Uradni list

Številka 27
Uradni list RS, št. 27/2016 z dne 11. 4. 2016
Uradni list

Uradni list RS, št. 27/2016 z dne 11. 4. 2016

Kazalo

1085. Odlok o zaključnem računu proračuna Občine Dol pri Ljubljani za leto 2015, stran 3778.

  
Na podlagi 98. člena Zakona o javnih financah (Uradni list RS, št. 79/99, 124/00, 79/01, 30/02, 110/02 – ZDT-B, 56/02 – ZJU, 127/06 – ZJZP, 14/07 – ZSPDPO, 109/08, 49/09, 38/10 – ZUKN, 107/10, 110/11 – ZDIU12, 46/13 – ZIPRS1314-A, 101/13, 101/13 – ZIPRS1415) ter Statuta Občine Dol pri Ljubljani (Uradni list RS, št. 48/10, 50/14 in 15/15) je občinski svet na 9. redni seji dne 30. 3. 2016 sprejel
O D L O K 
o zaključnem računu proračuna Občine Dol pri Ljubljani za leto 2015 
1. člen 
Sprejme se zaključni račun proračuna Občine Dol pri Ljubljani za leto 2015.
2. člen 
Zaključni račun proračuna izkazuje:
A.
BILANCA PRIHODKOV IN ODHODKOV
I.
Skupaj prihodki 
5.491.902,77
II.
Skupaj odhodki 
4.704.482,47
III.
Presežek prihodkov nad odhodki 
787.420,30
B.
RAČUN FINANČNIH TERJATEV 
IN NALOŽB
IV.
Prejeta vračila danih posojil in prodaja kapitalskih deležev 
0,00
V.
Dana posojila in povečanje kapitalskih deležev 
0,00
VI.
Prejeta minus dana posojila in spremembe kapitalskih deležev 
0,00
C.
RAČUN FINANCIRANJA
VII.
Zadolževanje proračuna 
0,00
VIII.
Odplačila dolga 
102.483,12
IX.
Sprememba stanja sredstev na računu
787.420,30
X.
Neto zadolževanje 
–102.483,12
XI.
Neto financiranje 
–889.903,42
Stanje sredstev na TRR na dan 
31. 12. 2015
750.165,14
SREDSTVA REZERV:
prenos sredstev rezerv iz preteklih let
32.867,11
prihodki rezerv leta 2015
54.919,02
odhodki rezerv leta 2015
86.053,18
presežek sredstev rezerv za prenos 
v leto 2015
1.732,95
3. člen 
Presežek sredstev na računih proračuna Občine Dol pri Ljubljani se prenese v proračun Občine Dol pri Ljubljani za leto 2016.
4. člen 
Ta odlok začne veljati naslednji dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije.
Št. 4101-0001/2016-1
Dol pri Ljubljani, dne 30. marca 2016
Župan 
Občine Dol pri Ljubljani 
mag. Janez Tekavc l.r.

AAA Zlata odličnost