Uradni list

Številka 22
Uradni list RS, št. 22/2016 z dne 25. 3. 2016
Uradni list

Uradni list RS, št. 22/2016 z dne 25. 3. 2016

Kazalo

831. Zakon o spremembah in dopolnitvah Zakona o medijih (ZMed-C), stran 2825.

  
Na podlagi druge alinee prvega odstavka 107. člena in prvega odstavka 91. člena Ustave Republike Slovenije izdajam
U K A Z 
o razglasitvi Zakona o spremembah in dopolnitvah Zakona o medijih (ZMed-C) 
Razglašam Zakon o spremembah in dopolnitvah Zakona o medijih (ZMed-C), ki ga je sprejel Državni zbor Republike Slovenije na seji dne 1. marca 2016.
Št. 003-02-1/2016-10
Ljubljana, dne 22. marca 2016
Borut Pahor l.r.
Predsednik 
Republike Slovenije 
Z A K O N 
o spremembah in dopolnitvah Zakona o medijih (ZMed-C) 
1. člen
V Zakonu o medijih (Uradni list RS, št. 110/06 – uradno prečiščeno besedilo, 36/08 – ZPOmK-1, 77/10 – ZSFCJA, 87/11 – ZAvMS, 47/12 in 47/15 – ZZSDT) se za drugim odstavkom 9. člena doda nov tretji odstavek, ki se glasi:
»(3) Izdajatelj, ki v okviru medija dovoljuje komentiranje javnosti, mora oblikovati pravila za komentiranje ter jih javno objaviti na primernem mestu v mediju. Komentar, ki ni v skladu z objavljenimi pravili, mora biti umaknjen v najkrajšem možnem času po prijavi oziroma najpozneje v enem delovnem dnevu po prijavi.«.
Dosedanji tretji odstavek postane četrti odstavek.
2. člen 
Drugi odstavek 26. člena se spremeni tako, da se glasi:
»(2) Objava popravka se lahko zahteva v 30 dneh od dneva, ko je zainteresirana oseba izvedela za objavo obvestila, vendar najpozneje v treh mesecih od objave obvestila.«.
3. člen 
Za 86. členom se doda nov 86.a člen, ki se glasi:
»86.a člen 
(1) Najmanj 60 odstotkov deleža iz prvega in drugega odstavka prejšnjega člena mora biti predvajanih v dnevnem oddajnem času med 6. in 19. uro.
(2) Najmanj 70 odstotkov deleža iz prejšnjega odstavka mora predstavljati glasba, ki je izključno ali v večinskem delu izvajana v slovenskem jeziku, razen ko gre za radijske in televizijske programe, ki v večinskem delu predvajajo instrumentalno glasbo.
(3) Najmanj četrtino deleža iz prvega odstavka tega člena mora predstavljati slovenska glasba, prvič predvajana pred največ dvema letoma.
(4) Pristojno ministrstvo z namenom izvajanja določbe prejšnjega odstavka in nadzora nad njim upravlja evidenco skladb, ki sodijo v okvir deleža glasbe iz prejšnjega odstavka. V evidenci pristojno ministrstvo obdeluje podatke o naslovu skladbe in njihovem avtorju oziroma izvajalcu ter datumu prvega predvajanja, ki jih pristojnemu ministrstvu priglasijo avtorji oziroma izvajalci. Evidenca je javno dostopna na spletni strani pristojnega ministrstva.
(5) Obveznost zagotavljanja deleža glasbe iz tretjega odstavka tega člena ne velja v času, ko je glede na podatke iz evidence iz prejšnjega odstavka za zagotavljanje deleža glasbe, prvič predvajane pred največ dvema letoma, na voljo manj kot 100 skladb.
(6) Določbe tega člena se ne uporabljajo za radijske in televizijske programe, ki so namenjeni madžarski ali italijanski narodni skupnosti, in za 3. program Radia Slovenija – program Ars.«.
