Uradni list

Številka 23
Uradni list RS, št. 23/2016 z dne 29. 3. 2016
Uradni list

Uradni list RS, št. 23/2016 z dne 29. 3. 2016

Kazalo

906. Sklep o začasnem financiranju Občine Šalovci v obdobju april–junij 2016, stran 3228.

  
Na podlagi 33. člena Zakona o javnih financah (Uradni list RS, št. 11/11 – UPB4, 14/13 – popr. in 101/13) in 97. člena Poslovnika Občinskega sveta Občine Šalovci (Uradni list RS, št. 20/07) je Občinski svet Občine Šalovci na 11. redni seji dne 23. marca 2016 sprejel
S K L E P 
o začasnem financiranju Občine Šalovci v obdobju april–junij 2016 
1. SPLOŠNA DOLOČBA 
1. člen 
(vsebina sklepa) 
S tem sklepom se določa in ureja začasno financiranje Občine Šalovci (v nadaljevanju: občina) v obdobju od 1. aprila do 30. junija 2016 (v nadaljnjem besedilu: obdobje začasnega financiranja).
2. člen 
(podlaga za začasno financiranje) 
Začasno financiranje temelji na proračunu občine za leto 2015. Obseg prihodkov in drugih prejemkov ter odhodkov in drugih izdatkov občine je določen v skladu z Zakonom o javnih financah (Uradni list RS, št. 11/11 – UPB4, 14/13 – popr. in 101/13; v nadaljevanju: ZJF) in Odlokom o proračunu Občine Šalovci za leto 2015 (Uradni list RS, št. 28/15; v nadaljevanju: odlok o proračunu) in Odlokom o spremembah in dopolnitvah Odloka o proračunu Občine Šalovci za leto 2015 (Uradni list RS, št. 101/15).
2. VIŠINA IN STRUKTURA ZAČASNEGA FINANCIRANJA 
3. člen
(sestava proračuna in višina splošnega dela proračuna) 
V obdobju začasnega financiranja se prihodki in drugi prejemki ter odhodki in izdatki splošnega dela proračuna določijo v naslednjih zneskih:
A.
BILANCA PRIHODKOV IN ODHODKOV
v EUR
Skupina/Podskupina kontov/Konto/Podkonto
Proračun april–junij 2015
I.
SKUPAJ PRIHODKI (70+71+72+73+74)
351.647
TEKOČI PRIHODKI (70+71)
279.938
70
DAVČNI PRIHODKI
267.003
700 Davki na dohodek in dobiček
237.276
703 Davki na premoženje
3.008
704 Domači davki na blago in storitve
26.719
706 Drugi davki
71
NEDAVČNI PRIHODKI
12.935
710 Udeležba na dobičku in dohodki 
od premoženja
5.708
711 Takse in pristojbine
952
712 Denarne kazni
713 Prihodki od prodaje blaga in storitev
714 Drugi nedavčni prihodki
6.276
72
KAPITALSKI PRIHODKI
150
720 Prihodki od prodaje osnovnih sredstev
721 Prihodki od prodaje zalog
722 Prihodki od prodaje zemljišč 
in neopredmetenih dolgoročnih sredstev
150
73
PREJETE DONACIJE
730 Prejete donacije iz domačih virov
731 Prejete donacije iz tujine
74
TRANSFERNI PRIHODKI
71.559
740 Transferni prihodki iz drugih javnofinančnih institucij
71.559
741 Prejeta sredstva iz državnega proračuna iz sred. pror. EU
II.
SKUPAJ ODHODKI (40+41+42+43)
339.410
40
TEKOČI ODHODKI
129.945
400 Plače in drugi izdatki zaposlenim
23.975
401 Prispevki delodajalcev za socialno varnost
3.465
402 Izdatki za blago in storitve
80.580
403 Plačila domačih obresti
14.321
409 Rezerve
7.605
41
TEKOČI TRANSFERI
140.066
410 Subvencije
411 Transferi posameznikom 
in gospodinjstvom
63.940
412 Transferi neprofitnim organizacijam 
in ustanovam
31.381
413 Drugi tekoči domači transferi
44.744
414 Tekoči transferi v tujino
42
INVESTICIJSKI ODHODKI 
64.711
420 Nakup in gradnja osnovnih sredstev
64.711
43
