Uradni list

Številka 24
Uradni list RS, št. 24/2016 z dne 1. 4. 2016
Uradni list

Uradni list RS, št. 24/2016 z dne 1. 4. 2016

Kazalo

930. Odlok o proračunu Občine Ankaran za leto 2016, stran 3261.

  
Na podlagi 29. člena Zakona o lokalni samoupravi (Uradni list RS, št. 94/07 – uradno prečiščeno besedilo, 76/08, 79/09, 51/10 in 40/12 – ZUJF in 14/15 ZUUJFO), 29. člena Zakona o javnih financah (Uradni list RS, št. 11/11 – uradno prečiščeno besedilo, 14/13 – popr., 101/13, 55/15 – ZFisP in 96/15 – ZIPRS1617) in drugega odstavka 17. člena Statuta Občine Ankaran (Uradni list RS, št. 17/15) je Občinski svet Občine Ankaran na 11. redni seji 22. 3. 2016 sprejel
O D L O K 
o proračunu Občine Ankaran za leto 2016 
1. SPLOŠNA DOLOČBA
1. člen 
(vsebina odloka) 
S tem odlokom se za Občino Ankaran za leto 2016 določajo proračun, postopki izvrševanja proračuna ter obseg zadolževanja in poroštev občine in javnega sektorja na ravni občine (v nadaljnjem besedilu: proračun).
2. VIŠINA SPLOŠNEGA DELA PRORAČUNA IN STRUKTURA POSEBNEGA DELA PRORAČUNA 
2. člen 
(sestava proračuna in višina splošnega dela proračuna) 
V splošnem delu proračuna so prikazani prejemki in izdatki po ekonomski klasifikaciji do ravni kontov.
Splošni del proračuna se na ravni podskupin kontov določa v naslednjih zneskih:
I. SPLOŠNI DEL
I. SKUPAJ PRIHODKI (70+71+72+73+74+78)
7.518.818,18
TEKOČI PRIHODKI (70+71)
7.518.618,18
70
DAVČNI PRIHODKI (700+703+704+706)
6.223.419,34
700
DAVKI NA DOHODEK IN DOBIČEK
1.407.572,00
703
DAVKI NA PREMOŽENJE
4.647.547,34
704
DOMAČI DAVKI NA BLAGO IN STORITVE
167.300,00
706
DRUGI DAVKI
1.000,00
71
NEDAVČNI PRIHODKI (710+711+712+713+714)
1.295.198,84
710
UDELEŽBA NA DOBIČKU IN DOHODKI OD PREMOŽENJA
1.265.284,15
711
TAKSE IN PRISTOJBINE
1.500,00
712
GLOBE IN DRUGE DENARNE KAZNI
800,00
713
PRIHODKI OD PRODAJE BLAGA IN STORITEV
0,00
714
DRUGI NEDAVČNI PRIHODKI
27.614,69
72
KAPITALSKI PRIHODKI (720+721+722)
0,00
720
PRIHODKI OD PRODAJE OSNOVNIH SREDSTEV
0,00
721
PRIHODKI OD PRODAJE ZALOG
0,00
722
PRIHODKI OD PRODAJE ZEMLJIŠČ IN NEOPREDMETENIH SREDSTEV
0,00
73
PREJETE DONACIJE (730+731)
200,00
730
PREJETE DONACIJE IZ DOMAČIH VIROV
200,00
731
PREJETE DONACIJE IZ TUJINE
0,00
74
TRANSFERNI PRIHODKI (740+741)
0,00
740
TRANSFERNI PRIHODKI IZ DRUGIH JAVNOFINANČNIH INSTITUCIJ
0,00
741
PREJETA SREDSTVA IZ DRŽAVNEGA PRORAČUNA IZ SREDSTEV PRORAČUNA EVROPSKE UNIJE
0,00
78
PREJETA SREDSTVA IZ EVROPSKE UNIJE (786+787)
0,00
786
OSTALA PREJETA SREDSTVA IZ PRORAČUNA EVROPSKE UNIJE
0,00
787
PREJETA SREDSTVA OD DRUGIH EVROPSKIH INSTITUCIJ
0,00
II. SKUPAJ ODHODKI (40+41+42+43)
7.944.677,65
40
TEKOČI ODHODKI (400+401+402+403+409)
2.297.614,88
400
PLAČE IN DRUGI IZDATKI ZAPOSLENIM
177.630,00
401
PRISPEVKI DELODAJALCEV ZA SOCIALNO VARNOST
27.099,04
402
IZDATKI ZA BLAGO IN STORITVE
1.943.347,00
403
PLAČILA DOMAČIH OBRESTI
0,00
409
REZERVE
149.538,84
41
TEKOČI TRANSFERI (410+411+412+413)
2.314.228,11
410
SUBVENCIJE
96.000,00
411
TRANSFERI POSAMEZNIKOM IN GOSPODINJSTVOM
695.506,54
412
TRANSFERI NEPROFITNIM ORGANIZACIJAM IN USTANOVAM
346.371,23
413
DRUGI TEKOČI DOMAČI TRANSFERI
1.176.350,34
414
TEKOČI TRANSFERI V TUJINO
0,00
42
INVESTICIJSKI ODHODKI (420)
2.821.014,66
420
NAKUP IN GRADNJA OSNOVNIH SREDSTEV
2.821.014,66
43
INVESTICIJSKI TRANSFERI (431+432)
