Uradni list

Številka 22
Uradni list RS, št. 22/2016 z dne 25. 3. 2016
Uradni list

Uradni list RS, št. 22/2016 z dne 25. 3. 2016

Kazalo

889. Uredba o okoljski dajatvi za onesnaževanje zraka z emisijo ogljikovega dioksida, stran 3001.

  
Na podlagi četrtega odstavka 112. člena in četrtega odstavka 113. člena Zakona o varstvu okolja (Uradni list RS, št. 39/06 – uradno prečiščeno besedilo, 49/06 – ZMetD, 66/06 – odl. US, 33/07 – ZPNačrt, 57/08 – ZFO-1A, 70/08, 108/09, 108/09 – ZPnačrt-A, 48/12, 57/12, 92/13, 56/15 in 102/15) izdaja Vlada Republike Slovenije
U R E D B O 
o okoljski dajatvi za onesnaževanje zraka z emisijo ogljikovega dioksida 
I. SPLOŠNE DOLOČBE 
1. člen 
(vsebina) 
(1) Ta uredba določa obveznost plačevanja okoljske dajatve za onesnaževanje zraka z emisijo ogljikovega dioksida (v nadaljnjem besedilu: CO2) v zrak pri zgorevanju goriva, zavezance za okoljsko dajatev ter njene plačnike, osnovo za obračunavanje okoljske dajatve, njeno višino in način njenega obračunavanja, odmere ter plačevanja.
(2) Ta uredba v skladu z 2., 14. in 17. členom Direktive Sveta 2003/96/ES z dne 27. oktobra 2003 o prestrukturiranju okvira Skupnosti za obdavčitev energentov in električne energije (UL L št. 283 z dne 31. 10. 2003, str. 51), zadnjič spremenjene z Direktivo Sveta 2004/75/ES z dne 29. aprila 2004 o spremembi Direktive Sveta 2003/96/ES glede možnosti Cipra za uporabo začasnih izjem ali znižanih stopenj obdavčitve energentov in električne energije (UL L št. 157 z dne 30. 4. 2004, str. 100), določa tudi pogoje za vračilo plačane okoljske dajatve, njeno oprostitev ali zmanjšanje plačila.
(3) Ta uredba v skladu s 27. členom Direktive 2009/29/ES Evropskega parlamenta in Sveta z dne 23. aprila 2009 o spremembi Direktive 2003/87/ES z namenom izboljšanja in razširitve sistema Skupnosti za trgovanje s pravicami do emisije toplogrednih plinov (UL L št. 140 z dne 5. 6. 2009, str. 63) določa tudi enakovredne ukrepe za izključitev malih naprav iz sistema Skupnosti za trgovanje s pravicami do emisije toplogrednih plinov.
2. člen 
(okoljska dajatev) 
(1) Okoljska dajatev za onesnaževanje zraka z emisijo CO2 (v nadaljnjem besedilu: okoljska dajatev) se plačuje zaradi onesnaževanja zraka z emisijo CO2 pri zgorevanju goriva.
(2) Določbe te uredbe se ne uporabljajo za:
– gorivo, ki se uporablja za proizvodnjo električne energije,
– gorivo, ki se uporablja za druge namene kot za pogonsko gorivo ali kot gorivo za ogrevanje,
– gorivo, ki je dobavljeno kot gorivo za pogon v zračnem prometu, razen za polete v zasebne namene,
– gorivo, ki se uporablja za kemijsko redukcijo in elektrolitične in metalurške procese, in
– gorivo, ki se uporablja v proizvodnji nekovinskih mineralnih izdelkov.
(3) Okoljska dajatev se obračunava v določenem znesku na enoto obremenitve zraka z emisijo CO2.
(4) Znesek na enoto obremenitve iz prejšnjega odstavka določi Vlada Republike Slovenije s sklepom, ki se objavi v Uradnem listu Republike Slovenije.
(5) Okoljska dajatev je prihodek proračuna Republike Slovenije.
3. člen 
(pomen izrazov) 
Izrazi, uporabljeni v tej uredbi, imajo naslednji pomen:
1. CER je enota potrjenega zmanjšanja emisij v skladu z zakonom, ki ureja varstvo okolja;
2. dodeljena količina je količina emisij toplogrednih plinov, dodeljena v posameznem letu upravljavcu male naprave, vključenem na seznam upravljavcev in naprav v skladu z zakonom, ki ureja varstvo okolja;
3. ERU je enota zmanjšanja emisij v skladu z zakonom, ki ureja varstvo okolja;
4. gorivo je organska spojina z vsebnostjo ogljika, vodika, kisika in drugih snovi v trdnem, tekočem ali plinastem stanju, ki se uporablja za ogrevanje ali pogon motorjev ali turbin;
5. mala naprava je naprava, katere emisije toplogrednih plinov, ugotovljene in preverjene v poročilu o emisijah toplogrednih plinov v vsakem letu iz obdobja 2008 do 2010, so manjše od 25 000 ton ekvivalenta CO2, in ima med opravljanjem dejavnosti izgorevanja nazivno vhodno toplotno moč pod 35 MW brez emisij iz biomase, njen upravljavec pa je pridobil dovoljenje za izpuščanje toplogrednih plinov v skladu z zakonom, ki ureja varstvo okolja;
6. najnižja raven obdavčitve v Skupnosti je delež okoljske dajatve, ki je enak najnižji ravni obdavčitve Skupnosti določen v prilogi 1, ki je sestavni del te uredbe, v skladu s Prilogo 1 Direktive Sveta 2003/96/ES z dne 27. oktobra 2003 o prestrukturiranju okvira Skupnosti za obdavčitev energentov in električne energije (UL L št. 283 z dne 31. 10. 2003, str. 51), zadnjič spremenjene z Direktivo Sveta 2004/75/ES z dne 29. aprila 2004 o spremembi Direktive Sveta 2003/96/ES glede možnosti Cipra za uporabo začasnih izjem ali znižanih stopenj obdavčitve energentov in električne energije (UL L št. 157 z dne 30. 4. 2004, str. 100);
7. naprava je premična ali nepremična tehnološka enota, za katero je določeno, da lahko povzroča obremenitev okolja, ker v njej poteka en ali več tehnoloških procesov in na istem kraju z njimi neposredno povezanih tehnoloških procesov, ki lahko povzročajo obremenitev okolja;
8. naprava za soproizvodnjo toplote in električne energije je naprava, ki obratuje po postopku soproizvodnje;
9. ogrevanje je proces pri katerem gorivo zgoreva in se sprošča toplotna energija ne glede na namen porabe sproščene toplotne energije;
10. polet v zasebne namene je uporaba letala s strani lastnika ali fizične osebe ali pravne osebe, ki letalo uporablja bodisi na podlagi najema bodisi na kakršenkoli drug način v drugačne namene kot za prevoz potnikov ali blaga za plačilo ali za opravljanje storitev za plačilo ali za organe oblasti;
