Uradni list

Številka 29
Uradni list RS, št. 29/2016 z dne 22. 4. 2016
Uradni list

Uradni list RS, št. 29/2016 z dne 22. 4. 2016

Kazalo

1185. Uredba o spremembah Uredbe o izvajanju sheme šolskega sadja, stran 4019.

  
Na podlagi 8. in 10. člena Zakona o kmetijstvu (Uradni list RS, št. 45/08, 57/12, 90/12 – ZdZPVHVVR, 26/14 in 32/15) izdaja Vlada Republike Slovenije
U R E D B O 
o spremembah Uredbe o izvajanju sheme šolskega sadja 
1. člen 
V Uredbi o izvajanju sheme šolskega sadja (Uradni list RS, št. 64/12, 7/13 in 54/14) se 1. člen spremeni tako, da se glasi:
»1. člen 
(vsebina) 
Ta uredba določa shemo šolskega sadja in zelenjave za izvajanje:
– Uredbe Sveta (EU) št. 1370/2013 z dne 16. decembra 2013 o opredelitvi ukrepov za določitev nekaterih pomoči in nadomestil v zvezi s skupno ureditvijo trgov za kmetijske proizvode (UL L št. 346 z dne 20. 12. 2013, str. 12; v nadaljnjem besedilu: uredba 1370/2013/EU);
– Uredbe (EU) št. 1308/2013 Evropskega parlamenta in Sveta z dne 17. decembra 2013 o vzpostavitvi skupne ureditve trgov kmetijskih proizvodov in razveljavitvi uredb Sveta (EGS) št. 922/72, (EGS) št. 234/79, (ES) št. 1037/2001 in (ES) št. 1234/2007 (UL L št. 347 z dne 20. 12. 2013, str. 671; v nadaljnjem besedilu: uredba 1308/2013/EU);
– Delegirane uredbe Komisije (EU) 2016/247 z dne 17. decembra 2015 o dopolnitvi Uredbe (EU) št. 1308/2013 Evropskega parlamenta in Sveta v zvezi s pomočjo Unije pri dobavi in razdeljevanju sadja in zelenjave, predelanega sadja in zelenjave ter proizvodov iz banan na podlagi sheme razdeljevanja sadja in zelenjave v šolah (UL L št. 46 z dne 23. 2. 2016, str. 1; v nadaljnjem besedilu: uredba 247/2016/EU);
– Izvedbene uredbe Komisije (EU) 2016/248 z dne 17. decembra 2015 o določitvi pravil za uporabo Uredbe (EU) št. 1308/2013 Evropskega parlamenta in Sveta v zvezi s pomočjo Unije za dobavo in razdeljevanje sadja in zelenjave, proizvodov iz predelanega sadja in zelenjave ter banan v okviru sheme šolskega sadja in zelenjave ter o okvirni in dokončni določitvi navedene pomoči (UL L št. 46 z dne 23. 2. 2016, str. 8; v nadaljnjem besedilu: uredba 248/2016/EU).«.
2. člen 
2. člen se spremeni tako, da se glasi:
»2. člen 
(pomen izrazov) 
Shema šolskega sadja in zelenjave (v nadaljnjem besedilu: shema) po tej uredbi pomeni shemo v skladu z uredbama 247/2016/EU in 248/2016/EU v obliki finančne pomoči Evropske unije in Republike Slovenije pri spodbujanju porabe svežega sadja in zelenjave v prehrani učencev v osnovnih šolah ter otrok in mladostnikov v zavodih za vzgojo in izobraževanje otrok in mladostnikov s posebnimi potrebami (v nadaljnjem besedilu: šola).«.
3. člen 
3. člen se spremeni tako, da se glasi:
»3. člen 
(strategija) 
Minister, pristojen za kmetijstvo (v nadaljnjem besedilu: minister), v soglasju z ministrom, pristojnim za šolstvo, in ministrom, pristojnim za zdravje, v skladu z 2. členom uredbe 247/2016/EU in 2. členom uredbe 248/2016/EU pripravi in sprejme strategijo za izvajanje sheme šolskega sadja in zelenjave iz drugega odstavka 23. člena uredbe 1308/2013/EU (v nadaljnjem besedilu: strategija).«.
4. člen 
V 5. členu se prvi stavek tretjega odstavka spremeni tako, da se glasi:
»Agencija na podlagi pravočasno prispelih vlog iz prejšnjega odstavka ter ob upoštevanju akta Evropske komisije o dokončni dodelitvi pomoči Evropske unije državam članicam iz 5. člena uredbe 1370/2013/EU in podatkov o številu vpisanih učencev v obdobju izvajanja sheme iz 6. člena te uredbe najpozneje do 31. oktobra v letu, v katerem se to obdobje sheme začne, izda šoli odločbo o odobritvi vlagatelja zahtevka za pomoč za dobavo svežega sadja in zelenjave v šoli (v nadaljnjem besedilu: odločba o odobritvi).«.