511.820,00
431
INVESTICIJSKI TRANSFERI PRAVNIM IN FIZ. OSEBAM
65.695,00
432
INVESTICIJSKI TRANSFERI PRORAČUNSKIM UPORABNIKOM
446.125,00
III. PRORAČUNSKI PRESEŽEK (PRIMANJKLJAJ) (I.-II.)
–425.859,47
75
IV. PREJETA VRAČILA DANIH POSOJIL IN PRODAJA KAPITALSKIH DELEŽEV (750+751+752)
0,00
750
PREJETA VRAČILA DANIH POSOJIL
0,00
751
PRODAJA KAPITALSKIH DELEŽEV
0,00
752
KUPNINE IZ NASLOVA PRIVATIZACIJE
0,00
44
V. DANA POSOJILA IN POVEČANJE KAPITALSKIH DELEŽEV (440+441)
0,00
440
DANA POSOJILA
0,00
441
POVEČANJE KAPITALSKIH DELEŽEV IN FINANČNIH NALOŽB
0,00
VI. PREJETA MINUS DANA POSOJILA IN SPREMEMBE KAPITALSKIH DELEŽEV (IV.-V.)
0,00
50
VII. ZADOLŽEVANJE (500)
0,00
500
DOMAČE ZADOLŽEVANJE
0,00
55
VIII. ODPLAČILA DOLGA (550)
0,00
550
ODPLAČILA DOMAČEGA DOLGA
0,00
IX. POVEČANJE (ZMANJŠANJE) SREDSTEV NA RAČUNIH (III.+VI.+X.)=(I.+IV.+VII.)-(II.+V.+VIII.)
–425.859,47
X. NETO ZADOLŽEVANJE (VII.-VIII.)
0,00
XI. NETO FINANCIRANJE (VI.+X.-IX.)
425.859,47
STANJE SREDSTEV NA RAČUNIH OB KONCU PRETEKLEGA LETA
425.859,47
– OD TEGA PRESEŽEK FINANČNE IZRAVNAVE IZ PRETEKLEGA LETA
0,00
Podrobnejša razčlenitev razporeditve sredstev proračuna je podana v posebnem delu proračuna, ki je sestavni del proračuna.
Podprogram je razdeljen na proračunske postavke, te pa na konte, določene s predpisanim kontnim načrtom.
Posebni del proračuna do ravni proračunskih postavk – kontov in načrt razvojnih programov sta prilogi k temu odloku in se objavita na spletni strani Občine Ankaran.
Načrt razvojnih programov sestavljajo projekti.
3. POSTOPKI IZVRŠEVANJA PRORAČUNA 
3. člen 
(izvrševanje proračuna) 
Proračun se izvršuje na ravni proračunske postavke – konta.
Sredstva proračuna se zagotavljajo v skladu z zakoni in predpisi, ki urejajo posamezno področje dela javnih služb in tem proračunom.
Neposrednim in posrednim uporabnikom proračuna se sredstva med letom razporejajo praviloma enakomerno le za namene, določene v posebnem delu proračuna, v odvisnosti od zapadlih obveznosti ter ob upoštevanju likvidnostnega položaja občinskega proračuna, če ni z zakonom ali posebnim aktom občinskega sveta, župana drugače določeno.
Ostali prejemniki proračunska sredstva lahko pridobijo za namene, opredeljene v razpisih, pozivih ali na podlagi programov, potrjenih s strani župana.
Sredstva proračuna se izplačujejo na podlagi odločb, pogodb ali sklepov.
4. člen 
Osnova za prerazporejanje pravic porabe je sprejeti proračun.
O prerazporeditvah pravic porabe v posebnem delu odloča na predlog neposrednega uporabnika župan.
Župan s poročilom o izvrševanju proračuna v mesecu septembru 2016 in konec leta z zaključnim računom poroča občinskemu svetu o veljavnem proračunu za leto 2016 in njegovi realizaciji.
