Uradni list

Številka 29
Uradni list RS, št. 29/2016 z dne 22. 4. 2016
Uradni list

Uradni list RS, št. 29/2016 z dne 22. 4. 2016

Kazalo

1179. Uredba o izvajanju Uredbe (EU) o določitvi ukrepov v zvezi z dostopom do odprtega interneta, stran 4013.

  
Na podlagi sedmega odstavka 21. člena Zakona o Vladi Republike Slovenije (Uradni list RS, št. 24/05 – uradno prečiščeno besedilo, 109/08, 38/10 – ZUKN, 8/12, 21/13, 47/13 – ZDU-1G in 65/14) izdaja Vlada Republike Slovenije
U R E D B O 
o izvajanju Uredbe (EU) o določitvi ukrepov v zvezi z dostopom do odprtega interneta 
1. člen 
(vsebina) 
S to uredbo se za izvajanje Uredbe (EU) 2015/2120 Evropskega parlamenta in Sveta z dne 25. novembra 2015 o določitvi ukrepov v zvezi z dostopom do odprtega interneta in spremembi Direktive 2002/22/ES o univerzalni storitvi in pravicah uporabnikov v zvezi z elektronskimi komunikacijskimi omrežji in storitvami ter Uredbe (EU) št. 531/2012 o gostovanju v javnih mobilnih komunikacijskih omrežjih v Uniji (UL L št. 310 z dne 26. 11. 2015, str. 1; v nadaljnjem besedilu: Uredba 2015/2120/EU) v delu, ki se nanaša na dostop do odprtega interneta, določajo pristojni organ, kazenske določbe in način reševanja sporov.
2. člen 
(reševanje sporov) 
Glede reševanja sporov, ki nastanejo v zvezi z izvajanjem Uredbe 2015/2120/EU v primeru morebitnega stalnega ali redno ponavljajočega se razhajanja med dejansko zmogljivostjo storitve dostopa do interneta glede hitrosti ali drugih parametrov kakovosti storitev in zmogljivostjo, navedeno v pogodbi, ki vključuje storitev dostopa do interneta (točka e prvega odstavka 4. člena Uredbe 2015/2120/EU), se uporabljajo določbe 142., 217., 218., 219. in 220. člena Zakona o elektronskih komunikacijah (Uradni list RS, št. 109/12, 110/13, 40/14 – ZIN-B, 54/14 – odl. US in 81/15).
3. člen 
(pristojni organ) 
(1) Organ, pristojen za izvajanje te uredbe in Uredbe 2015/2120/EU, je Agencija za komunikacijska omrežja in storitve Republike Slovenije (v nadaljnjem besedilu: agencija).
(2) Agencija je pristojna tudi za izvajanje nadzora in vodenje postopkov zaradi prekrškov iz 4. člena te uredbe.
4. člen 
(prekrški) 
(1) Z globo od 500 do 15.000 eurov se kaznuje pravna oseba, z globo od 20.000 do 50.000 eurov pa pravna oseba, ki se po zakonu, ki ureja gospodarske družbe, šteje za srednjo ali veliko gospodarsko družbo, če:
– ravna v nasprotju z določbami 3. člena Uredbe 2015/2120/EU,
– ravna v nasprotju z določbami prvega ali drugega odstavka 4. člena Uredbe 2015/2120/EU ali
– ravna v nasprotju z zahtevo agencije iz prvega odstavka 5. člena ali z določbami drugega odstavka 5. člena Uredbe 2015/2120/EU.
(2) Z globo od 500 do 15.000 eurov se kaznuje samostojni podjetnik posameznik ali posameznik, ki samostojno opravlja dejavnost, če stori prekršek iz prejšnjega odstavka.
(3) Z globo od 200 do 2.000 eurov se kaznuje odgovorna oseba pravne osebe ali odgovorna oseba samostojnega podjetnika posameznika, ki stori prekršek iz prvega odstavka tega člena.
KONČNA DOLOČBA 
5. člen 
(uveljavitev in začetek uporabe) 
Ta uredba začne veljati naslednji dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije, uporabljati pa se začne 30. aprila 2016.
Št. 00727-5/2016
Ljubljana, dne 20. aprila 2016
EVA 2015-3330-0072
Vlada Republike Slovenije 
Boris Koprivnikar l.r.
Podpredsednik 

AAA Zlata odličnost

Nastavitve piškotkov

Vaše trenutno stanje

Prikaži podrobnosti