5. člen 
Drugi odstavek 11. člena se spremeni tako, da se glasi:
»(2) Pri vložitvi zahtevka po preteku rokov iz 9. člena te uredbe se znesek izplačila zniža v skladu z določbami iz šestega odstavka 4. člena uredbe 248/2016/EU, vključno z zneskom izplačila stroškov davka na dodano vrednost iz drugega in šestega odstavka 8. člena te uredbe.«.
6. člen 
13. člen se spremeni tako, da se glasi:
»13. člen 
(spremljevalne dejavnosti in spremljevalni ukrepi) 
»(1) Šola mora v obdobju sheme izvajati spremljevalne izobraževalne ali promocijske dejavnosti v skladu s strategijo.
(2) Službe, ki opravljajo naloge javnih služb na kmetijskem področju, na področju zdravstvene dejavnosti in na področju vzgojno-izobraževalnih dejavnosti, ter zunanji izvajalci, izbrani po postopku javnega naročanja, izvajajo spremljevalne ukrepe iz drugega odstavka 23. člena uredbe 1308/2013/EU (v nadaljnjem besedilu: spremljevalni ukrepi) v skladu s strategijo. Vsak od njih o izvedenih spremljevalnih ukrepih pripravi poročilo, ki ga ministrstvu predloži kot dokazilo za njihovo izvedbo v treh mesecih po končanem obdobju sheme.
(3) Sredstva za stroške spremljevalnih ukrepov iz prejšnjega odstavka se skladno s tretjim pododstavkom petega odstavka 4. člena uredbe 247/2016/EU zagotovijo iz sredstev Evropske unije in Republike Slovenije.
(4) Center šolskih in obšolskih dejavnosti (v nadaljnjem besedilu: CŠOD) kot javno službo na področju vzgojno-izobraževalnih dejavnosti iz drugega odstavka tega člena izvaja za učence v šoli v naravi spremljevalne ukrepe v obliki projektnih vsebin na temo sadja in zelenjave v povezavi s kmetijstvom, zdravo prehrano in okoljem, skladno s strategijo. V izvajanje vključi lokalne kmete oziroma kmetije.
(5) CŠOD pošlje na agencijo priporočeno po pošti ali odda na vložišču agencije zahtevek za povrnitev stroškov za izvajanje spremljevalnih ukrepov v shemi šolskega sadja in zelenjave (v nadaljnjem besedilu: zahtevek za spremljevalne ukrepe). Upravičeni stroški CŠOD so stroški za opravljene naloge iz prejšnjega odstavka. Zahtevek za spremljevalne ukrepe je treba oddati na obrazcu iz priloge 6, ki je sestavni del te uredbe.
(6) K zahtevku za spremljevalne ukrepe mora CŠOD priložiti finančno poročilo s specifikacijo stroškov za opravljene naloge iz četrtega odstavka tega člena. Priložiti mora tudi kopije plačanih računov za dobavo blaga ali storitev, potrebnih za izvedbo spremljevalnih ukrepov, in potrjen izpisek plačil. Če je plačilo izvedeno prek Uprave Republike Slovenije za javna plačila, mora biti izpisek plačil potrjen z žigom uprave oziroma ga potrdi CŠOD z žigom in podpisom osebe, pooblaščene za zastopanje; če pa je izvedeno na banki, mora biti izpisek plačil potrjen z žigom banke.
(7) Zahtevek za spremljevalne ukrepe mora CŠOD vložiti na agencijo najpozneje zadnji dan tretjega meseca po koncu vsakega od treh obdobij:
– prvo obdobje: od 1. septembra do 31. decembra;
– drugo obdobje: od 1. januarja do 31. marca;
– tretje obdobje: 1. aprila do 24. junija.
(8) Znesek sredstev za izvajanje spremljevalnih ukrepov CŠOD iz četrtega odstavka tega člena določi ministrstvo na podlagi strategije.
(9) Na podlagi prejetega zahtevka za spremljevalne ukrepe agencija izda odločbo, s katero se CŠOD odobrijo sredstva do vrednosti zneska iz prejšnjega odstavka.
