Uradni list

Številka 23
Uradni list RS, št. 23/2016 z dne 29. 3. 2016
Uradni list

Uradni list RS, št. 23/2016 z dne 29. 3. 2016

Kazalo

904. Odlok o spremembi Odloka o proračunu Občine Ljubno za leto 2016, stran 3181.

  
Na podlagi 29. člena Zakona o lokalni samoupravi (Uradni list RS, št. 94/07 – UPB, 76/08, 79/09, 51/10), 29. člena Zakona o javnih financah (Uradni list RS, št. 11/11 – UPB, 14/13 – popr. in 101/13) in 8. ter 17. člena Statuta Občine Ljubno (Uradni list RS, št. 80/11 – UPB) je Občinski svet Občine Ljubno na 10. redni seji dne 24. 3. 2016 sprejel
O D L O K 
o spremembi Odloka o proračunu Občine Ljubno za leto 2016 
1. člen 
Spremeni se priloga Odloka o proračunu Občine Ljubno za leto 2016 (Uradni list RS, št. 6/15), ki se določi v naslednjih zneskih:
»
A.
BILANCA PRIHODKOV IN ODHODKOV
zneski v EUR
I
skupaj prihodki
3.137.275,54
II
skupaj odhodki
3.393.402,28
III
proračunski primankljaj (I-II)
–256.126,74
B.
RAČUN FINANČNIH TERJATEV IN NALOŽB
IV
prejeta vračila danih posojil in prodaja kapitalskih deležev 
0
V
dana posojila in povečanje kapitalskih deležev 
0
VI
prejeta minus dana posojila in spremembe kapitalskih deležev 
0
C.
RAČUN FINANCIRANJA
VII
zadolževanje
0
VIII
odplačilo dolga
32.353,26
IX
sprememba stanja na računu 
(I+IV+VII-II-V-VIII)
–288.480,00
X
neto zadolževanje (VII-VIII)
–32.353,26
XI
neto financiranje (VI+VII-VIII-IX)
256.126,74
XII
STANJE SREDSTEV NA RAČUNIH OB KONCU PRETEKLEGA LETA (9009 sklad)
288.480,00
« 
2. člen 
Vsi ostali členi Odloka o proračunu Občine Ljubno za leto 2016 ostanejo nespremenjeni.
3. člen 
Ta odlok začne veljati z dnem objave v Uradnem listu Republike Slovenije, uporablja pa se za proračunsko leto 2016.
Št. 007-02/2016-2
Ljubno, dne 24. marca 2016
Župan 
Občine Ljubno 
Franjo Naraločnik l.r.

AAA Zlata odličnost

Nastavitve piškotkov

Vaše trenutno stanje

Prikaži podrobnosti