Uradni list

Številka 22
Uradni list RS, št. 22/2016 z dne 25. 3. 2016
Uradni list

Uradni list RS, št. 22/2016 z dne 25. 3. 2016

Kazalo

839. Pravilnik o osnovnošolskem izobraževanju učencev s posebnimi potrebami na domu, stran 2846.

  
Na podlagi 21. člena Zakona o usmerjanju otrok s posebnimi potrebami (Uradni list RS, št. 58/11, 40/12 – ZUJF in 90/12) izdaja ministrica za izobraževanje
P R A V I L N I K 
o osnovnošolskem izobraževanju učencev s posebnimi potrebami na domu 
I. SPLOŠNE DOLOČBE 
1. člen 
(vsebina pravilnika) 
Ta pravilnik določa podrobnejše pogoje za izvajanje programov osnovnošolskega izobraževanja za učence s posebnimi potrebami (v nadaljnjem besedilu: učenci), ki se izobražujejo na domu in kriterije za njihovo financiranje.
2. člen 
(izobraževanje na domu v javno veljavnih programih) 
Na domu se lahko izobražujejo učenci, katerih starši podajo vlogo za izobraževanje na domu in so z odločbo o usmeritvi, ki jo izda Zavod Republike Slovenije za šolstvo usmerjeni v:
– izobraževalni program osnovne šole s prilagojenim izvajanjem in dodatno strokovno pomočjo,
– prilagojen izobraževalni program osnovne šole z enakovrednim izobrazbenim standardom,
– prilagojen izobraževalni program osnovne šole z nižjim izobrazbenim standardom in
– posebni program vzgoje in izobraževanja za otroke z zmerno, težjo in težko motnjo v duševnem razvoju.
II. ZAGOTAVLJANJE USTREZNIH POGOJEV ZA IZVAJANJE OSNOVNOŠOLSKEGA IZOBRAŽEVANJA UČENCEV NA DOMU 
3. člen 
(ustrezni pogoji) 
(1) Ustrezni pogoji za izobraževanje učencev na domu obstajajo, če starši zagotovijo:
– izvajalca izobraževanja na domu, ki izpolnjuje pogoje za izvajanje javno veljavnih programov otrok s posebnimi potrebami v skladu z zakonom, ki ureja organizacijo in financiranje vzgoje in izobraževanje in drugimi predpisi (v nadaljnjem besedilu: izvajalec) ter
– opremo oziroma didaktične pripomočke, potrebne za doseganje ciljev in standardov znanja, določenih z učnimi načrti.
(2) Če zaradi primanjkljajev, ovir oziroma motenj ali nenadnega poslabšanja zdravstvenega stanja učenec ne more več obiskovati pouka, šola oziroma zavod, v katerega je učenec vpisan, staršem pomaga zagotoviti izvajalca, če ga ne morejo zagotoviti sami.
(3) Komisija za usmerjanje preveri ustreznost pogojev za izobraževanje na domu pred izdajo mnenja o izobraževanju na domu.
III. POSTOPEK UVELJAVLJANJA PRAVICE DO IZOBRAŽEVANJA NA DOMU 
4. člen 
(vloga za izobraževanje na domu) 
Vlogo za izobraževanje učenca na domu vložijo starši pri pristojni območni enoti Zavoda Republike Slovenije za šolstvo (v nadaljnjem besedilu: pristojna enota zavoda).
5. člen 
(vsebina vloge) 
Vloga za izobraževanje na domu vsebuje:
– ime in priimek učenca,
– razloge za izvajanje izobraževanja na domu in njihovo utemeljitev,
– naslov, kjer bo izobraževanje potekalo,
– ime in priimek in potrdilo o pridobljeni izobrazbi izvajalca ter
– opis opreme oziroma didaktičnih pripomočkov.
6. člen 
(mnenje o izobraževanju na domu) 
Komisija za usmerjanje pripravi mnenje o izobraževanju na domu, in sicer na obrazcu, ki je priloga pravilnika, ki ureja organizacijo in način dela komisij za usmerjanje.
