Uradni list

Številka 23
Uradni list RS, št. 23/2016 z dne 29. 3. 2016
Uradni list

Uradni list RS, št. 23/2016 z dne 29. 3. 2016

Kazalo

898. Odlok o javnem redu in miru v Občini Hrpelje - Kozina, stran 3173.

  
Na podlagi 3. člena Zakona o varstvu javnega reda in miru (Uradni list RS, št. 70/06), 3. in 17. člena Zakona o prekrških (Uradni list RS, št. 29/11 – uradno prečiščeno besedilo, 21/13, 111/13, 74/14 – odl. US in 92/14 – odl. US) in 16. člena Statuta Občine Hrpelje - Kozina (Uradni list RS, št. 51/15) je Občinski svet Občine Hrpelje - Kozina na 11. redni seji dne 17. 3. 2016 sprejel
O D L O K 
o javnem redu in miru v Občini Hrpelje - Kozina
I. SPLOŠNE DOLOČBE 
1. člen 
(1) S tem odlokom se predpisujejo varovane dobrine javnega reda in miru, ravnanja, ki pomenijo kršitev varovanih dobrin javnega reda in miru ter sankcije v primeru kršitev.
(2) Odlok določa pravila, katerih namen je uresničevanje pravice ljudi do varnosti in dostojanstva pred dejanji, ki posegajo v telesno in duševno celovitost posameznika, ovirajo izvrševanje pravic in dolžnosti ljudi, organov lokalne skupnosti in nosilcev javnih pooblastil in se nanašajo na naslednja področja:
1. varovanje javnega reda in miru,
2. varovanje ljudi na javnih in zasebnih krajih,
3. varovanje premoženja na javnih in zasebnih krajih,
4. varovanje zdravja,
5. varovanje okolja,
6. varovanje zunanjega izgleda krajev,
7. varovanje zelenih površin,
8. varovanje naravne in kulturne dediščine,
9. varovanje drugih dobrin, kadar je to v javnem interesu ali to zahteva javna korist oziroma varnost ljudi in premoženja.
(3) V odloku uporabljeni izrazi v slovnični obliki za moški spol se uporabljajo kot nevtralni za ženski in moški spol.
2. člen 
Vsakdo, ki se nahaja na območju Občine Hrpelje - Kozina (v nadaljevanju: občina), je dolžan ravnati tako, da ne moti, ovira ali vznemirja drugih oseb. Prav tako se je vsakdo, ki se nahaja na območju občine, dolžan vzdržati ravnanj, ki bi ostalim lahko povzročala škodo na zdravju, osebnosti ali premoženju.
3. člen 
(1) Za prekrške, storjene po tem odloku, so neposredno odgovorni storilci prekrškov.
(2) Za prekrške iz tega odloka so lahko odgovorne tudi pravne osebe, samostojni podjetniki in posamezniki, ki samostojno opravljajo dejavnost ter odgovorne osebe teh subjektov.
(3) Za prekrške, ki jih storijo mladoletne osebe, se uporabljajo določila zakona, ki ureja prekrške.
