Uradni list

Številka 27
Uradni list RS, št. 27/2016 z dne 11. 4. 2016
Uradni list

Uradni list RS, št. 27/2016 z dne 11. 4. 2016

Kazalo

1093. Sklep o začetku priprave sprememb in dopolnitev Občinskega prostorskega načrta Občine Razkrižje, stran 3856.

  
Na podlagi 46. člena Zakona o prostorskem načrtovanju (Uradni list RS, št. 33/07 s spremembami) in 20. člena Statuta Občine Razkrižje (Uradni list RS, št. 12/99, 2/01, 38/04, 28/12) je župan Občine Razkrižje sprejel
S K L E P 
o začetku priprave sprememb in dopolnitev Občinskega prostorskega načrta Občine Razkrižje 
1. UVODNE DOLOČBE 
S tem sklepom se določa izdelava prvih sprememb in dopolnitev Odloka o občinskem prostorskem načrtu Občine Razkrižje (Uradni list RS, št. 51/15) v nadaljevanju SD OPN, po postopku in na način, ki ga določa Zakon o prostorskem načrtovanju.
2. OCENA STANJA IN RAZLOGI ZA PRIPRAVO OBČINSKEGA PROSTORSKEGA NAČRTA 
V zaključni fazi sprejema OPN je občina prejela nove pobude s strani zainteresiranih fizičnih in pravnih oseb, ki pa jih v procesu priprave OPN ni bilo mogoče upoštevati. Prav tako so se pojavile po uveljavitvi OPN razvojne potrebe, ki niso skladne z veljavnim OPN. Spremembe in dopolnitve se bodo nanašale na določila besedilnega in grafičnega dela OPN.
3. OBMOČJE OBČINSKEGA PROSTORSKEGA NAČRTA 
Spremembe in dopolnitve se izdelajo za celotno območje Občine Razkrižje.
4. NAČIN PRIDOBITVE STROKOVNIH REŠITEV 
Strokovne rešitve za izvedbo SD OPN bodo temeljile na osnovi novih strokovnih podlag k OPN. Izdelana bo analiza zbranih pobud zainteresiranih fizičnih in pravnih oseb. Strokovne utemeljitve bodo izdelane za vse spremembe in dopolnitve, pri čemer bodo le-te obrazložene in utemeljene.
5. ROKI IN POSAMEZNE FAZE ZA PRIPRAVO SD OPN 
Postopek priprave SD OPN bo potekal v skladu z določbami, ki jih predpisuje Zakon o prostorskem načrtovanju. V primeru zahteve za izdelavo CPVO se aktivnosti s tega področja smiselno vključijo v faze SD OPN ter se izvajajo skladno z določili Zakona o varstvu okolja in Zakona o prostorskem načrtovanju, posledično pa se spremenijo tudi roki izdelave in sprejema SD OPN.
Okvirni roki za pripravo posameznih faz postopka:
– Izdelava strokovnih podlag – 20 dni po sprejemu sklepa
– Priprava osnutka SD OPN – 30 dni po potrditvi strokovnih podlag
– Pridobivanje smernic nosilcev urejanja prostora – 30 dni po pripravi osnutka
– Izdelava dopolnjenega osnutka SD OPN – 30 dni po prejemu smernic nosilcev urejanja prostora
– Javna razgrnitev in javna obravnava – po objavi javnega naznanila
– Priprava predloga stališč do pripomb – 15 dni po pridobitvi pripomb
– Izdelava predloga SD OPN – 20 dni po sprejemu stališč do pripomb
– Pridobivanje mnenj nosilcev urejanja prostora – 30 dni po izdelavi predloga odloka
– Priprava usklajenega predloga SD OPN – 14 dni po pridobitvi in uskladitvi mnenj nosilcev urejanja prostora
– Sprejem in objava usklajenega Odloka o SD OPN
– Izdelava končnih gradiv – 14 dni po objavi sprejetega SD OPN.
6. NAVEDBA NOSILCEV UREJANJA PROSTORA 
Nosilci urejanja prostora, ki sodelujejo pri pripravi ter podajo smernice in mnenja k predlogu SD OPN:
1. Za področje razvoja poselitve: Ministrstvo za okolje in prostor, Direktorat za prostor, graditev in stanovanja
2. Za področje kmetijstva: Ministrstvo za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano, Direktorat za kmetijstvo
3. Za področje gozdarstva, lovstva in ribištva: Ministrstvo za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano, Direktorat za gozdarstvo, lovstvo in ribištvo in Zavod za gozdove Slovenije
4. Za področje rabe in upravljanja z vodami: Ministrstvo za okolje in prostor, Direkcija RS za vode
5. Za področje ohranjanja narave: Zavod RS za varstvo narave
6. Za področje varstva kulturne dediščine: Ministrstvo za kulturo, Direktorat za kulturno dediščino
7. Za področje cestnega prometa s pomorskim, železniškim in zračnim prometom ter za področje avtocest: Ministrstvo za infrastrukturo, Direktorat za infrastrukturo in DARS, Družba za avtoceste v Republiki Sloveniji d.d.
8. Za področje trajne mobilnosti: Ministrstvo za infrastrukturo, Direktorat za promet
9. Za področje rudarstva: Ministrstvo za infrastrukturo, Direktorat za energijo
10. Za področje energetike: Ministrstvo za infrastrukturo, Direktorat za energijo
11. Za področje zaščite in reševanja: Ministrstvo za obrambo, Uprava RS za zaščito in reševanje
12. Za področje obrambe: Ministrstvo za obrambo, Direktorat za logistiko
13. Elektro Maribor
14. Komunalno-stanovanjsko podjetje Ljutomer d.o.o.
15. Javno podjetje Prlekija d.o.o.
16. Telekom Slovenije, d.d.
17. ELES, Elektro –Slovenija, d.o.o.
18. Občina Razkrižje.
V postopek se lahko vključi tudi druge nosilce urejanja prostora, če se v postopku priprave izkaže potreba po vključitvi in sodelovanju.
7. OBVEZNOSTI V ZVEZI S FINANCIRANJEM 
Izdelava SD OPN se financira iz proračuna Občine Razkrižje.
8. KONČNE DOLOČBE 
Sklep o začetku priprave OPN Občine Razkrižje se objavi v Uradnem listu Republike Slovenije in spletni strani občine ter začne veljati naslednji dan po objavi.
Po objavi se sklep posreduje Ministrstvu za okolje in prostor ter sosednjim občinam.
Št. 350-0003/2015-7
Šafarsko, dne 31. marca 2016
Župan 
Občine Razkrižje 
Stanko Ivanušič l.r.

AAA Zlata odličnost