11. pridobitelj goriva je pravna oseba s sedežem v Republiki Sloveniji, samostojni podjetnik posameznik s sedežem v Republiki Sloveniji ali posameznik s sedežem v Republiki Sloveniji, ki samostojno opravlja dejavnost, ki pridobi gorivo v drugi državi članici Evropske unije (v nadaljnjem besedilu: EU) in ga vnese v Republiko Slovenijo;
12. proizvodnja nekovinskih mineralnih izdelkov pomeni dejavnost, ki se uvršča v poglavje »proizvodnja nekovinskih mineralnih izdelkov«, v skladu s predpisom, ki ureja standardno klasifikacijo dejavnosti;
13. seznam je seznam oseb, ki imajo pravnomočno odločbo o oprostitvi plačila okoljske dajatve za zgorevanje goriva, in oseb, ki jim je bila izdana pravnomočna odločba o prenehanju upravičenosti do oprostitve plačila okoljske dajatve zaradi zgorevanja goriva, in je objavljen na spletni strani ministrstva, pristojnega za varstvo okolja (v nadaljnjem besedilu: ministrstva);
14. soproizvodnja je sočasna proizvodnja toplotne in električne ali mehanske energije;
15. toplota je toplota v obliki pare, vroče vode, tople vode ali ohlajenih tekočin;
16. trgovalno obdobje je obdobje od 1. januarja 2013 do 31. decembra 2020;
17. uvoz je sprostitev goriva v prost promet ali katerikoli drug postopek ali ravnanje, pri katerem nastane carinski dolg v skladu s carinskimi predpisi oziroma bi nastal carinski dolg, če ne bi bila predpisana oprostitev carine;
18. upravljavec naprave je upravljavec naprave v skladu z zakonom, ki ureja varstvo okolja;
19. upravljavec male naprave je upravljavec male naprave v skladu z zakonom, ki ureja varstvo okolja.
4. člen 
(državne pomoči) 
Ta uredba se ne uporablja za ukrepe državne pomoči, ki so sami po sebi, zaradi z njimi povezanih pogojev ali zaradi metode njihovega financiranja neločljivo povezani s kršitvijo prava EU, zlasti za ukrepe pomoči, pri katerih je dodelitev pomoči pogojena z obveznostjo upravičenca, da ima svoj sedež v zadevni državi članici ali da ima tam večino poslovnih enot; vendar se dovoli zahteva, da je v trenutku plačila pomoči poslovna enota ali podružnica v državi članici, ki dodeli pomoč.
5. člen 
(prijava dejavnosti zavezancev oziroma plačnikov okoljske dajatve) 
(1) Oseba iz drugega, tretjega in četrtega odstavka 10. člena in oseba iz 11. člena te uredbe mora finančni upravi prijaviti začetek, spremembo ali prenehanje opravljanja dejavnosti, zaradi katere je zavezana obračunavati in plačevati okoljsko dajatev.
(2) Oseba iz prejšnjega odstavka, ki prvič postane plačnik okoljske dajatve, mora pri finančni upravi vložiti prijavo za evidentiranje dejavnosti pred začetkom opravljanja dejavnosti.
(3) Prijavo za evidentiranje je treba vložiti tudi pred prenehanjem ali spremembo opravljanja dejavnosti na obrazcu za prijavo oziroma odjavo dejavnosti zavezancev oziroma plačnikov okoljske dajatve, ki je objavljen na spletni strani finančne uprave. Prenehanje opravljanja dejavnosti zaradi nepredvidenih razlogov je potrebno prijaviti v treh delovnih dneh po nastopu razlogov.
(4) Obrazec za prijavo, spremembo oziroma odjavo dejavnosti iz prejšnjega odstavka vsebuje naslednje podatke o:
– prijavitelju,
– vrsti prijave,
– vrsti vpisa in
– dejavnosti prijavitelja.
(5) Če oseba iz prvega odstavka tega člena preneha obstajati ali preneha opravljati dejavnost, jo finančna uprava izbriše iz evidence na njeno zahtevo ali po uradni dolžnosti, pri tem pa hkrati odloči tudi o zapadlih obveznosti plačila okoljske dajatve.
6. člen 
(seznam) 
(1) Ministrstvo z dnem pravnomočnosti odločbe o oprostitvi plačila okoljske dajatve na seznam vpiše naslednje podatke:
– firma, sedež upravljavca, davčna številka upravljavca,
– številka in datum izdaje dovoljenja za izpuščanje toplogrednih plinov,
– številka in datum izdaje odločbe o oprostitvi plačila okoljske dajatve zaradi zgorevanja goriva.
(2) Ministrstvo z dnem pravnomočnosti ugotovitvene odločbe o prenehanju upravičenosti do oprostitve plačila okoljske dajatve na seznam iz prejšnjega odstavka vpiše številko in datum izdaje ugotovitvene odločbe o prenehanju upravičenosti do oprostitve plačila okoljske dajatve.
7. člen 
(okoljska dajatev) 
(1) Obveznost obračuna in plačila okoljske dajatve nastane, ko je gorivo prvič dano v promet na območju Republike Slovenije, če je to proizvodnja goriva, ob pridobitvi goriva iz druge države članice EU ali ob uvozu goriva iz tretjih držav, razen če je plačilo okoljske dajatve odloženo v skladu s to uredbo.
(2) Ne glede na določbo prejšnjega odstavka nastane obveznost za obračun okoljske dajatve za zemeljski plin takrat, ko je zemeljski plin iz prenosnega oziroma distribucijskega omrežja dobavljen končnemu odjemalcu na odjemno mesto ali ko končni odjemalec vnese oziroma uvozi zemeljski plin v Republiko Slovenijo oziroma mu ga na odjemno mesto dobavi dobavitelj, ki nima sedeža v Republiki Sloveniji, ali ko proizvajalec proizveden zemeljski plin porabi za pokrivanje lastnih potreb ali ga dobavi drugi osebi za njeno končno rabo.
(3) Vrste goriva, za katera se plačuje okoljska dajatev, so določene v tabeli 1 priloge 1 te uredbe.
(4) Osnova za obračunavanje okoljske dajatve je enota obremenitve in je enaka emisiji 1 toni CO2.
(5) Seštevek enot obremenitve, za katerega je treba plačati okoljsko dajatev, se ugotavlja na podlagi količine goriva, za katerega je nastala obveznost za obračun.