7. člen 
(odločba o usmeritvi) 
(1) V postopku usmerjanja pristojna enota zavoda na podlagi mnenja komisije za usmerjanje o izobraževanju na domu z odločbo o usmeritvi v javno veljavni izobraževalni program iz 2. člena tega pravilnika odloči tudi o izobraževanju učenca na domu.
(2) Če je učenec z odločbo o usmeritvi že usmerjen v izobraževalni program, izda pristojna enota zavoda, na podlagi mnenja komisije za usmerjanje o izobraževanju na domu, dopolnilno odločbo o izobraževanju učenca na domu.
8. člen 
(prenehanje izobraževanja na domu) 
(1) Starši lahko pristojni enoti zavoda z navedbo razlogov za prenehanje kadarkoli podajo predlog za prenehanje izobraževanja na domu in vključitev učenca v šolo oziroma zavod, v katerega je učenec vpisan.
(2) Na podlagi predloga za prenehanje izobraževanja na domu izda pristojna enota zavoda odločbo o prenehanju izobraževanja na domu.
IV. DOKUMENTACIJA O IZOBRAŽEVANJU NA DOMU 
9. člen 
(vodenje dokumentacije) 
(1) O izobraževanju učenca na domu šola oziroma zavod, v katerega je učenec z odločbo o usmeritvi vključen, vodi in izdaja dokumentacijo v skladu z določbami pravilnika, ki ureja dokumentacijo v osnovni šoli.
(2) V dokumentaciji se ob koncu rubrik napiše opomba, da se učenec izobražuje na domu.
10. člen 
(individualiziran program) 
Šola oziroma zavod skupaj z izvajalcem izobraževanja na domu v skladu z določbami zakona, ki ureja usmerjanje otrok s posebnimi potrebami, pripravi individualiziran program.
11. člen 
(dokumentacija izvajalca) 
Izvajalec izobraževanja na domu v sodelovanju s šolo oziroma zavodom vodi dokumentacijo o letni pripravi in o pripravi na pouk.
V. PREVERJANJE IN OCENJEVANJE ZNANJA 
12. člen 
(preverjanje in ocenjevanje znanja) 
(1) Preverjanje in ocenjevanje znanja se za učence, ki se izobražujejo na domu, opravlja v rokih, določenih s pravilnikom, ki ureja šolski koledar za osnovne šole, lahko pa se opravlja tudi predhodno ali v dveh delih, in sicer v rokih, ki jih na predlog staršev ali strokovne skupine, ki pripravlja in spremlja individualizirani program učenca, določi ravnatelj.
(2) Šola oziroma zavod obvesti učence o preverjanju in ocenjevanju znanja najmanj tri tedne pred rokom.
(3) Preverjanje in ocenjevanje znanja opravlja za učence, ki se izobražujejo na domu, šola oziroma zavod, v katerega je učenec vključen.
13. člen 
(ponovno preverjanje in ocenjevanje znanja) 
(1) Če učenec, ki je usmerjen v izobraževalni program s prilagojenim izvajanjem in dodatno strokovno pomočjo oziroma v prilagojen izobraževalni program z enakovrednim standardom, v 1. in 2. razredu ne doseže standardov znanja, ki so potrebni za napredovanje v naslednji razred, oziroma če je učenec od 3. do 9. razreda negativno ocenjen, ima pravico do ponovnega preverjanja in ocenjevanja znanja v rokih, ki so določeni za opravljanje predmetnih izpitov v pravilniku, ki ureja šolski koledar za osnovne šole.
(2) Če učenec, ki je usmerjen v prilagojen izobraževalni program z nižjim izobrazbenim standardom, od 1. do 3. razreda ne doseže standardov znanja, ki so potrebni za napredovanje v naslednji razred, oziroma je učenec od 4. do 9. razreda negativno ocenjen, ima pravico do ponovnega preverjanja in ocenjevanja znanja v rokih, ki so določeni za opravljanje predmetnih izpitov v pravilniku, ki ureja šolski koledar za osnovne šole.
14. člen 
(neuspešno ponovno preverjanje in ocenjevanje znanja) 
(1) Če učenec ponovnega preverjanja in ocenjevanja znanja ne opravi uspešno, mora v naslednjem šolskem letu nadaljevati osnovnošolsko izobraževanje v šoli oziroma v zavodu, navedenem v odločbi o usmeritvi.
