Uradni list

Številka 23
Uradni list RS, št. 23/2016 z dne 29. 3. 2016
Uradni list

Uradni list RS, št. 23/2016 z dne 29. 3. 2016

Kazalo

899. Odlok o spremembi Odloka o proračunu Občine Hrpelje - Kozina za leto 2016, stran 3175.

  
Na podlagi 29. člena Zakona o lokalni samoupravi (ZLS-UPB2, Uradni list RS, št. 94/07 – prečiščeno besedilo, 27/08 – odl. US, 76/08, 100/08 – odl. US, 79/09, 14/10 – odl. US, 51/10 in 84/10 – odl. US), 40. člena Zakona o javnih financah (Uradni list RS, št. 79/99, 124/00, 79/01, 30/02, 56/02 – ZJU, 110/02 – ZDT-B, 127/06 – ZJZP, 14/07 – ZSPDPO, 109/08, 49/09, 38/10 – ZUKN, 107/10, 11/11 – UPB4) in 16. člena Statuta Občine Hrpelje - Kozina (Uradni list RS, št. 51/15) je Občinski svet Občine Hrpelje - Kozina na 11. redni seji dne 17. 3. 2016 sprejel
O D L O K 
o spremembi Odloka o proračunu Občine Hrpelje - Kozina za leto 2016
1. člen 
V Odloku o proračunu Občine Hrpelje - Kozina za leto 2016 (Uradni list RS, št. 21/15) se v 2. členu odloka spremeni višina proračuna in zneski v tabeli tako, da se le-ta glasi:
»Proračun Občine Hrpelje - Kozina za leto 2016 se določa v višini 6.590.374 EUR.
Splošni del proračuna na ravni podskupin kontov se določa v naslednjih zneskih:
A)
BILANCA PRIHODKOV IN ODHODKOV: 
EUR
I.
SKUPAJ PRIHODKI (70+71+72+73+74)
6.297.855
TEKOČI PRIHODKI (70+71)
4.658.852
70
DAVČNI PRIHODKI
3.284.678
700 Davki na dohodek in dobiček
2.652.062
703 Davki na premoženje
523.416
704 Domači davki na blago in storitve
109.200
71
NEDAVČNI PRIHODKI (710+711+712+713+714)
1.374.174
710 Udeležba na dobičku in dohodki od premoženja
1.052.174
711 Takse in pristojbine
7.000
712 Globe in denarne kazni
40.000
714 Drugi nedavčni prihodki
275.000
72
KAPITALSKI PRIHODKI (72)
146.100
722 Prih. od prodaje zemljišč in neopr. sredstev
146.100
74
TRANSFERNI PRIHODKI (740)
1.492.903
740 Transferni prihodki iz drugih javnofinančnih institucij
1.022.003
741 Prejeta sredstva iz državnega proračuna iz sredstev proračuna Evropske unije
470.900
II.
SKUPAJ ODHODKI (40+41+42+43) 
6.471.797
40
TEKOČI ODHODKI (400+401+402+403+409)
1.496.330
400 Plače in drugi izdatki zaposlenim
342.381
401 Prispevki delodajalcev za socialno varnost
55.450
402 Izdatki za blago in storitve
1.009.599
403 Plačila domačih obresti
6.400
409 Rezerve
82.500
41
TEKOČI TRANSFERI (410+411+412+413)
1.702.082
410 Subvencije
110.000
411 Transferi posameznikom in gospodinjstvom
813.830
412 Transferi neprofitnim organizacijam in ustanovam
225.630
413 Drugi tekoči domači transferi
552.622
42
INVESTICIJSKI ODHODKI (420)
3.148.331
420 Nakup in gradnja osnovnih sredstev
3.148.331
43
INVESTICIJSKI TRANSFERI (431+432)
125.054
431 Investicijski transferi pravnim in fizičnim osebam, ki niso proračunski uporabniki
65.300
432 Investicijski transferi proračunskim uporabnikom 
59.754
III.
PRORAČUNSKI PRESEŽEK (PRORAČUNSKI PRIMANJKLJAJ (I.-II.)
–173.942
B)
RAČUN FINANČNIH TERJATEV IN NALOŽB
IV.
PREJETA VRAČILA DANIH POSOJIL IN PRODAJA KAPITALSKIH DELEŽEV 
75
(750+751)
0
750 Prejeta vračila danih posojil
0
751 Prodaja kapitalskih deležev
0
V.
DANA POSOJILA IN POVEČANJE KAPITALSKIH DELEŽEV
0
44
(440+441)
440 Dana posojila
0
441 Povečanje kapitalskih deležev in naložb
0
VI.
PREJETA MINUS DANA POSOJILA IN SPREMEMBE KAPITALSKIH DELEŽEV (IV.-V.)
0
C)
RAČUN FINANCIRANJA
VII.
ZADOLŽEVANJE PRORAČUNA (500) 
292.519
50
ZADOLŽEVANJE
292.519
500 Domače zadolževanje
292.519
VIII.
ODPLAČILA DOLGA (550) 
118.577
55
ODPLAČILA DOLGA
118.577
550 Odplačilo domačega dolga
118.577
IX.
SPREMEMBA STANJA SREDSTEV NA RAČUNU (I.+IV.+VII.-II.-V.-VIII.)
0
X.
NETO ZADOLŽEVANJE (VII.-VIII.)
173.942
XI.
NETO FINANCIRANJE (VI.+X.-IX.)
173.942
Posebni del proračuna sestavljajo finančni načrti neposrednih uporabnikov, ki so razdeljeni na naslednje programske dele: področja proračunske porabe, glavne programe in podprograme, predpisane s programsko klasifikacijo izdatkov občinskih proračunov. Podprogram je razdeljen na proračunske postavke, te pa na konte predpisane s kontnim načrtom.
Sestavni del proračuna je tudi načrt razvojnih programov za obdobje od leta 2014–2017. Posebni del proračuna in načrt razvojnih programov sta prilogi tega odloka in se objavita na spletni strani Občine Hrpelje - Kozina.«
2. člen 
Ta odlok se objavi v Uradnem listu Republike Slovenije in začne veljati naslednji dan po objavi.
Št. 410-60/2015-11
Hrpelje, dne 17. marca 2016
Županja 
Občine Hrpelje - Kozina
Saša Likavec Svetelšek l.r.

AAA Zlata odličnost