Uradni list

Številka 25
Uradni list RS, št. 25/2016 z dne 6. 4. 2016
Uradni list

Uradni list RS, št. 25/2016 z dne 6. 4. 2016

Kazalo

1003. Pravilnik o varnosti dvigal, stran 3537.

  
Na podlagi 5. člena, prvega odstavka 6. člena, šestega odstavka 7. člena in 8. člena ter za izvrševanje 9., 14. in 16. člena Zakona o tehničnih zahtevah za proizvode in o ugotavljanju skladnosti (Uradni list RS, št. 17/11) izdaja minister za gospodarski razvoj in tehnologijo
P R A V I L N I K 
o varnosti dvigal 
I. SPLOŠNE DOLOČBE 
1. člen 
(vsebina) 
Ta pravilnik določa zahteve, ki jih morajo izpolnjevati dvigala in varnostne komponente za dvigala v skladu z Direktivo 2014/33/EU Evropskega parlamenta in Sveta z dne 26. februarja 2014 o harmonizaciji zakonodaje držav članic v zvezi z dvigali in varnostnimi komponentami za dvigala (UL L št. 96 z dne 29. 3. 2014, str. 251) ter prevzemne preglede, periodične preglede, vzdrževanje dvigal, nadzor in postopke obveščanja.
2. člen 
(področje uporabe) 
(1) Ta pravilnik se uporablja za dvigala, ki se stalno uporabljajo v stavbah in konstrukcijah ter so namenjena za prevoz:
a) oseb,
b) oseb in blaga,
c) samo blaga, če je nosilec dostopen, to pomeni, da lahko oseba brez težav vstopi vanj, in je opremljen s krmilnimi napravami, nameščenimi znotraj nosilca ali v dosegu osebe, ki je v njem.
(2) Ta pravilnik se uporablja tudi za varnostne komponente za dvigala (v nadaljnjem besedilu: varnostne komponente), ki so navedene v Prilogi 3, ki je priloga in sestavni del tega pravilnika, in se uporabljajo v dvigalih iz prejšnjega odstavka.
(3) Ta pravilnik se ne uporablja za:
a) dvižne naprave, katerih hitrost ne presega 0,15 m/s,
b) gradbiščna dvigala,
c) žičnice, vključno z vzpenjačami,
č) dvigala, ki so posebej načrtovana in proizvedena v vojaške ali policijske namene,
d) dvižne naprave, iz katerih je mogoče opravljati delo,
e) rudarske dvižne naprave,
f) dvižne naprave, namenjene dviganju izvajalcev med umetniškimi predstavami,
g) dvižne naprave, vgrajene v prevozna sredstva,
h) dvižne naprave, povezane s stroji in namenjene izključno dostopu do delovnega mesta, vključno z vzdrževalnimi in nadzornimi točkami na strojih,
i) zobate železnice,
j) tekoče stopnice in mehanske steze.
(4) Kadar nevarnosti za dvigala ali varnostne komponente, ki so navedeni v tem pravilniku, v celoti ali deloma zajema posebni akti Evropske unije (v nadaljnjem besedilu: EU), se ta pravilnik ne uporablja za tista dvigala ali varnostne komponente in tiste nevarnosti, ki izhajajo iz uporabe navedenih posebnih aktov.
3. člen 
(pomen izrazov) 
Posamezni izrazi, uporabljeni v tem pravilniku, pomenijo naslednje:
1. »dvigalo« je dvižna naprava, ki deluje med določenimi nivoji, ima nosilec, ki se premika vzdolž vodil, ki so toga, in je nagnjena pod kotom, večjim od 15 stopinj glede na vodoravnico, ali dvižno napravo, ki se premika vzdolž nespremenljive poti, tudi če se ne premika vzdolž togih vodil;
2. »nosilec« je del dvigala, ki pri dviganju ali spuščanju nosi osebe in blago;
3. »vzorčno dvigalo« je reprezentativno dvigalo, katerega tehnična dokumentacija kaže, kako bodo izpolnjene bistvene zdravstvene in varnostne zahteve iz Priloge 1, ki je priloga in sestavni del tega pravilnika, za dvigala, ki bodo ustrezala vzorčnemu dvigalu, opredeljenemu z objektivnimi parametri, ki ima enake varnostne komponente;
4. »omogočiti dostopnost na trgu« pomeni vsako dobavo varnostne komponente za distribucijo ali uporabo na trgu EU v okviru gospodarske dejavnosti bodisi odplačno ali neodplačno;
5. »dajanje na trg« pomeni:
– da je varnostna komponenta prvič na voljo na trgu ali
– dobavo varnostne komponente za uporabo na trgu EU v okviru gospodarske dejavnosti bodisi odplačno ali neodplačno;
6. »monter« je fizična ali pravna oseba, ki je odgovorna za načrtovanje, proizvodnjo in montažo dvigala ter njegovo dajanje na trg;
7. »proizvajalec« je vsaka fizična ali pravna oseba, ki proizvaja varnostno komponento ali za katero se varnostna komponenta načrtuje ali proizvaja in ki jo trži pod njegovim imenom ali blagovno znamko;
8. »pooblaščeni zastopnik« je vsaka fizična ali pravna oseba s sedežem v EU, ki jo je monter ali proizvajalec pisno pooblastil, da v njegovem imenu izvaja določene naloge;
9. »uvoznik« je vsaka fizična ali pravna oseba s sedežem v EU, ki da varnostno komponento iz tretje države na trg EU;
10. »distributer« je vsaka fizična ali pravna oseba v dobavni verigi razen proizvajalca ali uvoznika, ki omogoči dostopnost varnostne komponente na trgu;
11. »gospodarski subjekti« so monterji, proizvajalci, pooblaščeni zastopniki, uvozniki in distributerji;
12. »tehnična specifikacija« je dokument, ki določa tehnične zahteve, ki jih mora izpolnjevati dvigalo ali varnostna komponenta;
13. »harmonizirani standard« je harmonizirani standard, kakor je opredeljen v c) točki prvega odstavka 2. člena Uredbe (EU) št. 1025/2012 Evropskega parlamenta in Sveta z dne 25. oktobra 2012 o evropski standardizaciji, spremembi direktiv Sveta 89/686/EGS in 93/15/EGS ter direktiv 94/9/ES, 94/25/ES, 95/16/ES, 97/23/ES, 98/34/ES, 2004/22/ES, 2007/23/ES, 2009/23/ES in 2009/105/ES Evropskega parlamenta in Sveta ter razveljavitvi Sklepa Sveta 87/95/EGS in Sklepa št. 1673/2006/ES Evropskega parlamenta in Sveta (UL L 316 z dne 14. 11. 2012, str. 12);
14. »akreditacija« je akreditacija, kakor je opredeljena v 10. točki 2. člena Uredbe (ES) št. 765/2008 Evropskega parlamenta in Sveta z dne 9. julija 2008 o določitvi zahtev za akreditacijo in nadzor trga v zvezi s trženjem proizvodov ter razveljavitvi Uredbe (EGS) št. 339/93 (UL L, št. 218 z dne 13. 8. 2008, str. 30; v nadaljnjem besedilu: Uredba 765/2008/ES);
15. »nacionalni akreditacijski organ« je nacionalni akreditacijski organ, kakor je opredeljen v 11. točki 2. člena Uredbe 765/2008/ES;
16. »ugotavljanje skladnosti« je postopek ugotavljanja, ali so izpolnjene bistvene zdravstvene in varnostne zahteve tega pravilnika glede dvigala ali varnostne komponente;
17. »organ za ugotavljanje skladnosti« je organ, ki izvaja dejavnosti ugotavljanja skladnosti, vključno s preverjanjem meril, preskušanjem, certificiranjem in pregledovanjem;
18. »priglašeni organ« je organ za ugotavljanje skladnosti, ki izvaja postopke ugotavljanja skladnosti, izpolnjuje predpisane zahteve, kot je določeno v usklajevalni zakonodaji EU, in je priglašen Evropski komisiji (v nadaljnjem besedilu: Komisija) v skladu s tem pravilnikom;
19. »odpoklic« v zvezi z dvigali je vsak ukrep za demontažo in varno odstranitev, v zvezi z varnostnimi komponentami pa vsak ukrep za vrnitev varnostne komponente, ki je že dostopna monterju ali končnemu uporabniku;
20. »umik« je vsak ukrep za preprečitev omogočanja dostopnosti varnostne komponente na trgu v dobavni verigi;
21. »usklajevalna zakonodaja EU« je vsaka zakonodaja EU, ki usklajuje pogoje za trženje proizvodov;
22. »oznaka CE« je oznaka, s katero monter ali proizvajalec izjavlja, da je dvigalo ali varnostna komponenta skladno oziroma skladna z veljavnimi zahtevami iz zakonodaje EU o harmonizaciji, ki zagotavlja njegovo oziroma njeno namestitev;
23. »nezgoda« je enkraten in negotov dogodek, povzročen s hipnim delovanjem sile od zunaj na telo osebe zaradi delovanja ali stanja dvigala, neodvisno od njene izključne volje, tako da povzroči poškodbo telesa, ki zahteva zdravljenje pri zdravniku, popolno ali delno invalidnost ali njeno smrt;
24. »pooblaščeni organ« je organ za ugotavljanje skladnosti, ki ima pooblastilo za izvajanje periodičnih oziroma prevzemnih pregledov dvigal.