5. člen 
Posredni proračunski uporabniki so dolžni pristojnim organom občinske uprave predložiti program dela in finančni načrt za leto 2016 ter poročilo o realizaciji programov in o porabi sredstev po namenih za preteklo leto v skladu s predpisi oziroma z metodologijo javnofinančnih tokov.
Proračunski uporabniki in drugi prejemniki sredstev so dolžni sredstva koristiti le za namene, določene v posebnem delu proračuna, ki je sestavni del proračuna. Svoje finančne načrte so dolžni uskladiti s sprejetim proračunom v roku 30 dni po njegovi uveljavitvi.
Proračunski uporabniki in drugi prejemniki sredstev ne smejo prevzemati na račun občinskega proračuna obveznosti, ki bi presegle z občinskim proračunom določena sredstva za posamezne namene.
Proračunski uporabniki in prejemniki sredstev morajo pri poslovanju upoštevati zakonodajo s področja javnih naročil.
6. člen 
Neposredni uporabnik lahko v tekočem letu razpiše javno naročilo za celotno vrednost projekta, ki je vključen v načrt razvojnih programov, če so zanj načrtovane pravice porabe na proračunskih postavkah v sprejetem proračunu.
Skupaj prevzete obveznosti, ki bodo zahtevale plačilo v naslednjih letih iz naslova investicijskih odhodkov in investicijskih transferov, ne smejo presegati 70 % sredstev, zagotovljenih v sprejetem letnem proračunu za posamezno nalogo.
Skupaj prevzete obveznosti, ki bodo zahtevale plačilo v naslednjih letih iz naslova tekočih odhodkov (izdatkov za blago in storitve) in tekočih transferov, ne smejo presegati 70 % sredstev, zagotovljenih v sprejetem letnem proračunu za posamezno nalogo.
Omejitve se ne nanašajo na prevzemanje obveznosti:
– ki se v celoti ali v pretežnem deležu financirajo iz namenskih prihodkov in prihodkov donacij,
– za dobavo elektrike, telefona, vode, komunalnih storitev in drugih storitev, potrebnih za operativno delovanje neposrednih uporabnikov,
– z najemnimi pogodbami, razen če na podlagi teh pogodb lastninska pravica preide oziroma lahko preide iz najemodajalca na najemnika.
Za posamezni investicijski projekt, za katerega je potrjen investicijski program in se financira preko več let, je možno razpisati javno naročilo in prevzeti obveznosti do višine sredstev določenih v načrtu razvojnih programov.
Obveznosti po prejšnjih odstavkih, ki bodo zahtevale plačilo v prihodnjih letih, se prioritetno vključujejo v proračun leta, na katerega se nanašajo.
7. člen 
Če se med izvajanjem proračuna sprejme zakon, odlok ali drugi akt občinskega sveta, na osnovi katerega nastanejo nove obveznosti za občinski proračun, je župan dolžen določiti proračunsko postavko za ta namen v tekočem proračunskem letu v okviru večjih pričakovanih namenskih prihodkov ali s prerazporeditvijo sredstev v okviru pričakovanih prihodkov.
8. člen 
Sredstva proračuna se zagotavlja za plačevanje že opravljenih nabav blaga, storitev in gradenj.
Obveznosti v breme proračuna se plačujejo na način in v rokih, ki se za posamezne namene porabe določijo v Zakonu o izvrševanju državnega proračuna.
Vsak izdatek proračuna mora imeti za podlago verodostojno knjigovodsko listino, s katero se izkazuje obveznost za izplačilo.
Med izvrševanjem Občine Ankaran se lahko odpre nov konto oziroma poveča obseg sredstev na kontu za izdatke na postavki, kjer pri planiranju proračuna ni bilo mogoče predvideti prejemnika proračunskih sredstev ali načina izvedbe posamezne naloge.
9. člen 
Če se po sprejetju proračuna vplača namenski prejemek, ki zahteva sorazmerni namenski izdatek, ki v proračunu ni izkazan ali ni bil izkazan v zadostni višini, se v višini dejanskih prejemkov povečata obseg izdatkov pri uporabniku ter proračun.
Namenski prihodki proračuna so poleg prihodkov, določenih v prvem stavku prvega odstavka 43. člena Zakona o javnih financah, tudi naslednji prihodki:
– požarna taksa,
– okoljska dajatev za onesnaževanje okolja zaradi odvajanja odpadnih voda,
– sredstva sofinanciranja projektov,
– sredstva, ki so predmet menjalnih pogodb,
– donacije in druga namenska sofinanciranja,
– komunalni prispevki,
– sredstva turistične takse,
– sredstva koncesijskih dajatev od posebnih iger na srečo,
– sredstva koncesijskih dajatev od dejavnosti gospodarjenje z loviščem,
– sredstva koncesijskih dajatev od izkoriščanja gozdov,
– najemnine za poslovne prostore.
