Uradni list

Številka 29
Uradni list RS, št. 29/2016 z dne 22. 4. 2016
Uradni list

Uradni list RS, št. 29/2016 z dne 22. 4. 2016

Kazalo

1188. Pravilnik o spremembah in dopolnitvah Pravilnika o področjih prostovoljskega dela in vpisniku, stran 4032.

  
Na podlagi osmega odstavka 41. člena Zakona o prostovoljstvu (Uradni list RS, št. 10/11, 16/11 – popr. in 82/15) izdaja minister za javno upravo
P R A V I L N I K 
o spremembah in dopolnitvah Pravilnika o področjih prostovoljskega dela in vpisniku 
1. člen 
(1) V Pravilniku o področjih prostovoljskega dela in vpisniku (Uradni list RS, št. 48/1 in 60/11 – popr., v nadaljnjem besedilu: pravilnik) se v 1. členu, naslovu III. poglavja Priglasitev v elektronski vpisnik prostovoljskih organizacij, prvem in osmem odstavku 15. člena, prvem odstavku 16. člena, prvem in četrtem odstavku 17. člena, naslovu IV. poglavja Poročanje prostovoljskih organizacij, prvem odstavku 18. člena ter tretjem in četrtem odstavku 20. člena za besedilom »prostovoljska organizacija« v vseh sklonih in številih doda besedilo »in organizacija s prostovoljskim programom« v ustreznem sklonu in številu.
(2) V šestem odstavku 15. člena, drugem in tretjem odstavku 16. člena ter drugem in tretjem odstavku 17. člena se za besedilom »prostovoljska organizacija« v vseh sklonih in številih doda besedilo »ali organizacija s prostovoljskim programom« v ustreznem sklonu in številu.
2. člen 
2. člen se spremeni tako, da se glasi:
»2. člen 
(evidenca prostovoljcev) 
Prostovoljska organizacija ali organizacija s prostovoljskim programom vodi evidenco prostovoljcev in prostovoljskega dela tako, da za vsakega prostovoljca vzpostavi in vodi evidenco prostovoljcev in opravljenega prostovoljskega dela, ki vsebuje podatke iz drugega odstavka 23. člena Zakona o prostovoljstvu (Uradni list RS, št. 10/11, 16/11 – popr. in 82/15, v nadaljnjem besedilu: zakon).«.
3. člen 
3. člen se črta.
4. člen 
V 4. členu se besedilo »iz sedmega odstavka 23. člena« nadomesti z besedilom »iz drugega odstavka 23.a člena«.
5. člen 
Drugi odstavek 15. člena se spremeni tako, da se glasi:
»(2) Na obrazcu iz prejšnjega odstavka odgovorna oseba pravne osebe ne navaja podatkov, za katere je na obrazcu vloge označeno, da jih AJPES pridobi iz Poslovnega registra Slovenije (v nadaljnjem besedilu: poslovni register).«.
V petem odstavku se za besedilom »podružnica tujega društva« doda besedilo »javni zavod,«.
6. člen 
V prvem odstavku 16. člena se besedilo »na podlagi pete alineje« nadomesti z besedilom »na podlagi četrte alineje«.
7. člen 
V tretjem odstavku 19. člena se besedilo »iz tretje alineje« nadomesti z besedilom »iz prve alineje«.
Peti odstavek se spremeni tako, da se glasi:
»(5) Skupno število opravljenih prostovoljskih ur iz tretje alineje prvega odstavka 41. člena zakona se vpisuje glede na področje prostovoljskega dela iz 4. člena tega pravilnika po vrsti prostovoljskega dela iz prvega odstavka 23.a člena zakona.«.
8. člen 
Drugi odstavek 20. člena se spremeni tako, da se glasi:
»AJPES zbirne podatke o prostovoljskem delu v Republiki Sloveniji skupaj s seznamom prostovoljskih organizacij in organizacij s prostovoljskim programom pošlje ministrstvu najpozneje do 31. maja za preteklo leto.«.
9. člen 
V 21. členu se besedilo »v šestem odstavku 23. člena« nadomesti z besedilom »v prvem odstavku 23.a člena«.
10. člen 
Drugi odstavek 22. člena se spremeni tako, da se glasi:
»(2) Poročilo iz prejšnjega odstavka vsebuje seznam prostovoljskih organizacij in organizacij s prostovoljskim programom, podatke o številu prostovoljcev in opravljenem prostovoljskem delu ter ocenjeno vrednost prispevka prostovoljstva k družbeni blaginji.«.
11. člen 
(1) Priloga 1 se nadomesti z novo prilogo 1, ki je kot priloga sestavni del tega pravilnika.
(2) Priloga 2 se nadomesti z novo prilogo 2, ki je kot priloga sestavni del tega pravilnika.
KONČNA DOLOČBA 
12. člen 
Ta pravilnik začne veljati petnajsti dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije.
Št. 007-105/2016
Ljubljana, dne 12. marca 2016
EVA 2016-3130-0009
Boris Koprivnikar l.r.
Minister 
za javno upravo

AAA Zlata odličnost