4. člen 
(prosti pretok) 
Na obrtnih sejmih, razstavah ali predstavitvah se lahko prikazujejo dvigala ali varnostne komponente, ki niso skladne z zahtevami tega pravilnika, če viden znak jasno kaže, da niso skladni in ne bodo dani na trg ali dostopni na trgu, dokler ne bo zagotovljena njihova skladnost. Prikazi so dovoljeni le, če se zagotovijo ustrezni ukrepi za zaščito ljudi.
5. člen 
(dajanje na trg, omogočanje dostopnosti na trgu in dajanje v obratovanje) 
(1) Dvigala, ki jih zajema ta pravilnik, je mogoče dati na trg in v obratovanje samo, če izpolnjujejo zahteve tega pravilnika, so pravilno montirana, vzdrževana in se uporabljajo za predvideni namen.
(2) Varnostne komponente, ki jih zajema ta pravilnik, je mogoče dati na trg in v obratovanje samo, če izpolnjujejo zahteve tega pravilnika, so pravilno vgrajene, vzdrževane in se uporabljajo za predvideni namen.
6. člen 
(bistvene zdravstvene in varnostne zahteve) 
(1) Dvigala, ki jih zajema ta pravilnik, morajo izpolnjevati bistvene zdravstvene in varnostne zahteve, določene v Prilogi 1 tega pravilnika.
(2) Varnostne komponente, ki jih zajema ta pravilnik, morajo izpolnjevati bistvene zdravstvene in varnostne zahteve, opredeljene v Prilogi 1 tega pravilnika, in omogočati, da jih izpolnjujejo tudi dvigala, v katera so vgrajene.
7. člen 
(stavba ali konstrukcija, v katero je montirano dvigalo) 
(1) Oseba, odgovorna za delo na stavbi ali konstrukciji, in monter drug drugemu preskrbita potrebne informacije in sprejmeta ustrezne ukrepe, da zagotovita pravilno delovanje in varno uporabo dvigala.
(2) Dvigalu namenjeni jašek ne sme vsebovati cevovodov, električne napeljave ali instalacij, razen tistih, ki so potrebni za delovanje in varnost dvigala.
II. OBVEZNOSTI GOSPODARSKIH SUBJEKTOV 
8. člen 
(obveznosti monterja) 
(1) Monter pri dajanju dvigala na trg zagotovi, da je bilo načrtovano, proizvedeno, vgrajeno in preskušeno v skladu z bistvenimi zdravstvenimi in varnostnimi zahtevami iz Priloge 1 tega pravilnika.
(2) Monter pripravi tehnično dokumentacijo in izvede ustrezen postopek ugotavljanja skladnosti iz 17. člena tega pravilnika ali ga da izvesti. Kadar je bilo z navedenim postopkom že dokazano, da dvigalo izpolnjuje veljavne bistvene zdravstvene in varnostne zahteve, monter pripravi izjavo EU o skladnosti, zagotovi, da je priložena dvigalu, in namesti oznako CE.
(3) Monter hrani tehnično dokumentacijo, izjavo EU o skladnosti in po potrebi odločitve o odobritvi še deset let po tem, ko je bilo dvigalo dano na trg.
(4) Monter, kadar je potrebno zaradi tveganj, ki jih pomeni dvigalo, zaradi zaščite zdravja in varnosti potrošnikov preverja pritožbe o dvigalih v obratovanju in po potrebi vodi register pritožb in neskladnih dvigal.
(5) Monter zagotovi, da so na dvigalu označeni tip, serija, serijska številka ali druge identifikacijske sestavine.
(6) Monter na dvigalu navede ime, registrirano trgovsko ime ali registrirano blagovno znamko in poštni naslov, na katerem je dosegljiv. V naslovu je naveden center za stike, kjer je monter dosegljiv. Kontaktni podatki so v jeziku, ki je končnim uporabnikom in organom za nadzor trga zlahka razumljiv.
(7) Monter zagotovi, da so dvigalu priložena navodila za uporabo iz 6.2 točke Priloge 1 tega pravilnika v slovenskem jeziku. Taka navodila in vse oznake so jasni, razumljivi in čitljivi.
(8) Monter, ki meni ali utemeljeno domneva, da dvigalo, ki ga je dal na trg, ni skladno s tem pravilnikom, nemudoma izvede potrebne korektivne ukrepe, da zagotovi njegovo skladnost. Kadar dvigalo pomeni tveganje, monter poleg tega takoj obvesti organe za nadzor trga in jim predloži podrobne informacije, zlasti o neskladnosti in vseh sprejetih korektivnih ukrepih.
(9) Monter na podlagi utemeljene zahteve organa za nadzor trga predloži vse potrebne informacije in dokumentacijo v papirni ali elektronski obliki za dokazovanje skladnosti dvigala s tem pravilnikom v jeziku, ki ga navedeni organ zlahka razume. Z navedenim organom na njegovo zahtevo sodeluje pri vseh dejavnostih, katerih namen je preprečiti tveganja, ki jih povzroča dvigalo, ki ga je dal na trg.
9. člen 
(obveznosti proizvajalca) 
(1) Proizvajalec pri dajanju svojih varnostnih komponent na trg zagotovi, da so bile načrtovane in proizvedene v skladu z drugim odstavkom 6. člena tega pravilnika.
(2) Proizvajalec pripravi tehnično dokumentacijo, ki je zahtevana v prilogah tega pravilnika in izvede ali da izvesti ustrezni postopek ugotavljanja skladnosti iz 16. člena tega pravilnika. Kadar je bilo s tem postopkom dokazano, da je varnostna komponenta skladna z veljavnimi bistvenimi zdravstvenimi in varnostnimi zahtevami, proizvajalec pripravi izjavo EU o skladnosti, zagotovi, da je priložena varnostni komponenti, in namesti oznako CE.
(3) Proizvajalec hrani tehnično dokumentacijo, izjavo EU o skladnosti in, kadar je primerno, odločitve o odobritvi še deset let po tem, ko je bila varnostna komponenta dana na trg.
(4) Proizvajalec zagotovi, da se pri serijski proizvodnji izvajajo postopki za ohranjanje skladnosti s tem pravilnikom. Ustrezno je treba upoštevati spremembe pri načrtovanju proizvoda ali spremembe njegovih lastnosti ter spremembe harmoniziranih standardov ali drugih tehničnih specifikacij, na podlagi katerih je bila deklarirana skladnost varnostne komponente. Proizvajalec, kadar je to potrebno zaradi tveganj, ki jih pomeni varnostna komponenta, zaradi zaščite zdravja in varnosti potrošnikov pregleduje vzorce na trgu dostopnih varnostnih komponent, preverja pritožbe in po potrebi vodi knjigo pritožb in register neskladnih varnostnih komponent in njihovega odpoklica ter o vsem tovrstnem spremljanju obvešča distributerje in monterje.
(5) Proizvajalec zagotovi, da so na varnostni komponenti, ki jo je dal na trg, označeni tip, serija ali serijska številka ali druge identifikacijske sestavine; kadar velikost ali narava varnostne komponente tega ne dopušča, zagotovi, da so podatki navedeni na oznaki iz prvega odstavka 20. člena tega pravilnika.
