Uradni list

Številka 22
Uradni list RS, št. 22/2016 z dne 25. 3. 2016
Uradni list

Uradni list RS, št. 22/2016 z dne 25. 3. 2016

Kazalo

890. Uredba o sistemu ocenjevanja tveganja v zvezi s prevozi v cestnem prometu, stran 3010.

  
Na podlagi drugega odstavka 35.a člena Zakona o delovnem času in obveznih počitkih mobilnih delavcev ter o zapisovalni opremi v cestnih prevozih (Uradni list RS, št. 14/14 – uradno prečiščeno besedilo in 23/15) izdaja Vlada Republike Slovenije
U R E D B O 
o sistemu ocenjevanja tveganja v zvezi s prevozi v cestnem prometu 
1. člen 
(vsebina uredbe) 
Ta uredba v skladu s prvim odstavkom 9. člena Direktive 2006/22/ES Evropskega parlamenta in Sveta z dne 15. marca 2006 o minimalnih pogojih za izvajanje uredb Sveta (EGS) št. 3820/85 in (EGS) št. 3821/85 o socialni zakonodaji v zvezi z dejavnostmi v cestnem prometu in razveljavitvi Direktive Sveta 88/599/EGS (UL L št. 102 z dne 11. 4. 2006, str. 35), zadnjič spremenjene z Direktivo Komisije 2009/5/ES z dne 30. januarja 2009 o spremembi Priloge III k Direktivi 2006/22/ES Evropskega parlamenta in Sveta o minimalnih pogojih za izvajanje uredb Sveta (EGS) št. 3820/85 in (EGS) št. 3821/85 o socialni zakonodaji v zvezi z dejavnostmi v cestnem prometu (UL L št. 29 z dne 31. 1. 2009, str. 45), (v nadaljnjem besedilu: Direktiva 2006/22/ES) določa sistem ocenjevanja tveganja (v nadaljnjem besedilu: SOT), merila za izvajanje SOT ter postopek in izvajanje SOT.
2. člen 
(pristojni organi za izvajanje SOT) 
(1) Ministrstvo, pristojno za promet (v nadaljnjem besedilu: ministrstvo), vzpostavi, vzdržuje in izvaja SOT.
(2) Ministrstvo omogoči dostop do zbirke podatkov SOT nadzornim organom iz 2., 3., 5. in 6. točke prvega odstavka 32. člena Zakona o delovnem času in obveznih počitkih mobilnih delavcev ter o zapisovalni opremi v cestnih prevozih (Uradni list RS, št. 14/14 – uradno prečiščeno besedilo in 23/15; v nadaljnjem besedilu: zakon).
(3) Nadzorni organi iz prejšnjega odstavka (v nadaljnjem besedilu: nadzorni organi) vnašajo podatke o kršitvah v zbirko podatkov SOT in izvajajo analizo teh podatkov.
3. člen 
(uporaba ocene tveganja) 
(1) Ocena tveganja iz 7. člena te uredbe se uporablja za potrebe cestnih nadzorov in nadzorov na sedežu prevoznih podjetij, ki imajo sedež v Republiki Sloveniji (v nadaljnjem besedilu: prevozno podjetje).
(2) Za izvedbo nadzorov na sedežu prevoznih podjetjih se ocena tveganja uporabi kot eno od meril za letno načrtovanje nadzorov glede pregledov delovnih dni voznikov na sedežu prevoznih podjetij.
4. člen 
(vsebina, merila in faktorji za izvajanje SOT) 
(1) Za izvajanje SOT se upoštevajo kršitve prevoznikov glede na resnost teh kršitev, kakor je določeno v prilogi III k Direktivi 2006/22/ES, na področjih:
1. delovnega časa in obveznih počitkov mobilnih delavcev ter
2. zapisovalne opreme v cestnih prevozih.
(2) Pri izdelavi ocene tveganja se upoštevata resnost kršitve in čas ugotovitve kršitve.
(3) Za resnost kršitve iz prejšnjega odstavka se uporabljajo naslednji faktorji uteži:
– 1 za manjšo kršitev,
– 10 za resno kršitev,
– 40 za zelo resno kršitev.
(4) Za čas ugotovitve kršitve iz drugega odstavka tega člena se uporabljajo naslednji faktorji uteži:
– 3 za kršitev, ugotovljeno v zadnjih 12 mesecih,
– 2 za kršitev, ugotovljeno v 13 do 26 mesecih,
– 1 za kršitev, ugotovljeno v 25 do 36 mesecih.
5. člen 
(podatki o prevoznih podjetjih) 
(1) Za potrebe SOT se pridobijo naslednji podatki:
– firma družbe ali samostojnega podjetnika posameznika,
– matična številka,
– sedež,
– številka in vrsta licence.
(2) Podatki o prevoznih podjetjih, ki imajo licenco za opravljanje prevozov, se pridobijo iz evidence izdanih licenc, ki jo vodi ministrstvo na podlagi 15. člena Zakona o prevozih v cestnem prometu (Uradni list RS, št. 6/16 – uradno prečiščeno besedilo), za prevozna podjetja, ki nimajo licence, pa iz evidence izdanih prevoznikovih kartic za digitalne tahografe, ki jo vodi izdajatelj kartic na podlagi 31. člena zakona.
(3) Podatke o prevoznih podjetjih ministrstvu pošljejo pristojni organi, ki vodijo evidence iz prejšnjega odstavka, do 15. v tekočem mesecu za pretekli mesec in kadar koli na zahtevo ministrstva.
6. člen
(podatki o nadzorih in ugotovljenih kršitvah) 
(1) Nadzorni organi morajo do 15. v tekočem mesecu ministrstvu elektronsko poslati podatke o nadzorih in ugotovljenih kršitvah, ki jih ugotovijo pri prevoznih podjetjih. Podatki se pošljejo v obliki in vsebini, kot je določeno v prilogi, ki je sestavni del te uredbe, in vsebujejo nove podatke preteklega meseca ter spremembe vnesenih podatkov, ki se nanašajo na zadnja štiri leta.
(2) Podatki o nadzorih in ugotovljenih kršitvah, ki jih storijo prevozna podjetja v drugih državah, se pridobijo iz nacionalnega elektronskega registra (v nadaljnjem besedilu: NER) ali na podlagi pisnih obvestil, ki jih prejme inšpektorat, pristojen za promet. Podatki se pridobijo v obliki in vsebini, kot je določeno v prilogi te uredbe.
7. člen
(ocena tveganja) 
(1) Ocena tveganja se izračuna po formuli:
R = Sum (I x L x T) / S 
pri čemer je:
– R: ocena tveganja;
– I: število ugotovljenih kršitev;
– L: faktor resnosti kršitve;
– T: faktor časa ugotovitve kršitve;
– S: število opravljenih nadzorov, pri čemer se za en opravljen nadzor šteje preverjanje 29 delovnih dni voznika na cesti ali sedežu podjetja. Če je opravljenih preverjanj delovnih dni voznika manj ali več, se izračuna število opravljenih nadzorov in se zaokroži na najbližje neničelno celo število.
(2) Če je vrednost R iz prejšnjega odstavka manj kot 30, to pomeni nizko tveganje, če je vrednost R med 30 in 80, to pomeni srednje tveganje, če pa je vrednost R več kot 80, to pomeni visoko tveganje za kršitve prevoznikov iz prvega odstavka 4. člena te uredbe.
8. člen
(prehodna določba) 
Podatki iz 5. in 6. člena te uredbe se prvič pošljejo ministrstvu v dveh mesecih od uveljavitve te uredbe.
9. člen 
(prenehanje veljavnosti) 
Z dnem uveljavitve te uredbe preneha veljati Uredba o sistemu ocenjevanja tveganja v zvezi s prevozi v cestnem prometu (Uradni list RS, št. 98/11).
10. člen
(začetek veljavnosti) 
Ta uredba začne veljati petnajsti dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije.
Št. 00710-8/2016
Ljubljana, dne 24. marca 2016
EVA 2015-2430-0093
Vlada Republike Slovenije 
dr. Miroslav Cerar l.r.
Predsednik 

AAA Zlata odličnost

Nastavitve piškotkov

Vaše trenutno stanje

Prikaži podrobnosti