Uradni list

Številka 22
Uradni list RS, št. 22/2016 z dne 25. 3. 2016
Uradni list

Uradni list RS, št. 22/2016 z dne 25. 3. 2016

Kazalo

837. Pravilnik o vrstah podatkov, ki jih zagotavljajo izvajalci energetskih dejavnosti in drugi zavezanci, stran 2832.

  
Na podlagi drugega odstavka 32. člena, drugega odstavka 329. člena in tretjega odstavka 382. člena Energetskega zakona (Uradni list RS, št. 17/14 in 81/15) izdaja minister za infrastrukturo
P R A V I L N I K 
o vrstah podatkov, ki jih zagotavljajo izvajalci energetskih dejavnosti in drugi zavezanci 
1. člen 
(vsebina in namen) 
Ta pravilnik določa obseg in vrsto podatkov, ki jih izvajalci energetskih dejavnosti (v nadaljnjem besedilu: zavezanci) in drugi zavezanci sporočajo ministrstvu, pristojnemu za energijo (v nadaljnjem besedilu: ministrstvo) za potrebe energetskega načrtovanja, poslovanja in opravljanja dejavnosti, spremljanja naložb v energetsko infrastrukturo ter izvajanja aktivnosti spodbujanja učinkovite rabe energije, proizvodnje električne energije in toplote iz obnovljivih virov energije, ki so potrebni za učinkovito spremljanje izvajanja nacionalne energetske politike.
2. člen 
(pomen izrazov) 
Izrazi, ki so uporabljeni v tem pravilniku, imajo naslednji pomen:
– aplikacija za e-poročanje:
je informacijski sistem ministrstva za varno zajemanje podatkov v elektronski obliki (v nadaljnjem besedilu: aplikacija);
– kvalificirano potrdilo:
je kvalificirano potrdilo, kot ga določa zakon, ki ureja elektronsko poslovanje in elektronski podpis, in omogoča varno podpisovanje elektronskih dokumentov;
– XML:
je okrajšava za angleški izraz »Extensible Markup Language«, razširljiv označevalni jezik, ki predstavlja format za zapisovanje strukturiranih podatkov ter omogoča enostavno izmenjavo teh podatkov med različnimi informacijskimi sistemi.
3. člen 
(zavezanci in drugi zavezanci) 
(1) Zavezanci za posredovanje podatkov ministrstvu so izvajalci naslednjih energetskih dejavnosti:
– predelava nafte ali naftnih derivatov;
– skladiščenje plinastih, tekočih in trdih goriv;
– transport energije in goriv po omrežjih;
– proizvodnja, pridobivanje, trgovanje in distribucija tekočih in plinastih goriv;
– proizvodnja električne energije;
– proizvodnja in distribucija toplote za daljinsko ogrevanje in hlajenje;
– dejavnost operaterja;
– dobava električne energije, plina ali toplote;
– dejavnost operaterja trga z električno energijo;
– trgovanje, zastopanje in posredovanje na trgu z električno energijo oziroma zemeljskim plinom.
(2) Poleg zavezancev iz prejšnjega odstavka posredujejo podatke ministrstvu tudi drugi zavezanci, in sicer:
– gospodarski subjekti, ki opravljajo dejavnost pridobivanja premoga, nafte in zemeljskega plina;
– proizvajalci ali njihovi pooblaščene zastopniki ali uvozniki, ki dajejo na trg proizvode, povezane z energijo, in distributerji, ki omogočajo dostopnost teh proizvodov na trgu;
– proizvajalci ali njihovi pooblaščene zastopniki ali uvozniki, ki dajejo na trg naprave za proizvodnjo toplote iz obnovljivih virov energije, in distributerji, ki omogočajo dostopnost teh naprav na trgu;
– upravljavci oziroma lastniki javnih parkirišč in parkirišč, ki so dostopna javnosti, ter parkirišč stavb oseb javnega sektorja;
– Eko sklad, slovenski okoljski javni sklad;
– samoupravne lokalne skupnosti.
(3) Ne glede na določbo prvega in prejšnjega odstavka tega člena Zavod Republike Slovenije za blagovne rezerve ni zavezanec za zagotavljanje podatkov po tem pravilniku.
4. člen 
(vrste podatkov, periodika in roki posredovanja podatkov) 
