Uradni list

Številka 27
Uradni list RS, št. 27/2016 z dne 11. 4. 2016
Uradni list

Uradni list RS, št. 27/2016 z dne 11. 4. 2016

Kazalo

1080. Uredba o spremembah in dopolnitvah Uredbe o organiziranju, opremljanju in usposabljanju sil za zaščito, reševanje in pomoč, stran 3762.

  
Na podlagi 73. in 76. člena Zakona o varstvu pred naravnimi in drugimi nesrečami (Uradni list RS, št. 51/06 – uradno prečiščeno besedilo in 97/10), 8. in 10. člena Zakona o gasilstvu (Uradni list RS, št. 113/05 – uradno prečiščeno besedilo) ter 13. člena Zakona o varstvu pred utopitvami (Uradni list RS, št. 42/07 – uradno prečiščeno besedilo in 9/11) izdaja Vlada Republike Slovenije
U R E D B O 
o spremembah in dopolnitvah Uredbe o organiziranju, opremljanju in usposabljanju sil za zaščito, reševanje in pomoč 
1. člen 
V Uredbi o organiziranju, opremljanju in usposabljanju sil za zaščito, reševanje in pomoč (Uradni list RS, št. 92/07, 54/09 in 23/11) se v prvem odstavku 3. člena druga alineja spremeni tako, da se glasi:
»– šole in drugi javni zavodi, ki opravljajo dejavnost vzgoje in izobraževanja, otroškega, invalidskega in socialnega varstva ter nege starejših občanov, eno ekipo, če imajo več kot 300 otrok, učencev, študentov ali oskrbovanih oseb na istem kraju;«.
Peti odstavek se črta.
Dosedanji šesti odstavek postane peti odstavek.
2. člen 
V prvem odstavku 6. člena se v prvi alineji za besedilom »zavodi in druge organizacije« črta vejica in doda besedilo »z več kot 50 zaposlenimi na istem kraju,«.
3. člen 
V drugem odstavku 14. člena se na koncu četrte alineje pred piko doda besedilo »praviloma v sodelovanju s humanitarnimi organizacijami«.
4. člen 
V prvem odstavku 20. člena se v napovednem stavku črta besedilo »nesrečah v daljših avtocestnih in drugih cestnih ter železniških predorih,«.
Drugi odstavek se spremeni tako, da se glasi:
»(2) Naloge tehničnega reševanja v cestnem prometu opravlja tudi Prostovoljno gasilsko društvo Ormož. Za izvajanje nalog tehničnega reševanja v cestnem prometu na območjih, za katere je na podlagi analize razvidna slabša časovna pokritost z gasilskimi enotami iz prejšnjega odstavka, Uprava Republike Slovenije za zaščito in reševanje določi dodatne gasilske enote, pod pogojem, da so že ustrezno opremljene in usposobljene za izvajanje nalog tehničnega reševanja v cestnem prometu. Na območju, na katerem opravlja naloge iz prejšnjega odstavka Prostovoljno gasilsko društvo Cerknica, naloge zaščite in reševanja ob nesrečah z nevarnimi snovmi opravlja Industrijsko gasilsko društvo Kovinoplastika Lož. Naloge tehničnega reševanja ob nesrečah v cestnem prometu in ob prometnih, industrijskih ter drugih nesrečah, kjer so prisotne nevarne snovi, opravljajo tudi Prostovoljno gasilsko društvo Kobarid, Prostovoljno gasilsko društvo Slovenj Gradec in Prostovoljno gasilsko društvo Slovenske Konjice.«.
Za drugim odstavkom se dodata nova tretji in četrti odstavek, ki se glasita:
»(3) Naloge zaščite in reševanja v daljših avtocestnih in cestnih predorih opravljajo predorski in portalni gasilci. Predorski gasilci so gasilci, organizirani v gasilskih enotah, ki so, skladno z regijskimi načrti zaščite in reševanja ob nesrečah v predorih, določene za reševanje v daljših avtocestnih in cestnih predorih, za vsak predor posebej. Portalni gasilci so gasilci, ki s predorskimi gasilci sodelujejo pri nalogah zaščite in reševanja ob nesrečah v daljših avtocestnih in cestnih predorih. Ekipe portalnih gasilcev, skladno z merili za organiziranje in opremljanje portalnih gasilcev in regijskimi načrti zaščite in reševanja, ob nesreči v predoru za vsak predor posebej organizirajo krajevno pristojne gasilske zveze. Z načrti zaščite in reševanja se lahko določi, da naloge zaščite in reševanja v daljših avtocestnih in cestnih predorih kot portalni gasilci opravljajo tudi operativni gasilci določenih drugih gasilskih organizacij.
(4) Naloge zaščite in reševanja v daljših avtocestnih in cestnih predorih kot predorske gasilske enote opravljajo:
– za predor Karavanke – Gasilsko reševalna služba Jesenice;
– za predore Šentvid, Golovec, Debeli hrib in Mali vrh – Gasilska brigada Ljubljana;
– za predore Podmilj, Trojane, Jasovnik in Ločica – Helios, Tovarna barv, lakov in umetnih smol Količevo – Center požarne varnosti in Poklicna gasilska enota Celje s skupno dežurno ekipo v AC bazi Vransko;
– za predora Pletovarje in Golo Rebro – Prostovoljno gasilsko društvo Slovenske Konjice;
– za predor s pokritim vkopom Cenkova – Prostovoljno gasilsko društvo Gornja Radgona in Prostovoljno gasilsko društvo Murska Sobota;
– za predora Barnice in Podnanos – Prostovoljno gasilsko društvo Postojna in Gasilsko reševalni center Ajdovščina;
– za predore Kastelec, Dekani, Markovec in Dobrava – Javni zavod – Gasilska brigada Koper;
– za predor Ljubelj – Prostovoljno gasilsko društvo Bistrica pri Tržiču skupaj z Javnim zavodom Gasilska reševalna služba Kranj;
– za predor Sten pri Škofji Loki – Prostovoljno gasilsko društvo Škofja Loka.«.
Dosedanja tretji in četrti odstavek postaneta peti in šesti odstavek.
Dosedanji peti odstavek, ki postane sedmi odstavek, se spremeni tako, da se glasi:
»(7) Uprava Republike Slovenije za zaščito in reševanje na podlagi pogodb z Javnim zavodom za zaščitno in požarno reševanje Maribor, Javnim zavodom Gasilska reševalna služba Kranj, Javnim zavodom – Gasilska brigada Koper in Gasilsko reševalnim centrom Novo mesto, po potrebi pa tudi z drugimi enotami, organizira ekipe za dekontaminacijo poškodovanih v nesrečah z nevarnimi snovmi, industrijskih in drugih nesrečah ter določi območje, na katerem intervenirajo tako, da je pokrito celotno območje države. V delu teh ekip sodeluje tudi javna zdravstvena služba.«.
V dosedanjem šestem odstavku, ki postane osmi odstavek, se za besedama »Murska Sobota« dodata vejica in besedilo »Prostovoljno gasilsko društvo Bled, Prostovoljno gasilsko društvo Sevnica«.
Dosedanja sedmi in osmi odstavek postaneta deveti in deseti odstavek.
5. člen 
36. člen se spremeni tako, da se glasi:
»36. člen 
(1) S posebnim dogovorom med ministrstvi, pristojnimi za obrambo, za notranje zadeve, za zdravje in za promet, se po potrebi, v skladu z državnimi načrti zaščite in reševanja, uredijo posamezna vprašanja izvajanja zaščite, reševanja in pomoči v velikih prometnih nesrečah oziroma množičnih prometnih nesrečah na avtocestah in hitrih cestah, pri katerih je veliko število poškodovanih ali nenadno obolelih. V teh nesrečah naloge zaščite, reševanja in pomoči, poleg gasilskih in drugih enot, določenih s to uredbo, ter službe za nujno medicinsko pomoč, izvajajo tudi druge reševalne enote in sestavi, določeni v načrtih zaščite in reševanja. Helikopterske prevoze za nudenje nujne medicinske pomoči v teh in drugih prometnih nesrečah ter nenadnih obolenjih pa opravljajo državni zrakoplovi, ki opravljajo tudi prevoze poškodovanih ali obolelih do zdravstvene službe oziroma med bolnišnicami ter prevoze otrok z inkubatorji. Državni zrakoplovi izvajajo tudi helikoptersko reševanje v gorah in drugih zahtevnih terenskih razmerah.
