Uradni list

Številka 27
Uradni list RS, št. 27/2016 z dne 11. 4. 2016
Uradni list

Uradni list RS, št. 27/2016 z dne 11. 4. 2016

Kazalo

1078. Uredba o skupnem javnem naročanju Vlade Republike Slovenije, stran 3759.

  
Na podlagi osmega odstavka 32. člena Zakona o javnem naročanju (Uradni list RS, št. 91/15) izdaja Vlada Republike Slovenije
U R E D B O 
o skupnem javnem naročanju Vlade Republike Slovenije
I. SPLOŠNE DOLOČBE 
1. člen 
Ta uredba določa predmete skupnega javnega naročanja Vlade Republike Slovenije (v nadaljnjem besedilu: skupno javno naročanje), pravila, izjeme od skupnega javnega naročanja in postopke za izvedbo skupnih javnih naročil.
2. člen 
(1) V skladu s to uredbo ravnajo naročniki iz šestega odstavka 32. člena Zakona o javnem naročanju (Uradni list RS, št. 91/15; v nadaljnjem besedilu: ZJN-3) (v nadaljnjem besedilu: zavezanci).
(2) Pooblastilo za izvedbo posameznega postopka oddaje skupnega javnega naročila lahko izvajalcu skupnega javnega naročanja dajo tudi drugi naročniki po zakonu, ki ureja javno naročanje (v nadaljnjem besedilu: drugi naročniki). Kadar drugi naročniki dajo izvajalcu skupnega javnega naročanja pooblastilo za izvedbo posameznega postopka oddaje skupnega javnega naročila, se smiselno uporabljajo določbe te uredbe.
II. PREDMETI SKUPNEGA JAVNEGA NAROČANJA 
3. člen 
(1) Predmeti skupnega javnega naročanja so tisti predmeti, ki se nanašajo na potrebe, ki so skupne več ali vsem zavezancem.
(2) V skladu s prejšnjim odstavkom so predmeti skupnega javnega naročanja predvsem naslednji:
– nakup, konfiguracija in namestitev strojne računalniške opreme,
– nakup in vzdrževanje naprav za fotokopiranje,
– nakup in vzdrževanje licenčne programske računalniške opreme različnih tehnologij,
– vzdrževanje strojne računalniške opreme,
– storitve informacijske podpore uporabnikom,
– storitve mobilne telefonije in nakup mobilnih aparatov ter storitve prenosa podatkov z uporabo omrežja mobilnega operaterja in nakup opreme za prenos podatkov,
– storitve stacionarne telefonije,
– poštne storitve,
– zavarovanje premoženja,
– nakup motornih vozil, razen specialnih vozil in vozil po posebnem naročilu,
– nakup energentov,
– nakup papirja za tiskanje,
– nakup pisarniškega in potrošnega materiala,
– fotografske storitve,
– najem poslovnih letalskih prevozov,
– nakup letalskih vozovnic,
– nakup zdravil, medicinskih pripomočkov in medicinske opreme.
(3) Predmete skupnega javnega naročanja za posamezno leto določi Vlada Republike Slovenije (v nadaljnjem besedilu: vlada) na predlog izvajalca skupnega javnega naročanja.
III. PRAVILA IN POSTOPEK IZVEDBE SKUPNEGA JAVNEGA NAROČANJA 
4. člen 
Izvajalec skupnega javnega naročanja je ministrstvo, pristojno za javna naročila.
5. člen 
Izvajalec skupnega javnega naročanja se mora najmanj enkrat letno, najpozneje do konca meseca novembra tekočega leta, posvetovati z ministrstvi in Generalnim sekretariatom Vlade Republike Slovenije o izvajanju skupnega javnega naročanja.
6. člen 
(1) Izvajalec skupnega javnega naročanja vsako leto do 31. januarja tekočega leta pripravi predlog predmetov skupnega javnega naročanja za tekoče leto, s katerim natančneje opredeli predmete skupnega javnega naročanja iz drugega odstavka 3. člena te uredbe.