(6) Proizvajalec na varnostni komponenti navede ime, registrirano trgovsko ime ali registrirano blagovno znamko in poštni naslov, na katerem je dosegljiv, kadar to ni mogoče, pa na oznaki iz prvega odstavka 20. člena tega pravilnika. V naslovu se navede center za stike, kjer je proizvajalec dosegljiv. Kontaktni podatki so v jeziku, ki je končnim uporabnikom in organom za nadzor trga zlahka razumljiv.
(7) Proizvajalec zagotovi, da so varnostni komponenti priložena navodila za uporabo iz 6.1 točke Priloge 1 tega pravilnika v slovenskem jeziku. Navodila in vse oznake so jasne, razumljive in čitljive.
(8) Proizvajalec, ki meni ali upravičeno domneva, da varnostna komponenta, ki jo je dal na trg, ni skladna s tem pravilnikom, nemudoma izvede potrebne korektivne ukrepe, da zagotovi skladnost varnostne komponente ali pa jo, če je to potrebno, umakne ali odpokliče. Poleg tega, kadar varnostna komponenta pomeni tveganje, proizvajalec takoj obvesti organe za nadzor trga in jim predloži podrobne informacije, zlasti o neskladnosti in vseh sprejetih korektivnih ukrepih.
(9) Proizvajalec na podlagi utemeljene zahteve organa za nadzor trga predloži vse informacije in dokumentacijo v papirni ali elektronski obliki, ki so potrebne za dokazovanje skladnosti dvigala s tem pravilnikom v jeziku, ki ga navedeni organ zlahka razume. S tem organom na njegovo zahtevo sodeluje pri vseh dejavnostih, katerih cilj je odstraniti tveganja, ki jih povzroča varnostna komponenta, ki so jo dali na trg.
10. člen 
(pooblaščeni zastopnik) 
(1) Proizvajalec ali monter lahko s pisnim pooblastilom določi pooblaščenega zastopnika. Obveznosti iz prvega odstavka 8. člena tega pravilnika in prvega odstavka 9. člena tega pravilnika in obveznost priprave tehnične dokumentacije iz drugega odstavka 8. člena tega pravilnika ali drugega odstavka 9. člena tega pravilnika niso del nalog pooblaščenega zastopnika.
(2) Pooblaščeni zastopnik opravlja naloge, določene v pooblastilu, ki ga prejme od proizvajalca ali monterja. Pooblastilo pooblaščenemu zastopniku dovoljuje opravljati vsaj naslednje:
a) hraniti izjavo EU o skladnosti in, kadar je primerno, odločitev o odobritvi proizvajalčevega ali monterjevega sistema kakovosti ter tehnično dokumentacijo še deset let po tem, ko je bilo dvigalo ali varnostna komponenta dano oziroma dana na trg, da je lahko na razpolago organom za nadzor trga;
b) na podlagi utemeljene zahteve organa za nadzor trga zagotoviti navedenemu organu vse informacije in dokumentacijo, ki so potrebne za dokazovanje skladnosti dvigala ali varnostnih komponent;
c) na zahtevo pristojnih organov za nadzor trga v okviru pooblastila pooblaščenega zastopnika sodelovati z njimi pri vseh dejavnostih, katerih cilj je odstraniti tveganja, ki jih pomeni dvigalo ali varnostna komponenta.
11. člen 
(obveznosti uvoznika) 
(1) Uvoznik daje na trg le varnostne komponente, ki so skladne z zahtevami tega pravilnika.
(2) Preden uvoznik da varnostno komponento na trg, zagotovi, da je proizvajalec izvedel ustrezni postopek ugotavljanja skladnosti iz 16. člena tega pravilnika. Zagotovi, da je proizvajalec pripravil tehnično dokumentacijo, da ima varnostna komponenta nameščeno oznako CE in da ji je priložena izjava EU o skladnosti in zahtevani dokumenti ter da je proizvajalec izpolnil zahteve iz petega in šestega odstavka 9. člena tega pravilnika. Kadar uvoznik meni ali ima razlog za domnevo, da varnostna komponenta ni skladna z bistvenimi zdravstvenimi in varnostnimi zahtevami iz drugega odstavka 6. člena tega pravilnika, varnostne komponente ne da na trg, dokler se ne zagotovi njena skladnost. Poleg tega, kadar varnostna komponenta pomeni tveganje, uvoznik o tem obvesti proizvajalca in organe za nadzor trga.
(3) Uvoznik na varnostni komponenti navede ime, registrirano trgovsko ime ali registrirano blagovno znamko in poštni naslov, na katerem je dosegljiv, če to ni mogoče, pa na embalaži ali v spremnem dokumentu. Kontaktni podatki so v jeziku, ki je končnim uporabnikom in organom za nadzor trga zlahka razumljiv.
(4) Uvoznik zagotovi, da so varnostni komponenti priložena navodila za uporabo iz 6.1 točke Priloge 1 tega pravilnika v slovenskem jeziku.
(5) Uvoznik zagotovi, da v času, ko je varnostna komponenta v okviru njihove odgovornosti, razmere skladiščenja ali prevoza ne ogrožajo njene skladnosti z bistvenimi zdravstvenimi in varnostnimi zahtevami iz drugega odstavka 6. člena tega pravilnika.
(6) Uvoznik, kadar je to potrebno zaradi tveganj, ki jih pomeni varnostna komponenta, zaradi zaščite zdravja in varnosti potrošnikov pregleduje vzorce na trgu dostopnih varnostnih komponent, preverja pritožbe in po potrebi vodi knjigo pritožb ter register neskladnih varnostnih komponent in njihovega odpoklica ter o tovrstnem spremljanju obvešča distributerje in monterje.
(7) Uvoznik, ki meni ali upravičeno domneva, da varnostna komponenta, ki jo je dal na trg, ni skladna s tem pravilnikom, nemudoma izvede potrebne korektivne ukrepe, da zagotovi skladnost varnostne komponente ali pa jo, če je to potrebno, umakne ali odpokliče. Poleg tega, kadar varnostna komponenta pomeni tveganje, uvoznik takoj obvesti organe za nadzor trga in jim predloži podrobne podatke, zlasti o neskladnosti in vseh sprejetih korektivnih ukrepih.
(8) Uvoznik hrani še deset let po tem, ko je bila varnostna komponenta dana na trg, izvod izjave EU o skladnosti in, kadar je primerno, odločitev o odobritvi, da je lahko na razpolago organom za nadzor trga, ter zagotovi, da je tehnična dokumentacija na zahtevo na razpolago navedenim organom.
(9) Uvoznik na podlagi utemeljene zahteve organov za nadzor trga predloži vse potrebne informacije in dokumentacijo v papirni ali elektronski obliki za dokazovanje skladnosti varnostne komponente v jeziku, ki ga navedeni organ brez težav razume. S tem organom na njegovo zahtevo sodeluje pri vseh dejavnostih, katerih namen je odstraniti tveganje, ki ga povzroča varnostna komponenta, ki jo je dal na trg.
12. člen 
(obveznosti distributerja) 
(1) Ko distributer omogoča dostopnost varnostnih komponent na trgu, deluje s potrebno skrbnostjo, da zagotovi skladnost teh proizvodov z zahtevami iz tega pravilnika.
(2) Preden distributer omogoči dostopnost varnostne komponente na trgu, preveri, ali ima varnostna komponenta nameščeno oznako CE in ali jo spremlja izjava EU o skladnosti, zahtevana dokumentacija in navodila za uporabo iz 6.1 točke Priloge 1 tega pravilnika v slovenskem jeziku ter ali sta proizvajalec in uvoznik spoštovala zahteve iz petega in šestega odstavka 9. člena tega pravilnika oziroma tretjega odstavka 11. člena tega pravilnika. Kadar distributer meni ali utemeljeno domneva, da varnostna komponenta ni skladna z bistvenimi zdravstvenimi in varnostnimi zahtevami iz drugega odstavka 6. člena tega pravilnika, omogoči dostopnost varnostne komponente na trgu šele po tem, ko je zagotovljena njena skladnost. Poleg tega, če varnostna komponenta pomeni tveganje, distributer o tem obvesti proizvajalca ali uvoznika in organe za nadzor trga.