10. člen 
Med odhodki proračuna se predvidijo sredstva za splošno proračunsko rezervacijo. Sredstva splošne proračunske rezervacije se uporabijo za nepredvidene namene, za katere v proračunu niso zagotovljena sredstva, ali za namene, za katere se med letom izkaže, da niso zagotovljena v zadostnem obsegu, ker jih pri pripravi proračuna ni bilo mogoče načrtovati.
O uporabi sredstev splošne proračunske rezervacije odloča župan.
Porabljena sredstva splošne proračunske rezervacije se razporedijo pri uporabnikih po namenih, na katere se nanašajo.
11. člen 
Župan je pooblaščen, da:
– odloča o porabi sredstev proračunske rezerve do višine 21.000,00 eurov v posamičnem primeru, za namene, določene v 2. točki 49. člena Zakona o javnih financah;
– v primeru neenakomernega pritekanja prihodkov, odloča o kratkoročni zadolžitvi proračuna do največ 5 % sprejetega proračuna;
– odloča o zadržanju izvrševanja tekoče razporeditve sredstev proračuna skladno z zakonom;
– lahko odpiše plačilo dolga do višine 1.000,00 eurov v posamičnem primeru, če bi stroški postopka izterjave bili v nesorazmerju z višino dolga;
– lahko odpiše plačilo dolga ne glede na vrednost v primeru, da je dolg že zastaran;
– odloča o prerazporeditvah neporabljenih pravic porabe med posameznimi postavkami proračuna, če s tem ni ogroženo izvajanje nalog, za katere so bila sredstva zagotovljena;
– v postopkih priprave dokumentacije za potrebe izvedbe projektov načrtovanih v veljavnem proračunu oziroma načrtu razvojnih programov, potrjuje investicijsko dokumentacijo oziroma vse potrebne akte;
– lahko spremeni vrednost projektov v načrtu razvojnih programov.
O odločitvi iz druge alineje prejšnjega odstavka tega člena, mora župan obvestiti občinski svet takoj po sprejemu take odločitve. Kolikor proračuna med izvajanjem ukrepov začasnega zadržanja izvrševanja proračuna ne bo mogoče uravnovesiti, mora župan predlagati rebalans proračuna.
12. člen 
Za zakonito in namensko uporabo sredstev, ki so proračunskemu uporabniku oziroma prejemniku proračunskih sredstev razporejena iz proračuna, je odgovoren predstojnik organa zavoda, javnega sklada, društva oziroma poslovodni organ prejemnika sredstev.
13. člen 
Odredbodajalec sredstev proračuna je župan in druga oseba, ki jo pooblasti župan.
14. člen 
(proračunski skladi) 
Proračunski sklad proračuna Občine Ankaran je proračunska rezerva, oblikovana po ZJF.
Proračunska rezerva se v letu 2016 oblikuje v višini 20.000,00 eurov.
4. PREHODNE IN KONČNE DOLOČBE 
15. člen 
(začasno financiranje v letu 2017) 
V obdobju začasnega financiranja Občine Ankaran v letu 2017, če bo začasno financiranje potrebno, se uporablja ta odlok in sklep o določitvi začasnega financiranja.
16. člen 
(uveljavitev odloka) 
Ta odlok začne veljati naslednji dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije.
Št. 079
Ankaran, dne 22. marca 2016
Župan 
Občine Ankaran 
Gregor Strmčnik l.r.
Visto l’articolo 29 della Legge sull’autonomia locale (Gazzetta ufficiale della RS, n. 94/07 – testo riveduto ufficiale, 76/08, 79/09, 51/10 e 40/12 – ZUJF e 14/15 ZUUJFO), l’articolo 29 della Legge sulle finanze pubbliche (Gazzetta ufficiale della RS, n. 11/11 – testo riveduto ufficiale, 14/13 – corr., 101/13, 55/15 – ZFisP e 96/15 – ZIPRS1617) e il secondo comma dell’articolo 17 dello Statuto del Comune di Ancarano (Gazzetta ufficiale RS, n. 17/15), il Consiglio comunale del Comune di Ancarano, nella seduta ordinaria del 22 marzo 2016 ha approvato il
D E C R E T O 
sul bilancio di previsione del Comune di Ancarano per l’anno 2016
1. DISPOSIZIONE GENERALE
Articolo1 
(contenuto del decreto) 
Il presente decreto definisce per il Comune di Ancarano per l’anno 2016 il bilancio di previsione, le procedure di attuazione del bilancio di previsione, nonché l’entità d’indebitamento e delle fideiussioni del comune e del settore pubblico a livello comunale (di seguito nel testo: bilancio di previsione).