(2) Predlog predmetov skupnega javnega naročanja mora vsebovati najmanj naslednje podatke:
– vrsto blaga ali storitev, ki bo ali bodo predmet skupnega javnega naročanja (v nadaljnjem besedilu: predmet skupnega javnega naročanja),
– obdobje, za katero bo sklenjena posamezna pogodba o izvedbi javnega naročila (v nadaljnjem besedilu: pogodba) ali okvirni sporazum,
– vrsto postopka oddaje skupnega javnega naročila za posamezni predmet skupnega javnega naročanja,
– okvirni časovni načrt izvedbe posameznega postopka oddaje skupnega javnega naročila,
– navedbo zavezancev, za katere je za posamezen predmet skupnega javnega naročanja udeležba v postopku oddaje skupnega javnega naročila zavezujoča, ali navedbo zavezancev, za katere za posamezen predmet skupnega javnega naročanja udeležba v postopku oddaje skupnega javnega naročila ni zavezujoča.
(3) Izvajalec skupnega javnega naročanja predlog predmetov skupnega javnega naročanja pošlje vladi.
(4) Vlada na podlagi predloga skupnega javnega naročanja in v skladu z 32. členom ZJN-3 sprejme sklep o določitvi skupnih javnih naročil.
7. člen 
(1) Izvajalec skupnega javnega naročanja glede na okvirni časovni načrt izvedbe posameznega postopka oddaje skupnega javnega naročila pisno pozove zavezance k sporočanju potreb za posamezni predmet skupnega javnega naročanja. Zavezanec mora svoje potrebe sporočiti izvajalcu skupnega javnega naročanja v 30 dneh od dne, ko je izvajalec skupnega javnega naročanja zavezancem poslal poziv. Izjemoma lahko izvajalec skupnega javnega naročanja za sporočanje potreb za posamezni predmet skupnega javnega naročanja določi tudi krajši rok.
(2) Zavezanec mora na način, ki ga določi izvajalec skupnega javnega naročanja, sporočiti lastne potrebe glede predmeta posameznega predmeta skupnega javnega naročanja in naslednje podatke:
– naziv zavezanca in kontaktne podatke osebe, pri kateri je mogoče pridobiti dodatne informacije,
– predmet skupnega javnega naročanja, za katerega sporoča potrebe,
– podatek o višini zagotovljenih oziroma načrtovanih sredstev za posamezni predmet skupnega javnega naročanja z navedbo vira sredstev financiranja javnega naročila,
– konkretne količine predmeta skupnega javnega naročanja za obdobje trajanja pogodbe ali okvirnega sporazuma oziroma predvidene količine, če konkretnih količin ni mogoče določiti, in
– druge podatke, če so ti potrebni ali jih zahteva izvajalec skupnega javnega naročanja.
8. člen 
Zavezanec pred sporočanjem svojih potreb in podatkov iz drugega odstavka prejšnjega člena za posamezni predmet skupnega javnega naročanja sprejme sklep o začetku postopka ali vir in obseg sredstev, namenjen izvedbi javnega naročila, dokumentira na drug ustrezen način v skladu z zakonom, ki ureja javno naročanje.
9. člen 
(1) Odgovorna oseba izvajalca skupnega javnega naročanja sprejme na podlagi sporočenih potreb zavezancev sklep o izvedbi skupnega javnega naročila, v katerem imenuje tudi strokovno komisijo. Strokovno komisijo sestavljajo uslužbenci izvajalca skupnega javnega naročanja, po potrebi pa tudi uslužbenci zavezancev.
(2) Če je v posameznem postopku oddaje skupnega javnega naročila potrebno sodelovanje uslužbencev z znanji s področja vsebine predmeta skupnega javnega naročanja, posamezni zavezanci na poziv izvajalca skupnega javnega naročanja v strokovno komisijo predlagajo uslužbenca ali uslužbence, ki imajo znanja s področja vsebine predmeta javnega naročanja. Imenovanje uslužbenca v strokovno komisijo lahko predlaga tudi zavezanec.
(3) Strokovna komisija mora med izvajanjem posameznega postopka oddaje skupnega javnega naročila pripraviti, spremljati in izvajati postopek oddaje skupnega javnega naročila ter sodelovati v morebitnem postopku pravnega varstva. Strokovna komisija delo konča, ko je odločitev o oddaji naročila pravnomočna in je podpisana pogodba ali okvirni sporazum.
10. člen 
(1) Postopek oddaje skupnega javnega naročila vodi izvajalec skupnega javnega naročanja ob sodelovanju vseh članov strokovne komisije.
