Uradni list

Številka 25
Uradni list RS, št. 25/2016 z dne 6. 4. 2016
Uradni list

Uradni list RS, št. 25/2016 z dne 6. 4. 2016

Kazalo

1002. Pravilnik o meroslovnih zahtevah za neavtomatske tehtnice, stran 3515.

  
Na podlagi petega odstavka 9. člena, petega odstavka 11. člena in za izvrševanje 12. člena Zakona o meroslovju (Uradni list RS, št. 26/05 – uradno prečiščeno besedilo) ter na podlagi 5. člena, prvega odstavka 6. člena, šestega odstavka 7. člena in za izvrševanje 9., 14. in 16. člena Zakona o tehničnih zahtevah za proizvode in o ugotavljanju skladnosti (Uradni list RS, št. 17/11) izdaja minister za gospodarski razvoj in tehnologijo
P R A V I L N I K 
o meroslovnih zahtevah za neavtomatske tehtnice 
I. SPLOŠNE DOLOČBE 
1. člen 
(vsebina) 
Ta pravilnik v skladu z Direktivo 2014/31/EU Evropskega parlamenta in Sveta z dne 26. februarja 2014 o harmonizaciji zakonodaj držav članic v zvezi z omogočanjem dostopnosti neavtomatskih tehtnic na trgu (UL L št. 96 z dne 29. 3. 2014, str. 107) določa meroslovne in z njimi povezane tehnične zahteve (v nadaljnjem besedilu: bistvene zahteve), ki jih morajo izpolnjevati neavtomatske tehtnice, zahteve za dostopnost neavtomatskih tehtnic na trgu in njihovo dajanje v uporabo, obveznosti gospodarskih subjektov, postopke ugotavljanja skladnosti, priglasitev organov za ugotavljanje skladnosti, nadzor trga, nadzor tehtnic, ki vstopajo na trg, zaščitni postopek, postopke rednih in izrednih overitev ter označevanje neavtomatskih tehtnic.
2. člen 
(pomen izrazov) 
Posamezni izrazi, uporabljeni v tem pravilniku, pomenijo naslednje:
– »tehtnica« je merilo, ki služi ugotavljanju mase nekega telesa s pomočjo delovanja sile težnosti na to telo; tehtnica je lahko namenjena tudi ugotavljanju drugih, z maso povezanih velikosti, količin, parametrov ali značilnosti;
– »neavtomatska tehtnica« je tehtnica, ki pri tehtanju zahteva poseg osebe, ki ravna z njo;
– »omogočanje dostopnosti na trgu« pomeni vsako dobavo tehtnice za distribucijo ali uporabo na trgu Evropske unije v okviru gospodarske dejavnosti, bodisi odplačno bodisi neodplačno;
– »tehnična specifikacija« je dokument, s katerim so določene tehnične zahteve, ki jih mora izpolnjevati tehtnica;
– »harmonizirani standard« je harmonizirani standard, kot je določen v točki (c) prvega odstavka 2. člena Uredbe 1025/2012/EU Evropskega parlamenta in Sveta z dne 25. oktobra 2012 o evropski standardizaciji, spremembi direktiv Sveta 89/686/EGS in 93/15/EGS ter direktiv 94/9/ES, 94/25/ES, 95/16/ES, 97/23/ES, 98/34/ES, 2004/22/ES, 2007/23/ES, 2009/23/ES in 2009/105/ES Evropskega parlamenta in Sveta ter razveljavitvi Sklepa Sveta 87/95/EGS in Sklepa 1673/2006/ES Evropskega parlamenta in Sveta (UL L št. 316 z dne 14. 11. 2012, str. 12);
– »akreditacija« je akreditacija, kot je določena v 10. točki 2. člena Uredbe 765/2008/ES Evropskega parlamenta in Sveta z dne 9. julija 2008 o določitvi zahtev za akreditacijo in nadzor trga v zvezi s trženjem proizvodov ter razveljavitvi Uredbe 339/93/EGS (UL L št. 218 z dne 13. 8. 2008, str. 30; v nadaljnjem besedilu: Uredba 765/2008/ES).
3. člen 
(področje uporabe) 
(1) Ta pravilnik se uporablja za vse neavtomatske tehtnice (v nadaljnjem besedilu: tehtnice).
(2) Za namene tega pravilnika razlikujemo glede na njihovo uporabo dve kategoriji tehtnic:
a) tehtnice, ki se uporabljajo za:
– ugotavljanje mase za trgovinske posle;
– ugotavljanje mase za izračunavanje cestnine, tarife, takse, premije, kazni, honorarja, odškodnine ali podobne vrste plačila;
– ugotavljanje mase za izvajanje zakonov ali predpisov ali za dajanje izvedenskega mnenja v sodnih postopkih;
– ugotavljanje mase v medicinski praksi za tehtanje pacientov za namene opazovanja, diagnosticiranja in zdravljenja;
– ugotavljanje mase v lekarnah za sestavo zdravil na podlagi recepta in ugotavljanje mase pri analizi, ki se izvaja v medicinskih in farmacevtskih laboratorijih;
– ugotavljanje cene na podlagi mase za namene neposredne prodaje javnosti in priprave predpakiranih izdelkov;
b) tehtnice, ki se uporabljajo v namene, ki niso našteti v prejšnji točki.
4. člen 
(bistvene zahteve) 
(1) Tehtnice, ki se uporabljajo v namene iz točke a) drugega odstavka prejšnjega člena, morajo izpolnjevati bistvene zahteve iz Priloge 1, ki je sestavni del tega pravilnika.