(3) Distributer zagotovi, da, medtem ko je odgovoren za varnostno komponento, razmere skladiščenja ali prevoza ne ogrožajo njene skladnosti z bistvenimi zdravstvenimi in varnostnimi zahtevami iz drugega odstavka 6. člena tega pravilnika.
(4) Distributer, ki meni ali upravičeno domneva, da varnostna komponenta, katere dostopnost na trgu je omogočil, ni skladna s tem pravilnikom, zagotovi sprejetje korektivnih ukrepov, da se zagotovi skladnost varnostne komponente, ali pa, če je to potrebno, njen umik ali odpoklic. Kadar varnostna komponenta pomeni tveganje za varnost ljudi, distributer takoj obvesti organe za nadzor trga, na katerem je omogočil dostopnost varnostne komponente, in jim predloži podrobne podatke, zlasti o neskladnosti in vseh sprejetih korektivnih ukrepih.
(5) Distributer na podlagi utemeljene zahteve organa za nadzor trga le-temu predloži vse potrebne informacije in dokumentacijo za dokazovanje skladnosti varnostne komponente, in sicer v papirni ali elektronski obliki. S tem organom na njegovo zahtevo sodeluje pri vseh dejavnostih, katerih cilj je odstraniti tveganja, ki jih povzroča varnostna komponenta, katere dostopnost na trgu je omogočil.
13. člen 
(primeri, ko se obveznosti proizvajalca uporabljajo za uvoznika in distributerja) 
Uvoznik ali distributer se za namene tega pravilnika obravnava kot proizvajalec in zanj veljajo obveznosti proizvajalca iz 9. člena tega pravilnika, kadar da varnostno komponento na trg pod svojim imenom ali blagovno znamko ali spremeni varnostno komponento, ki je že bila dana na trg, na način, ki lahko vpliva na skladnost s tem pravilnikom.
14. člen 
(identifikacija gospodarskega subjekta) 
(1) Gospodarski subjekt organom za nadzor trga na zahtevo identificira:
a) vsak gospodarski subjekt, od katerega mu je bila varnostna komponenta dobavljena;
b) vsak gospodarski subjekt, kateremu je dobavil varnostno komponento.
(2) Gospodarski subjekt mora biti sposoben predložiti informacije iz prejšnjega odstavka še deset let po tem, ko mu je bila varnostna komponenta dobavljena, oziroma še deset let po tem, ko je varnostno komponento dobavil.
III. SKLADNOST DVIGAL IN VARNOSTNIH KOMPONENT 
15. člen 
(domneva o skladnosti dvigal in varnostnih komponent) 
Za dvigala in varnostne komponente, ki so skladni s harmoniziranimi standardi ali delom harmoniziranih standardov, katerih seznam je objavljen na spletnih straneh ministrstva, pristojnega za trg (v nadaljnjem besedilu: ministrstvo), se domneva, da so skladni z bistvenimi varnostnimi zahtevami iz Priloge 1 tega pravilnika, zajetimi v teh standardih ali njihovih delih.
16. člen 
(postopki ugotavljanja skladnosti za varnostno komponento) 
Za varnostno komponente se uporablja eden od naslednjih postopkov ugotavljanja skladnosti:
a) za vzorčno varnostno komponento se uporabi EU-pregled tipa iz A poglavja Priloge 4, ki je priloga in sestavni del tega pravilnika, skladnost s tipom pa se zagotovi z naključnim preverjanjem varnostne komponente iz Priloge 9, ki je priloga in sestavni del tega pravilnika;
b) za vzorčno varnostno komponento se uporabita EU-pregled tipa iz A poglavja Priloge 4 tega pravilnika in skladnost s tipom na podlagi zagotavljanja kakovosti proizvodov v skladu s Prilogo 6, ki je priloga in sestavni del tega pravilnika;
c) skladnost na podlagi popolnega zagotavljanja kakovosti iz Priloge 7, ki je priloga in sestavni del tega pravilnika.
17. člen 
(postopki ugotavljanja skladnosti dvigala) 
(1) Za dvigalo se uporabi eden od naslednjih postopkov ugotavljanja skladnosti:
a) če je načrtovano in proizvedeno v skladu z vzorčnim dvigalom, na katerem je bil opravljen EU-pregled tipa iz B poglavja Priloge 4 tega pravilnika:
– končni pregled za dvigalo iz Priloge 5, ki je priloga in sestavni del tega pravilnika;
– skladnost s tipom na podlagi zagotavljanja kakovosti proizvoda za dvigalo iz Priloge 10, ki je priloga in sestavni del tega pravilnika ali
– skladnost s tipom na podlagi zagotavljanja kakovosti proizvodnje za dvigalo iz Priloge 12, ki je priloga in sestavni del tega pravilnika;
b) če je načrtovano in proizvedeno na podlagi sistema kakovosti, odobrenega v skladu s Prilogo 11, ki je priloga in sestavni del tega pravilnika:
– končni pregled za dvigalo iz Priloge 5 tega pravilnika;
– skladnost s tipom na podlagi zagotavljanja kakovosti proizvoda za dvigalo iz Priloge 10 tega pravilnika ali
– skladnost s tipom na podlagi zagotavljanja kakovosti proizvodnje za dvigalo iz Priloge 12 tega pravilnika;
c) skladnost na podlagi preverjanja enote za dvigalo iz Priloge 8, ki je priloga in sestavni del tega pravilnika;
č) skladnost na podlagi popolnega zagotavljanja kakovosti ter pregled načrtovanja za dvigalo iz Priloge 11 tega pravilnika.
(2) V primerih iz a) in b) točke prejšnjega odstavka, kadar oseba, odgovorna za načrtovanje in proizvodnjo dvigala, in oseba, odgovorna za montiranje in preskušanje, nista ista oseba, mora prva drugi predložiti vse potrebne dokumente in informacije, da ji omogoči zagotovitev pravilne in varne montaže in preskušanja dvigala.
(3) Vse dovoljene različice vzorčnega dvigala in dvigal, ki tvorijo del dvigal, izpeljanih iz vzorčnega dvigala, morajo biti v tehnični dokumentaciji jasno opredeljene (z maksimalnimi in minimalnimi vrednostmi).
(4) Po izračunu in na podlagi konstrukcijskih načrtov je dovoljeno prikazati podobnost izbora opreme, da bi izpolnili bistvene zdravstvene in varnostne zahteve iz Priloge 1 tega pravilnika.
18. člen 
(izjava EU o skladnosti) 
(1) Izjava EU o skladnosti potrjuje, da je bilo dokazano izpolnjevanje bistvenih zdravstvenih in varnostnih zahtev iz Priloge 1 tega pravilnika.
(2) Izjava EU o skladnosti ima vzorčno strukturo, določeno v Prilogi 2, ki je priloga in sestavni del tega pravilnika, vsebuje sestavine, opredeljene v ustreznih modulih iz prilog 5 do 12 tega pravilnika, in se stalno posodablja. Prevede se v slovenski jezik.
(3) Kadar se za dvigalo ali varnostno komponento uporablja več kot en predpis EU, ki zahteva izjavo EU o skladnosti, se pripravi enotna izjava EU o skladnosti v zvezi z vsemi temi predpisi EU. Navedena izjava vsebuje identifikacijo zadevnih predpisov EU, vključno z navedbo njihove objave.
(4) Proizvajalec s pripravo izjave EU o skladnosti prevzame odgovornost za skladnost varnostne komponente, monter pa prevzame odgovornost za to, da dvigalo izpolnjuje zahteve iz tega pravilnika.
19. člen 
(splošna pravila za oznako CE) 
Za oznako CE veljajo splošna načela iz 30. člena Uredbe 765/2008/ES.
20. člen 
(pravila in pogoji za namestitev oznake CE in drugih oznak) 
(1) Oznako CE se namesti vidno, čitljivo in neizbrisljivo na vsako kabino dvigala in na vsako varnostno komponento ali, kadar to ni mogoče, na etiketo, ki je neločljivo nameščena na varnostno komponento.
(2) Oznaka CE je nameščena, preden sta dvigalo ali varnostna komponenta dana na trg.