4. člen 
109. člen se spremeni tako, da se glasi:
»109. člen 
(1) Ne glede na določbo prejšnjega člena izvaja agencija inšpekcijski in prekrškovni nadzor nad izvajanjem:
– zakonskih določb o radijskih in televizijskih programih posebnega pomena (3. oddelek drugega poglavja);
– programskih zahtev in omejitev, ki po tem zakonu veljajo za radijske in televizijske programe (5. oddelek drugega poglavja);
– zakonskih določb o izvajanju radijske in televizijske dejavnosti (7. oddelek drugega poglavja).
(2) Pooblaščena oseba agencije, kot jo določa zakon, ki ureja elektronske komunikacije (v nadaljnjem besedilu: pooblaščena oseba agencije), ali pristojna inšpektorica oziroma pristojni inšpektor (v nadaljnjem besedilu: pristojni inšpektor) ima v primeru kršitev določb tega zakona, če ta zakon ne določa drugače, pravico in dolžnost:
– odrediti ukrepe za odpravo nepravilnosti in pomanjkljivosti na način in v roku, ki ga sam določi;
– izvesti postopke v skladu z zakonom, ki ureja prekrške;
– naznaniti kaznivo dejanje ali kazensko ovadbo za kaznivo dejanje, ki se preganja po uradni dolžnosti;
– predlagati drugemu pristojnemu organu sprejem ukrepov.
(3) Agencija lahko v primeru kršitev določb oziroma neizvajanja zahtev in omejitev iz prvega odstavka tega člena v okviru inšpekcijskega nadzora:
– izdajatelju začasno prekliče dovoljenje za izvajanje radijske ali televizijske dejavnosti;
– izdajatelju razveljavi dovoljenje za izvajanje radijske ali televizijske dejavnosti;
– izdajatelju začasno odvzame pravico razširjanja programa na razpisanem območju v digitalni radiodifuzni tehniki, pridobljeno na podlagi 104.a člena tega zakona;
– izdajatelju odvzame pravico razširjanja na razpisanem območju v digitalni radiodifuzni tehniki, pridobljeno na podlagi 104.a člena tega zakona;
– izdajatelju odvzame status, pridobljen na podlagi določb 77. do 80. člena tega zakona.
(4) V postopkih nadzora po tem zakonu se uporabljajo določbe zakonov, ki urejajo inšpekcijski nadzor in prekrške, če s tem zakonom ni drugače določeno.
(5) Agencija s splošnim aktom določi metodologijo nadzorstva, s katero podrobneje določi način ugotavljanja izpolnjevanja zahtev in omejitev iz 3., 5. in 7. oddelka drugega poglavja tega zakona, obveznost hrambe ter pošiljanje posnetkov programa in podatkov o programu ter klasifikacijo programskih in drugih vsebin, ki izhajajo iz tega zakona. Agencija s splošnim aktom določi tudi tehnične značilnosti in opremo posnetkov, podrobneje pa lahko uredi tudi druga vprašanja, ki se pojavijo pri izvrševanju posameznih določb tega zakona iz njene pristojnosti.
(6) Izdajatelji radijskih programov morajo najmanj 30 dni hraniti posnetke vsakega posameznega dneva programa z vsemi objavljenimi programskimi, oglaševalskimi in drugimi vsebinami, kakor so bile zaporedno predvajane v 24 urah, v obliki in način, ki ju podrobneje določi agencija v splošnem aktu iz prejšnjega odstavka.
(7) Izdajatelji radijskih programov morajo najmanj 30 dni za vsak dan posebej hraniti tudi podatke o programu, in sicer o vseh predvajanih programskih, oglaševalskih in drugih vsebinah. Podatki morajo vsebovati informacije o datumu predvajanja vsebine, začetnem času, njenem trajanju, naslovu, vrsti in zvrsti vsebine ter informacije o vrsti produkcije in producentu, kot jih v splošnem aktu iz petega odstavka tega člena podrobneje določi agencija.
(8) Posnetki programa iz šestega odstavka tega člena in podatki o programu iz prejšnjega odstavka se pošljejo ali dajo na voljo na podlagi pisne zahteve agencije, brezplačno, v obsegu in roku ter v obliki in na način, določenih v pisni zahtevi agencije.
(9) V primeru tehnične okvare, zaradi katere izdajatelj radijskega programa ni shranil določenega dela programske vsebine, je izdajatelj o okvari in obsegu neposnete predvajane programske vsebine dolžan v treh dneh pisno obvestiti agencijo.