(2) Če tehtnice vključujejo ali so priključene na naprave, ki se ne uporabljajo v namene iz točke a) drugega odstavka prejšnjega člena, za te naprave ni potrebno, da izpolnjujejo bistvene zahteve iz Priloge 1 tega pravilnika.
5. člen 
(omogočanje dostopnosti na trgu in dajanje v uporabo) 
Tehtnice so lahko dostopne na trgu oziroma se lahko dajejo v uporabo, če so skladne s tem pravilnikom.
II. OBVEZNOSTI GOSPODARSKIH SUBJEKTOV 
6. člen 
(obveznosti proizvajalca) 
(1) Proizvajalec pri dajanju tehtnic iz točke a) drugega odstavka 3. člena tega pravilnika na trg in v uporabo zagotovi, da so tehtnice zasnovane in proizvedene v skladu z bistvenimi zahtevami iz Priloge 1 tega pravilnika.
(2) Proizvajalec za tehtnice iz točke a) drugega odstavka 3. člena tega pravilnika pripravi tehnično dokumentacijo iz Priloge 2, ki je sestavni del tega pravilnika in zagotovi izvedbo ustreznega postopka ugotavljanja skladnosti iz 13. člena tega pravilnika. Kadar je bilo s tem postopkom ugotavljanja skladnosti dokazano, da je tehtnica iz točke a) drugega odstavka 3. člena tega pravilnika skladna z veljavnimi zahtevami, proizvajalec sestavi izjavo EU o skladnosti in namesti oznako CE ter dodatno meroslovno oznako.
(3) Proizvajalec za tehtnice iz točke a) drugega odstavka 3. člena tega pravilnika hrani tehnično dokumentacijo in izjavo EU o skladnosti še deset let po tem, ko je bila tehtnica dana na trg.
(4) Proizvajalec zagotovi, da se pri serijski proizvodnji izvajajo postopki za zagotovitev skladnosti te proizvodnje s tem pravilnikom. Upoštevati je treba spremembe pri zasnovi tehtnice ali njenih lastnosti ter spremembe harmoniziranih standardov ali drugih tehničnih specifikacij glede skladnosti tehtnice. Če je to potrebno zaradi tveganj, ki jih predstavlja tehtnica iz točke a) drugega odstavka 3. člena tega pravilnika, proizvajalec izvede vzorčno preskušanje na trgu dostopnih tehtnic, obravnava pritožbe in vodi knjigo pritožb ter register neustreznih tehtnic in njihovega odpoklica. O vsem tovrstnem spremljanju tehtnic proizvajalec obvešča distributerje.
(5) Proizvajalec zagotovi, da je na tehtnicah, ki jih je dal na trg, označen tip, serija ali serijska številka ali drugi identifikacijski element, kot je določeno v Prilogi 3, ki je sestavni del tega pravilnika.
(6) Proizvajalec na tehtnice iz točke a) drugega odstavka 3. člena tega pravilnika namesti napise iz 1. točke Priloge 3 tega pravilnika.
(7) Proizvajalec na tehtnice iz točke b) drugega odstavka 3. člena tega pravilnika namesti napise iz 2. točke Priloge 3 tega pravilnika.
(8) Kadar tehtnica iz točke a) drugega odstavka 3. člena tega pravilnika vključuje ali je priključena na naprave, ki se ne uporabljajo ali niso predvidene za uporabo za namene iz točke a) drugega odstavka 3. člena tega pravilnika, proizvajalec na vsako od teh naprav namesti oznako za omejeno uporabo v skladu z 18. členom tega pravilnika in 3. točko Priloge 3 tega pravilnika.
(9) Proizvajalec na tehtnici navede svoje ime oziroma firmo ali registrirano blagovno znamko in naslov, na katerem je dosegljiv. V naslovu mora biti navedena kontaktna točka, na kateri je dosegljiv. Ti podatki so v jeziku, ki je končnim uporabnikom merila in organom za nadzor trga zlahka razumljiv.
(10) Proizvajalec zagotovi, da so tehtnicam iz točke a) drugega odstavka 3. člena tega pravilnika priložena navodila in informacije v jeziku, ki je končnim uporabnikom merila zlahka razumljiv. Vsa navodila in informacije ter vse druge oznake na tehtnicah morajo biti jasne, razumljive in čitljive.
(11) Proizvajalec, ki utemeljeno domneva, da tehtnica, ki jo je dal na trg, ni skladna s tem pravilnikom, nemudoma izvede potrebne korektivne ukrepe za zagotovitev skladnosti tehtnice ali pa jo po potrebi umakne ali odpokliče. Kadar obstaja tveganje, da je tehtnica neskladna z zahtevami tega pravilnika, proizvajalec o tem takoj obvesti Urad Republike Slovenije za meroslovje (v nadaljnjem besedilu: urad), in mu predloži potrebne podatke, zlasti o neskladnosti in vseh sprejetih korektivnih ukrepih.
(12) Proizvajalec uradu na podlagi njegove obrazložene zahteve predloži vse podatke in dokumentacijo, potrebno za dokazovanje skladnosti tehtnice s tem pravilnikom, in sicer v papirni ali elektronski obliki in v jeziku, ki ga pooblaščene uradne osebe urada brez težav razumejo. Na zahtevo urada proizvajalec sodeluje pri vseh ukrepih za preprečitev tveganj, povezanih s tehtnicami, ki jih je dal na trg.
7. člen 
(pooblaščeni zastopnik) 
(1) Proizvajalec lahko s pisnim pooblastilom imenuje pooblaščenega zastopnika. Obveznosti iz prvega odstavka prejšnjega člena in obveznost priprave tehnične dokumentacije iz drugega odstavka prejšnjega člena niso del pooblastila pooblaščenega zastopnika.