II. VARSTVO JAVNEGA REDA IN MIRU 
4. člen 
(1) Zaradi varstva javnega redu in miru je prepovedano:
1. prenočevanje na avtobusnih in železniških postajah, v parkih in na zelenicah, na tržnicah in podobnih odprtih površinah, v skupnih prostorih stanovanjskih blokov in drugih javnih objektov, ter v drugih objektih oziroma prostorih, ki niso temu namenjeni, kakor tudi v tujih opuščenih vozilih ali na drugem očitno neprimernem mestu;
2. zalivanje vrtov ali njiv, pranje avtomobilov ali na drug podoben način uporabljati vodo iz vodovodnega omrežja, kadar je uradno omejena uporaba vode;
3. kurjenje na javnih oziroma odprtih površinah in uporaba pirotehničnih sredstev ter podobna dejanja, ki lahko povzročijo požar, eksplozijo ali temu podobno, kadar je uvedena prepoved uporabe odprtega ognja in pirotehničnih sredstev ter enaka ali podobna dejanja v suhem ter vetrovnem vremenu, ne glede na to ali je uporaba odprtega ognja in pirotehničnih sredstev prepovedana ali ne;
4. parkiranje ali postavljanje motornih vozil ali drugih vozil, prikolic ali drugačnih pritiklin (plugi, brane, kosilnice, freze, škropilnice in podobne naprave) na dohodih ali dovozih oziroma izhodih ali izvozih, na prostorih, ki so namenjena invalidom, na zelenicah in na drugih površinah, za katere je očitno, da niso v ničemer namenjene ali primerne za tako uporabo ter na prehodih, ki povezujejo poti, ulice, javne prostore, javne in zasebne prometne površine, kjer bi to lahko oviralo dovoz intervencijskim, komunalnim in ostalim vozilom, ne glede na to, da ta mesta niso označena s prometnimi znaki ali drugačnimi obvestili, ter pred ali ob prostorih, ki so namenjena za zbiranje komunalnih odpadkov in tako ovirajo promet komunalnih vozil;
5. motenje ali oviranje sprevodov oziroma zborovanj ter vznemirjanje udeležencev teh sprevodov ali zborovanj;
6. odlaganje plinskega ali tekočega kuriva na javnih površinah ali nezaščitenih zasebnih površinah, brez posebnega stalnega varstva;
7. po stanovanjih ali na javnih krajih vznemirjati, motiti ali kako drugače nadlegovati ljudi;
8. zadrževanje v prireditvenih prostorih ali javnih lokalih po izteku časa, do katerega se gostje še lahko zadržujejo v teh objektih (obratovalni čas v skladu z odločbo);
9. igranje iger v lokalih, če tega ne dovoli lastnik ali upravitelj oziroma pooblaščena oseba v lokalu;
10. postavljanje raznih zabaviščnih naprav (vrtiljaki, igre na srečo, razni avtomati in podobno) ter prirejanje predstav brez soglasja oziroma dovoljenja pristojnega organa, kadar je tako dovoljenje potrebno;
11. ravnanje z običajnimi predmeti na način, s katerimi se lahko povzroči telesna poškodba ali smrt;
12. beračenje po stanovanjih in prodajanje brez ustreznega dovoljenja;
13. zadrževanje na območju pokopališč z namenom druženja, zabave, kajenja, počitka, uživanja hrane in pijače;
14. uriniranje ali opravljanje velike potrebe na ulicah, cestah, pločnikih, parkiriščih, igriščih, rekreacijskih poteh in drugih javnih površinah, namenjenih sprostitvi, rekreaciji ali igri otrok;
15. nasilništvo vseh vrst, ki ni opredeljeno kot kaznivo dejanje ali prekršek po zakonu, pomeni pa grob vdor v zasebno življenje posameznika.
(2) Prireditelji javnih prireditev ali lastniki oziroma upravljavci javnih lokalov so dolžni zagotoviti varstvo javnega reda in miru.
(3) Osebe iz prejšnjega odstavka tega člena so dolžne spoštovati obratovalni čas, v skladu s priglasitveno odločbo pristojnega organa.
III. VARSTVO LJUDI IN PREMOŽENJA 
5. člen 
Zaradi varstva ljudi in premoženja je prepovedano:
1. opustiti popravilo ali odstranitev objekta oziroma naprave, ki ogroža varnost ljudi in premoženja;
2. uničiti, odstraniti, popisati ali poškodovati napisne table ali druga javna znamenja oziroma smerokaze, opozorila ali druge predmete, ki služijo javnemu namenu;
3. brez dovoljenja lastnika oziroma upravljavca ali uporabnika uničevati, trgati ali pobirati sadje in pridelke v sadovnjakih, na njivah ali travnikih, kopati zemljo, pesek ali kamenje ter sekati ali pobirati les;
4. izzivati nerede, prepire in pretepe;
5. nadlegovati ljudi s širjenjem in vsiljevanjem idej in naukov po stanovanjih in na javnih krajih;
6. smešiti ali žaliti ljudi oziroma izvajati psihični pritisk nad njimi;
7. uporabljati površine za pešce na način, da se ustvarja neposredna nevarnost;
8. prislanjati predmete na stene hiš, izložbena okna ali na druga mesta, kjer to lahko povzroči škodo ali bistveno ovira promet oziroma kazi okolje, zakriva izložbe ali kako drugače škoduje lastniku oziroma uporabniku;
9. streljati s fračami vseh vrst, z lokom in samostrelom, strelnim ali plinskim in zračnim orožjem oziroma podobnimi napravami, na kraju, kjer je s tem lahko ogrožena varnost ljudi, živali in premoženja;
10. opustiti zavarovanje mimoidočih pri gradnjah vseh vrst, zlasti opustiti zavarovanje gradbenih jarkov ter drugih izkopov ali odprtin;
11. namerno povzročiti škodo na javnih površinah ter stanovanjskih ali drugih objektih, ko še ne gre za storitev kaznivega dejanja;
12. opustiti dolžno skrb za invalide v prometu in uveljavljanje njihovih pravic (opustitev zagotovitve parkirnih prostorov za invalide, dostopnih poti v javne ustanove ter druge institucije in nasploh uveljavljanje njihovih pravic);
13. imeti nepokrit oziroma nezavarovan vodnjak, jamo, jašek ali drugo odprtino, ki predstavlja nevarnost za življenje in zdravje ljudi;
14. z brezobzirno vožnjo škropiti ljudi ali pročelja stavb ter drugih objektov;
15. nepravilno uporabljati igrala na igriščih ali naprave v parkih in rekreacijskih poteh, tako da ima lahko to za posledico poškodbo igral ter naprav oziroma ogrožanje drugih ljudi;
16. dovoliti domačim živalim, da povzročajo škodo na javnih površinah.