INVESTICIJSKI TRANSFERI
4.688
430 Investicijski transferi
431 Investicijski transferi pravnim in fizičnim osebam
432 Investicijski transferi proračunskim uporabnikom
4.688
III.
PRORAČUNSKI PRESEŽEK (I.-II.) (PRORAČUNSKI PRIMANJKLJAJ)
12.238
B.
RAČUN FINANČNIH TERJATEV 
IN NALOŽB
IV.
PREJETA VRAČILA DANIH POSOJIL 
IN PRODAJA KAPITALSKIH DELEŽEV (750+751+752)
75
PREJETA VRAČILA DANIH POSOJIL
750 Prejeta vračila danih posojil
751 Prodaja kapitalskih deležev
752 Kupnine iz naslova privatizacije
V.
DANA POSOJILA IN POVEČANJE KAPITALSKIH DELEŽEV (440+441+442+443)
44 DANA POSOJILA IN POVEČANJE KAPITALSKIH DELEŽEV
440 Dana posojila
441 Povečanje kapitalskih deležev in naložb
442 Poraba sredstev kupnin iz naslova privatizacije
443 Povečanje namenskega premoženja 
v javnih skladih in drugih osebah javnega prava, ki imajo premoženje v svoji lasti
VI.
PREJETA MINUS DANA POSOJILA 
IN SPREMEMBE KAPITALSKIH DELEŽEV (IV.-V.)
C.
RAČUN FINANCIRANJA
VII.
ZADOLŽEVANJE (500)
50
ZADOLŽEVANJE
500 Domače zadolževanje
VIII.
ODPLAČILA DOLGA (550)
55
ODPLAČILA DOLGA
26.192
550 Odplačila domačega dolga
26.192
IX.
POVEČANJE (ZMANJŠANJE) SREDSTEV NA RAČUNIH 
(III.+VI.+IX.)=(I.+IV.+VIII.)-(II.+V.+IX.)
–13.954
X.
NETO ZADOLŽEVANJE (VII.-VIII.)
–26.192
XI.
NETO FINANCIRANJE (VI.+VII.-VIII.-IX.)
–12.238
STANJE SREDSTEV NA RAČUNIH 
DNE 31. 12. PRETEKLEGA LETA 
9009 Splošni sklad za drugo – ali 0 ali +
V obdobju začasnega financiranja se lahko prejemki in izdatki občine povečajo za namenske prejemke in izdatke, ki so tako opredeljeni s 43. členom ZJF oziroma odlokom o proračunu, če niso načrtovani v začasnem financiranju.
4. člen 
(posebni del proračuna) 
Finančni načrti neposrednih uporabnikov se določijo do ravni proračunskih postavk – kontov in so priloga k temu sklepu ter se objavijo na spletni strani občine.
3. IZVRŠEVANJE ZAČASNEGA FINANCIRANJA 
5. člen
(uporaba predpisov) 
V obdobju začasnega financiranja se za izvrševanje začasnega financiranja uporabljajo ZJF, pravilnik, ki ureja postopke za izvrševanje proračuna Republike Slovenije, zakon, ki ureja izvrševanje proračuna Republike Slovenije in odlok o proračunu.
6. člen 
(prevzemanje in plačevanje obveznosti) 
V obdobju začasnega financiranja lahko neposredni uporabniki prevzemajo in plačujejo obveznosti iz istih proračunskih postavk kot v proračunu preteklega leta.
Neposredni uporabniki lahko v obdobju začasnega financiranja prevzemajo in plačujejo obveznosti v breme svojega finančnega načrta samo v okviru pravic porabe iz svojega finančnega načrta, določenega v posebnem delu proračuna.
Nove proračunske postavke lahko neposredni uporabnik odpre le na podlagi 41., 43. in 44. člena ZJF.
4. OBSEG ZADOLŽEVANJA OBČINE V OBDOBJU ZAČASNEGA FINANCIRANJA 
7. člen
(obseg zadolževanja občine) 
V obdobju začasnega financiranja se lahko občina zadolži za odplačilo glavnic dolga v tekočem proračunskem letu.
5. KONČNA DOLOČBA 
8. člen
(uveljavitev sklepa) 
Ta sklep začne veljati naslednji dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije, uporablja pa se od 1. aprila 2016 dalje.
Št. 410-34/2016-1
Šalovci, dne 23. marca 2016
Župan 
Občine Šalovci 
Iztok Fartek l.r.

AAA Zlata odličnost