(2) Pooblaščeni zastopnik izvaja naloge, določene v pooblastilu, ki ga prejme od proizvajalca, pri čemer mora to pooblastilo omogočati, da opravlja vsaj naslednje naloge:
a) hrani izjavo EU o skladnosti in tehnično dokumentacijo ter omogoča uradu dostop do nje še deset let po tem, ko je bila tehtnica dana na trg;
b) uradu na podlagi njegove obrazložene zahteve zagotavlja vse podatke in dokumentacijo, potrebno za dokazovanje skladnosti tehtnice;
c) na zahtevo urada z njim sodeluje pri vseh ukrepih za odpravo tveganj, povezanih s tehtnicami, ki sodijo v okvir pooblastila pooblaščenega zastopnika.
8. člen 
(obveznosti uvoznika) 
(1) Uvoznik daje na trg le s tem pravilnikom skladne tehtnice.
(2) Preden uvoznik da na trg tehtnico iz točke a) drugega odstavka 3. člena tega pravilnika, zagotovi, da je proizvajalec izvedel ustrezen postopek ugotavljanja skladnosti iz 13. člena tega pravilnika. Uvoznik zagotovi, da je proizvajalec pripravil tehnično dokumentacijo, da ima tehtnica nameščeno oznako CE in dodatno meroslovno oznako, da so ji priloženi zahtevani dokumenti ter da je proizvajalec izpolnil zahteve iz petega do devetega odstavka 6. člena tega pravilnika.
(3) Kadar uvoznik meni ali utemeljeno domneva, da tehtnica iz točke a) drugega odstavka 3. člena tega pravilnika ni skladna z bistvenimi zahtevami iz Priloge 1 tega pravilnika, da tehtnico na trg šele po tem, ko zagotovi njeno skladnost z zahtevami tega pravilnika. Kadar obstaja tveganje, da je tehtnica neskladna z zahtevami tega pravilnika, uvoznik o tem takoj obvesti proizvajalca in urad.
(4) Preden da uvoznik na trg tehtnico iz točke b) drugega odstavka 3. člena tega pravilnika zagotovi, da je proizvajalec izpolnil zahteve iz petega do devetega odstavka 6. člena tega pravilnika.
(5) Uvoznik na tehtnici navede svoje ime oziroma firmo ali registrirano blagovno znamko in naslov, na katerem je dosegljiv. Kadar bi bilo treba zato embalažo odpreti, uvoznik te podatke navede na embalaži in v dokumentu, ki je priložen tehtnici. Kontaktni podatki so v jeziku, ki je končnim uporabnikom in organom za nadzor trga zlahka razumljiv.
(6) Uvoznik zagotovi, da so tehtnici iz točke a) drugega odstavka 3. člena tega pravilnika priloženanavodila in informacije v jeziku, ki je končnim uporabnikom tehtnice razumljiv.
(7) Uvoznik zagotovi, da v času njegove odgovornosti za tehtnico iz točke a) drugega odstavka 3. člena tega pravilnika pogoji skladiščenja ali prevoza ne ogrožajo njene skladnosti z bistvenimi zahtevami iz Priloge 2 tega pravilnika.
(8) Če je zaradi tveganj, ki jih predstavlja tehtnica iz točke a) drugega odstavka 3. člena tega pravilnika to potrebno, uvoznik izvede vzorčno preskušanje na trgu dostopnih tehtnic, preveri pritožbe in vodi knjigo pritožb ter register neustreznih tehtnic in njihovega odpoklica. O vseh tovrstnih pregledih obvešča distributerje.
(9) Uvoznik, ki meni ali utemeljeno domneva, da tehtnica, ki jo je dal na trg, ni skladna s tem pravilnikom, nemudoma izvede potrebne korektivne ukrepe, da zagotovi skladnost tehtnice, ali pa jo po potrebi umakne ali odpokliče. Kadar tehtnica predstavlja tveganje, da je neskladna s tem pravilnikom o tem nemudoma obvesti urad in mu predloži potrebne podatke, zlasti o neskladnosti in izvedenih korektivnih ukrepih.
(10) Uvoznik še deset let po tem, ko so bile tehtnice iz točke a) drugega odstavka 3. člena tega pravilnika dane na trg, uradu omogoča dostop do izvoda izjave EU o skladnosti in zagotavlja, da je uradu na njegovo zahtevo na voljo vsa tehnična dokumentacija.
(11) Uvoznik uradu na podlagi njegove obrazložene zahteve predloži vse potrebne podatke in dokumentacijo za dokazovanje skladnosti tehtnice s tem pravilnikom v papirni ali elektronski obliki in v jeziku, ki ga pooblaščene uradne osebe urada brez težav razumejo. Na zahtevo urada sodeluje pri vseh ukrepih za preprečitev tveganj, povezanih s tehtnicami, ki jih je dal na trg.
9. člen 
(obveznosti distributerja) 
(1) Ko distributer omogoča dostopnost tehtnice na trgu, deluje s potrebno skrbnostjo, da zagotovi njeno skladnost z zahtevami tega pravilnika.
(2) Preden distributer omogoči dostopnost na trgu tehtnice iz točke a) drugega odstavka 3. člena tega pravilnika, preveri ali ima tehtnica nameščeno oznako CE in dodatno meroslovno oznako, ali ji je priložena vsa zahtevana dokumentacija ter navodila in informacije v jeziku, ki je končnim uporabnikom tehtnice razumljiv, ter ali sta proizvajalec in uvoznik izpolnila zahteve iz petega do devetega odstavka 6. člena tega pravilnika oziroma petega odstavka prejšnjega člena.