(6) Seštevek enot obremenitve iz prejšnjega odstavka se izračuna glede na vrsto goriva iz tabele 1 priloge 1 te uredbe.
8. člen 
(odlog plačila) 
(1) Plačilo okoljske dajatve se odloži za gorivo, ki je trošarinski izdelek in:
1. se obravnava v režimu odloga plačila trošarine v skladu s predpisi, ki urejajo trošarine, ali
2. ga nabavi pravna oseba oziroma se dobavlja pravni osebi, ki ima pravnomočno odločbo o oprostitvi plačila okoljske dajatve.
(2) Okoljska dajatev, katere plačilo je odloženo v skladu s prejšnjim odstavkom, zapade v plačilo:
1. ko za gorivo iz 1. točke prejšnjega odstavka nastane obveznost za obračun trošarine oziroma bi zanj nastala obveznost za obračun trošarine, če ne bi bila predpisana oprostitev plačila trošarine,
2. ko je gorivo iz 2. točke prejšnjega odstavka uporabljeno ali
3. za gorivo iz 2. točke prejšnjega odstavka, ki je na zalogi ali uporabljeno od datuma, ko so nastopili razlogi za prenehanje upravičenosti do oprostitve plačila okoljske dajatve skladno z določbami 24. člena te uredbe.
9. člen 
(oprostitev plačila) 
(1) Plačilo okoljske dajatve se oprosti za gorivo, ki se izvozi ali iznese iz Republike Slovenije, ne glede na to, ali je proizvedeno v Republiki Sloveniji, pridobljeno iz drugih držav članic EU ali uvoženo iz tretjih držav.
(2) Plačilo okoljske dajatve se oprosti za gorivo, ki se rabi v napravi in mali napravi, za katero ima upravljavec pravnomočno odločbo o oprostitvi plačila okoljske dajatve.
(3) Oprostitev plačila okoljske dajatve iz prejšnjega odstavka tega člena se nanaša na tisto količino goriva, ki je izkazana v poročilu o emisijah toplogrednih plinov v skladu z zakonom, ki ureja varstvo okolja.
(4) Oprostitev plačila okoljske dajatve iz drugega odstavka tega člena se oprosti pod pogojem, da upravljavec naprave ali male naprave plača za predmetno rabo goriva najnižjo raven obdavčitve v Skupnosti, določeno v prilogi 1 te uredbe. Pogoj o plačilu najnižje ravni obdavčitve v Skupnosti velja tudi v primeru vračila že plačane okoljske dajatve v skladu z tretjio alinejo 15. člena te uredbe.
(5) Če se gorivo uporablja v soproizvodnji toplote in električne energije, velja pogoj plačila najnižje ravni obdavčitve v Skupnosti le za količino goriva, ki se uporabi za proizvodnjo toplote.
(6) Šteje se, da je pogoj o plačilu najnižje ravni obdavčitve v Skupnosti iz četrtega odstavka tega člena izpolnjen, če je zavezanec za gorivo, porabljeno v napravi in mali napravi, plačal delež okoljske dajatve ali trošarine v višini najnižje ravni obdavčitve v Skupnosti določene v prilogi 1 te uredbe.
(7) Upravljavec naprave in male naprave, ki ima pravnomočno dovoljenje za izpuščanje toplogrednih plinov, mora voditi evidenco o vrsti in porabi goriva.
10. člen 
(zavezanec in plačnik okoljske dajatve) 
(1) Zavezanec za plačilo okoljske dajatve je pravna ali fizična oseba s sedežem v Republiki Sloveniji, ki rabi gorivo.
(2) Zavezanec sam obračunava in plačuje v proračun Republike Slovenije okoljsko dajatev zaradi zgorevanja goriva za gorivo, ki ga sam pridobi iz druge države članice EU, za gorivo, ki ga sam proizvede in za gorivo, ki ga je nabavil v odlogu plačila okoljske dajatve v skladu s to uredbo.
(3) Če zavezanec nabavlja gorivo pri pravni osebi ali samostojnemu podjetniku posamezniku, ki na območju Republike Slovenije opravlja dejavnost trgovine z gorivom, okoljsko dajatev izračunava zavezancu iz prvega odstavka tega člena, odteguje in vplačuje v proračun Republike Slovenije ta oseba (v nadaljnjem besedilu: plačnik).
(4) Ne glede na določbi iz drugega in tretjega odstavka tega člena je zavezanec za plačilo okoljske dajatve zaradi zgorevanja zemeljskega plina:
– dobavitelj zemeljskega plina s sedežem v Republiki Sloveniji, ki dobavi zemeljski plin iz prenosnega oziroma distribucijskega omrežja končnim odjemalcem v Republiki Sloveniji, ali
– končni odjemalec, ki v okviru opravljanja dejavnosti zemeljski plin iz omrežja za svojo končno rabo pridobi v državah članicah EU oziroma ga uvozi iz tretjih držav ali mu ga dobavi dobavitelj, ki nima sedeža v Republiki Sloveniji,
– ali proizvajalec, ki proizvedeni zemeljski plin porabi za lastne potrebe ali ga dobavi drugi osebi za njeno končno rabo.
11. člen 
(zavezanec in plačnik najnižje ravni obdavčitve v Skupnosti) 
Zavezanec za plačilo najnižje ravni obdavčitve v Skupnosti iz četrtega odstavka 9. člena te uredbe je upravljavec naprave ali male naprave, ki ima pravnomočno odločbo o oprostitvi plačila okoljske dajatve zaradi zgorevanja goriva in je hkrati skladno s predpisi o trošarinah oproščen plačila trošarine za predmetno rabo goriva.
12. člen 
(uvoz goriva) 
(1) Okoljsko dajatev zaradi zgorevanja goriva pri uvozu goriva obračunava finančna uprava. Okoljska dajatev se obračunava in plačuje v skladu s carinskimi predpisi, kot da bi bila uvozna dajatev, razen če je plačilo okoljske dajatve odloženo v skladu s to uredbo.
(2) Finančna uprava obračuna okoljsko dajatev zaradi zgorevanja goriva pri ponovnem uvozu goriva, če ta dajatev ni bila plačana pred izvozom goriva ali pa je bila plačana in je zanjo uveljavljeno vračilo v skladu s prvo alinejo 15. člena te uredbe.
13. člen 
(obveznosti plačnika) 
(1) Zavezanec iz drugega, tretjega in četrtega odstavka odstavka 10. člena te uredbe mora za gorivo, za katerega je nastala obveznost za obračun okoljske dajatve v koledarskem mesecu, obračunati okoljsko dajatev za ta koledarski mesec.