(10) Kadar spremljevalne ukrepe izvajajo zunanji izvajalci iz drugega odstavka tega člena (v nadaljnjem besedilu: zunanji izvajalci), ministrstvo na podlagi strategije odda javna naročila za izbiro zunanjih izvajalcev spremljevalnih ukrepov v skladu s predpisi, ki urejajo javno naročanje.
(11) Zunanji izvajalec pošlje na ministrstvo račun za opravljeno storitev, skladno s predpisi, ki urejajo javno naročanje. K računu mora priložiti finančno poročilo s specifikacijo stroškov za opravljene naloge iz predmeta javnega naročila.
(12) CŠOD in zunanji izvajalci morajo hraniti dokazila o stroških za opravljene naloge za izvedbo spremljevalnih ukrepov še najmanj pet let po dnevu pridobitve sredstev.«.
7. člen 
Tretji odstavek 14. člena se spremeni tako, da se glasi:
»Ministrstvo na podlagi strategije odda javno naročilo za izbiro izvajalca obveščanja javnosti ob upoštevanju upravičenih stroškov iz točke (b)(ii) 4. člena uredbe 247/2016/EU v skladu s predpisi, ki urejajo javno naročanje. Izplačila izbranemu izvajalcu izvede agencija.«.
8. člen 
V drugem odstavku 15. člena se besedilo »288/2009/ES« nadomesti z besedilom »248/2016/EU«.
9. člen 
V prvem odstavku 16. člena se besedilo »z 12. členom uredbe 288/2009/ES« nadomesti z besedilom »z 8. členom uredbe 247/2016/EU«.
V četrtem odstavku se četrta alineja spremeni tako, da se glasi:
»– izdelava poročila o vrednotenju za zadnjih pet let izvedbenega obdobja (v nadaljnjem besedilu: poročilo o petletnem vrednotenju) iz drugega odstavka 6. člena uredbe 248/2016/EU in skladno s smernicami Evropske komisije.«.
V petem odstavku se besedilo »drugega odstavka 5. člena uredbe 288/2009/ES« nadomesti z besedilom »petega odstavka 4. člena uredbe 247/2016/EU«.
V sedmem odstavku se prvi stavek spremeni tako, da se glasi:
»Izvajalec vrednotenja po vsakem končanem enoletnem obdobju sheme iz prvega odstavka 5. člena te uredbe izdela letno poročilo o vrednotenju.«.
V osmem odstavku se besedilo »12. člena uredbe 288/2009/ES« nadomesti z besedilom »6. člena uredbe 248/2016/EU«.
V devetem odstavku se drugi stavek spremeni tako, da se glasi:
»Upravičeni stroški so stroški za opravljene naloge iz četrtega odstavka tega člena in so letno opredeljeni v strategiji.«.
V petnajstem odstavku se besedilo »12. člena uredbe 288/2009/ES« nadomesti z besedilom »6. člena uredbe 248/2016/EU«.
10. člen 
17. člen se spremeni tako, da se glasi:
»17. člen 
(poročanje Evropski komisiji) 
(1) Ministrstvo pošlje Evropski komisiji strategijo v skladu s tretjim odstavkom 2. člena uredbe 247/2016/EU, poročilo o spremljanju izvajanja sheme v skladu s prvim odstavkom 6. člena uredbe 248/2016/EU ter poročilo o petletnem vrednotenju v skladu z drugim odstavkom 6. člena uredbe 248/2016/EU.
(2) Agencija, v skladu s sedmim odstavkom 8. člena uredbe 248/2016/EU, pošlje poročilo o opravljenih pregledih na kraju samem Evropski komisiji.«.
11. člen 
18. člen se spremeni tako, da se glasi:
»18. člen 
(nadzor) 
Upravne preglede in preglede na kraju samem izvaja agencija v skladu s 7. in 8. členom uredbe 248/2016/EU.«.
12. člen 
Priloga 3 se nadomesti z novo prilogo 3, ki je kot priloga 1 sestavni del te uredbe.
Priloga 4 se nadomesti z novo prilogo 4, ki je kot priloga 2 sestavni del te uredbe.
Priloga 5 se nadomesti z novo prilogo 5, ki je kot priloga 3 sestavni del te uredbe.
Priloga 6 se nadomesti z novo prilogo 6, ki je kot priloga 4 sestavni del te uredbe.
13. člen 
(začetek veljavnosti) 
Ta uredba začne veljati naslednji dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije.
Št. 00715-12/2016
Ljubljana, dne 20. aprila 2016
EVA 2016-2330-0042
Vlada Republike Slovenije 
Boris Koprivnikar l.r.
Podpredsednik 
 
 

AAA Zlata odličnost