(3) Distributer, ki meni ali utemeljeno domneva, da tehtnica iz točke a) drugega odstavka 3. člena tega pravilnika ni skladna z bistvenimi zahtevami iz Priloge 1 tega pravilnika omogoči dostopnost na trgu šele po tem, ko je zagotovljena skladnost tehtnice z zahtevami tega pravilnika. Kadar obstaja tveganje, da tehtnica ni skladna s tem pravilnikom, distributer o tem nemudoma obvesti proizvajalca ali uvoznika ter urad.
(4) Preden distributer omogoči dostopnost na trgu tehtnice iz točke b) drugega odstavka 3. člena tega pravilnika, preveri, da sta proizvajalec in uvoznik izpolnila zahteve iz petega do devetega odstavka 6. člena oziroma petega odstavka prejšnjega člena tega pravilnika.
(5) Distributer zagotovi, da v času njegove odgovornosti za tehtnico iz točke a) drugega odstavka 3. člena tega pravilnika, pogoji skladiščenja ali prevoza ne ogrožajo njene skladnosti z bistvenimi zahtevami iz Priloge 1 tega pravilnika.
(6) Distributer, ki meni ali utemeljeno domneva, da tehtnica, katere dostopnost na trgu je omogočil, ni skladna s tem pravilnikom, zagotovi izvedbo ustreznih korektivnih ukrepov, potrebnih za zagotovitev skladnosti tehtnice, ali pa jo po potrebi umakne ali odpokliče. Kadar tehtnica predstavlja tveganje, distributer o tem takoj obvesti urad in mu predloži potrebne podatke, zlasti o neskladnosti in vseh izvedenih korektivnih ukrepih.
(7) Distributer uradu na podlagi njegove obrazložene zahteve predloži vse potrebne podatke in dokumentacijo za dokazovanje skladnosti tehtnice v papirni ali elektronski obliki. Na zahtevo urada distributer sodeluje pri vseh ukrepih za preprečitev tveganj, povezanih s tehtnicami, katerih dostopnost na trgu je omogočil.
10. člen 
(primeri, ko se obveznosti proizvajalca uporabljajo za uvoznika in distributerja) 
Uvoznik ali distributer se za namene tega pravilnika šteje za proizvajalca in zanj veljajo obveznosti proizvajalca iz 6. člena tega pravilnika, če da tehtnico na trg pod svojim imenom ali blagovno znamko ali če spremeni tehtnico, ki je že bila dana na trg tako, da to lahko vpliva na njeno skladnost s tem pravilnikom.
11. člen 
(identifikacija gospodarskih subjektov) 
(1) Gospodarski subjekti za tehtnice iz točke a) drugega odstavka 3. člena tega pravilnika na zahtevo urada identificirajo:
– vsak gospodarski subjekt, ki jim je dobavil tehtnico;
– vsak gospodarski subjekt, ki so mu dobavili tehtnico.
(2) Gospodarski subjekti so na zahtevo urada dolžni predložiti podatke iz prejšnjega odstavka še deset let po tem, ko jim je bila tehtnica dobavljena, oziroma še deset let po tem, ko so tehtnico dobavili.
III. SKLADNOST TEHTNIC 
12. člen 
(domneva o skladnosti tehtnic) 
Za tehtnice, ki so skladne s harmoniziranimi standardi ali njihovimi deli, katerih seznam je objavljen na spletnih straneh urada na način in v skladu s predpisom, ki ureja tehnične zahteve za proizvode in ugotavljanje skladnosti, se domneva, da so skladne z bistvenimi zahtevami iz Priloge 1 tega pravilnika, ki jih pokrivajo navedeni standardi ali njihovi deli.
13. člen 
(postopki ugotavljanja skladnosti) 
(1) Ugotavljanje skladnosti tehtnic z bistvenimi zahtevami iz Priloge 1 tega pravilnika se lahko izvaja z uporabo enega od naslednjih postopkov ugotavljanja skladnosti, ki ga izbere proizvajalec:
a) modul B, določen v 1. točki Priloge 2 tega pravilnika, ki mu sledi bodisi modul D, določen v 2. točki Priloge 2 tega pravilnika, bodisi modul F, določen v 4. točki Priloge 2 tega pravilnika,
b) modul G, kot je določen v 6. točki Priloge 2 tega pravilnika.
(2) Modul B ni obvezen za tehtnice, ki ne uporabljajo elektronskih naprav in katerih naprava za merjenje bremena ne uporablja vzmeti za uravnoteženje bremena. Za tehtnice, za katere se ne uporablja modul B, se uporablja modul D1, kot je določen v 3. točki Priloge 2 tega pravilnika, ali modul F1, kot je določen v 5. točki Priloge 2 tega pravilnika.
(3) Dokumenti in dopisi v zvezi s postopki ugotavljanja skladnosti iz prvega in drugega odstavka tega člena so v slovenskem jeziku ali v jeziku, ki ga oseba, ki vodi postopek, zlahka razume.
14. člen 
(izjava EU o skladnosti) 
(1) Z izjavo EU o skladnosti se potrjuje izpolnjevanje bistvenih zahtev iz Priloge 1 tega pravilnika.
(2) Vsebina izjave EU o skladnosti je določena v Prilogi 4, ki je sestavni del tega pravilnika, vsebuje elemente, določene v ustreznih modulih iz Priloge 2 tega pravilnika, in se stalno posodablja. Pri dajanju tehtnic na trg v Republiki Sloveniji je izjava EU o skladnosti v slovenskem jeziku.