(2) Izjemoma lahko učenec, ki ponovnega preverjanja in ocenjevanja znanja ne opravi uspešno, vendar zaradi primanjkljaja, ovire oziroma motnje ne more obiskovati pouka, ponovno opravlja izpite v naslednjem šolskem letu. O tem odloči ravnatelj na podlagi mnenja strokovne skupine, ki pripravlja in evalvira individualizirani program učenca.
(3) V primeru iz prejšnjega odstavka šola oziroma zavod poda zahtevo pristojni enoti zavoda za začetek postopka preverjanja ustreznosti programa, v katerega je učenec usmerjen.
15. člen 
(izpitna komisija) 
(1) Preverjanje in ocenjevanje znanja opravlja učenec pred izpitno komisijo, ki ima predsednika in dva člana, ki jih imenuje ravnatelj praviloma izmed učiteljev šole oziroma zavoda, izjemoma pa lahko za člana komisije imenuje tudi učitelja druge šole oziroma zavoda.
(2) Izpitna komisija vodi zapisnik o ocenjevanju učenca, ki se izobražuje na domu, v skladu z določbami pravilnika, ki ureja dokumentacijo v osnovni šoli.
V.1. Izobraževalni program s prilagojenim izvajanjem in dodatno strokovno pomočjo in prilagojeni izobraževalni programi z enakovrednim izobrazbenim standardom
16. člen 
(vsebina preverjanja in ocenjevanje znanja) 
Preverjanje in ocenjevanje znanja ter nacionalno preverjanje znanja se za učence, ki se izobražujejo po izobraževalnem programu s prilagojenim izvajanjem in dodatno strokovno pomočjo in po prilagojenih izobraževalnih programih z enakovrednim izobrazbenim standardom, opravlja v skladu z zakonom, ki ureja osnovno šolo.
V.2. Prilagojen izobraževalni program z nižjim izobrazbenim standardom
17. člen 
(vsebina preverjanja in ocenjevanja znanja) 
(1) Preverjanje in ocenjevanje znanja se za učence, ki se izobražujejo po prilagojenem izobraževalnem programu z nižjim izobrazbenim standardom, opravlja:
– od 1. do 6. razreda iz slovenščine in matematike, v šolah z italijanskim učnim jezikom iz italijanščine in matematike, v dvojezičnih šolah pa iz slovenščine ali madžarščine in matematike;
– od 7. do 9. razreda iz slovenščine, matematike, tujega jezika, družboslovja, naravoslovja, športa, tehnike in tehnologije, in vsaj enega predmeta s področja umetnosti, v šolah z italijanskim učnim jezikom namesto iz slovenščine iz italijanščine, v dvojezičnih šolah pa iz slovenščine ali madžarščine.
(2) Nacionalno preverjanje znanja se za učence izvaja v skladu z zakonom, ki ureja osnovno šolo.
V.3. Posebni program vzgoje in izobraževanja za otroke z zmerno, težjo in težko motnjo v duševnem razvoju
18. člen 
(preverjanje znanja) 
Znanje učenca, ki se izobražuje po posebnem programu vzgoje in izobraževanja za otroke z zmerno, težjo in težko motnjo v duševnem razvoju, se preverja kot napredovanje po operativnih ciljih iz individualiziranega programa s področja razvijanja samostojnosti, splošne poučenosti in enega izbranega področja iz obveznega dela programa.
VI. OBVEŠČANJE OB ZAKLJUČKU POUKA 
19. člen 
(obveščanje ob zaključku pouka) 
(1) Učenci, ki se izobražujejo po izobraževalnem programu s prilagojenim izvajanjem in dodatno strokovno pomočjo ali po prilagojenih izobraževalnih programih z enakovrednim izobrazbenim standardom oziroma po prilagojenem izobraževalnem programu z nižjim izobrazbenim standardom, dobijo ob zaključku pouka spričevala v skladu s pravilnikom, ki ureja preverjanje in ocenjevanje znanja ter napredovanje učencev v osnovni šoli.
(2) Učenci, ki se izobražujejo po posebnem programu vzgoje in izobraževanja ob zaključku pouka dobijo potrdilo z opisno oceno napredka po posameznih področjih.