(3) Oznaki CE na dvigalih sledi identifikacijska številka priglašenega organa, ki sodeluje v enem od naslednjih postopkov ugotavljanja skladnosti:
a) končnem pregledu iz Priloge 5 tega pravilnika;
b) preverjanju enote iz Priloge 8 tega pravilnika ali
c) zagotavljanju kakovosti iz prilog 10, 11 ali 12 tega pravilnika.
(4) Oznaki CE na varnostnih komponentah sledi identifikacijska številka priglašenega organa, ki sodeluje v enem od naslednjih postopkov ugotavljanja skladnosti:
a) zagotavljanju kakovosti proizvoda iz Priloge 6 tega pravilnika;
b) popolnem zagotavljanju kakovosti iz Priloge 7 tega pravilnika ali
c) skladnosti s tipom z naključnim preverjanjem varnostnih komponent iz Priloge 9 tega pravilnika.
(5) Identifikacijsko številko priglašenega organa namesti organ sam ali pa jo v skladu z njegovimi navodili namesti proizvajalec ali njegov pooblaščeni zastopnik ali monter ali njegov pooblaščeni zastopnik. Oznaki CE in identifikacijski številki priglašenega organa lahko sledi druga oznaka, ki označuje posebno tveganje ali uporabo.
(6) Organi za nadzor trga nadgrajujejo obstoječe mehanizme, da zagotovijo pravilno uporabo sistema, ki ureja oznako CE, in sprejmejo ustrezne ukrepe v primeru nepravilne rabe te oznake.
IV. ORGANI ZA UGOTAVLJANJE SKLADNOSTI IN PRIGLASITEV 
21. člen 
(priglasitveni organ) 
Priglasitveni organ za namene tega pravilnika je ministrstvo.
22. člen 
(obveznosti obveščanja za priglasitveni organ) 
Ministrstvo obvesti Komisijo o svojih postopkih v zvezi z ocenjevanjem usposobljenosti, določitvijo in priglasitvijo organov za ugotavljanje skladnosti ter spremljanju priglašenih organov kot tudi o vseh spremembah glede tega.
23. člen 
(zahteve za organ za ugotavljanje skladnosti) 
(1) Organ za ugotavljanje skladnosti mora izpolnjevati zahteve iz zakona, ki ureja tehnične zahteve za proizvode in ugotavljanje skladnosti in so podrobneje določene v drugem do dvanajstem odstavku tega člena.
(2) Organ za ugotavljanje skladnosti zagotavlja v postopku ugotavljanja skladnosti kot tretja stranka neodvisnost od organizacije ali dvigal ali varnostnih komponent, katerih skladnost ugotavlja. Organ za ugotavljanje skladnosti je lahko del poslovnega združenja ali strokovnih zvez, ki zastopajo podjetja, vključena v načrtovanje, proizvodnjo, dobavo, sestavljanje, uporabo ali vzdrževanje dvigal ali varnostnih komponent, katerih skladnost ugotavlja, se lahko šteje kot takšen organ, če je zagotovljena njegova samostojnost in ni navzkrižja interesov.
(3) Organ za ugotavljanje skladnosti, njegovo najvišje vodstvo in osebje, odgovorno za izvajanje nalog ugotavljanja skladnosti, ne smejo biti načrtovalci, proizvajalci, dobavitelji monterji, kupci, lastniki, uporabniki ali vzdrževalci varnostnih komponent ali dvigal, katerih skladnost ugotavljajo, niti zastopniki katere od teh strani. Organ za ugotavljanje skladnosti lahko uporablja dvigala ali varnostne komponente, ki so bili podvrženi postopku ugotavljanja skladnosti, če so nujni za njegovo delovanje, možna je tudi uporaba teh dvigal ali varnostnih komponent v zasebne namene. Dovoljena je izmenjava tehničnih informacij med proizvajalcem ali monterjem in organom.
(4) Organ za ugotavljanje skladnosti, njegovo najvišje vodstvo in osebje, odgovorno za izvajanje nalog ugotavljanja skladnosti, ne smejo sodelovati neposredno pri načrtovanju, proizvodnji ali konstrukciji, trženju, namestitvi, uporabi ali vzdrževanju navedenih dvigal ali varnostnih komponent, niti zastopati strani, ki sodelujejo pri navedenih dejavnostih, ravno tako ne smejo sodelovati pri nobeni dejavnosti, ki bi lahko nasprotovala njihovi neodvisni presoji in integriteti v zvezi z dejavnostmi ugotavljanja skladnosti, za katere so priglašeni. To zlasti velja za svetovalne storitve. Organ za ugotavljanje skladnosti zagotovi, da dejavnosti njegovih odvisnih družb ali podizvajalcev ne vplivajo na zaupnost, objektivnost ali nepristranskost njegovih dejavnosti ugotavljanja skladnosti.
(5) Organ za ugotavljanje skladnosti in njegovo osebje izvajajo dejavnosti ugotavljanja skladnosti z največjo poklicno integriteto in zahtevano strokovno usposobljenostjo na določenem področju, brez pritiskov in spodbud, zlasti finančnih, ki bi lahko vplivali na njihovo presojo ali rezultate njihovih dejavnosti ugotavljanja skladnosti, zlasti kar zadeva osebe ali skupine oseb, za katere so pomembni rezultati navedenih dejavnosti.
(6) Organ za ugotavljanje skladnosti mora biti sposoben izvajati vse naloge ugotavljanja skladnosti, ki so mu dodeljene v prilogah 4 do 12 tega pravilnika in za katere je bil priglašen, bodisi da navedene naloge izvede sam bodisi da so izvedene v njegovem imenu in v okviru njegove odgovornosti. Organ za ugotavljanje skladnosti mora imeti vedno in za vsak postopek ugotavljanja skladnosti ter vsako vrsto ali kategorijo dvigal ali varnostnih komponent, za katero je priglašen, na voljo:
a) osebje s strokovnim znanjem ter zadostnimi in ustreznimi izkušnjami za izvajanje nalog ugotavljanja skladnosti;
b) opise postopkov, v skladu s katerimi se izvaja ugotavljanje skladnosti, ki zagotavljajo preglednost in zmožnost ponovitve teh postopkov. Imeti mora ustrezne ukrepe in postopke za razlikovanje med nalogami, ki jih izvaja kot priglašeni organ, in drugimi dejavnostmi;
c) postopke za izvajanje dejavnosti, pri katerih je ustrezno upoštevana velikost podjetja, sektor, v katerem deluje in njegova struktura, stopnja zahtevnosti tehnologije zadevnega proizvoda ter masovna ali serijska narava proizvodnega postopka.
(7) Organ za ugotavljanje skladnosti mora imeti potrebna sredstva za ustrezno izvajanje strokovnih in upravnih nalog, povezanih z dejavnostmi za ugotavljanje skladnosti, ter dostop do vse potrebne opreme in pripomočkov.
(8) Osebje, odgovorno za izvajanje nalog ugotavljanja skladnosti, mora imeti:
a) solidno strokovno in poklicno usposobljenost, ki zajema vse dejavnosti ugotavljanja skladnosti, za katere je bil organ za ugotavljanje skladnosti priglašen;
b) zadovoljivo znanje o zahtevah glede ugotavljanja skladnosti, ki ga izvaja, in ustrezna pooblastila za izvedbo teh ugotavljanj skladnosti;
c) primerno znanje in razumevanje bistvenih varnostnih zahtev iz Priloge 1, uporabljenih harmoniziranih standardov ter ustreznih določb zakonodaje EU o harmonizaciji in ustrezne zakonodaje Republike Slovenije;
č) sposobnost za pripravo certifikatov, zapisov in poročil, ki dokazujejo, da je bilo ugotavljanje skladnosti izvedeno.
(9) Zagotovljena mora biti nepristranskost organa za ugotavljanje skladnosti, njegovega najvišjega vodstva in osebja, odgovornega za izvajanje nalog ugotavljanja skladnosti. Najvišje vodstvo in osebje organa za ugotavljanje skladnosti, ki je odgovorno za izvajanje nalog ugotavljanja skladnosti, ne sme biti nagrajevano tako, da bi to vplivalo na rezultate kontrol.
(10) Organ za ugotavljanje skladnosti mora imeti sklenjeno zavarovanje odgovornosti.