(2) Oseba iz prejšnjega odstavka mora v svojih evidencah voditi podatke po vrstah goriva, na podlagi katerih obračunava okoljsko dajatev.
(3) Oseba iz prvega odstavka tega člena sestavi na podlagi evidenc iz prejšnjega odstavka mesečni obračun okoljske dajatve na obrazcu za mesečni obračun okoljske dajatve, ki je objavljen na spletni strani finančne uprave, in ga predloži finančni upravi do 25. dne v mesecu po poteku meseca, za katerega je nastala obveznost za plačilo okoljske dajatve.
(4) Mesečni obračun iz prejšnjega odstavka vsebuje naslednje podatke:
– obdobje, na katero se nanaša obveznost plačila okoljske dajatve;
– količino in vrsto goriva, ki je bila proizvedena ali pridobljena;
– količino in vrsto goriva, ki ga je oseba iz prejšnjega odstavka prodala pravni osebi, ki ima pravnomočno odločbo o oprostitvi plačila okoljske dajatve in za to količino ne obračuna okoljske dajatve, oziroma ga zavezanec iz drugega ali četrtega odstavka 10. člena te uredbe uporabi sam, če gre za osebo, ki ima pravnomočno odločbo o oprostitvi plačila okoljske dajatve;
– količino in vrsto goriva, ki je bila izvožena ali iznesena iz območja EU in je oproščena plačila okoljske dajatve ter se zanjo uveljavlja vračilo okoljske dajatve v skladu s 15. členom te uredbe, in
– končni znesek obračunane okoljske dajatve.
(5) Oseba iz prvega odstavka tega člena mora finančni upravi predložiti mesečni obračun okoljske dajatve iz tretjega odstavka tega člena ne glede na to, ali v obračunskem obdobju nastane obveznost za plačilo okoljske dajatve ali ne.
(6) Oseba iz prvega odstavka tega člena mora obračunano okoljsko dajatev plačati do zadnjega dneva v mesecu po poteku meseca, v katerem je nastala obveznost za plačilo okoljske dajatve oziroma najnižje ravni obdavčitve v Skupnosti.
(7) Zavezanec iz drugega, tretjega in četrtega odstavka 10. člena te uredbe, ki gorivo proda osebam, ki imajo pravnomočno odločbo o oprostitvi plačila okoljske dajatve, oziroma ga uporabi sam, če gre za osebo, ki ima pravnomočno odločbo o oprostitvi plačila okoljske dajatve, mora finančni upravi poleg obračuna iz prejšnjega odstavka predložiti tudi mesečni pregled prometa prodaje goriva osebam, ki imajo odločbo o oprostitvi plačila okoljske dajatve.
(8) Pregled prodaje goriva osebam, ki imajo pravnomočno odločbo o oprostitvi iz prejšnjega odstavka, vsebuje:
– podatke o osebi, ki ima pravnomočno odločbo o oprostitvi plačila okoljske dajatve, in
– vrsto in količine goriva, ki je bila dobavljena osebi z pravnomočno odločbo o oprostitvi plačila okoljske dajatve.
(9) Imetnik odločbe o oprostitvi plačila okoljske dajatve, ki gorivo, za katerega ni obračunal in plačal okoljske dajatve, nameni nadaljnji prodaji, mora mesečni obračun okoljske dajatve iz tretjega odstavka tega člena finančni upravi predložiti do 25. dneva v mesecu po poteku meseca, v katerem je gorivo prodal oziroma dal na razpolago drugi osebi, in plačati okoljsko dajatev do konca meseca po poteku meseca, v katerem je gorivo prodal oziroma dal na razpolago drugi osebi.
(10) Dobavitelj zemeljskega plina obračuna okoljsko dajatev za dobavljeno količino zemeljskega plina končnim odjemalcem v davčnem obdobju. Dobavitelj zemeljskega plina lahko za tiste odjemalce, ki jim merilne naprave dobave ne odčitavajo v davčnem obdobju, obračunava okoljsko dajatev na podlagi predvidene mesečne dobave. Za naknadno ugotovljene dejansko dobavljene količine zemeljskega plina, ki se nanašajo na pretekla davčna obdobja, dobavitelj zemeljskega plina opravi poračun okoljske dajatve v mesečnem obračunu okoljske dajatve za mesec, v katerem ugotovi dejansko dobavljene količine zemeljskega plina. Za obračun okoljske dajatve za naknadno ugotovljene dejansko dobavljene količine zemeljskega plina, ki so predmet poračuna, se uporabi znesek okoljske dajatve, veljaven na zadnji dan davčnega obdobja, v katerem nastane obveznost za obračun okoljske dajatve.
14. člen 
(obveznosti zavezanca za plačilo najnižje ravni obdavčitve v Skupnosti) 
(1) Zavezanec iz 11. člena te uredbe mora za gorivo, za katerega je v koledarskem letu nastala obveznost za obračun najnižje ravni obdavčitve v Skupnosti, obračunati najnižjo raven obdavčitve v Skupnosti za ta koledarski mesec.
(2) Obveznost obračuna in plačila najnižje ravni obdavčitve v Skupnosti za gorivo, ki se uporablja v napravi ali mali napravi, nastane ob nabavi goriva.
(3) Oseba iz prvega odstavka tega člena mora v svojih evidencah voditi podatke po vrstah goriva, na podlagi katerih obračunava najnižjo raven obdavčitve v Skupnosti.
(4) Oseba iz prvega odstavka tega člena sestavi na podlagi evidenc iz prejšnjega odstavka mesečni obračun najnižje ravni obdavčitve v Skupnosti na obrazcu za mesečni obračun okoljske dajatve, ki je objavljen na spletni strani finančne uprave, in ga predloži finančni upravi do 25. dne v mesecu po poteku meseca, za katerega je nastala obveznost za plačilo najnižje ravni obdavčitve v Skupnosti.
(5) Ne glede na določbo četrtega odstavka prejšnjega člena mesečni obračun iz prejšnjega odstavka vsebuje naslednje podatke:
– količino in vrsto goriva, za katerega je bila obračunana najnižja raven obdavčitve v Skupnosti, in
– končni znesek obračunane najnižje ravni obdavčitve v Skupnosti.
(6) Oseba iz prvega odstavka tega člena mora finančni upravi predložiti mesečni obračun najnižje ravni obdavčitve v Skupnosti iz četrtega odstavka tega člena ne glede na to, ali v obračunskem obdobju nastane obveznost za plačilo najnižje ravni obdavčitve v Skupnosti ali ne.
(7) Za izračun količine goriva, ki je bilo uporabljeno za proizvodnjo toplote v soproizvodnji, se uporabi metodologija iz priloge 2, ki je sestavni del te uredbe, oziroma podatek, ki ga je upravljavec naprave ali male naprave na podlagi predpisa, ki ureja posredovanje podatkov in dokumentov izvajalcev energetske dejavnosti, dolžan posredovati Agenciji za energijo.