VII. FINANCIRANJE IZOBRAŽEVANJA NA DOMU 
20. člen 
(zagotavljanje sredstev) 
Za izobraževanje učenca na domu se zagotavljajo sredstva iz državnega proračuna v skladu s predpisi, ki urejajo organizacijo in financiranje vzgoje in izobraževanja ter usmerjanje otrok s posebnimi potrebami. Višino teh sredstev določi za posamezno šolsko leto s sklepom minister, pristojen za šolstvo.
21. člen 
(določitev višine sredstev) 
Pri določitvi višine sredstev osnovnim šolam oziroma zavodom za izobraževanje učenca na domu se v skladu s predpisi, ki urejajo organizacijo in financiranje vzgoje in izobraževanja, upoštevajo sredstva, ki se zagotavljajo:
– iz državnega proračuna osnovnim šolam za plače s prispevki in davki ter za materialne stroške ter
– iz proračuna lokalne skupnosti, kjer ima otrok stalno ali začasno bivališče, za materialne stroške.
22. člen 
(osnova za izračun višine sredstev) 
(1) Višina letnih sredstev na učenca se določi tako, da se seštejejo zneski, ki se na učenca zagotavljajo iz državnega proračuna in iz proračuna lokalne skupnosti, v skladu s prejšnjim členom. Minister, pristojen za šolstvo, o skupni višini sredstev izda sklep za posamezno šolsko leto (v nadaljnjem besedilu: sklep).
(2) Višina mesečnega zneska na učenca iz državnega proračuna se določi tako, da se sredstva zadnjega zaključenega proračunskega leta, navedena v prejšnjem členu, delijo s številom vpisanih učencev v osnovne šole v zadnjem šolskem letu pred začetkom veljavnosti sklepa iz prejšnjega odstavka. Tako dobljen letni znesek se deli z dvanajst.
(3) Višina mesečnega zneska na učenca iz proračuna lokalne skupnosti se določi tako, da se sredstva zadnjega zaključenega proračunskega leta, navedena v prejšnjem členu, delijo s številom vpisanih učencev v osnovne šole v lokalni skupnosti v zadnjem šolskem letu pred začetkom veljavnosti sklepa iz prejšnjega odstavka. Tako dobljen letni znesek se deli z dvanajst.
23. člen 
(prejemnik sredstev) 
(1) Ministrstvo, pristojno za šolstvo, sredstva za izobraževanje učenca na domu, izračunana v skladu s prejšnjim členom, nakazuje šoli oziroma zavodu, v katerega je učenec vključen.
(2) Šola oziroma zavod z izvajalcem oziroma z izvajalci javno veljavnega programa, ki se izvaja na domu, sklene pogodbo o izvajanju izobraževanja na domu.
24. člen 
(vsebina pogodbe o izvajanju izobraževanja na domu) 
V pogodbi iz prejšnjega člena se določi:
– izvajalec oziroma izvajalci javno veljavnega programa,
– šolsko leto, za katerega se sredstva zagotavljajo,
– mesečni obseg sredstev,
– način plačila,
– medsebojne obveznosti pogodbenih strank.
25. člen 
(čas financiranja) 
Sredstva za učenca, ki se izobražuje na domu, se zagotavljajo le za čas izobraževanja na domu.
VIII. PREHODNA IN KONČNA DOLOČBA 
26. člen 
(dokončanje postopkov usmerjanja in prenehanje veljavnosti) 
(1) Z dnem uveljavitve tega pravilnika preneha veljati Pravilnik o osnovnošolskem izobraževanju učencev s posebnimi potrebami na domu (Uradni list RS, št. 10/12).
(2) Postopki, začeti na podlagi vlog, ki so bile vložene pred uveljavitvijo tega pravilnika, se dokončajo v skladu s pravilnikom iz prejšnjega odstavka.
27. člen 
(veljavnost) 
Ta pravilnik začne veljati petnajsti dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije.
Št. 0070-6/2016
Ljubljana, dne 16. marca 2016
EVA 2016-3330-0008
dr. Maja Makovec Brenčič l.r.
Ministrica 
za izobraževanje, 
znanost in šport 

AAA Zlata odličnost