Uradni list

Številka 23
Uradni list RS, št. 23/2016 z dne 29. 3. 2016
Uradni list

Uradni list RS, št. 23/2016 z dne 29. 3. 2016

Kazalo

902. Sklep o začetku priprave Občinskega podrobnega prostorskega načrta za stanovanjsko območje vzhodno od Sremiške ceste (območje nekdanjega delavskega naselja na delu EUP KRŠ 031), stran 3178.

  
Na podlagi 57. člena Zakona o prostorskem načrtovanju (Uradni list RS, št. 33/07, 70/08 – ZVO-1B, 108/09, 80/10 – ZUPUDPP, 43/11 – ZKZ-C, 57/12, 57/12 – ZUPUDPP-A, 109/12, 76/14 – odl. US in 14/15 – ZUUJFO), 33. člena Zakona o lokalni samoupravi (Uradni list RS, št. 94/07 – uradno prečiščeno besedilo, 76/08, 79/09, 51/10, 40/12 – ZUJF in 14/15 – ZUUJFO) ter 35. člena Statuta Občine Krško (Uradni list RS, št. 13/16 – uradno prečiščeno besedilo) je župan občine Krško, dne 18. 3. 2016 sprejel
S K L E P 
o začetku priprave Občinskega podrobnega prostorskega načrta za stanovanjsko območje vzhodno od Sremiške ceste (območje nekdanjega delavskega naselja na delu EUP KRŠ 031) 
1. Ocena stanja in razlogi za pripravo občinskega podrobnega prostorskega načrta
V Občinskem prostorskem načrtu občine Krško (Uradni list RS, št. 61/14, v nadaljevanju OPN) se območje stavbnih zemljišč nekdanjega delavskega naselja, vzhodno od Sremiške ceste na Vidmu, nahaja na območju enote urejanja prostora (v nadaljevanju EUP) KRŠ 031, za katero je predvidena izdelava občinskega podrobnega prostorskega načrta (v nadaljevanju OPPN). Območje je južno od občinske gozdne ceste že pozidano z večstanovanjskim objektom, objektoma za nastanitev delavcev (samska domova), objektom, kjer se izvaja dejavnost priprave hrane in pomožnimi objekti.
Investitor želi obstoječa samska domova rekonstruirati in jima spremeniti namembnost v stanovanjska, zato se za celotni južni del EUP KRŠ 031 izdela OPPN, na podlagi pogojev ter usmeritev, podanih v 110. in 198. členu odloka o OPN.
2. Okvirno območje podrobnega načrta, predmet načrtovanja
Območje OPPN zajema zemljišča s parcelnimi številkami: 689-del, 687-del, 772/11-del, 407/45, 407/48, 407/49, 407/51, *562, 413/8, 413/3, 413/7, 412/2, 413/6, 413/14, 413/13, 413/9, 407/52, 407/53-del, 407/54, 413/16, 413/4, 413/11, 413/12 in 413/15, vse k.o. Stara vas.
Nahaja se vzhodno od Sremiške ceste in južno od gozdne ceste Gastromiks – Lopatna. Velikost območja je ca. 1,2 ha. V postopku priprave prostorskega akta je možna sprememba območja, kot posledica upoštevanja smernic za načrtovanje, ki jih bodo podali nosilci urejanja prostora.
Na območju OPPN je načrtovana sprememba namembnosti obstoječih objektov, z možnostjo nadzidave in dozidave, rekonstrukcija ter tudi gradnja novih stanovanjskih stavb. Prav tako je načrtovana ureditev površin za funkcioniranje objektov ter gradnja gospodarske javne infrastrukture oz. priključkov nanjo.
3. Način pridobitve strokovnih rešitev
Strokovne rešitve se izdelajo ob upoštevanju:
– Občinskega prostorskega načrta občine Krško,
– pridobljenih smernic nosilcev urejanja prostora ter ostalih udeležencev v postopku,
– prikaza stanja prostora,
– PZI dokumentacije za objekt Sremiška cesta 13 (izdelal MV biro, št. proj. 15/20/11, november 2015).
Za potrebe izdelave OPPN se izdela:
– certificiran geodetski načrt obstoječega stanja, z vrisom vseh obstoječih infrastrukturnih vodov ter z vrisom zemljiških parcel.
V kolikor se med postopkom ugotovi, da je treba izdelati dodatne strokovne podlage, se jih pripravi naknadno.
4. Roki za pripravo občinskega podrobnega prostorskega načrta
Postopek priprave, izdelave in sprejema OPPN bo potekal po naslednjem okvirnem terminskem planu:
Faza
Rok
Sklep o začetku priprave občinskega podrobnega prostorskega načrta 
marec 2016
Osnutek občinskega podrobnega prostorskega načrta za pridobitev smernic 
30 dni po objavi sklepa, prejema vseh podatkov ter potrditve idejne rešitve s strani investitorja in Občine 
Uskladitev osnutka z investitorjem in Občino ter seznanitev KS mesta Krško
10 dni
Pridobivanje smernic in odločbe o (ne)izvedbi celovite presoje vplivov na okolje
30 dni 
Dopolnjen osnutek občinskega podrobnega prostorskega načrta
30 dni po pridobitvi vseh smernic in odločbe
Obravnava osnutka odloka o OPPN na seji Občinskega sveta - prva obravnava (v skladu z urnikom zasedanja Občinskega sveta)