15. člen 
(vračilo okoljske dajatve) 
Pravico do vračila plačane okoljske dajatve ima:
– pravna oseba ali samostojni podjetnik posameznik za gorivo, ki ga iznese v druge države članice EU ali izvozi, če dokaže, da je bila okoljska dajatev zaradi zgorevanja goriva plačana in je bilo gorivo izneseno z območja Republike Slovenije ali izvoženo z območja EU;
– zavezanec iz prvega odstavka 10. člena te uredbe, ki je gorivo, za katero je bila okoljska dajatev plačana, porabil za namene, za katere se okoljska dajatev ne plačuje;
– pravna oseba, ki ima pravnomočno odločbo o oprostitvi plačila okoljske dajatve za gorivo, ki ga je v obdobju, ko je imela pravnomočno odločbo o oprostitvi plačila okoljske dajatve, nabavila s plačano okoljsko dajatvijo.
16. člen 
(uveljavljanje vračila okoljske dajatve za izneseno ali izvoženo gorivo) 
(1) Upravičenec za vračilo plačane okoljske dajatve iz prve alineje prejšnjega člena vloži pri finančni upravi po dobavi goriva v drugo državo članico EU ali v izvoz zahtevek za vračilo plačane okoljske dajatve dajatve na obrazcu, ki je objavljen na spletni strani finančne uprave.
(2) Zahtevek za vračilo plačane okoljske dajatve iz prejšnjega odstavka vsebuje podatke o:
– vlagatelju zahtevka,
– količini, vrsti goriva in datumu plačila okoljske dajatve za gorivo, za katerega se uveljavlja vračilo okoljske dajatve.
(3) Pravico do vračila plačane okoljske dajatve zaradi zgorevanja goriva lahko upravičenec iz prvega odstavka uveljavlja še tri mesece po poteku koledarskega leta, v katerem je izvozil gorivo ali ga iznesel v drugo državo članico EU.
17. člen 
(uveljavljanje vračila okoljske dajatve v drugih primerih) 
(1) Upravičenec za vračilo plačane okoljske dajatve zaradi zgorevanja goriva iz druge alineje 15. člena te uredbe mora po uporabi goriva, upravičenec iz tretje alineje 15. člena te uredbe pa po nabavi goriva, pri finančni upravi vložiti zahtevek za vračilo plačane okoljske dajatve na obrazcu, ki je objavljen na spletni strani finančne uprave.
(2) Zahtevek za vračilo plačane okoljske dajatve iz prejšnjega odstavka vsebuje podatke o:
– vlagatelju zahtevka in
– količini, vrsti goriva in datumu plačila okoljske dajatve za gorivo, za katerega se uveljavlja vračilo okoljske dajatve.
(3) Pravico do vračila plačane okoljske dajatve zaradi zgorevanja goriva lahko upravičenec iz druge alineje 15. člena te uredbe uveljavlja še tri mesece po poteku koledarskega leta, v katerem je porabil gorivo, za katero je bila okoljska dajatev plačana, upravičenec iz tretje alineje 15. člena te uredbe pa lahko uveljavlja pravico do vračila še tri mesece po poteku koledarskega leta, v katerem je nabavil gorivo, za katero je bila okoljska dajatev plačana.
18. člen 
(letni obračun okoljske dajatve za osebe s seznama oseb, ki so upravičene do oprostitve plačila okoljske dajatve) 
(1) Zavezanec iz prvega odstavka 10. člena te uredbe, ki je na seznamu iz 6. člena te uredbe, mora v svojih evidencah voditi podatke o vrsti in količini porabljenega goriva.
(2) Oseba iz prejšnjega odstavka na podlagi evidenc iz prejšnjega odstavka sestavi letni obračun okoljske dajatve na obrazcu za letni obračun okoljske dajatve, ki je objavljen na spletni strani finančne uprave, in ga predloži finančni upravi do 25. aprila tekočega leta za preteklo koledarsko leto.
(3) Letni obračun okoljske dajatve iz prejšnjega odstavka vsebuje naslednje podatke:
– obdobje, na katero se nanaša obveznost plačila okoljske dajatve,
– letni obračun okoljske dajatve za gorivo, porabljeno zunaj naprav in malih naprav;
– letni obračun okoljske dajatve za obveznosti male naprave, ugotovljene v poročilu o emisijah toplogrednih plinov;
– znesek prejetih javnih sredstev iz občinskih, državnih, mednarodnih ali drugih javnih virov, prejetih za iste namene kot je oprostitev plačila okoljske dajatve za zgorevanje goriva.
(4) Evidenco iz prvega odstavka tega člena mora zavezanec iz prvega odstavka tega člena hraniti deset let od dneva zadnjega nakupa goriva.
(5) Zavezanec iz prvega odstavka tega člena finančni upravi predloži letni obračun okoljske dajatve zaradi zgorevanja goriva iz drugega odstavka tega člena ne glede na to, ali v obračunskem obdobju nastane obveznost za plačilo okoljske dajatve ali ne.
(6) Zavezanec iz prvega odstavka tega člena obračunano okoljsko dajatev zaradi zgorevanja goriva plača do zadnjega delovnega dneva meseca, v katerem mora predložiti letni obračun okoljske dajatve iz drugega odstavka tega člena.
(7) Ministrstvo pošlje finančni upravi podatke iz tretje alineje tretjega odstavka tega člena do 20. aprila tekočega leta.
19. člen 
(oprostitev plačila okoljske dajatve za rabo goriva v mali napravi) 
(1) Upravljavec male naprave, ki mu je Evropska komisija odobrila izključitev iz sistema Skupnosti za trgovanje s pravicami do emisije toplogrednih plinov v skladu z zakonom, ki ureja varstvo okolja, je upravičen do oprostitve plačila okoljske dajatve za enote obremenitve do višine dodeljene količine.
(2) Oseba iz prejšnjega odstavka mora za vsako enoto obremenitve, ki presegajo dodeljene količine, plačati okoljsko dajatev zaradi zgorevanja goriva po tej uredbi. Obveznost plačila lahko poravna tudi s predajo ustrezne količine emisijskih kuponov, ERU ali CER na državni račun Republike Slovenije v registru Unije v skladu z zakonom, ki ureja varstvo okolja.