(2) Z načrtom aktiviranja, usklajenim med ministrstvi, pristojnimi za obrambo, za notranje zadeve, za zdravje in za promet, se določijo zlasti postopki aktiviranja, obveščanja, poročanja, uporaba komunikacij, zavarovanje kraja pristanka helikopterjev in drugih zrakoplovov, ki se uporabljajo pri nudenju nujne medicinske pomoči oziroma izvajanju zaščite, reševanja in pomoči.
(3) Uprava Republike Slovenije za zaščito in reševanje v sodelovanju s službo nujne medicinske pomoči, upravljavcem avtocestnega omrežja in drugimi pristojnimi organi in službami zagotovi na območju regij potrebne zaloge sredstev in opreme za nesreče z velikim številom poškodovanih ali nenadno obolelih. Uprava Republike Slovenije za zaščito in reševanje omogoči uporabo informacijsko komunikacijskega sistema zaščite in reševanja za izvajanje nalog zaščite, reševanja in pomoči po tem členu.«.
6. člen 
V 37. členu se v prvem stavku besedilo »Ministrstvo za promet« nadomesti z besedilom »Ministrstvo, pristojno za promet,«. Drugi stavek se spremeni tako, da se glasi: »Iskanje pogrešanega zrakoplova se izvaja z državnimi zrakoplovi ter drugimi zrakoplovi, ki delujejo na področju zaščite, reševanja in pomoči, ter reševalnimi enotami in službami na zemlji.«.
7. člen 
V drugem odstavku 38. člena se za besedo »usposobljenost« dodata vejica in beseda »opremljenost«.
8. člen 
V prilogi »MERILA ZA ORGANIZIRANJE IN OPREMLJANJE GASILSKIH ENOT« se za I. poglavjem doda novo poglavje, ki se glasi:
»I.A MERILA ZA ORGANIZIRANJE PREDORSKIH IN PORTALNIH GASILCEV
Upravljavec enocevnega ali dvocevnega cestnega predora, daljšega od 500 do vključno 1000 m, mora zagotoviti ustrezno enoto operativnih prostovoljnih gasilcev, če je na podlagi predhodne analize tveganja ugotovljena povečana nevarnost nastanka požara ali nesreče z nevarnimi snovmi, upravljavec dvocevnega cestnega predora, daljšega od 1000 m, zagotoviti stalno prisotnost najmanj treh poklicnih gasilcev in upravljavec enocevnega cestnega predora, daljšega od 1000 m, zagotoviti stalno prisotnost najmanj šestih poklicnih gasilcev, opremljenih s specialno opremo in vozilom za tehnično reševanje v predoru, ki prispejo na vhod predora najkasneje v 10 minutah od poziva oziroma ki ne smejo biti oddaljeni od vhoda v predor več kot 15 km. Prisotnost gasilcev se lahko zagotovi tudi z ustreznimi pogodbami upravljavca predora z GE in Upravo Republike Slovenije za zaščito in reševanje v skladu z 20. členom te uredbe.«.
V II. poglavju »MERILA ZA RAZVRŠČANJE INDUSTRIJSKIH GASILSKIH ENOT« se v 2. Oddelku »Merila za razvrščanje industrijskih GE« črta zadnji odstavek.
PREHODNA IN KONČNA DOLOČBA 
9. člen 
Organiziranost, opremljenost in usposobljenost sil za zaščito, reševanje in pomoč je treba s to uredbo uskladiti v enem letu od njene uveljavitve.
10. člen 
Ta uredba začne veljati petnajsti dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije.
Št. 00718-2/2016
Ljubljana, dne 7. aprila 2016
EVA 2013-1911-0011
Vlada Republike Slovenije 
dr. Miroslav Cerar l.r.
Predsednik 

AAA Zlata odličnost