2. AMMONTARE DELLA PARTE GENERALE DEL BILANCIO DI PREVISIONE E STRUTTURA DELLA PARTE SPECIFICA DEL BILANCIO DI PREVISIONE 
Articolo 2 
(struttura del bilancio di previsione e ammontare della sua parte generale) 
La parte generale del bilancio di previsione prospetta il totale delle entrate e delle uscite in base alla ripartizione economica fino al livello dei conti.
La parte generale del bilancio a livello di sottogruppi di conti si determina nei seguenti importi:
I. PARTE GENERALE
I. TOTALE ENTRATE (70+71+72+73+74+78)
7.518.818,18
ENTRATE CORRENTI (70+71)
7.518.618,18
70
ENTRATE TRIBUTARIE (700+703+704+706)
6.223.419,34
700
IMPOSTE SUI REDDITI E SUGLI UTILI
1.407.572,00
703
IMPOSTE PATRIMONIALI
4.647.547,34
704
IMPOSTE LOCALI SU BENI E SERVIZI
167.300,00
706
ALTRE IMPOSTE
1.000,00
71
ENTRATE EXTRATRIBUTARIE (710+711+712+713+714)
1.295.198,84
710
PARTECIPAZIONE ALL’UTILE E RENDITE PATRIMONIALI
1.265.284,15
711
TASSE E ALTRI TRIBUTI
1.500,00
712
MULTE E ALTRE SANZIONI TRIBUTARIE
800,00
713
ENTRATE DA VENDITA DI BENI E SERVIZI
0,00
714
ALTRE ENTRATE EXTRATRIBUTARIE
27.614,69
72
ENTRATE DA CAPITALI (720+721+722)
0,00
720
ENTRATE DA VENDITA DI IMMOBILIZZAZIONI
0,00
721
ENTRATE RICAVATE DALLA VENDITA DI SCORTE
0,00
722
ENTRATE RICAVATE DALLA VENDITA DI TERRENI E IMMOBILIZZAZIONI IMMATERIALI
0,00
73
DONAZIONI RICEVUTE (730+731)
200,00
730
DONAZIONI RICEVUTE DA FONTI NAZIONALI
200,00
731
DONAZIONI RICEVUTE DALL’ESTERO
0,00
74
ENTRATE DA TRASFERIMENTI ERARIALI (740+741)
0,00
740
TRASFERIMENTI ERARIALI DA ALTRI ENTI DELLA SPESA PUBBLICA
0,00
741
FONDI PERCEPITI DAL BILANCIO DELLO STATO E DAL BILANCIO DELL’UNIONE EUROPEA
0,00
78
FONDI COMUNITARI PERCEPITI (786+787)
0,00
786
ALTRI FONDI PERCEPITI DAL BILANCIO DELL’UNIONE EUROPEA
0,00
787
FONDI PERCEPITI DA ALTRE ISTITUZIONI EUROPEE
0,00
II. TOTALE SPESE (40+41+42+43)
7.944.677,65
40
SPESE CORRENTI (400+401+402+403+409)
2.297.614,88
400
SALARI ED ALTRE EROGAZIONI AL PERSONALE
177.630,00
401
CONTRIBUTI PREVIDENZIALI DEI DATORI DI LAVORO
27.099,04
402
SPESE PER BENI E SERVIZI
1.943.347,00
403
PAGAMENTO INTERESSI IN AMBITO NAZIONALE
0,00
409
RISERVE
149.538,84
41
TRASFERIMENTI CORRENTI (410+411+412+413)
2.314.228,11
410
SOVVENZIONI
96.000,00
411
STANZIAMENTI A FAVORE DI SINGOLI E NUCLEI FAMILIARI
695.506,54
412
STANZIAMENTI A FAVORE DI ORGANIZZAZIONI ED ENTI NO PROFIT
346.371,23
413
ALTRI TRASFERIMENTI CORRENTI IN AMBITO NAZIONALE
1.176.350,34
414
TRASFERIMENTI CORRENTI ALL’ESTERO
0,00
42
SPESE A TITOLO DI INVESTIMENTI (420)
2.821.014,66
420
ACQUISTO E COSTRUZIONE DI IMMOBILIZZAZIONI
2.821.014,66
43
TRASFERIMENTI A TITOLO DI INVESTIMENTI (431+432)