(10) Izdajatelji televizijskih programov morajo hraniti posnetke programov in podatke o programih v skladu z zakonom, ki ureja avdiovizualne medijske storitve.
(11) Agencija pristojnemu ministrstvu predlaga strategijo razvoja radijskih in televizijskih programov v Republiki Sloveniji za naslednje petletno obdobje.«.
5. člen 
V prvem odstavku 129. člena se besedilo »od 250.000 do 20.000.000 tolarjev« nadomesti z besedilom »od 1.050 do 83.500 eurov«.
V četrtem odstavku se besedilo »80.000 tolarjev« nadomesti z besedilom »350 eurov«.
V petem odstavku se besedilo »100.000 tolarjev« nadomesti z besedilom »450 eurov«.
V šestem odstavku se besedilo »80.000 tolarjev« nadomesti z besedilom »350 eurov«.
6. člen 
V prvem odstavku 130. člena se besedilo »od 250.000 do 15.000.000 tolarjev« nadomesti z besedilom »od 1.050 do 62.600 eurov«.
V drugem odstavku se besedilo »100.000 tolarjev« nadomesti z besedilom »450 eurov«.
V tretjem odstavku se besedilo »80.000 tolarjev« nadomesti z besedilom »350 eurov«.
7. člen 
V prvem odstavku 131. člena se besedilo »od 250.000 do 20.000.000 tolarjev« nadomesti z besedilom »od 1.050 do 83.500 eurov«.
V četrtem, petem in šestem odstavku se besedilo »100.000 tolarjev« nadomesti z besedilom »450 eurov«.
V sedmem odstavku se besedilo »80.000 tolarjev« nadomesti z besedilom »350 eurov«.
8. člen 
V prvem odstavku 132. člena se besedilo »od 200.000 do 15.000.000 tolarjev« nadomesti z besedilom »od 850 do 62.600 eurov«.
V drugem odstavku se besedilo »80.000 tolarjev« nadomesti z besedilom »350 eurov«.
V tretjem odstavku se besedilo »50.000 tolarjev« nadomesti z besedilom »«250 eurov«.
9. člen 
V prvem odstavku 133. člena se besedilo »od 2.000.000 do 15.000.000 tolarjev« nadomesti z besedilom »od 8.350 do 62.600 eurov«.
V drugem odstavku se besedilo »150.000 tolarjev« nadomesti z besedilom »650 eurov«.
V tretjem odstavku se besedilo »90.000 tolarjev« nadomesti z besedilom »400 eurov«.
10. člen 
V prvem odstavku 134. člena se besedilo »od 2.000.000 do 15.000.000 tolarjev« nadomesti z besedilom »od 8.350 do 62.600 eurov«.
V drugem odstavku se besedilo »150.000 tolarjev« nadomesti z besedilom »650 eurov«.
V tretjem odstavku se besedilo »90.000 tolarjev« nadomesti z besedilom »400 eurov«.
11. člen 
V prvem odstavku 135. člena se besedilo »od 2.000.000 do 15.000.000 tolarjev« nadomesti z besedilom »od 8.350 do 62.600 eurov«.
V drugem odstavku se besedilo »150.000 tolarjev« nadomesti z besedilom »650 eurov«.
12. člen 
V prvem odstavku 136. člena se besedilo »od 200.000 do 15.000.000 tolarjev« nadomesti z besedilom »od 850 do 62.600 eurov«.
V drugem odstavku se besedilo »80.000 tolarjev« nadomesti z besedilom »350 eurov«.
V tretjem odstavku se besedilo »50.000 tolarjev« nadomesti z besedilom »250 eurov«.
13. člen 
V prvem odstavku 137. člena se besedilo »od 2.000.000 do 15.000.000 tolarjev« nadomesti z besedilom »od 8.350 do 62.600 eurov«.
V drugem odstavku se besedilo »150.000 tolarjev« nadomesti z besedilom »650 eurov«.
V tretjem odstavku se besedilo »90.000 tolarjev« nadomesti z besedilom »400 eurov«.
14. člen 
V 138. členu se besedilo »od 90.000 do 300.000 tolarjev« nadomesti z besedilom »od 400 do 1.300 eurov«.
