Uradni list

Številka 23
Uradni list RS, št. 23/2016 z dne 29. 3. 2016
Uradni list

Uradni list RS, št. 23/2016 z dne 29. 3. 2016

Kazalo

908. Odlok o proračunu Občine Turnišče za leto 2016, stran 3230.

  
Na podlagi 29. člena Zakona o lokalni samoupravi (Uradni list RS, št. 72/93, 57/94, 14/95, 63/95, 26/97, 70/97, 10/98, 74/98), 29. člena Zakona o javnih financah (Uradni list RS, št. 79/99, 124/00, 79/01, 30/02, 56/02 – ZJU 127/06 – ZJZP in 14/07 – ZSPDPO), Zakona o financiranju občin (Uradni list RS št. 123/06) in 16. člena Statuta Občine Turnišče (Uradni list RS, št. 93/07, 77/10) je Občinski svet Občine Turnišče na 12. redni seji dne 17. 3. 2016 sprejel
O D L O K 
o proračunu Občine Turnišče za leto 2016 
1. SPLOŠNA DOLOČBA 
1. člen 
S tem odlokom se za Občino Turnišče za leto 2016 določajo proračun, postopki izvrševanja proračuna ter obseg zadolževanja in poroštev občine in javnega sektorja na ravni občine (v nadaljnjem besedilu: proračun).
2. VIŠINA SPLOŠNEGA DELA PRORAČUNA IN STRUKTURA POSEBNEGA DELA PRORAČUNA 
2. člen 
V splošnem delu proračuna so prikazani prejemki in izdatki po ekonomski klasifikaciji na ravni kontov.
Splošni del proračuna se na ravni podskupin kontov določa v naslednjih zneskih:
A.
BILANCA PRIHODKOV IN ODHODKOV
v EUR
Skupina/Podskupina kontov
Proračun 
leta 2016
I.
SKUPAJ PRIHODKI (70+71+72+73+74+78) 
2.374.340,00
TEKOČI PRIHODKI (70+71) 
1.850.140,00
70
DAVČNI PRIHODKI 
1.676.100,00
700 Davki na dohodek in dobiček 
1.560.000,00
703 Davki na premoženje 
105.100,00
704 Domači davki na blago in storitve 
11.000,00
706 Drugi davki
71
NEDAVČNI PRIHODKI 
174.040,00
710 Udeležba na dobičku in dohodki 
od premoženja 
80.060,00
711 Takse in pristojbine 
3.000,00
712 Globe in druge denarne kazni 
3.000,00
713 Prihodki od prodaje blaga in storitev
714 Drugi nedavčni prihodki 
87.980,00
72
KAPITALSKI PRIHODKI 
225.000,00
720 Prihodki od prodaje osnovnih sredstev 
100.000,00
721 Prihodki od prodaje zalog
722 Prihodki od prodaje zemljišč 
in neopr. dolgor. sredstev 
125.000,00
73
PREJETE DONACIJE
730 Prejete donacije iz domačih virov
731 Prejete donacije iz tujine
74
TRANSFERNI PRIHODKI 
299.200,00
740 Transferni prihodki iz drugih javnofinančnih institucij 
299.200,00
741 Prejeta sredstva iz drž. proračuna –EU
II.
SKUPAJ ODHODKI (40+41+42+43) 
2.303.455,00
40
TEKOČI ODHODKI 
735.190,00
400 Plače in drugi izdatki zaposlenim 
166.500,00
401 Prispevki delodajalcev za socialno varnost 
24.300,00
402 Izdatki za blago in storitve 
480.390,00
403 Plačila domačih obresti
409 Rezerve 
64.000,00
41
TEKOČI TRANSFERI 
876.665,00
410 Subvencije 
24.830,00
411 Transferi posameznikom 
in gospodinjstvom 
163.620,00
412 Transferi neprofitnim organizacijam in ustanovam 
58.800,00
413 Drugi tekoči domači transferi 
629.415,00
414 Tekoči transferi v tujino
42
INVESTICIJSKI ODHODKI 
676.600,00
420 Nakup in gradnja osnovnih sredstev 
676.600,00
43
INVESTICIJSKI TRANSFERI 
15.000,00
430 Investicijski transferi JP 