(3) Če se za tehtnico uporablja več kot en akt EU, ki zahteva izjavo EU o skladnosti, se pripravi enotna izjava EU o skladnosti v skladu z vsemi uporabljenimi akti Evropske unije. Ta izjava vsebuje seznam uporabljenih aktov Evropske unije in navedbo njihove objave.
(4) S pripravo izjave EU o skladnosti proizvajalec prevzame odgovornost za skladnost tehtnice s tem pravilnikom.
15. člen 
(oznaka skladnosti) 
Skladnost tehtnice iz točke a) drugega odstavka 3. člena tega pravilnika z zahtevami tega pravilnika se potrdi z oznako CE in dodatno meroslovno oznako, kot je določeno v 16. členu tega pravilnika.
16. člen 
(splošna načela za oznako CE in dodatno meroslovno oznako) 
(1) Za oznako CE veljajo splošna načela iz 30. člena Uredbe 765/2008/ES.
(2) Dodatno meroslovno oznako sestavlja pravokotnik, v katerem so velika črka »M« in zadnji dve številki leta, ko je bila nameščena. Višina pravokotnika je enaka višini oznake CE.
(3) Za dodatno meroslovno oznako se smiselno uporabljajo splošna načela iz 30. člena Uredbe 765/2008/ES.
17. člen 
(pravila in pogoji za namestitev oznake CE, dodatne meroslovne oznake in drugih oznak) 
(1) Oznaka CE in dodatna meroslovna oznaka se vidno, čitljivo in neizbrisno namestita na tehtnico ali njeno tablico s podatki.
(2) Oznaka CE in dodatna meroslovna oznaka morata biti nameščeni, preden je tehtnica dana na trg.
(3) Dodatna meroslovna oznaka se namesti tik za oznako CE.
(4) Oznaki CE in dodatni meroslovni oznaki sledi identifikacijska številka priglašenega organa ali identifikacijske številke priglašenih organov, ki sodelujejo v fazi nadzora proizvodnje, kot je določeno v Prilogi 2 tega pravilnika. Identifikacijsko številko priglašenega organa namesti organ sam ali pa jo v skladu z navodili organa namesti proizvajalec ali njegov pooblaščeni zastopnik.
(5) Oznaki CE, dodatni meroslovni oznaki in identifikacijski številki priglašenega organa oziroma identifikacijskim številkam priglašenih organov lahko sledi oznaka, ki označuje posebno tveganje ali uporabo.
18. člen 
(oznaka za omejeno uporabo) 
Oznaka za omejeno uporabo iz osmega odstavka 6. člena tega pravilnika, ki je določena v 3. točki Priloge 3 tega pravilnika, se namesti na naprave v razločni in neizbrisni obliki.
IV. ORGANI ZA UGOTAVLJANJE SKLADNOSTI IN PRIGLASITEV 
19. člen 
(priglasitveni organ) 
Priglasitveni organ, pristojen za uvedbo in izvajanje potrebnih postopkov za ocenjevanje in priglasitev organov za ugotavljanje skladnosti tehtnic ter za spremljanje priglašenih organov, je ministrstvo, pristojno za trg (v nadaljnjem besedilu: priglasitveni organ).
20. člen 
(priglasitev) 
Priglasitveni organ obvesti Evropsko komisijo (v nadaljnjem besedilu: Komisija) in druge države članice Evropske unije o organih, ki so pooblaščeni za izvajanje nalog ugotavljanja skladnosti v skladu s tem pravilnikom.
21. člen 
(obveznosti obveščanja za priglasitveni organ) 
Priglasitveni organ obvesti Komisijo o svojih postopkih za ocenjevanje in priglasitev organov za ugotavljanje skladnosti ter za spremljanje priglašenih organov, kot tudi o kakršnih koli spremembah glede tega.
22. člen 
(zahteve za organe za ugotavljanje skladnosti) 
(1) Organ za ugotavljanje skladnosti v postopku ugotavljanja skladnosti kot tretja stran zagotovi neodvisnost od organizacije ali tehtnice, ki jo ocenjuje. Organ, ki je del poslovnega združenja ali strokovnih zvez, ki zastopajo podjetja, vključena v zasnovo, proizvodnjo, dobavo, sestavljanje, uporabo ali vzdrževanje tehtnice, katere skladnost ugotavlja, lahko opravlja naloge organa za ugotavljanje skladnosti, če sta dokazani njegova neodvisnost in odsotnost nasprotja interesov.
(2) Organ za ugotavljanje skladnosti, njegovo najvišje vodstvo in osebje, odgovorno za izvajanje nalog ugotavljanja skladnosti, ne smejo biti načrtovalci, proizvajalci, dobavitelji monterji, kupci, lastniki, uporabniki ali vzdrževalci tehtnic, ki so predmet ocenjevanja, niti zastopniki katere koli od teh strani. Organ za ugotavljanje skladnosti lahko uporablja ocenjevane tehtnice, nujne za njegovo delovanje oziroma v zasebne namene.
(3) Organ za ugotavljanje skladnosti, njegovo najvišje vodstvo in osebje, odgovorno za izvajanje nalog ugotavljanja skladnosti, ne smejo neposredno sodelovati pri zasnovanju, proizvodnji ali konstrukciji, trženju, namestitvi, uporabi ali vzdrževanju teh tehtnic niti ne smejo zastopati strani, ki sodelujejo pri teh dejavnostih. Prav tako ne smejo sodelovati pri dejavnostih, ki bi lahko bila v nasprotju z neodvisnostjo njihove presoje in integritete v zvezi z dejavnostmi ugotavljanja skladnosti, za katere so priglašeni, kar zlasti velja za svetovalne storitve.