511.820,00
431
TRASFERIMENTI PER INVESTIMENTI A FAVORE DI PERSONE GIURIDICHE E FISICHE CHE NON SONO FRUITORI DEL BILANCIO
65.695,00
432
TRASFERIMENTI PER INVESTIMENTI A FAVORE DEI FRUITORI DEL BILANCIO
446.125,00
III. AVANZO DI BILANCIO (DISAVANZO) (I.-II.)
–425.859,47
75
IV. RESTITUZIONE CREDITI CONCESI E ALIENAZIONE DI QUOTE DI CAPITALI (750+751+752)
0,00
750
RESTITUZIONE CREDITI CONCESSI
0,00
751
ALIENAZIONE DI QUOTE DI CAPITALI
0,00
752
RICAVO IN SEGUITO ALLA PRIVATIZZAZIONE
0,00
44
V. CONCESSIONE DI PRESTITI E AUMENTO DELLE QUOTE DI CAPITALI (440+441)
0,00
440
CONCESSIONE DI PRESTITI
0,00
441
AUMENTO DELLE QUOTE DI CAPITALI E DEGLI INVESTIMENTI FINANZIARI
0,00
VI. DIFFERENZA TRA I CREDITI RESTITUITI E QUELLI CONCESSI E MUTAMENTO DELLE QUOTE DI CAPITALI (IV.-V.)
0,00
50
VII. INDEBITAMENTO (500)
0,00
500
INDEBITAMENTO IN AMBITO NAZIONALE
0,00
55
VIII. RESTITUZIONE DEL DEBITO (550)
0,00
550
RESTITUZIONE DEL DEBITO IN AMBITO NAZIONALE
0,00
IX. INCREMENTO (RIDUZIONE) DEI FONDI SUI CONTI (III.+VI.+X.)=(I.+IV.+VII.)-(II.+V.+VIII.)
–425.859,47
X. INDEBITAMENTO NETTO (VII.-VIII.)
0,00
XI. FINANZIAMENTO NETTO (VI.+X.-IX.)
425.859,47
STATO DEI FONDI SUI CONTI ALLA FINE DEL PRECEDENTE ANNO
425.859,47
– DI CUI AVANZO DI CONGUAGLIO FINANZIARIO DELL’ANNO PRECEDENTE
0,00
L’articolazione dettagliata della disposizione dei mezzi di bilancio è indicata nella sezione specifica del bilancio, che è parte integrante dello stesso.
Il sotto-programma è suddiviso in partite e queste in conti, definiti dal piano dei conti prescritto.
La sezione particolare del bilancio sino al livello delle partite di bilancio – dei conti ed il piano dei programmi di sviluppo si pubblicano sulle pagine internet del Comune di Ancarano.
Il piano dei programmi di sviluppo è costituito dai progetti.
3. PROCEDIMENTI DI ATTUAZIONE DEL BILANCIO 
Articolo 3 
(attuazione del bilancio) 
Il bilancio di previsione si attua a livello delle voci di bilancio – conti.
I mezzi del bilancio si stanziano in conformità alle leggi e alle disposizioni che regolano i singoli settori d’operatività dei servizi pubblici ed in conformità al presente bilancio.
I mezzi del bilancio vengono, di regola, erogati ai fruitori diretti e a quelli indiretti durante il corso dell’anno in maniera uniforme, unicamente per le finalità determinate nella sezione particolare del bilancio di previsione, considerando inoltre gli obblighi scaduti e la situazione di liquidità del bilancio comunale, escludendosi il caso in cui un provvedimento di legge o un atto particolare del Consiglio comunale o del Sindaco non prevedano diversamente.
Gli altri fruitori del bilancio comunale possono acquisire mezzi solamente per le finalità disposte dai bandi, dagli inviti o dagli altri programmi confermati dal Sindaco.
I mezzi del bilancio vengono erogati in base ad ordinanze, contratti o deliberazioni.
Articolo 4 
La base per la ridistribuzione dei diritti d’utilizzo è il bilancio di previsione approvato.
In merito alla ridistribuzione dei diritti d’utilizzo, previsti nella parte specifica del bilancio di previsione, decide il Sindaco, su proposta del diretto fruitore.
Il Sindaco con la relazione sull’attuazione del bilancio nel mese di settembre 2016 e alla fine dell’anno con il conto conclusivo relaziona al Consiglio comunale in merito al bilancio di previsione valido per l’anno 2016 e la sua realizzazione.
Articolo 5 
I fruitori indiretti del bilancio hanno l’obbligo di presentare alle autorità competenti dell’amministrazione comunale il programma di lavoro e il piano finanziario per l’anno 2016, nonché la relazione sulla realizzazione dei programmi e l’utilizzo dei mezzi secondo le finalità, realizzati per l’anno trascorso, in ottemperanza alle norme ovvero alla metodologia dei flussi finanziari.