10.000,00
432 Investicijski transferi pror. up. 
5.000,00
III.
PRORAČUNSKI PRESEŽEK (I.-II.) 
(PRORAČUNSKI PRIMANJKLJAJ)
70.885,00
B.
RAČUN FINANČNIH TERJATEV 
IN NALOŽB
IV.
PREJETA VRAČILA DANIH POSOJIL IN PRODAJA KAPITALSKIH DELEŽEV (750+751+752)
75
PREJETA VRAČILA DANIH POSOJIL
750 Prejeta vračila danih posojil
751 Prodaja kapitalskih deležev
752 Kupnine iz naslova privatizacije
V.
DANA POSOJILA IN POVEČANJE KAPITALSKIH DELEŽEV (440+441+442+443)
44
DANA POSOJILA IN POVEČANJE KAPITALSKIH DELEŽEV
440 Dana posojila
441 Povečanje kapitalskih deležev 
in naložb
442 Poraba sredstev kupnin iz naslova privatizacije
443 Povečanje namenskega premoženja v javnih skladih in drugih osebah javnega prava, ki imajo premoženje v svoji lasti
VI.
PREJETA MINUS DANA POSOJILA 
IN SPREMEMBE KAPITALSKIH DELEŽEV (IV.-V.)
C.
RAČUN FINANCIRANJA
VII.
ZADOLŽEVANJE (500)
50
ZADOLŽEVANJE
500 Domače zadolževanje
VIII.
ODPLAČILA DOLGA (550)
55
ODPLAČILA DOLGA
550 Odplačila domačega dolga
IX.
POVEČANJE (ZMANJŠANJE) SREDSTEV NA RAČUNIH 
(I.+IV.+VII.-II.-V.-VIII.)
70.885,00
X.
NETO ZADOLŽEVANJE (VII.-VIII.)
XI.
NETO FINANCIRANJE 
(VI.+VII.-VIII.-IX.)
STANJE SREDSTEV NA RAČUNIH DNE 31. 12. PRETEKLEGA LETA
9009 Splošni sklad za drugo
63.896,31
Posebni del proračuna sestavljajo finančni načrti neposrednih uporabnikov, ki so razdeljeni na naslednje programske dele: področja proračunske porabe, glavne programe in podprograme, predpisane s programsko klasifikacijo izdatkov občinskih proračunov. Podprogram je razdeljen na proračunske postavke, te pa na podskupine kontov in konte, določene s predpisanim kontnim načrtom.
Posebni del proračuna do ravni proračunskih postavk – kontov in načrt razvojnih programov sta prilogi k temu odloku in se objavita na spletni strani Občine www:turnisce.si.
3. POSTOPKI IZVRŠEVANJA PRORAČUNA 
3. člen 
Namenski prihodki proračuna so poleg prihodkov, določenih v prvem stavku prvega odstavka 43. člena ZJF, tudi naslednji prihodki:
1.  prihodki požarne takse po 59. členu Zakona o varstvu pred požarom (Uradni list RS, št. 71/93 in 87/01), ki se uporabijo za namen nabave zaščitne opreme pripadnikov PGD.
2. okoljska dajatev (taksa za obremenjevanje vode), ki se uporabi kot namenska sredstva za ureditev infrastrukturnih objektov odvodnjavanja in čiščenja komunalnih odpadnih voda
3. okoljska dajatev za onesnaževanje okolja zaradi odlaganja odpadkov, ki se uporablja za urejanje infrastrukturnih objektov za izvajanje javne službe odlaganja in predelave komunalnih odpadkov
4. omrežnina, ki se uporablja kot namenska sredstva za vlaganje v infrastrukturne objekte za oskrbo s pitno vodo ter odvajanja in čiščenja odpadnih voda
5. pristojbina za vzdrževanje gozdnih cest, ki se kot namenska sredstva uporabljajo za vzdrževanje gozdnih cest v Občini Turnišče
6. komunalni prispevki, ki se uporabljajo kot namenska sredstva za vlaganja za pripravo infrastrukture na parcelah za gradnjo