(2) Postopek oddaje skupnega javnega naročila od sprejema sklepa o izvedbi skupnega javnega naročila do vključno priprave končnega poročila izvede izvajalec skupnega javnega naročanja, razen če ta uredba določa drugače.
11. člen 
Na podlagi poročila strokovne komisije odgovorna oseba izvajalca skupnega javnega naročanja sprejme odločitev o oddaji naročila. Po pravnomočnosti odločitve o oddaji naročila in/ali podpisu krovne pogodbe ali krovnega okvirnega sporazuma izvajalec skupnega javnega naročanja pošlje zavezancem vso potrebno dokumentacijo za podpis pogodbe ali okvirnega sporazuma.
12. člen 
(1) Na podlagi izvedenega postopka oddaje skupnega javnega naročila lahko:
– izvajalec skupnega javnega naročanja podpiše krovno pogodbo, na podlagi katere zavezanci podpišejo neposredne pogodbe,
– zavezanci neposredno podpišejo pogodbe ali okvirne sporazume ali
– izvajalec skupnega javnega naročanja podpiše krovni okvirni sporazum, na podlagi katerega zavezanci podpišejo neposredne okvirne sporazume.
(2) Na podlagi sklenjenega okvirnega sporazuma zavezanci samostojno oddajajo posamezna naročila, ponovno odpiranje konkurence pa glede na vsebino okvirnega sporazuma izvaja ali izvajalec skupnega javnega naročanja ali ga izvajajo zavezanci.
(3) Z neposredno pogodbo ali neposrednim okvirnim sporazumom se uredijo pravice in obveznosti pogodbenih strank v zvezi s predmetom skupnega javnega naročanja, vključno s finančnimi obveznostmi posameznega zavezanca.
IV. IZJEME PRI SKUPNEM JAVNEM NAROČANJU 
13. člen 
(1) Če zavezanec ni sporočil podatkov iz drugega odstavka 7. člena te uredbe, ker v času sporočanja teh potreb ni imel, ali če je zavezanec sporočil podatke iz drugega odstavka 7. člena te uredbe s premajhnimi konkretnimi količinami, za zagotovitev nemotenega delovanja pa nujno potrebuje blago ali storitev, ki je predmet skupnega javnega naročila, lahko zavezanec samostojno izvede postopek oddaje javnega naročila in sklene pogodbo ali okvirni sporazum, če:
– iz razlogov, ki jih ni bilo mogoče predvideti in jih ni mogoče pripisati ravnanju zavezanca, med izvajanjem posameznega postopka oddaje skupnega javnega naročila ali po sklenitvi pogodbe ali okvirnega sporazuma na podlagi izvedenega postopka oddaje skupnega javnega naročila pri zavezancu nastane potreba po nabavi ali izvedbi predmeta skupnega javnega naročila ali potreba po dodatni nabavi ali izvedbi predmeta skupnega javnega naročila, ki presega konkretne količine iz četrte alineje drugega odstavka 7. člena te uredbe, teh potreb pa ni več mogoče upoštevati v postopku oddaje skupnega javnega naročila, ali
– za skupno javno naročilo, ki je predvideno za izvedbo v tekočem letu, še ni sklenjena pogodba ali okvirni sporazum na podlagi izvedenega postopka oddaje skupnega javnega naročila.
(2) V primerih iz prve alineje prejšnjega odstavka lahko zavezanec odda javno naročilo in sklene pogodbo ali okvirni sporazum samo za obdobje, za katero se sklepa pogodba ali okvirni sporazum na podlagi izvedenega postopka oddaje skupnega javnega naročila. V primeru iz druge alineje prejšnjega odstavka lahko zavezanec odda javno naročilo in sklene pogodbo ali okvirni sporazum pod pogojem, da v pogodbo ali okvirni sporazum vključi razvezni pogoj, da se pogodba ali okvirni sporazum sklepa za obdobje do začetka veljavnosti oziroma uporabe pogodbe ali okvirnega sporazuma na podlagi izvedenega postopka oddaje skupnega javnega naročila.