(11) Osebje organa za ugotavljanje skladnosti je zavezano k poklicni molčečnosti v zvezi z vsemi informacijami, pridobljenimi med izvajanjem nalog v skladu s prilogami 4 do 12 tega pravilnika ali drugimi določbami nacionalnega prava, ki veljajo zanj, razen pred pristojnimi organi Republike Slovenije. Lastninske pravice vseh udeleženih subjektov v postopku ugotavljanja skladnosti je treba spoštovati.
(12) Organi za ugotavljanje skladnosti sodelujejo v ustreznih dejavnostih standardizacije in dejavnostih koordinacijske skupine priglašenih organov za dvigala, ustanovljene v skladu s 33. členom tega pravilnika, ali zagotovijo, da je njihovo osebje, pristojno za izvajanje nalog ugotavljanja skladnosti, obveščeno o teh dejavnostih. Organi za ugotavljanje skladnosti kot splošne smernice uporabljajo upravne odločbe in dokumente, ki so rezultat dela navedene skupine.
24. člen 
(domneva o skladnosti organa za ugotavljanje skladnosti) 
Kadar organ za ugotavljanje skladnosti dokaže svojo skladnost z merili, določenimi v ustreznih harmoniziranih standardih za akreditacijo ali njihovih delih, se domneva, da izpolnjuje zahteve iz prejšnjega člena tega pravilnika, če uporabljeni harmonizirani standardi zajemajo navedene zahteve.
25. člen 
(odvisne družbe in podizvajalci organov za ugotavljanje skladnosti)
(1) Kadar organ za ugotavljanje skladnosti za določene naloge, povezane z ugotavljanjem skladnosti, sklene pogodbo s podizvajalci ali jih prenese na odvisno družbo, zagotovi, da podizvajalec ali odvisna družba izpolnjuje zahteve iz 23. člena tega pravilnika in o tem obvesti ministrstvo.
(2) Organ za ugotavljanje skladnosti v celoti prevzame odgovornost za naloge, ki jih izvajajo podizvajalci ali odvisne družbe, ne glede na njihov sedež.
(3) Dejavnosti se lahko prenesejo na podizvajalca ali odvisno družbo samo, če stranka s tem soglaša.
(4) Organ za ugotavljanje skladnosti hrani na razpolago ministrstvu zadevne dokumente v zvezi z ocenjevanjem kvalifikacij podizvajalca ali odvisne družbe ter nalogami, ki jih izvaja v skladu s prilogami 4 do 12 tega pravilnika.
26. člen 
(zahtevek za priglasitev) 
(1) Organ za ugotavljanje skladnosti predloži zahtevek za priglasitev ministrstvu.
(2) Zahtevku za priglasitev je priložen opis dejavnosti ugotavljanja skladnosti, postopka ali postopkov za ugotavljanje skladnosti ter dvigala ali varnostne komponente, za katere navedeni organ trdi, da je usposobljen, ter akreditacijska listina, ki jo izda Slovenska akreditacija, ki potrjuje, da organ za ugotavljanje skladnosti izpolnjuje zahteve iz23. člena tega pravilnika in da je akreditiran za celoten obseg dejavnosti, za katerega vlaga zahtevek za priglasitev.
(3) Kadar zadevni organ za ugotavljanje skladnosti ne more predložiti akreditacijske listine, ministrstvu predloži vse listinske dokaze, potrebne za preverjanje, priznavanje in redno spremljanje njegove skladnosti z zahtevami iz 23. člena tega pravilnika.
27. člen 
(priglasitveni postopek) 
(1) Ministrstvo lahko priglasi samo tisti organ za ugotavljanje skladnosti, ki izpolnjuje zahteve iz 23. člena tega pravilnika.
(2) Ministrstvo o priglasitvi obvesti Komisijo in druge države članice po elektronskem orodju za priglasitev, ki ga upravlja Komisija.
(3) Priglasitev vključuje vse podrobnosti o dejavnostih ugotavljanja skladnosti, postopku ali postopkih za ugotavljanje skladnosti in zadevnem dvigalu ali varnostni komponenti ter akreditacijsko listino.
(4) Kadar priglasitev ne temelji na akreditacijski listini iz drugega odstavka 26. člena tega pravilnika, ministrstvo Komisiji in drugim državam članicam predloži listinska dokazila, ki potrjujejo usposobljenost organa za ugotavljanje skladnosti in uvedene ukrepe, s čimer se zagotovi, da bo organ redno spremljan in da bo stalno izpolnjeval zahteve iz 23. člena tega pravilnika.
(5) Organ za ugotavljanje skladnosti lahko izvaja dejavnosti priglašenega organa le, če Komisija ali druge države članice ne predložijo ugovora v dveh tednih od priglasitve v primeru uporabe akreditacijske listine oziroma v dveh mesecih od priglasitve, kadar akreditacija ni uporabljena.
28. člen 
(spremembe priglasitev) 
V primeru omejitve, začasnega preklica ali umika priglasitve ali če je priglašeni organ prenehal opravljati dejavnost, ministrstvo izvede ustrezne ukrepe za zagotovitev, da gradiva in dokumente tega organa prevzame v obravnavo drug priglašeni organ ali da so na voljo ministrstvu in pristojnim organom za nadzor trga na njihovo zahtevo.
29. člen 
(izpodbijanje usposobljenosti priglašenega organa) 
Ministrstvo predloži Komisiji na njeno zahtevo vse informacije v zvezi s podlago za priglasitev ali ohranjanje usposobljenosti zadevnega priglašenega organa, v kolikor Komisija dvomi oziroma je bila seznanjena z dvomom o pristojnosti priglašenega organa ali njegovem stalnem izpolnjevanju zahtev in obveznosti, ki veljajo zanj.
30. člen 
(obveznosti priglašenega organa v zvezi z njegovim delom) 
(1) Priglašeni organ izvaja ugotavljanje skladnosti v skladu s postopki ugotavljanja skladnosti iz 16. in 17. člena tega pravilnika.
(2) Ugotavljanje skladnosti se izvaja sorazmerno, tako da se prepreči nepotrebna obremenitev gospodarskih subjektov. Priglašeni organ pri izvajanju svojih postopkov upošteva velikost podjetja, sektor, v katerem deluje, in njegovo strukturo, stopnjo zahtevnosti tehnologije zadevnega dvigala ali varnostne komponente ter masovno ali serijsko naravo proizvodnega postopka. Pri tem spoštuje stopnjo strogosti in varovanja, potrebnega za skladnost dvigal in varnostnih komponent s tem pravilnikom.
(3) Kadar priglašeni organ ugotovi, da monter ali proizvajalec ne izpolnjuje bistvenih zdravstvenih in varnostnih zahtev tega pravilnika ali ustreznih harmoniziranih standardov ali drugih tehničnih specifikacij, od monterja ali proizvajalca zahteva, da sprejme ustrezne korektivne ukrepe in ne izda certifikata.
(4) Kadar priglašeni organ med spremljanjem skladnosti po izdaji certifikata ali odločitve o odobritvi ugotovi, da dvigalo ali varnostna komponenta nista več skladna, od monterja ali proizvajalca zahteva, da izvede ustrezne korektivne ukrepe in po potrebi začasno prekliče ali umakne certifikat ali odločitev o odobritvi.
(5) Kadar korektivni ukrepi niso sprejeti ali nimajo zahtevanega učinka, priglašeni organ po potrebi omeji, začasno prekliče ali umakne vse certifikate ali odločitve o odobritvi.
31. člen 
(pritožba zoper odločitve priglašenega organa) 
Priglašeni organ zagotovi, da je zoper njegove odločitve iz tretjega, četrtega in petega odstavka prejšnjega člena na voljo pritožbeni postopek.
32. člen 
(obveznosti obveščanja za priglašeni organ) 
(1) Priglašeni organ obvešča ministrstvo o:
a) vseh zavrnitvah, omejitvah, začasnih preklicih, umikih certifikata ali odločitev o odobritvi;
b) vseh okoliščinah, ki vplivajo na obseg priglasitve ali pogoje zanjo;
c) vsakem zaprosilu po informacijah v zvezi z dejavnostmi ugotavljanja skladnosti, ki jo je prejel od organov za nadzor trga;
č) na zahtevo, o vseh dejavnostih ugotavljanja skladnosti, izvedenih v obsegu njegove priglasitve, in o vseh drugih izvedenih dejavnostih, vključno s čezmejnimi dejavnostmi in sklepanjem pogodb s podizvajalci.