(3) Ne glede na prejšnji odstavek upravljavec male naprave, katere vhodna toplotna moč je na dan 31. decembra 2012 presegala 20 MW, za izpolnitev obveznosti plačila ne sme uporabiti več kot 11 odstotkov ERU ali CER glede na celotno dodeljeno količino v skladu z Uredbo Komisije (EU) št. 550/2011 z dne 7. junija 2011 o določanju nekaterih omejitev glede uporabe mednarodnih dobropisov iz projektov v zvezi z industrijskimi plini, skladno z Direktivo 2003/87/ES Evropskega parlamenta in Sveta (UL L št. 149 z dne 8. 6. 2011, str. 1).
(4) Oseba iz prvega odstavka tega člena lahko obveznost iz drugega odstavka tega člena preloži na naslednje leto, če skupna razlika med emisijami toplogrednih plinov, ugotovljenimi iz poročila o emisijah toplogrednih plinov, in dodeljenimi količinami od leta 2013 dalje ne presega 20 odstotkov dodeljene količine iz leta 2013, pri čemer mora biti celotna obveznost iz drugega odstavka tega člena izpolnjena najpozneje do 30. aprila tekočega leta, ki sledi zadnjemu letu trgovalnega obdobja.
(5) Če oseba iz prvega odstavka tega člena obveznost iz drugega odstavka tega člena poravna s plačilom okoljske dajatve in če povprečna cena emisijskih kuponov na trgu ogljika presega ceno za eno enoto obremenitve za več kot 30 odstotkov, mora oseba iz prvega odstavka tega člena plačati okoljsko dajatev v višini povprečne cene emisijskih kuponov, ki jo izračuna in objavi ministrstvo na svoji spletni strani do 28. februarja tekočega leta. Ministrstvo povprečno ceno izračuna kot količnik med zneskom prilivov iz prodaje emisijskih kuponov na dražbi v državni proračun, ki so bili v preteklem letu doseženi s prodajo emisijskih kuponov, in količino teh emisijskih kuponov v skladu z zakonom, ki ureja varstvo okolja.
(6) Oseba iz prvega odstavka tega člena sestavi obračun obveznosti iz drugega odstavka tega člena na podlagi poročila o emisijah toplogrednih plinov v skladu z zakonom, ki ureja varstvo okolja.
(7) Obračun obveznosti iz prejšnjega odstavka in način izpolnitve obveznosti sta del poročila o emisijah toplogrednih plinov v skladu z zakonom, ki ureja varstvo okolja.
(8) Oseba iz prvega odstavka tega člena mora plačati okoljsko dajatev iz drugega odstavka tega člena oziroma predati emisijske kupone, ERU ali CER najpozneje do 30. aprila tekočega leta za preteklo leto.
20. člen 
(letni obračun okoljske dajatve za obveznosti male naprave, ugotovljene v poročilu o emisijah toplogrednih plinov) 
(1) Upravljavec male naprave, pri katerem iz poročila o emisijah toplogrednih plinov izhaja obveznost plačila okoljske dajatve za preteklo leto, finančni upravi do 25. aprila tekočega leta predloži letni obračun okoljske dajatve za uporabo goriva v mali napravi na obrazcu za letni obračun okoljske dajatve, ki je objavljen na spletni strani finančne uprave.
(2) Če oseba iz prvega odstavka prejšnjega člena ne izpolni obveznosti iz drugega in petega odstavka prejšnjega člena do roka iz osmega odstavka prejšnjega člena, mora plačati okoljsko dajatev za celotno količino emisij toplogrednih plinov, ugotovljeno v poročilu iz šestega odstavka prejšnjega člena. Letni obračun okoljske dajatve predloži na obrazcu iz prejšnjega odstavka finančni upravi do 10. maja tekočega leta za preteklo leto in plača okoljsko dajatev do 20. maja tekočega leta.
(3) Letni obračun okoljske dajatve iz prvega in drugega odstavka tega člena vsebuje naslednje podatke:
– obdobje, na katero se nanaša obveznost plačila okoljske dajatve zaradi zgorevanja goriva,
– enote obremenitve, za katere se obračuna okoljska dajatev, in
– znesek okoljske dajatve za plačilo.
(4) Podatke za letni obračun okoljske dajatve na podlagi prvega odstavka tega člena ministrstvo pošlje finančni upravi do 20. aprila tekočega leta za preteklo leto in do 10. maja tekočega leta za obračun okoljske dajatve iz drugega odstavka tega člena.
(5) Finančna uprava do 30. junija tekočega leta obvesti ministrstvo o plačani okoljski dajatvi, če je bila poravnava obveznosti iz drugega odstavka prejšnjega člena opravljena s plačilom okoljske dajatve.
21. člen 
(oprostitev plačila okoljske dajatve zaradi zgorevanja goriva in predpisi o državnih pomočeh) 
(1) Oprostitev plačila okoljske dajatve zaradi zgorevanja goriva iz drugega odstavka 9. člena te uredbe in vračilo iz tretje alinee 15. člena se dodeljuje v skladu s 44. členom Uredbe Komisije (ES) št. 651/2014 z dne 17. junija 2014 o razglasitvi nekaterih vrst pomoči za združljive s skupnim trgom z uporabo členov 87 in 88 Pogodbe (UL L št. 187 z dne 26. 6. 2014, str. 1; v nadaljnjem besedilu: Uredba 651/2014).
(2) Do oprostitve plačila ali vračila že plačane okoljske dajatve iz prejšnjega odstavka je upravičen upravljavec, ki izpolnjuje naslednje pogoje:
– da ni podjetje iz tretjega odstavka tega člena,
– da nima neporavnanega vračila za preveč izplačane pomoči po pravilu de minimis ali državne pomoči na podlagi predhodnega poziva Ministrstva za finance,
– da na dan vložitve vloge nima neporavnanih zapadlih davčnih obveznosti in drugih denarnih nedavčnih obveznosti v skladu z zakonom, ki ureja finančno upravo, če vrednost teh zapadlih neplačanih obveznosti ne presega 50 eurov,
– da je predložil vse obračune davčnih odtegljajev za dohodke iz delovnega razmerja za obdobje zadnjih 2 let do dneva vložitve vloge,
– da v zvezi s stroški za porabo goriva, ki je predmet oprostitve plačila okoljske dajatve po tej uredbi, ni prejel nobenih drugih javnih sredstev iz občinskih, državnih, mednarodnih ali drugih javnih virov in
– da ima pravnomočno dovoljenje za izpuščanje toplogrednih plinov.
