti partnerjev registrirane istospolne partnerske skupnosti po prenehanju registrirane istospolne partnerske skupnosti tudi po preteku roka iz prvega odstavka tega člena.
(7) Postopki prenehanja registrirane istospolne partnerske skupnosti in spori o razveljavitvi registracije istospolne partnerske skupnosti, ki so bili začeti pred začetkom uporabe tega zakona, se dokončajo po določbah Zakona o registraciji istospolne partnerske skupnosti (Uradni list RS, št. 65/05, 55/09 – odl. US in 18/16 – odl. US). Če pride do pravnomočne odločitve o obstoju registrirane istospolne partnerske skupnosti po začetku uporabe tega zakona, začne teči rok iz prvega, drugega, tretjega in četrtega odstavka tega člena z dnem pravnomočne odločitve, za preoblikovanje v partnersko zvezo pa se uporabljajo določbe tega člena.
(8) Za obvestitev partnerjev registrirane istospolne partnerske skupnosti, za vodenje postopka preoblikovanja registrirane istospolne partnerske skupnosti v partnersko zvezo in vpis preoblikovanja v matični register je krajevno pristojna upravna enota, pri kateri je bila istospolna partnerska skupnost registrirana oziroma vpisana.
6. člen 
(vpis v matični register) 
(1) Z dnem uveljavitve tega zakona se do uskladitve zakona, ki ureja matični register, podatki o sklenitvi, neveljavnosti in prenehanju partnerske zveze vpisujejo v matični register v skladu z določbami zakona, ki ureja matični register, in tega zakona.
(2) Za vpis podatkov iz prejšnjega odstavka v matični register se smiselno uporabljajo določbe o vpisu sklenitve, neveljavnosti in prenehanja zakonske zveze, kot jih določa zakon, ki ureja matični register.
(3) Za vpis partnerske zveze, sklenjene v tujini, v matični register se smiselno uporabljajo določbe zakona, ki ureja matični register, ki se nanašajo na vpis matičnih dejstev, nastalih v tujini. Partnerska zveza, sklenjena v tujini, se vpiše v matični register, če ima takšna zveza v državi sklenitve enake pravne posledice, kot jih ima zakonska zveza med moškim in žensko v Republiki Sloveniji in če so izpolnjeni pogoji iz drugega, tretjega in četrtega odstavka 4. člena tega zakona.
(4) Do ureditve v področnih zakonih imajo uporabniki, ki imajo zakonsko podlago za pridobivanje podatka o zakonski zvezi ali registrirani istospolni partnerski skupnosti, pravico iz centralnega registra prebivalstva in matičnega registra pridobiti tudi podatke o sklenitvi, neveljavnosti in prenehanju partnerske zveze.
7. člen 
(sprememba priimka partnerjev partnerske zveze) 
Z dnem uveljavitve tega zakona se do uskladitve zakona, ki ureja osebno ime, za spremembo priimka partnerjev partnerske zveze ob sklenitvi, razvezi in razveljavitvi partnerske zveze smiselno uporabljajo določbe zakona, ki ureja osebno ime.
8. člen 
(prenehanje veljavnosti podzakonskega predpisa) 
(1) Z dnem začetka uporabe tega zakona preneha veljati Pravilnik o registraciji istospolnih partnerskih skupnosti (Uradni list RS, št. 55/06 in 91/11), uporablja pa se še šest mesecev po začetku uporabe tega zakona.
(2) Minister, pristojen za notranje zadeve v šestih mesecih po uveljavitvi tega zakona uskladi Pravilnik o izvrševanju zakona o matičnem registru (Uradni list RS, št. 40/05 in 69/09) z določbami tega zakona.
9. člen 
(prenehanje uporabe določb) 
Določbe drugega zakona ali podzakonskega predpisa, ki določajo pravne posledice registrirane istospolne partnerske skupnosti, se šest mesecev po začetku uporabe tega zakona prenehajo uporabljati.
10. člen 
(uveljavitev in začetek uporabe zakona) 
Ta zakon začne veljati petnajsti dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije, uporabljati pa se začne devet mesecev po njegovi uveljavitvi.
Št. 542-08/15-18/35
Ljubljana, dne 21. aprila 2016
EPA 967-VII
Državni zbor 
Republike Slovenije 
dr. Milan Brglez l.r.
Predsednik 

AAA Zlata odličnost

Nastavitve piškotkov

Vaše trenutno stanje

Prikaži podrobnosti