IV. VARSTVO ZDRAVJA IN OKOLJA 
6. člen 
(1) Zaradi varstva zdravja in okolja je prepovedano:
1. netiti ali prenašati ogenj na način, ki ogroža varnost ljudi in premoženja ali povzroča zadimljenje okolice, metati prižgane cigarete ali ogorke na tla in mesta, kjer se lahko zaneti požar, onesnaževati okolice z dimom in sajami, zlasti kadar gre za kurjenje gum, odpadnih krp, plastike, odpadnega olja in drugih škodljivih snovi;
2. odmetavati cigaretne ogorke in odpadke ali drugače onesnažiti tla, stene, strope ali premete v javnih prostorih oziroma na javnih površinah ali stanovanjskih hišah;
3. spuščati odplake, fekalije ali gnojnico v vodotoke, opuščene vodnjake, na javna poti ali odkrite cestne ali kolovozne jarke, kakor tudi na območje zajetij ali objektov za oskrbo s pitno vodo ter na kmetijska in gozdna zemljišča;
4. odlaganje smeti ali drugih odpadkov ob javnih poteh in cestah, ob vodotokih ali na drugih mestih, ki niso uradno določena kot odlagališča odpadkov;
5. puščati živino, perutnino in druge domače živali na tuja zemljišča brez dovoljenja lastnika zemljišča;
6. poškodovati, prestavljati, uničiti ali odstraniti smetnjake ali košare za odpadke ter posode za komunalne odpadke, klopi ter druge predmete in naprave, ki služijo ljudem in so postavljene na javnih krajih (razne ograje, montažni elementi in podrobno);
7. poškodovati rastlinje v parkih in na drugih zelenicah z rezanjem, lomljenjem, hojo, vožnjo, teptanjem ali drugimi podobnimi načini;
8. onesnažiti vodo s pranjem večjih umazanij ob uporabi biološko nerazgradljivih detergentov na bregovih ali ob strugah vodotokov ali obrežju mirnih voda ter ob vodnih zajetjih ali na zbirnih območjih vodnih virov;
9. puščati kadavre ali jih zakopati na krajih, ki niso za to določeni;
10. pranje s kemičnimi sredstvi na mestih, kjer ni urejen odtok v kanalizacijski sistem ali dokler je tak sistem neuporaben.
(2) Vsak, ki se nahaja na območju občine, je dolžan obvestiti pristojni organ o prisotnosti sumljivih živali ali živine, ki bi lahko bile prenašalke bolezni (predvsem stekline ali drugih nevarnih bolezni) ali bi utegnile biti nevarne.