(3) Do oprostitve plačila ali vračila že plačane okoljske dajatve iz prvega odstavka tega člena ni upravičeno:
– podjetje iz sektorja ribištva in ribogojstva,
– podjetje, ki bi oprostitev namenilo za lažje zaprtje nekonkurenčnih premogovnikov, kakor jo zajema Sklep Sveta št. 2010/787/EU z dne 10. decembra 2010 o državnih pomočeh za lažje zaprtje nekonkurenčnih premogovnikov (UL L 336/24 z dne 21. 12. 2010),
– podjetje v težavah v skladu z 18. točko 2. člena Uredbe 651/2014 ter
– podjetje, ki je naslovnik neporavnanega naloga za izterjavo zaradi predhodne odločbe Evropske komisije, ki je pomoč razglasila za nezakonito in nezdružljivo s skupnim trgom.
(4) Upravljavec iz drugega odstavka 9. člena in tretje alineje 15. člena te uredbe mora spremljati višino državne pomoči na način, da vodi evidenco o oprostitvi plačila okoljske dajatve zaradi zgorevanja goriva v spletni aplikaciji ministrstva, s katero izračuna višino državne pomoči v eurih. Višino državne pomoči sporoči ministrstvu vsako leto najkasneje do 31. marca tekočega leta za preteklo koledarsko leto.
22. člen 
(vloga za odločbo o oprostitvi plačila okoljske dajatve) 
(1) Vloga za oprostitev plačila okoljske dajatve se vloži pisno na obrazcu, ki je objavljen na spletni strani ministrstva in vsebuje naslednje podatke:
– naslov in firmo upravljavca naprave ter lokacijo naprave,
– izjavo upravljavca o izpolnjevanju pogojev iz druge in tretje alineje tretjega odstavka prejšnjega člena in pete alineje prvega odstavka prejšnjega člena, ki ne sme biti starejša od 30 dni, in
– dokazilo o plačilu, oprostitvi plačila ali neplačilu trošarine za rabo goriva v napravi ali mali napravi skladno s predpisi o trošarinah.
(2) Upravljavec, ki ima pravnomočno dovoljenje za izpuščanje toplogrednih plinov, vloži vlogo za oprostitev plačila okoljske dajatve iz prejšnjega odstavka tega člena v roku 30 dni po pravnomočnosti tega dovoljenja.
23. člen 
(odločba o oprostitvi plačila okoljske dajatve) 
(1) Ministrstvo na podlagi vloge iz prvega odstavka prejšnjega člena in prejetih dokazil upravljavcu iz drugega odstavka prejšnjega člena izda odločbo o oprostitvi plačila okoljske dajatve za obdobje do 31. decembra 2020.
(2) Ministrstvo v odločbi upravljavcu iz drugega odstavka prejšnjega člena določi obveznost plačila vsaj najnižje ravni obdavčitve v Skupnosti v skladu s četrtim in petim odstavkom 9. člena te uredbe.
(3) Ministrstvo upravljavca iz drugega odstavka prejšnjega člena v odločbi tudi seznani, da je prejemnik državne pomoči v višini oprostitve plačila okoljske dajatve na podlagi sheme državne pomoči v skladu s 44. členom Uredbe 651/2014.
(4) Upravljavec iz drugega odstavka prejšnjega člena mora o vsaki spremembi dejstev v zvezi z izpolnjevanjem pogojev iz drugega odstavka 21. člena nemudoma pisno obvestiti ministrstvo, kar dokazuje s potrdilom o oddani pošiljki.
(5) Ne glede na prejšnji odstavek mora upravljavec iz drugega odstavka prejšnjega člena upravičenost do oprostitve plačila glede izpolnjevanja vseh pogojev za oprostitev plačila okoljske dajatve preveriti vsako leto in do konca meseca februarja tekočega leta o tem pisno obvestiti ministrstvo, kar dokazuje s potrdilom o oddani pošiljki.
24. člen 
(prenehanje upravičenosti do oprostitve plačila okoljske dajatve) 
(1) Upravljavec iz prvega odstavka 23. člena te uredbe ni več upravičen do oprostitve plačila okoljske dajatve, če:
– ne vodi evidence iz sedmega odstavka 9. člena in četrtega odstavka 21. člena te uredbe,
– gorivo, ki ga je nabavil brez plačila okoljske dajatve, proda tretji osebi in v predpisanem roku ne predloži obračuna okoljske dajatve,
– v izjavah o izpolnjevanju pogojev iz prvega odstavka 22. člena te uredbe navede nepopolne, netočne ali napačne podatke in
– ne izpolnjuje več pogojev iz drugega odstavka 21. člena te uredbe in petega odstavka prejšnjega člena.
(2) Ministrstvo v primeru iz prejšnjega odstavka izda odločbo, s katero ugotovi, kdaj so nastopili razlogi za prenehanje upravičenosti do oprostitve plačila okoljske dajatve.
(3) Šteje se, da od datuma izdaje odločbe o prenehanju oprostitve plačila okoljske dajatve zaradi zgorevanja goriva upravljavec neupravičeno prejema državno pomoč.
(4) Upravljavec, ki mu je odločba o oprostitvi plačila okoljske dajatve prenehala veljati na podlagi prvega odstavka tega člena, ima v primeru ponovnega izpolnjevanja pogojev iz drugega odstavka 21. člena te uredbe pravico do pridobitve odločbe o oprostitvi plačila okoljske dajatve v naslednjem koledarskem letu, razen, če je bilo ugotovljeno, da je v izjavah o izpolnjevanju pogojev iz prvega odstavka 22. člena navajal nepopolne, netočne ali napačne podatke.
25. člen 
(odmera okoljske dajatve v primeru prenehanja upravičenosti do oprostitve plačila okoljske dajatve) 
(1) Upravljavcu naprave, kateremu je bila izdana ugotovitvena odločba o prenehanju upravičenosti do oprostitve plačila okoljske dajatve iz drugega odstavka prejšnjega člena, nastane obveznost za obračun okoljske dajatve z dnem pravnomočnosti te odločbe.
(2) Finančna uprava odmeri obveznost za plačilo okoljske dajatve za gorivo, ki je bilo nabavljeno ali uporabljeno v obdobju, ko nastopi razlog, na podlagi katerega upravičenost do oprostitve plačila okoljske dajatve zaradi zgorevanja goriva preneha, pa vse do dneva pravnomočnosti ugotovitvene odločbe o prenehanju upravičenosti do oprostitve plačila okoljske dajatve oziroma za gorivo na zalogi na dan izdaje odločbe.
(3) Okoljska dajatev se odmeri v znesku na enoto obremenitve zraka z emisijo ogljikovega dioksida, ki je veljala na dan pravnomočnosti odločbe o oprostitvi plačila okoljske dajatve zaradi zgorevanja goriva.
II. NADZOR 
26. člen 
(nadzor) 
Nadzor nad izvajanjem te uredbe opravlja finančna uprava, razen določb 19., 21., 22., 23. in 24. člena te uredbe, katerih nadzor opravljajo inšpektorji, pristojni za varstvo okolja.