(4) Organ za ugotavljanje skladnosti zagotovi da dejavnosti njegovih odvisnih družb ali podizvajalcev ne vplivajo na zaupnost, objektivnost ali nepristranskost njegovih dejavnosti ugotavljanja skladnosti.
(5) Organ za ugotavljanje skladnosti in njegovo osebje izvajajo dejavnosti ugotavljanja skladnosti z največjo poklicno integriteto in strokovno usposobljenostjo na določenem področju, brez pritiskov in spodbud, zlasti finančnih, ki bi lahko vplivale na njihovo presojo ali rezultate njihovih dejavnosti ugotavljanja skladnosti, zlasti kar zadeva osebe ali skupine oseb, ki imajo ali bi lahko imeli kakršenkoli interes v zvezi z rezultati ugotavljanja skladnosti.
(6) Organ za ugotavljanje skladnosti mora biti sposoben izvajati vse naloge ugotavljanja skladnosti iz Priloge 2 tega pravilnika in za katere je bil priglašen, ne glede na to ali navedene naloge izvaja sam ali se izvajajo v njegovem imenu in na njegovo odgovornost.
(7) Organ za ugotavljanje skladnosti ima vedno in za vsak postopek ugotavljanja skladnosti ter za vsako vrsto ali kategorijo tehtnic, za katere je priglašen, na voljo:
a) osebje s strokovnim znanjem ter zadostnimi in ustreznimi izkušnjami za izvajanje nalog ugotavljanja skladnosti;
b) opise postopkov, v skladu s katerimi se izvaja ugotavljanje skladnosti, ki zagotavljajo preglednost in zmožnost ponovitve teh postopkov ter ustrezno politiko in postopke za razlikovanje med nalogami, ki jih izvaja kot priglašeni organ, in drugimi dejavnostmi;
c) postopke za izvajanje dejavnosti, pri katerih je ustrezno upoštevana velikost podjetja, sektor, v katerem deluje, njegova struktura, stopnja zahtevnosti tehnologije zadevne tehtnice ter množična ali serijska narava proizvodnega procesa.
(8) Organ za ugotavljanje skladnosti ima na razpolago sredstva, potrebna za ustrezno izvajanje strokovnih in administrativnih nalog, povezanih z dejavnostmi ugotavljanja skladnosti, in dostop do vse potrebne opreme ali prostorov.
(9) Osebje, odgovorno za izvajanje dejavnosti ugotavljanja skladnosti, mora imeti:
a) strokovno in poklicno usposobljenost, ki zajema vse dejavnosti ugotavljanja skladnosti, za katere je bil organ za ugotavljanje skladnosti priglašen;
b) znanje o zahtevah glede ocenjevanj, ki jih izvaja, in ustrezna pooblastila za njihovo izvajanje;
c) znanje in razumevanje bistvenih zahtev iz Priloge 1 tega pravilnika, uporabljenih harmoniziranih standardov ter določb predpisov Evropske unije o harmonizaciji in nacionalne zakonodaje, ki se nanašajo na obseg priglasitve;
č) sposobnost za pripravo certifikatov, zapisov in poročil, ki dokazujejo, da je bilo ugotavljanje skladnosti izvedeno.
(10) Zagotovljena mora biti nepristranskost organa za ugotavljanje skladnosti, njegovega najvišjega vodstva in osebja, odgovornega za izvajanje nalog ugotavljanja skladnosti. Plačilo najvišjega vodstva in osebja, odgovornega za izvajanje nalog ugotavljanja skladnosti organa za ugotavljanje skladnosti, ne sme biti odvisno od števila izvedenih ocenjevanj ali rezultatov navedenih ocenjevanj.
(11) Organ za ugotavljanje skladnosti mora imeti sklenjeno zavarovanje odgovornosti.
(12) Osebje organa za ugotavljanje skladnosti je zavezano k poklicni molčečnosti glede vseh informacij, pridobljenih pri izvajanju nalog v skladu s Prilogo 2 tega pravilnika, razen pred pristojnimi organi Republike Slovenije. V postopku ugotavljanja skladnosti je potrebno spoštovati lastninske pravice vseh udeleženih subjektov.
(13) Organi za ugotavljanje skladnosti sodelujejo pri ustreznih dejavnostih standardizacije in dejavnostih skupine za usklajevanje dela priglašenih organov, ustanovljene v skladu z akti Evropske unije, ali zagotovijo, da je njihovo osebje, odgovorno za izvajanje nalog ugotavljanja skladnosti, o teh dejavnostih obveščeno. Odločbe in dokumente, ki izhajajo iz rezultatov dela navedene skupine organi za ugotavljanje skladnosti uporabljajo kot splošne smernice.
23. člen 
(domneva o skladnosti organov za ugotavljanje skladnosti) 
Kadar organ za ugotavljanje skladnosti dokaže izpolnjevanje meril, ki so določena v zadevnih harmoniziranih standardih ali njihovih delih, katerih seznam je bil objavljen na spletnih straneh urada na način in v skladu s predpisom, ki ureja tehnične zahteve za proizvode in ugotavljanje skladnosti, se domneva, da izpolnjuje zahteve iz 26. člena tega pravilnika v takšnem obsegu, v kakršnem uporabljivi harmonizirani standardi pokrivajo te zahteve.
24. člen 
(odvisne družbe in podizvajalci organov za ugotavljanje skladnosti) 
(1) Kadar organ za ugotavljanje skladnosti za določene naloge, povezane z ugotavljanjem skladnosti, sklene pogodbo s podizvajalci ali zanj te naloge opravi odvisna družba, zagotovi, da podizvajalec ali odvisna družba izpolnjuje zahteve iz 22. člena tega pravilnika in o tem obvesti priglasitveni organ.