I fruitori del bilancio e gli altri beneficiari dei mezzi hanno l’obbligo di utilizzare i mezzi solamente per le finalità sancite nella sezione particolare del bilancio di previsione che è parte integrante dello stesso. Sono inoltre obbligati ad armonizzare i propri piani finanziari con il bilancio di previsione approvato entro 30 giorni dalla sua entrata in vigore.
I fruitori dei mezzi di bilancio e gli altri beneficiari dei mezzi hanno il divieto di assumere obblighi per conto del bilancio comunale in misura maggiore dei mezzi stanziati dal documento di previsione per le singole finalità.
I fruitori del bilancio e i beneficiari dei mezzi nella loro attività sono tenuti a rispettare le disposizioni della legge sugli appalti pubblici.
Articolo 6 
Il fruitore diretto nell’anno in corso può indire un appalto pubblico per l’intero importo del progetto che è incluso nel piano dei programmi di sviluppo se per esso sono stati pianificati i diritti di utilizzo sulle voci del bilancio per il bilancio di previsione approvato.
Gli obblighi assunti complessivi che andranno in pagamento negli anni successivi a titolo di spese d’investimento e di trasferimento d’investimento, non devono superare il 70 % dei mezzi garantiti per singolo compito nel bilancio di previsione corrente.
Gli obblighi assunti complessivi che andranno in pagamento negli anni successivi a titolo di spese correnti (spese per beni e servizi) e trasferimenti correnti, non devono superare il 70 % dei mezzi garantiti per singolo compito nel bilancio di previsione corrente.
Le limitazioni non sono rilevate all’assunzione di obblighi:
– che si finanziano completamente o prevalentemente da entrate finalizzate e da donazioni,
– relativi all’erogazione dell’energia elettrica, del telefono, dell’acqua potabile, dei servizi comunali e di altro genere, necessari per il funzionamento operativo dei fruitori diretti,
– tramite i contratti di locazione esclusi i casi in cui, in osservanza di tali contratti, il diritto di proprietà sia trasferito ovvero possa esser trasferito dal locatore al conduttore.
Per ogni singolo progetto d’investimento, per il quale è stato approvato il programma d’investimento e viene finanziato nell’arco di più anni, è possibile bandire l’appalto pubblico ed assumere obblighi sino all’ammontare dei mezzi stanziati nel piano dei programmi di sviluppo.
Gli obblighi ai sensi dei commi precedenti con scadenze di pagamento negli anni futuri s’includono con priorità nel bilancio di previsione dell’anno in cui sono rilevati.
Articolo 7 
Se durante l’attuazione del bilancio viene approvata una legge, un decreto o un altro atto del Consiglio comunale, in base al quale insorgono nuovi obblighi per il bilancio comunale, il Sindaco è in dovere di determinare la partita delle spese relativa a detto obbligo nel contesto del bilancio corrente, indicandone la copertura nell’ambito di previsti maggiori aumenti delle entrate finalizzate, oppure mediante la ridistribuzione dei mezzi nell’ambito delle entrate previste.
Articolo 8 
I mezzi del bilancio si garantiscono per il pagamento di acquisizioni già effettuate di beni e servizi ed opere edilizie già attuate.
Gli obblighi a carico del bilancio vengono pagati nei termini e secondo le modalità sancite per le singole finalità dalla Legge sull’attuazione del bilancio statale.
Ogni spesa del bilancio deve essere documentata da un documento contabile attendibile e valido con cui si dimostra l’obbligo di pagamento.
Nel corso dell’attuazione del bilancio di previsione del Comune di Ancarano è ammessa l’apertura di un nuovo conto ovvero l’integrazione dello stanziamento ove durante la compilazione del bilancio non era possibile prevedere il destinatario dei fondi di bilancio ossia il modo d’esecuzione del singolo compito.
Articolo 9 
Se dopo l’approvazione del bilancio di previsione viene incamerata un’entrata finalizzata che richiede una spesa finalizzata proporzionale non evidenziata nel bilancio di previsione o non evidenziata nell’ammontare sufficiente, si aumentano per l’importo effettivo sia l’ammontare delle spese del fruitore sia l’ammontare complessivo del bilancio.