V. VARSTVO ZUNANJEGA IZGLEDA KRAJEV, ZELENIH POVRŠIN TER VARSTVO NARAVNE IN KULTURNE DEDIŠČINE 
7. člen 
(1) Zaradi varstva zunanjega izgleda krajev, zelenih površin ter objektov in kulturne dediščine je prepovedano:
1. parkirati tovorna motorna vozila in avtobuse v stanovanjskih naseljih na izven za to določenih mestih oziroma prostorih, četudi to ni izrecno s prometnimi znaki prepovedano, je pa očitno neprimeren kraj za parkiranje glede na življenjski ritem ljudi in druge navade;
2. puščati iz prometa izločena vozila na krajih, kjer to ni dovoljeno oziroma je očitno neprimerno. Prepovedano je tudi puščanje takih vozil na zasebnih površinah in javnih parkiriščih;
3. parkirati vozila v nasprotju z določenim načinom parkiranja na travnikih in drugih kmetijskih ter gozdnih površinah;
4. ovirati promet pešcev na pločnikih ali drugih javnih površinah, namenjenih pešcem s postavljanjem ovir brez posebnega uradnega dovoljenja, odlaganjem raznih tovorov in podobnimi dejanji za dalj časa, kot je nujno potrebno, da se takšna ovira ali tovor odstrani oziroma z drugimi dejanji preneha;
5. poškodovanje ali nevestno ravnanje z objekti kulturne dediščine, ki lahko privede do njihovega poškodovanja ali izmaličenja kulturnega izročila;
6. vsako onesnaženje, poškodovanje ali kakšno drugo podobno dejanje na naravnih znamenitostih, ki vpliva na spremembo naravnega izgleda ali funkcije take znamenitosti oziroma, če s tem žali ali omalovažuje prebivalstvo tega kraja ali njegove širše ali ožje okolice;
7. postavljati montažne in druge objekte na javnih površinah brez ustreznega soglasja;
8. postavljati in graditi objekte (garaže, lope, nadstreške …) na javnih in zasebnih površinah brez ustreznih upravnih dovoljenj, v primerih, ko ni predpisano upravno dovoljenje pa brez soglasja lastnika zemljišča, (kar velja tudi za obstoječe objekte).
(2) Kot kulturna in naravna dediščina po tem odloku šteje vse tisto, kar je določeno s posebnim predpisom ali se kot tako šteje po zapisanem ali ustnem izročilu ali drugih zapisih.
8. člen 
Lastniki ali uporabniki stanovanjskih in poslovnih stavb, lokalov ali drugih javnih in zasebnih prostorov oziroma javnih površin so dolžni:
1. čistiti in vzdrževati neposredno okolico zgradb, hišno pročelje ali drugo vidno mesto, table, napise in druge oznake poslopja;
2. skrbeti, da so nameščeni in vzdrževani žlebovi in ostali odtoki meteornih voda, snežni ščitniki, strešniki in podobne naprave, zlasti kadar gre za varnost ljudi;
3. čistiti pločnike in sproti odstranjevati novo zapadli sneg ter posipati pločnike in poti v primeru poledice v celotni dolžini objekta, ki meji na javni površini;
4. zagotoviti, da niso na policah oken, balkonov ali drugih delov stavb postavljeni nezavarovani predmeti (cvetlični lončki in drugi predmeti), ki lahko kogarkoli ali karkoli poškodujejo (npr. mimoidoče ljudi, živali, vozila itn.);
5. stepati ali metati z balkonov in oken karkoli;
6. skrbeti za preprečitev ali vsaj omilitev vseh tistih dogodkov, zaradi katerih je podana objektivna civilna odgovornost (padanje predmetov s stavbe, krušitev ometa, zdrs strešnikov, rušenje zidovja, iztok vode ali odplak na cestišče itn.).
9. člen 
Upravljavci javnih prostorov ali površin so dolžni nameščati zadostno število košev za smeti in zagotoviti zadostno število mest za plakatiranje.
10. člen 
Upravljavci cest in ulic ter trgov so dolžni zaradi varnosti prometa in čistoče pravočasno odstraniti pesek in druge snovi z asfaltiranih ali tlakovanih prometnih površin, ki so jih posipali zaradi poledice.
11. člen 
(1) Nameščanje plakatov je dovoljeno le v skladu z občinskim odlokom.
(2) Nepravilnosti, ki niso sankcionirane s predpisom iz prvega odstavka tega člena, se sankcionirajo z določilom tega odloka, kolikor je nepravilnost pri plakatiranju v škodo javnega reda in miru ter izgleda kraja plakatiranja.