(1) Zavezanci in drugi zavezanci posredujejo ministrstvu posamezne podatke v zvezi s:
– proizvodnjo, prenosom, distribucijo, prodajo in trgovanjem z električno energijo, zemeljskim plinom in daljinsko toploto;
– proizvodnjo, skladiščenjem in trgovino s tekočimi gorivi;
– prodajo obnovljivih virov energije v prometu končnemu kupcu;
– obratovanjem energetskih omrežij;
– dolgoročnimi razvojnimi načrti;
– poslovanjem in opravljanjem dejavnosti;
– naložbami v energetsko infrastrukturo;
– proizvodnjo in trgovino s premogom in trdnimi gorivi;
– proizvodi, povezani z energijo, ki so bili prodani končnemu kupcu;
– napravami za proizvodnjo toplote iz obnovljivih virov energije, ki so bili prodani končnemu kupcu;
– porabo električne energije v prometu;
– izvedenimi ukrepi za izboljšanje energetske učinkovitosti z namenom doseganja prihrankov energije in rabo obnovljivih virov energije;
– izvajanjem lokalnega energetskega koncepta.
(2) Podrobnejše vrste podatkov iz prejšnjega odstavka, periodika in roki posredovanja podatkov, ki jih posredujejo zavezanci in drugi zavezanci so določeni v Prilogi, ki je sestavni del tega pravilnika.
5. člen 
(načini posredovanja podatkov) 
(1) Zavezanec oziroma drugi zavezanec v okviru aplikacije posreduje podatke z izpolnitvijo spletnega obrazca, z uvozom podatkov v XML formatu ali s prenosom datotek s podatki.
(2) Če posredovanje podatkov z uporabo aplikacije tehnično ni mogoče, se podatki posredujejo po elektronski pošti na uradni elektronski naslov ministrstva ali pisno po redni pošti.
6. člen 
(imenovanje odgovorne osebe) 
Zavezanec oziroma drugi zavezanec najkasneje mesec dni pred rokom za posredovanje podatkov ministrstvu posreduje kontaktne podatke odgovorne osebe zavezanca oziroma drugega zavezanca za posredovanje posameznih vrst podatkov.
7. člen 
(prijava in uporaba aplikacije) 
(1) Za prijavo v aplikacijo ministrstvo odgovorni osebi zavezanca oziroma drugega zavezanca dodeli uporabniško ime in geslo.
(2) Za uporabo aplikacije ministrstvo izdela navodila, ki so dostopna v okviru aplikacije in na spletni strani ministrstva.
8. člen 
(zagotavljanje verodostojnosti podatkov) 
(1) Pri posredovanju podatkov v okviru aplikacije ali preko elektronske pošte morajo biti podatki elektronsko podpisani z uporabo kvalificiranega e-podpisa odgovorne osebe zavezanca oziroma drugega zavezanca.
(2) Pri pisnem posredovanju podatkov so podatki lastnoročno podpisani s strani odgovorne osebe zavezanca oziroma drugega zavezanca.
9. člen 
(obveščanje o spremembah) 
Zavezanec oziroma drugi zavezanec je dolžan ministrstvu nemudoma sporočiti vsako spremembo, ki lahko vpliva na obveznost posredovanja podatkov.
PREHODNE IN KONČNE DOLOČBE 
10. člen 
(začetek uporabe) 
(1) Zavezanci za posredovanje podatkov iz Priloge z oznako 3.16, 4.03 in 4.09 posredujejo prve podatke skladno s tem pravilnikom do 31. marca 2017 za podatke, ki se nanašajo na leto 2016.
(2) Prvi odstavek 8. člena tega pravilnika se začne uporabljati en mesec po uveljavitvi tega pravilnika.
11. člen 
(prenehanje uporabe) 
Z dnem uveljavitve tega pravilnika se preneha uporabljati Pravilnik o vrstah podatkov, ki jih zagotavljajo izvajalci energetskih dejavnosti (Uradni list RS, št. 4/12).
12. člen 
(uveljavitev pravilnika) 
Ta pravilnik začne veljati 1. aprila 2016.
Št. 007-132/2015/20
Ljubljana, dne 8. marca 2016
EVA 2015-2430-0018
dr. Peter Gašperšič l.r.
Minister 
za infrastrukturo 

AAA Zlata odličnost

Nastavitve piškotkov

Vaše trenutno stanje

Prikaži podrobnosti