(2) Organ za ugotavljanje skladnosti v celoti prevzame odgovornost za naloge, ki jih izvajajo njegovi podizvajalci ali odvisne družbe, ne glede na njihov sedež.
(3) Naloge iz prvega odstavka tega člena se lahko prenesejo na podizvajalca ali odvisno družbo samo, če stranka s tem soglaša.
(4) Organi za ugotavljanje skladnosti hranijo za priglasitveni organ dokumentacijo v zvezi z ocenjevanjem usposobljenosti podizvajalca ali odvisne družbe ter nalogami, ki jih ta izvaja v skladu sPrilogo 2 tega pravilnika.
25. člen 
(zahteva za priglasitev) 
(1) Organ za ugotavljanje skladnosti lahko vloži zahtevo za priglasitev priglasitvenemu organu.
(2) Zahtevi iz prejšnjega odstavka se priloži opis dejavnosti ugotavljanja skladnosti, navedbo modula ali modulov za ugotavljanje skladnosti, opis tehtnice ali tehtnic, za katere navedeni organ zagotavlja svojo usposobljenost ter, če obstaja, akreditacijsko listino, ki jo je izdala Slovenska akreditacija in potrjuje, da organ za ugotavljanje skladnosti izpolnjuje zahteve iz 22. člena tega pravilnika.
(3) Kadar organ za ugotavljanje skladnosti zahtevi ne more priložiti akreditacijske listine, priglasitvenemu organu predloži vsa dokazila, potrebna za preverjanje, priznavanje in redno spremljanje njegovega izpolnjevanja zahtev iz 26. člena tega pravilnika.
26. člen 
(priglasitveni postopek) 
(1) Priglasitveni organ lahko priglasi samo tiste organe za ugotavljanje skladnosti, ki izpolnjujejo zahteve iz 22. člena tega pravilnika.
(2) Priglasitveni organ o priglasitvi obvesti Komisijo in druge države članice Evropske unije po elektronskem orodju za priglasitev, ki ga upravlja Komisija.
(3) Priglasitev vsebuje vse podatke o dejavnostih ugotavljanja skladnosti, modulu ali modulih za ugotavljanje skladnosti in zadevni tehtnici ali tehtnicah ter ustrezno potrdilo o usposobljenosti.
(4) Če priglasitev ne temelji na akreditacijski listini iz drugega odstavka prejšnjega člena, priglasitveni organ Komisiji in drugim državam članicam Evropske unije predloži listinska dokazila, ki potrjujejo usposobljenost organa za ugotavljanje skladnosti in sprejete ukrepe, s katerimi se zagotovi, da bo organ pod rednim nadzorom in da bo stalno izpolnjeval zahteve iz 22. člena tega pravilnika.
(5) Organ za ugotavljanje skladnosti lahko izvaja dejavnosti priglašenega organa le, če Komisija ali druge države članice Evropske unije ne vložijo ugovora v dveh tednih od priglasitve, kadar je uporabljena akreditacijska listina iz drugega odstavka prejšnjega člena, ali v dveh mesecih od priglasitve, kadar akreditacijska listina ni uporabljena.
27. člen 
(identifikacijska koda) 
Priglasitveni organ obvesti priglašeni organ, ki ga je pooblastil za ugotavljanje skladnosti, o dodelitvi identifikacijske kode.
28. člen 
(spremembe priglasitev) 
V primeru omejitve, začasnega ali trajnega preklica priglasitve ali kadar priglašeni organ preneha z dejavnostjo, priglasitveni organ sprejme ustrezne ukrepe, s katerimi zagotovi, da postopke tega organa obravnava drug priglašeni organ ali da je vsa dokumentacija v povezavi s temi postopki na voljo priglasitvenemu organu ter uradu na njuno zahtevo.
29. člen 
(izpodbijanje usposobljenosti priglašenih organov) 
Priglasitveni organ predloži Komisiji na njeno zahtevo vse informacije v zvezi s podlago za priglasitev ali vzdrževanjem usposobljenosti priglašenega organa.
30. člen 
(obveznosti priglašenih organov v zvezi z njihovim delom) 
(1) Priglašeni organi izvajajo ugotavljanje skladnosti v skladu s postopki ugotavljanja skladnosti iz Priloge 2 tega pravilnika.
(2) Ugotavljanje skladnosti se izvaja po načelu sorazmernosti, da se prepreči nepotrebna obremenitev gospodarskih subjektov. Priglašeni organ pri izvajanju svojih dejavnosti upošteva velikost podjetja, sektor, v katerem ta deluje, njegovo strukturo, stopnjo zahtevnosti tehnologije obravnavane tehtnice ter množično ali serijsko naravo proizvodnega procesa. Pri tem mora spoštovati stopnjo natančnosti in raven zaščite, ki se zahtevata za skladnost tehtnice s tem pravilnikom.
(3) Če priglašeni organ ugotovi, da proizvajalec ne izpolnjuje bistvenih zahtev iz Priloge 1 tega pravilnika ali zahtev iz ustreznih harmoniziranih standardov alidrugih tehničnih specifikacij, ne izda certifikata o skladnosti ter od proizvajalca zahteva, da sprejme korektivne ukrepe.
(4) Kadar priglašeni organ med spremljanjem skladnosti po izdaji certifikata o skladnosti ugotovi, da tehtnica ni več skladna, od proizvajalca zahteva, da sprejme ustrezne korektivne ukrepe in po potrebi začasno ali trajno prekliče certifikat o skladnosti.