VI. OBVEZNOSTI LASTNIKOV ŽIVALI 
12. člen 
(1) Živali ni dovoljeno voditi na otroška in športna igrišča, na zelene površine v bližini šol, vrtcev in vzgojno-varstvenih ustanov, pokopališč in drugih javnih prostorov, ki jim niso namenjene. Ta prepoved ne velja za živali, ki jih pri svojem delu uporabljajo pooblaščene osebe ali živali, ki se uporabljajo kot vodiči ali pomočniki oziroma službeni psi (npr. psi – vodiči slepim, reševalni psi …).
(2) Lastniki morajo svoje živali na javnih površinah, kjer so živali dovoljene, ves čas imeti na povodcih. Agresivne oziroma popadljive živali morajo na teh površinah nositi tudi nagobčnik.
(3) Lastniki živali so dolžni za svojimi živalmi počistiti iztrebke. V ta namen so dolžni imeti s seboj ustrezen čistilni pribor za pobiranje iztrebkov in ga ob pozivu pokazati pristojnemu organu.
(4) Vsak skrbnik in lastnik živali je v naselju dolžan uporabljati smetnjake, ki so namenjeni za živalske iztrebke, in prostore, ki so temu namenjeni.
(5) V primeru, da na določenem območju ni smetnjakov za živalske iztrebke, mora skrbnik ali lastnik živali iztrebke počistiti tako, da jih zavije v ustrezno vrečko in odloži v smetnjak za komunalne odpadke.
(6) Na vseh javnih površinah je prepovedano odlagati hrano oziroma hraniti prostoživeče ali zapuščene živali.
VII. NADZOR 
13. člen 
Nadzor nad izvajanjem določb tega odloka izvaja Medobčinski inšpektorat in redarstvo občin Divača, Sežana, Hrpelje - Kozina in Komen.
VIII. KAZENSKE DOLOČBE 
14. člen 
(1) Z globo 150 EUR se kaznuje fizična oseba, ki:
– ravna v nasprotju s 1., 2., 3., 4., 5., 6., 7., 8., 9., 10., 11., 12., 13., 14. in 15. točko prvega odstavka 4. člena,
– ravna v nasprotju s 1., 2., 3., 4., 5., 6., 7., 8., 9., 10., 11., 12., 13., 14., 15. in 16. točko 5. člena,
– ravna v nasprotju s 1., 2., 3., 4., 5., 6., 7., 8., 9. in 10. točko prvega odstavka 6. člena,
– ravna v nasprotju s 1., 2., 3., 4., 5., 6., 7. in 8. točko prvega odstavka 7. člena,
– ravna v nasprotju s 1., 2., 3., 4., 5. in 6. točko 8. člena,
– ravna v nasprotju z 12. členom tega odloka.
(2) Z globo 500 EUR se kaznuje pravna oseba, samostojni podjetnik posameznik in posameznik, ki samostojno opravlja dejavnost, ki:
– ravna v nasprotju s 1., 2., 3., 4., 5., 6., 7., 8., 9., 10., 11., 12., 13., 14. in 15. točko prvega odstavka 4. člena,
– ravna v nasprotju s 1., 2., 3., 4., 5., 6., 7., 8., 9., 10., 11., 12., 13., 14., 15. in 16. točko 5. člena,
– ravna v nasprotju s 1., 2., 3., 4., 5., 6., 7., 8., 9. in 10. točko prvega odstavka 6. člena,
– ravna v nasprotju s 1., 2., 3., 4., 5., 6., 7. in 8. točko prvega odstavka 7. člena,
– ravna v nasprotju s 1., 2., 3., 4., 5. in 6. točko 8. člena,
– ravna v nasprotju z 12. členom tega odloka.
(3) Z globo 250 EUR se za prekršek iz prejšnjega odstavka kaznuje tudi odgovorna oseba pravne osebe.
(4) Ostali prekrški se kaznujejo skladno z določili drugih zakonskih predpisov.
IX. PREHODNE IN KONČNE DOLOČBE 
15. člen 
Z dnem uveljavitve tega odloka prenehata veljati Odlok o javnem redu in miru v Občini Hrpelje - Kozina (Uradni list RS, št. 66/00) in Pravilnik o kaznovanju prekrškov zoper javni red in mir v Občini Hrpelje - Kozina (Uradni list RS, št. 66/00).
16. člen
Ta odlok začne veljati naslednji dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije.
Št. 007-7/2015-2
Hrpelje, dne 17. marca 2016
Županja 
Občine Hrpelje - Kozina
Saša Likavec Svetelšek l.r.

AAA Zlata odličnost