Sono entrate finalizzate del bilancio di previsione, oltre alle entrate sancite nel primo periodo dell’articolo 43 della Legge sulle finanze pubbliche, anche le seguenti entrate:
– la tassa per la prevenzione degli incendi,
– la tassa per l’inquinamento dell’ambiente a causa del trattamento delle acque reflue,
– i mezzi per il cofinanziamento dei progetti,
– i mezzi oggetto di contratti di permuta,
– le donazioni ed altri cofinanziamenti finalizzati,
– gli oneri di urbanizzazione,
– i mezzi provenienti dalla tassa di soggiorno,
– i mezzi provenienti dalle imposte di concessione per i giochi d’azzardo particolari,
– i mezzi provenienti dalle imposte di concessione in materia di gestione aziendale delle riserve di caccia,
– i mezzi provenienti dalle imposte di concessione sullo sfruttamento delle foreste,
– i canoni di locazione per i locali commerciali.
Articolo 10 
Tra le spese del bilancio si prevedono pure i mezzi della riserva generale del bilancio. I mezzi per la riserva generale del bilancio si utilizzano per finalità impreviste, per le quali non sono stati stanziati mezzi nel bilancio, o per finalità, per le quali si accerta durante l’anno di esercizio che i mezzi stanziati a bilancio non sono sufficienti in quanto durante la stesura del bilancio di previsione non si potevano pianificare.
Il Sindaco ha la facoltà di decidere in merito all’utilizzo dei mezzi stanziati nella riserva generale del bilancio di previsione.
I mezzi della riserva generale utilizzati si collocano presso i fruitori in base alle finalità alle quali sono rilevati.
Articolo 11 
Il Sindaco dispone dell’autorizzazione per decidere in merito:
– all’utilizzo dei mezzi della riserva generale sino all’ammontare di 21.000,00 euro per ogni singolo caso, per le finalità disposte dal 2° punto dell’articolo 49 della Legge sulla finanza pubblica;
– all’assunzione di crediti a breve termine in favore del bilancio, sino ad un massimo del 5% del bilancio di previsione approvato, in caso di afflusso non uniforme delle entrate;
– al blocco dell’attuazione della disposizione corrente dei mezzi di bilancio, conformemente alla legge;
– all’esenzione dal pagamento di crediti sino all’ammontare di 1.000,00 euro per singolo caso, se i costi del procedimento di esazione coatta fossero sproporzionati rispetto all’ammontare del credito;
– all’esenzione dal pagamento di crediti a prescindere dal loro valore nel caso in cui siano caduti in prescrizione;
– alla ridistribuzione dei diritti non fruiti di utilizzo dei mezzi tra le singole partite del bilancio, se con ciò non viene ostacolata l’attuazione dei compiti, per i quali detti mezzi erano previsti,
– ai procedimenti di predisposizione documentale di partecipazione ai bandi pubblici, finalizzati all’ottenimento dei cofinanziamenti, con approvazione del fascicolo dedicata all’investimento e di tutti gli atti necessari;
– alla modifica del valore dei progetti elencati nel piano di programmi di sviluppo.
In merito alla decisione di cui al secondo rigo del precedente capoverso del presente articolo, il Sindaco deve informare il Consiglio comunale subito dopo aver approvato tale decisione. Se non sarà possibile bilanciare il bilancio di previsione durante l’attuazione delle misure per il blocco temporaneo dell’attuazione del bilancio, il Sindaco deve proporre un bilancio rettificativo.
Articolo 12 
Per la legalità e la finalità dell’utilizzo dei mezzi stanziati dal bilancio in favore del fruitore del bilancio ovvero del beneficiario dei mezzi di bilancio è responsabile il dirigente dell’organo, ente, fondo pubblico, associazione oppure l’organo amministrativo del beneficiario dei mezzi.
Articolo 13 
La persona autorizzata a disporre dei mezzi del bilancio è il Sindaco, ovvero altro soggetto da lui autorizzato.
Articolo 14 
(fondi di bilancio) 
Il fondo di bilancio del bilancio del Comune di Ancarano è un fondo di riserva, formato secondo la Legge sulla finanza pubblica – ZJF.
Sul fondo di riserva per il bilancio di previsione dell’anno 2016 si stanziano 20.000,00 euro.
4. DISPOSIZIONI TRANSITORIE E FINALI 
Articolo 15 
(finanziamento temporaneo nell'anno 2017) 
Per il periodo del finanziamento temporaneo del Comune di Ancarano nell'anno 2017, nel caso in cui tale provvedimento dovesse dimostrarsi necessario, per lo stesso si applicano il presente decreto e l'atto di delibera sulla determinazione del finanziamento temporaneo.
Articolo 16 
(efficacia del decreto) 
Il presente decreto entra in vigore il giorno successivo alla sua pubblicazione nella Gazzetta ufficiale della Repubblica di Slovenia.
N. 079
Ancarano, 22 marzo 2016
Il Sindaco 
Comune di Ancarano 
Gregor Strmčnik m.p.

AAA Zlata odličnost