(5) Če proizvajalec ne izvede vseh ukrepov iz predhodnega odstavka ali izvedeni ukrepi nimajo zahtevanega učinka, priglašeni organ po potrebi omeji ali začasno ali trajno prekliče certifikat o skladnosti.
31. člen 
(pritožba zoper odločitve priglašenih organov) 
Priglašeni organ mora zagotoviti, da je zoper njegove odločitve iz tretjega do petega odstavka prejšnjega člena na voljo pritožbeni postopek.
32. člen 
(obveznosti obveščanja za priglašene organe) 
(1) Priglašeni organ obvesti priglasitveni organ o naslednjem:
a) vsaki zavrnitvi, omejitvi, začasnem ali trajnem preklicu certifikata o skladnosti;
b) vseh okoliščinah, ki vplivajo na obsegali zahteve za priglasitev;
c) vsakem zaprosilu za informacije o dejavnostih ugotavljanja skladnosti, ki ga je prejel od organov za nadzor trga;
č) na zahtevo priglasitvenega organa o vseh dejavnostih ugotavljanja skladnosti, ki so bile izvedene v okviru njegove priglasitve, in o vseh drugih izvedenih dejavnostih, vključno s čezmejnimi dejavnostmi in sklepanjem pogodb s podizvajalci.
(2) Priglašeni organi zagotavljajo ostalim organom, ki so priglašeni na podlagi tega pravilnika za enake tehtnice in izvajajo podobne dejavnosti ugotavljanja skladnosti, informacije v zvezi z negativnimi, na zahtevo pa tudi pozitivnimi rezultati ugotavljanja skladnosti.
33. člen 
(usklajevanje priglašenih organov) 
Priglašeni organi morajo neposredno ali preko pooblaščenih zastopnikov sodelovati pri delu sektorske skupine ali skupin, ki delujejo v okviru Komisije.
V. NADZOR TRGA, NADZOR MERIL, KI VSTOPAJO NA TRG, IN ZAŠČITNI POSTOPEK 
34. člen 
(nadzor trga in nadzor meril, ki vstopajo na trg) 
Za nadzor trga in nadzor meril, ki vstopajo na trg Evropske unije, se uporablja tretji odstavek 15. člena in 16. do 29. člen Uredbe 765/2008/ES.
35. člen 
(postopek za ravnanje s tehtnicami, ki predstavljajo tveganje na nacionalni ravni) 
Kadar urad meni, da neskladnost tehtnic ni omejena na območje Republike Slovenije, o tem obvesti Komisijo in druge države članice Evropske unije v skladu z določbami predpisa, ki ureja način mednarodne izmenjave informacij o ukrepih in dejanjih, ki omejujejo trgovanje s proizvodi.
36. člen 
(zaščitni postopek) 
(1) Če Komisija ugotovi, da je ukrep druge države članice Evropske unije v postopku za ravnanje s tehtnicami, ki predstavljajo tveganje, upravičen, urad sprejme ukrepe, potrebne za umik neskladnega merila s trga in v skladu z določbami predpisa, ki ureja način mednarodne izmenjave informacij o ukrepih in dejanjih, ki omejujejo trgovanje s proizvodi o tem obvesti Komisijo.
(2) Če Komisija ugotovi, da je ukrep urada neupravičen, urad ukrep umakne.
37. člen 
(formalna neskladnost) 
Urad lahko od gospodarskega subjekta zahteva odpravo neskladnosti, če ugotovi, da:
a) oznaka CE ali dodatna meroslovna oznaka ni nameščena v skladu s 30. členom Uredbe 765/2008/ES ali 17. členom tega pravilnika;
b) oznaka CE ali dodatna meroslovna oznaka ni nameščena;
c) napisi iz petega do devetega odstavka 6. člena tega pravilnika niso bili nameščeni ali so bili nameščeni v nasprotju z navedenimi določbami;
č) identifikacijska številka priglašenega organa, kadar je bil udeležen v fazi nadzora proizvodnje, ni bila nameščena ali pa je bila nameščena tako, da so kršene določbe 17. člena tega pravilnika;
d) izjava EU o skladnosti ni bila sestavljena;
e) izjava EU o skladnosti ni bila pravilno sestavljena;
f) tehnična dokumentacija bodisi ni na voljo bodisi ni popolna;
g) informacije iz devetega odstavka 6. člena ali petega odstavka 8. člena tega pravilnika manjkajo, so napačne ali nepopolne;
h) niso izpolnjene druge zahteve iz 6. ali 8. člena tega pravilnika.
VI. PREHODNA IN KONČNI DOLOČBI 
38. člen 
(prehodno obdobje) 
(1) Tehtnice ki so skladne s Pravilnikom o meroslovnih zahtevah za neavtomatske tehtnice (Uradni list RS, št. 97/03) in so bile dane na trg ali v uporabo pred uveljavitvijo tega pravilnika, so lahko dostopne na trgu ali dane v uporabo tudi po uveljavitvi tega pravilnika.
(2) Certifikati, izdani v skladu s pravilnikom iz prejšnjega odstavka, ostanejo v veljavi.
39. člen 
(prenehanje veljavnosti) 
Z dnem uveljavitve tega pravilnika preneha veljati Pravilnik o meroslovnih zahtevah za neavtomatske tehtnice (Uradni list RS, št. 97/03).
40. člen 
(začetek veljavnosti) 
Ta pravilnik začne veljati naslednji dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije.
Št. 007-62/2015/13
Ljubljana, dne 25. marca 2016
EVA 2015-2130-0038
Zdravko Počivalšek l.r.
Minister 
za gospodarski razvoj in tehnologijo