7. kupnine, najemnine, ki se uporabljajo kot namenska sredstva za vlaganje v gradnjo novih stanovanj
8. prihodki od prodaje zemljišč, ki se uporabljajo kot namenska sredstva za vlaganje v pridobitev stvarnega premoženja občine
9. davek na nepremičnine, ki se uporablja kot namenska sredstva za pripravo infrastrukture na zemljiščih za gradnjo.
Pravice porabe na posameznih zgoraj navedenih proračunskih postavkah, ki niso porabljene v tekočem letu, se prenesejo v naslednje leto za isti namen.
4. člen 
O prerazporeditvah pravic porabe v posebnem delu proračuna med glavnimi programi v okviru področja proračunske porabe odloča na predlog neposrednega uporabnika predstojnik neposrednega uporabnika župan.
Osnova za prerazporejanje pravic porabe je zadnji sprejeti proračun, spremembe proračuna ali rebalans proračuna.
Župan s poročilom o izvrševanju proračuna ob polletju in konec leta z zaključnim računom poroča občinskemu svetu o veljavnem proračunu za leto 2016 in njegovi realizaciji.
5. člen 
Župan je pooblaščen, da s sklepom sprejme in potrjuje investicijsko dokumentacijo (Dokument identifikacije investicijskega projekta – DIIP) za namene in v obsegu, določenim v Načrtu razvojnih programov, pri čemer lahko vrednost projektov odstopa za največ 50 %.
6. člen 
Neposredni uporabnik lahko v tekočem letu za projekte iz načrta razvojnih programov prične s postopkom prevzemanja obveznosti za celotno vrednost projekta, ki je vključen v načrt razvojnih programov.
Prevzete obveznosti iz tega člena se načrtujejo v finančnem načrtu neposrednega uporabnika in načrtu razvojnih programov.
7. člen 
Proračunski skladi so:
1. račun proračunske rezerve, oblikovane po ZJF.
Proračunska rezerva se v letu 2016 oblikuje v višini 20.000 evrov, v višini 14.000 evrov pa je proračunski sklad CEROP (sklep skupščine).
Na predlog za finance pristojnega organa občinske uprave odloča o uporabi sredstev proračunske rezerve za namene iz drugega odstavka 49. člena ZJF do višine sprejete postavke v proračunu župan in o tem s pisnimi poročili obvešča občinski svet.
4. POSEBNOSTI UPRAVLJANJA IN PRODAJE STVARNEGA IN FINANČNEGA PREMOŽENJA OBČINE 
8. člen 
Če so izpolnjeni pogoji iz tretjega odstavka 77. člena ZJF, lahko župan v letu 2016 dolžniku do višine 500,00 evrov odpiše oziroma delno odpiše plačilo dolga.
5. OBSEG ZADOLŽEVANJA IN POROŠTEV OBČINE IN JAVNEGA SEKTORJA 
9. člen 
Obseg poroštev občine za izpolnitev obveznosti javnih zavodov in javnih podjetij, katerih ustanoviteljica je Občina Turnišče, v letu 2016 ne sme preseči skupne višine glavnic 10.000,00 evrov.
6. PREHODNE IN KONČNE DOLOČBE 
10. člen 
V obdobju začasnega financiranja Občine Turnišče v letu 2017, če bo začasno financiranje potrebno, se uporablja ta odlok in sklep o določitvi začasnega financiranja.
11. člen 
Ta odlok začne veljati naslednji dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije.
Št. 3/2016-12R
Turnišče, dne 17. marca 2016
Županja 
Občine Turnišče 
mag. Vesna Jerala Zver l.r.

AAA Zlata odličnost