30 dni
Javno naznanilo o javni razgrnitvi in javni obravnavi dopolnjenega osnutka OPPN, sprejem in objava javnega naznanila
15 dni
Javna razgrnitev in javna obravnava dopolnjenega osnutka OPPN
30 dni 
Priprava stališč do pripomb
15 dni od prejema vseh pripomb 
Potrditev stališč do pripomb in predlogov javnosti
7 dni
Objava stališč do pripomb in predlogov javnosti
7 dni
Izdelava predloga OPPN 
30 dni po potrditvi stališč do pripomb in predlogov javnosti
Pridobivanje mnenj nosilcev urejanja prostora
30 dni
Izdelava usklajenega predloga
15 dni po pridobitvi vseh mnenj 
Obravnava predloga odloka o OPPN na seji Občinskega sveta – druga obravnava (v skladu z urnikom zasedanja Občinskega sveta)
30 dni
Objava odloka v Uradnem listu RS
15 dni po sprejemu na Občinskem svetu
Izdelava končnega dokumenta 
5 dni po objavi odloka v Uradnem listu RS
Navedene faze ter roki predstavljajo oceno in so odvisni od odzivnosti in zahtev nosilcev urejanja prostora oz. od vseh sodelujočih v postopku izdelave OPPN. V kolikor bo potrebna izvedba celovite presoje vplivov na okolje, bo naročnik to zagotovil; postopek bo potekal istočasno z izdelavo OPPN, čemur se bodo prilagodili navedeni roki izdelave OPPN. V primeru spremembe zakonodaje oz. predpisov, ki bi vplivali na postopek ter vsebino izdelave OPPN, se le ta lahko ustrezno prilagodi.
5. Nosilci urejanja prostora
Nosilci urejanja prostora in drugi udeleženci, ki sodelujejo v postopku priprave občinskega podrobnega prostorskega načrta:
– Ministrstvo za okolje in prostor, Direktorat za okolje, Sektor za strateško presojo vplivov na okolje, Dunajska 47, 1000 Ljubljana,
– Ministrstvo za obrambo, Uprava RS za zaščito in reševanje, Vojkova cesta 61, 1000 Ljubljana,
– Ministrstvo za okolje in prostor, Direkcija RS za vode, Sektor območja spodnje Save, Novi trg 9, 8000 Novo mesto,
– Ministrstvo za kulturo, Maistrova ulica 10, 1000 Ljubljana; v vednost Zavod za varstvo kulturne dediščine, Območna enota Ljubljana, Tržaška 4, 1000 Ljubljana,
– Zavod za gozdove Slovenije, Območna enota Brežice, Cesta bratov Milavcev 61, 8250 Brežice,
– Občina Krško, Oddelek za gospodarsko infrastrukturo, Cesta krških žrtev 14, 8270 Krško,
– Elektro Celje, za PE Krško, Vrunčeva 2a, 3000 Celje,
– Telekom Slovenije, PE Novo mesto, Novi trg 7, 8000 Novo mesto,
– Kostak d.d., Leskovška cesta 2a, 8270 Krško.
V postopku OPPN sodeluje tudi Krajevna skupnost mesta Krško, Cesta krških žrtev 23, 8270 Krško, ki poda usmeritve in mnenje k načrtovanim ureditvam.
V primeru, da se v postopku priprave občinskega podrobnega prostorskega načrta ugotovi, da je treba pridobiti tudi smernice in mnenja drugih nosilcev urejanja prostora, se le te pridobijo v postopku priprave prostorskega akta.
6. Obveznosti v zvezi s financiranjem postopka
Finančna sredstva za pripravo, izdelavo ter sprejem OPPN zagotovi naročnik in investitor Rudar Senovo d.o.o., Cesta kozjanskega odreda 4, 8281 Senovo; pripravljavec je Občina Krško, CKŽ 14, 8270 Krško. Načrtovalca OPPN, ki je registriran za opravljanje dejavnosti prostorskega načrtovanja, izbere in financira naročnik.
Načrtovalec je dolžan izdelati predmetno dokumentacijo v skladu z veljavno prostorsko zakonodajo, v skladu s tem sklepom ter drugimi predpisi in zakonodajo s posameznih področij. Načrtovalec pripravi vse tekstualne in grafične vsebine, potrebne za izdelavo OPPN. Načrtovalec je dolžan podajati obrazložitve in utemeljitve k predlaganim ureditvam ter sodelovati na javni in drugih obravnavah v postopku izdelave prostorskega akta. V sodelovanju s pripravljavcem prostorskega akta pripravi tudi stališča do pripomb iz javne razgrnitve oziroma druge usmeritve, opredeljene skozi postopek. Po objavi odloka v Uradnem listu RS načrtovalec pripravi končno gradivo v analogni in digitalni obliki (v štirih izvodih), ki ga dostavi pripravljavcu prostorskega akta.
7. Začetek veljavnost
Ta sklep se objavi v Uradnem listu Republike Slovenije in začne veljati naslednji dan po objavi. Objavi se tudi na spletni strani Občine Krško http://www.krsko.si.
Št. 3505-15/2015 O502
Župan 
Občine Krško 
mag. Miran Stanko l.r.
 
Slika 1

AAA Zlata odličnost

Nastavitve piškotkov

Vaše trenutno stanje

Prikaži podrobnosti