(2) Priglašeni organ zagotavlja drugim organom, ki so priglašeni v okviru tega pravilnika ter izvajajo podobne dejavnosti ugotavljanja skladnosti in zajemajo dvigala istega tipa ali varnostne komponente istega tipa, ustrezne informacije o vprašanjih v zvezi z negativnimi, na zahtevo pa tudi s pozitivnimi rezultati ugotavljanja skladnosti.
33. člen 
(usklajevanje priglašenih organov) 
Priglašeni organ neposredno ali po pooblaščenem zastopniku sodeluje pri delu koordinacijske skupine priglašenih organov za dvigala, ki jo je organizirala Komisija.
V. NADZOR DVIGAL IN VARNOSTNIH KOMPONENT, KI SE DAJEJO NA TRG, SO V UPORABI, ZAŠČITNI POSTOPEK TER ORGANI ZA NADZOR TRGA 
34. člen 
(nadzor dvigal in varnostnih komponent, ki se dajejo na trg) 
Za nadzor dvigal in varnostnih komponent, ki se dajejo na trg, se uporabljajo določbe tretjega odstavka 15. člena in 16. do 29. člen Uredbe 765/2008/ES.
35. člen 
(postopek za ravnanje z dvigali in varnostnimi komponentami, ki pomenijo tveganje na nacionalni ravni) 
Kadar organi za nadzor trga menijo, da neskladnost dvigala ali varnostne komponente ni omejena na območje Republike Slovenije, v skladu s predpisom, ki ureja način mednarodne izmenjave informacij o ukrepih in dejanjih, ki omejujejo trgovanje s proizvodi, prek kontaktne točke Komisiji in drugim državam članicam pošljejo podatke o rezultatih ocenjevanja in ukrepih, katerih sprejetje so zahtevali od zadevnega gospodarskega subjekta.
36. člen 
(zaščitni postopek) 
(1) Kadar Komisija ugotovi, da je bil ukrep druge države članice EU v zvezi z dvigalom upravičen, organi za nadzor trga Republike Slovenije sprejmejo potrebne ukrepe, da zagotovijo odpoklic dvigala s trga ali omejitev ali prepoved dajanja neskladnega dvigala na trg ali v uporabo.
(2) Kadar Komisija ugotovi, da je bil ukrep druge države članice EU v zvezi z varnostno komponento upravičen, organi za nadzor trga Republike Slovenije sprejmejo potrebne ukrepe, da zagotovijo umik neskladne varnostne komponente s trga.
(3) Organi za nadzor trga o svojih ukrepih v skladu s predpisom, ki ureja način mednarodne izmenjave informacij o ukrepih in dejanjih, ki omejujejo trgovanje s proizvodi, prek kontaktne točke obvestijo Komisijo.
(4) Če Komisija ugotovi, da je bil ukrep organov za nadzor trga Republike Slovenije neupravičen, ga le-ti umaknejo.
37. člen 
(formalna neskladnost) 
(1) Organi za nadzor trga od zadevnega gospodarskega subjekta zahtevajo, da zadevno neskladnost odpravi, kadar ugotovijo eno od naslednjih dejstev:
a) oznaka CE ni nameščena v skladu s 30. členom Uredbe 765/2008/ES ali 20. členom tega pravilnika;
b) oznaka CE ni bila nameščena;
c) identifikacijska številka priglašenega organa je bila nameščena tako, da je kršen 20. člen tega pravilnika, ali ni bila nameščena, kadar to zahteva 20. člen tega pravilnika;
č) izjava EU o skladnosti ni bila sestavljena;
d) izjava EU o skladnosti ni bila pravilno sestavljena;
e) tehnična dokumentacija iz A in B poglavij Priloge 4 tega pravilnika ter prilog 7, 8 in 11 tega pravilnika ni na voljo ali ni popolna;
f) ime, registrirano trgovsko ime ali registrirana blagovna znamka ali naslov monterja, proizvajalca ali uvoznika niso bili navedeni v skladu s šestim odstavkom 8. člena tega pravilnika, šestim odstavkom 9. člena tega pravilnika ali tretjim odstavkom 11. člena tega pravilnika;
g) informacije, ki omogočajo identifikacijo dvigala ali varnostne komponente, niso bile navedene v skladu s petim odstavkom 8. člena tega pravilnika ali petim odstavkom 9. člena tega pravilnika;
h) dvigalu ali varnostni komponenti niso priloženi dokumenti iz sedmega odstavka 8. člena tega pravilnika ali sedmega odstavka 9. člena tega pravilnika ali pa ti dokumenti niso skladni z veljavnimi zahtevami.
(2) Če se neskladnost iz prejšnjega odstavka nadaljuje, organi za nadzor trga sprejmejo vse ustrezne ukrepe za omejevanje ali prepoved uporabe dvigala ali za njegov odpoklic ali pa za omejevanje ali prepoved omogočanja dostopnosti varnostne komponente na trgu ali zagotovijo, da je odpoklicana ali umaknjena s trga.
38. člen 
(organi za nadzor trga) 
(1) Nadzor nad izvajanjem tega pravilnika opravljajo v skladu z veljavnimi predpisi:
a) Inšpektorat Republike Slovenije za delo,
b) Inšpektorat Republike Slovenije za okolje in prostor,
c) Tržni inšpektorat Republike Slovenije.
(2) Inšpektorat Republike Slovenije za delo je pristojen za nadzor nad dvigali v poslovnih stavbah, Inšpektorat Republike Slovenije za okolje in prostor je pristojen za nadzor nad dvigali v stanovanjskih stavbah, Tržni inšpektorat Republike Slovenije pa je pristojen za nadzor nad varnostnimi komponentami za dvigala na trgu.
VI. PREVZEMNI PREGLED, PERIODIČNI PREGLED IN VZDRŽEVANJE DVIGAL 
39. člen 
(bistvena sprememba na dvigalu) 
(1) Kot bistvena sprememba na dvigalu se šteje zlasti:
a) sprememba:
– nazivne hitrosti,
– nazivne nosilnosti,
– teže kabine oziroma uteži,
– višine dviga;
b) sprememba ali zamenjava:
– tipa naprave za zaklepanje (zamenjava naprave za zaklepanje z napravo za zaklepanje enakega tipa se ne šteje za pomembno spremembo),
– krmilja,
– vodil ali tipa vodil,
– tipa vrat (ali dodatna vgraditev enih ali več jaškovnih vrat ali kabinskih vrat),
– pogonskega stroja ali pogonske vrvenice,
– ostalih varnostnih komponent, navedenih v Prilogi 3 tega pravilnika.
(2) Po opravljeni bistveni spremembi na dvigalu lastnik dvigala (v nadaljnjem besedilu: lastnik) predloži dokumentacijo in potrebne informacije o izvedenih spremembah organu za ugotavljanje skladnosti iz drugega odstavka 44. člena tega pravilnika, ki nato odloči, ali je treba izvesti preskus po vgradnji spremenjenih oziroma zamenjanih delov.
(3) Pooblaščeni organ iz drugega odstavka 44. člena tega pravilnika presodi s stališča vpliva na varnost, ali mora tako spremenjeno dvigalo izpolnjevati vse zahteve, kot veljajo za nova dvigala iz tega pravilnika, ali se zahteva skladnost le za spremenjene in zamenjane dele dvigala. Obseg pregleda pri nespremenjenem delu dvigala mora biti vsaj tolikšen kot pri periodičnem pregledu, da je lahko naslednji periodični pregled šele eno leto po prevzemnem pregledu.
40. člen 
(prevzemni pregled dvigala) 
(1) Prevzemni pregled je ugotavljanje skladnosti dvigala, ki zajema pregled ocene tveganja in ugotovitev, ali dvigalo izpolnjuje vse bistvene zdravstvene in varnostne zahteve iz Priloge 1 tega pravilnika.
(2) Prevzemni pregled izvede pooblaščeni organ iz drugega odstavka 44. člena tega pravilnika, ki ima pooblastilo za izvajanje prevzemnih pregledov dvigal, opraviti pa ga je treba po:
– bistvenih spremembah dvigala iz prejšnjega člena,
– nezgodah.