III. KAZENSKE DOLOČBE 
27. člen 
(prekrški) 
(1) Z globo od 4.000 eurov do 40.000 eurov se kaznuje pravna oseba, samostojni podjetnik posameznik ali posameznik, ki samostojno opravlja dejavnost, če stori prekršek:
– če kot oseba iz drugega, tretjega, četrtega odstavka 10. člena in 11. člena te uredbe ne prijavi finančni upravi, kdaj se dejavnost, zaradi katere je zavezana obračunavati in plačevati okoljsko dajatev, začne, spremeni ali preneha (5. člen);
– če kot zavezanec iz drugega, tretjega ali četrtega odstavka 10. člena te uredbe ne predloži obračuna okoljske dajatve finančni upravi do 25. dneva v mesecu po poteku meseca, za katerega je nastala obveznost za plačilo okoljske dajatve, in ne plača okoljske dajatve do zadnjega dneva v mesecu po poteku meseca, v katerem je nastala obveznost za plačilo okoljske dajatve (tretji in sedmi odstavek 13. člena);
– če kot zavezanec iz drugega, tretjega in četrtega odstavka 10. člena te uredbe gorivo proda osebam, ki so na seznamu, oziroma ga porabi sam, finančni upravi ne predloži mesečnega pregleda prometa prodaje goriva osebam iz seznama do 25. dneva v mesecu po poteku meseca, v katerem je gorivo prodal (deveti odstavek 13. člena);
– če kot zavezanec iz drugega, tretjega ali četrtega odstavka 10. člena te uredbe v mesečnem obračunu okoljske dajatve ne predloži podatkov, ki so potrebni za obračun okoljske dajatve, ali če predloži neresnične podatke (četrti odstavek 13. člena);
– če kot zavezanec iz 11. člena te uredbe ne predloži obračuna najnižje ravni obdavčitve v Skupnosti finančni upravi do 25. dneva v mesecu po poteku meseca, za katerega je nastala obveznost za plačilo najnižje ravni obdavčitve v Skupnosti (četrti odstavek 14. člena);
– če kot oseba iz prvega odstavka 10. člena, ki je na seznamu iz 6. člena te uredbe, do 25. aprila tekočega leta za preteklo leto ne predloži letnega obračuna okoljske dajatve ali če predloži neresnične podatke (drugi in tretji odstavek 18. člena);
– če kot oseba iz prvega odstavka 10. člena, ki je na seznamu iz 6. člena te uredbe, ne hrani evidence za letni obračun okoljske dajatve deset let od dneva zadnjega nakupa goriva (četrti odstavek 18. člena);
– če kot oseba s seznama iz 6. člena te uredbe ne sestavi letnega obračuna okoljske dajatve iz tretjega odstavka 20. člena na podlagi poročila o emisijah toplogrednih plinov in ga do 20. maja tekočega leta za preteklo leto ne pošlje finančni upravi ali če predloži neresnične podatke (drugi odstavek 20. člena);
– če kot upravljavec za pridobitev odločbe o oprostitvi plačila okoljske dajatve v vlogi navede nepopolne, netočne ali napačne podatke (prvi odstavek 22. člena);
– če kot upravljavec ne obvesti ministrstva o vsaki spremembi v zvezi z izpolnjevanjem pogojev za oprostitev plačila okoljske dajatve (četrti odstavek 23. člena);
– če kot upravljevec ne vodi evidence iz sedmega odstavka 9. člena in četrtega odstavka 21. člena te uredbe.
(2) Z globo od 1.200 eurov do 4.100 eurov se za prekršek iz prejšnjega odstavka kaznuje tudi odgovorna oseba pravne osebe, odgovorna oseba samostojnega podjetnika posameznika oziroma odgovorna oseba posameznika, ki samostojno opravlja dejavnost.
IV. PREHODNE IN KONČNE DOLOČBE 
28. člen 
(vložitev vloge za pridobitev odločbe o oprostitvi plačila okoljske dajatve) 
Upravljavec naprave iz drugega odstavka 9. člena, ki ima na dan uveljavitve te uredbe pravnomočno dovoljenje za izpuščanje toplogrednih plinov v skladu z zakonom, ki ureja varstvo okolja, mora vlogo za pridobitev odločbe o oprostitvi plačila okoljske dajatve ministrstvu posredovati najkasneje v 30 dneh od uveljavitve te uredbe.
29. člen 
(znesek na enoto obremenitve) 
Do uveljavitve sklepa iz četrtega odstavka 2. člena te uredbe je znesek na enoto obremenitve zraka z emisijo CO2 17,3 eura.
30. člen 
(prijava dejavnosti) 
Oseba iz četrtega odstavka 10. člena in oseba iz 11. člena te uredbe prijavita dejavnost zaradi katere je zavezana plačevati okoljsko dajatev za zgorevanje zemeljskega plina v 30 dneh od uveljavitve te uredbe.
31. člen 
(prenehanje veljavnosti) 
(1) Z dnem uveljavitve te uredbe preneha veljati Uredba o okoljski dajatvi za onesnaževanje zraka z emisijo ogljikovega dioksida (Uradni list RS, št. 47/13), šesti odstavek 8. člena pa se uporablja do 1. julija 2016.
(2) Postopki, začeti v skladu z Uredbo o okoljski dajatvi za onesnaževanje zraka z emsiijo ogljikovega dioksida (Uradni list RS, št. 47/13), se dokončajo v skladu s to uredbo.
(3) Plačniki okoljske dajatve zaradi uporabe fluoriranih toplogrednih plinov iz 20. člena Uredbe o okoljski dajatvi za onesnaževanje zraka z emsiijo ogljikovega dioksida (Uradni list RS, št. 47/13) morajo predložiti obračun okoljske dajatve za obdobje od 1. januarja 2016 do uveljavitve te uredbe najkasneje do 20. julija 2016 in plačati okoljsko dajatev zaradi uporabe fluoriranih toplogrednih plinov najkasneje do 31. julija 2016.
(4) Z dnem uveljavitve te uredbe preneha veljati Sklep o določitvi cene za enoto obremenitve okolja z emisijo ogljikovega dioksida (Uradni list RS, št. 96/14).
32. člen 
(začetek veljavnosti) 
Ta uredba začne veljati 1. aprila 2016.
Št. 00719-11/2016
Ljubljana, dne 24. marca 2016
EVA 2015-2550-0084
Vlada Republike Slovenije 
dr. Miroslav Cerar l.r.
Predsednik

AAA Zlata odličnost

Nastavitve piškotkov

Vaše trenutno stanje

Prikaži podrobnosti