(3) Za samostojno izvedbo postopka oddaje javnega naročila in sklenitev pogodbe ali okvirnega sporazuma v primeru iz prve alineje prejšnjega odstavka mora zavezanec predhodno pridobiti soglasje izvajalca skupnega javnega naročanja. V vlogi za samostojno izvedbo postopka oddaje javnega naročila (v nadaljnjem besedilu: vloga), ki jo zavezanec pošlje izvajalcu skupnega javnega naročanja, mora navesti predmet javnega naročila, ocenjeno vrednost javnega naročila in obdobje veljavnosti pogodbe, razloge za nujnost in nepredvidljivost ter jih utemeljiti.
(4) Če izvajalec skupnega javnega naročanja ugotovi, da vloga ne vsebuje vseh podatkov iz prejšnjega odstavka, v petih delovnih dneh od prejema vloge pozove zavezanca, da vlogo dopolni. Izvajalec skupnega javnega naročanja po prejemu popolne vloge preveri izpolnjevanje pogojev iz prvega odstavka tega člena in na podlagi tega zavezancu lahko da soglasje za samostojno izvedbo postopka oddaje javnega naročila. Na vlogo mora izvajalec skupnega javnega naročanja zavezancu odgovoriti najpozneje v desetih dneh od prejema popolne vloge.
V. PRIPRAVA ODGOVOROV NA ZAHTEVKE ZA REVIZIJO TER IZVAJANJE IN SPREMLJANJE POGODB ALI OKVIRNIH SPORAZUMOV 
14. člen 
Vsa procesna dejanja glede vloženih zahtevkov za revizijo (v nadaljnjem besedilu: zahtevek) opravlja izvajalec skupnega javnega naročanja s sodelovanjem strokovne komisije, imenovane v posameznem postopku oddaje skupnega javnega naročila, v katerem je vložen zahtevek. Pri reševanju zahtevkov člani komisije izvajalcu skupnega javnega naročanja nudijo pomoč s področja vsebine predmeta javnega naročanja.
15. člen 
(1) Če je nosilec oziroma upravičenec finančnega zavarovanja izvajalec skupnega javnega naročanja, morajo zavezanci in drugi naročniki izvajalca skupnega javnega naročanja redno, kar pomeni najpozneje v osmih dneh od ugotovitve kršitve izpolnjevanja pogodbenih obveznosti, obveščati o neizpolnjevanju pogodbenih obveznosti, ki so lahko podlaga za unovčenje finančnega zavarovanja.
(2) Izvajalec skupnega javnega naročanja na podlagi obvestila iz prejšnjega odstavka preveri, ali so izpolnjeni pogoji za unovčenje finančnega zavarovanja. Zavezanec ali drug naročnik mora izvajalcu skupnega javnega naročanja na njegovo zahtevo poslati podatke, ki se nanašajo na pogoje za unovčenje finančnega zavarovanja, v petih dneh od prejema poziva.
16. člen 
Med izvajanjem pogodb ali okvirnih sporazumov morajo zavezanci in drugi naročniki obvestiti izvajalca skupnega javnega naročanja o neizpolnjevanju pogodbenih obveznosti in morebitnih ovirah pri izvajanju pogodb ali okvirnih sporazumov, zlasti pa glede neupoštevanja dogovorjenih cen, dobavnih ali izvedbenih rokov, kakovosti in količin, v 30 dneh od ugotovitve kršitve izpolnjevanja pogodbenih obveznosti.
PREHODNI IN KONČNA DOLOČBA 
17. člen 
(1) Postopki oddaje skupnih javnih naročil, za katera so bila obvestila o javnem naročilu objavljena pred uveljavitvijo te uredbe ali za katera so bila kandidatom in ponudnikom že poslana povabila k oddaji ponudb oziroma k pogajanjem, se izvedejo po dosedanjih predpisih.
(2) Okvirni sporazumi, ki so bili na podlagi izvedenega postopka oddaje skupnega javnega naročila sklenjeni pred uveljavitvijo te uredbe, se do konca njihove veljavnosti izvajajo v skladu z določbami okvirnih sporazumov.
18. člen 
Z dnem uveljavitve te uredbe preneha veljati Uredba o skupnem javnem naročanju Vlade Republike Slovenije (Uradni list RS, št. 36/13, 41/14 in 96/14).
19. člen 
Ta uredba začne veljati petnajsti dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije.
Št. 00714-11/2016
Ljubljana, dne 7. aprila 2016
EVA 2016-3130-0005
Vlada Republike Slovenije 
dr. Miroslav Cerar l.r.
Predsednik 

AAA Zlata odličnost