(3) Pooblaščeni organ iz drugega odstavka 44. člena tega pravilnika izda pisno poročilo o prevzemnem pregledu in vnese datum ter rezultate pregleda v kontrolno knjigo v skladu s 6.2 točko Priloge 1 tega pravilnika.
(4) Za izvedbo prevzemnega pregleda dvigala poskrbi lastnik.
(5) Pooblaščeni organ iz drugega odstavka 44. člena tega pravilnika vodi seznam prevzemnih pregledov z enakimi podatki, kot so bili vpisani v kontrolno knjigo v skladu s 6.2 točko Priloge 1 tega pravilnika.
41. člen 
(periodični pregled dvigala) 
(1) Periodični pregled dvigala zagotovi lastnik.
(2) Dvigalo periodično pregleduje pooblaščeni organ iz prvega odstavka 44. člena tega pravilnika. Pri periodičnem pregledu sodeluje serviser dvigala.
(3) Periodični pregled osebnih in tovorno-osebnih dvigal se mora opraviti najmanj enkrat na leto.
(4) Periodični pregled dvigala zajema vse tiste preglede in preskuse, ki so potrebni, da pooblaščeni organ iz prvega odstavka 44. člena tega pravilnika lahko spremlja skladnost po izdaji certifikata ali odločitve o odobritvi in preveri skladnost posameznega dvigala. Odločitev o obsegu periodičnega pregleda sprejme pooblaščeni organ iz prvega odstavka 44. člena tega pravilnika, pri čemer kar najbolj upošteva navodila monterja dvigala.
(5) Pri periodičnem pregledu dvigala izvede pooblaščeni organ iz prvega odstavka 44. člena tega pravilnika vsaj naslednje postopke:
– preveri pravilno delovanje opreme za varnost in zaščito,
– preveri pravilno delovanje druge opreme, ki lahko vpliva na varnost,
– pregleda sestavne dele dvigala za vožnjo, podporo in obešanje, da se prouči morebitno zmanjšanje varnosti zaradi obrabe,
– pregleda, če dvigalo ni bilo tako spremenjeno, da bi to lahko vplivalo na varnost,
– pregleda, če okolica dvigala ni bila tako spremenjena, da bi to lahko vplivalo na varnost,
– preveri, če uporaba dvigala ni bila tako spremenjena, da bi to lahko vplivalo na varnost,
– pregleda, če so prisotne vse oznake za uporabo, delovanje, reševanje oseb iz dvigala in skrbništvo ter navodila za uporabo in vzdrževanje,
– pregleda, če je kontrolna knjiga ažurirana z vsemi novimi informacijami od zadnjega pregleda,
– preveri, če so bile od zadnjega periodičnega pregleda popravljene katerekoli okvare,
– preveri in obnovi seznam lastnikov dvigala.
(6) Pooblaščeni organ iz prvega odstavka 44. člena tega pravilnika predloži rezultate periodičnega pregleda v pisni obliki kot poročilo o periodičnem pregledu dvigala. Poročilo vsebuje navedbo morebitnih neskladnosti dvigala. V kontrolno knjigo dvigala se vpišejo datum izvedbe periodičnega pregleda, ime pooblaščenega organa, ki je izvedel periodični pregled, in ali je dvigalo dovoljeno uporabljati. Lastnik dobi original poročila o periodičnem pregledu. Poročila o pregledu se hrani skupaj s tehnično dokumentacijo dvigala.
(7) Pooblaščeni organ iz prvega odstavka 44. člena tega pravilnika dodeli dvigalu ob prvem periodičnem pregledu identifikacijsko številko dvigala. Ta številka je trajna in jo pooblaščeni organ, ki opravi prvi periodični pregled dvigala, vpiše v kontrolno knjigo dvigala in namesti na notranjo stran vrat krmilne omarice dvigala.
(8) Lastnik ne sme zamenjati pooblaščenega organa, dokler niso odpravljene vse neskladnosti, za katere je pooblaščeni organ predpisal rok za odpravo. Ustreznost odprave neskladnosti potrdi isti pooblaščeni organ, ki je neskladnosti ugotovil.
(9) Lastnik zagotovi pooblaščenemu organu iz prvega odstavka 44. člena tega pravilnika sodelovanje serviserja med periodičnim pregledom dvigala. Če serviser ni ustrezno usposobljen ali pripravljen sodelovati pri periodičnem pregledu, lahko pooblaščeni organ prekine pregledovanje in o tem pisno obvesti pristojni inšpektorat ter lastnika.
(10) Če se med periodičnim pregledom odkrijejo neskladnosti, ki lahko ogrozijo zdravje in varnost uporabnikov, mora serviser dvigala na zahtevo pooblaščenega organa iz prvega odstavka 44. člena tega pravilnika takoj ustaviti obratovanje dvigala. Pooblaščeni organ o tem nemudoma pisno obvesti pristojni inšpektorat in lastnika.
42. člen 
(odprava neskladnosti dvigala) 
Pooblaščeni organ iz 44. člena tega pravilnika lahko izda dovoljenje za obratovanje dvigala za določen čas, v katerem je treba odpraviti njegove neskladnosti. Odpravo neskladnosti potrdi v kontrolni knjigi serviser dvigala ter o tem obvesti lastnika in pooblaščeni organ. Pooblaščeni organ preveri ustreznost odprave neskladnosti. Če se neskladnosti ne odpravijo v določenem roku, pooblaščeni organ o tem obvesti pristojni inšpektorat.
43. člen 
(vzdrževanje dvigala) 
Lastnik zagotovi redno vzdrževanje dvigala. Vzdrževanje dvigala pomeni ukrepe za zagotavljanje varnega obratovanja dvigala in njegovih sestavnih delov v skladu z namenom od izgradnje do konca uporabe.
44. člen 
(pooblaščeni organ za izvajanje periodičnih in prevzemnih pregledov dvigal) 
(1) Organ za ugotavljanje skladnosti, ki želi biti pooblaščen za opravljanje periodičnih pregledov dvigal, mora biti akreditiran kot kontrolni organ na področju dvigal po standardu SIST EN ISO/IEC 17020 v celotnem obsegu, za katerega je pooblaščen.
(2) Organ za ugotavljanje skladnosti, ki želi biti pooblaščen za izvajanje prevzemnih pregledov dvigal po 40. členu tega pravilnika, mora biti akreditiran za izvajanje postopkov v skladu s Prilogo 8 tega pravilnika.
45. člen 
(merila za strokovno osebje za izvajanje pregledov dvigal) 
(1) Strokovno osebje za izvajanje pregledov dvigal izpolnjuje naslednje pogoje:
– izobrazba elektrotehniške ali strojniške smeri in najmanj dve leti delovnih izkušenj v zadnjih petih letih na področju dvigal.
(2) Delovne izkušnje na področju dvigal iz prejšnjega odstavka so:
– projektiranje ali konstruiranje dvigal, krmilnih naprav za dvigala in komponent za dvigala,
– pregledovanje dvigal,
– montaža dvigal.
(3) Osebe, imenovane za izvajalce pregledov dvigal, redno posodabljajo ustrezno znanje in veščine.
VII. PREHODNI IN KONČNI DOLOČBI 
46. člen 
(prehodni določbi) 
(1) Ne sme se ovirati dajanja dvigal na trg ali omogočanja dostopnosti varnostnih komponent na trgu, ki jih zajema Pravilnik o varnosti dvigal (Uradni list RS, št. 83/07 in 81/11) in so bili dani na trg pred 20. aprilom 2016, če so skladni z navedenim pravilnikom.
(2) Certifikati in odločitve, ki so jih izdali priglašeni organi v skladu s pravilnikom iz prejšnjega odstavka, ostanejo veljavni tudi po uveljavitvi tega pravilnika.
47. člen 
(prenehanje veljavnosti) 
Z dnem uveljavitve tega pravilnika preneha veljati Pravilnik o varnosti dvigal (Uradni list RS, št. 83/07 in 81/11).
48. člen 
(začetek veljavnosti) 
Ta pravilnik začne veljati 20. aprila 2016.
Št. 007-157/2015-15
Ljubljana, dne 1. aprila 2016
EVA 2015-2130-0033
Zdravko Počivalšek l.r.
Minister 
za gospodarski razvoj 
in tehnologijo

AAA Zlata odličnost