15. člen 
V prvem odstavku 139. člena se besedilo »od 150.000 do 10.000.000 tolarjev« nadomesti z besedilom »od 650 do 41.750 eurov«, besedilo »86.« pa se nadomesti z besedilom »86. ali 86.a«.
V drugem odstavku se besedilo »70.000 tolarjev« nadomesti z besedilom »300 eurov«.
V tretjem odstavku se besedilo »30.000 tolarjev« nadomesti z besedilom »150 eurov«.
16. člen 
V prvem odstavku 140. člena se besedilo »od 1.500.000 do 25.000.000 tolarjev« nadomesti z besedilom »od 6.300 do 104.350 eurov«.
V drugem odstavku se besedilo »150.000 tolarjev« nadomesti z besedilom »650 eurov«.
V tretjem odstavku se besedilo »80.000 tolarjev« nadomesti z besedilom »350 eurov«.
17. člen 
V prvem odstavku 141. člena se besedilo »od 1.500.000 do 25.000.000 tolarjev« nadomesti z besedilom »od 6.300 do 104.350 eurov«.
V drugem odstavku se besedilo »150.000 tolarjev« nadomesti z besedilom »650 eurov«.
V tretjem odstavku se število »80.000« nadomesti z besedilom »350 eurov«.
18. člen 
V prvem odstavku 142. člena se besedilo »od 1.500.000 do 25.000.000 tolarjev« nadomesti z besedilom »od 6.300 do 104.350 eurov«.
V drugem odstavku se besedilo »150.000 tolarjev« nadomesti z besedilom »650 eurov«.
V tretjem odstavku se besedilo »80.000 tolarjev« nadomesti z besedilom »350 eurov«.
19. člen 
V prvem odstavku 143. člena se besedilo »od 1.000.000 do 10.000.000 tolarjev« nadomesti z besedilom »od 4.200 do 41.750 eurov«.
V drugem odstavku se besedilo »150.000 tolarjev« nadomesti z besedilom »650 eurov«.
V tretjem odstavku se besedilo »70.000 tolarjev« nadomesti z besedilom »300 eurov«.
20. člen 
V prvem odstavku 144. člena se besedilo »600.000 do 1.000.000 tolarjev« nadomesti z besedilom »od 2.550 do 4.200 eurov«.
V drugem odstavku se besedilo »150.000 tolarjev« nadomesti z besedilom »650 eurov«.
V tretjem odstavku se besedilo »80.000 tolarjev« nadomesti z besedilom »350 eurov«.
21. člen 
V prvem odstavku 145. člena se besedilo »od 500.000 do 2.000.000 tolarjev« nadomesti z besedilom »od 2.100 do 8.350 eurov«.
V drugem odstavku se besedilo »120.000 tolarjev« nadomesti z besedilom »500 eurov«.
V tretjem odstavku se število »60.000« nadomesti z besedilom »250 eurov«.
22. člen 
V prvem odstavku 146. člena se besedilo »od 500.000 do 5.000.000 tolarjev« nadomesti z besedilom »od 2.100 do 20.900 eurov«.
V tretjem odstavku se besedilo »120.000 tolarjev« nadomesti z besedilom »500 eurov«.
V četrtem odstavku se besedilo »60.000 tolarjev« nadomesti z besedilom »250 eurov«.
23. člen 
V prvem odstavku 147. člena se besedilo »od 500.000 do 5.000.000 tolarjev« nadomesti z besedilom »od 2.100 do 20.900 eurov«.
V drugem odstavku se besedilo »120.000 tolarjev« nadomesti z besedilom »500 eurov«.
V tretjem odstavku se besedilo »60.000 tolarjev« nadomesti z besedilom »250 eurov«.
24. člen 
V prvem odstavku 148. člena se besedilo »od 500.000 do 10.000.000 tolarjev« nadomesti z besedilom »od 2.100 do 41.750 eurov«.
V drugem odstavku se besedilo »120.000 tolarjev« nadomesti z besedilom »500 eurov«.
25. člen 
V prvem odstavku 148.a člena se besedilo »od 500.000 do 15.000.000 tolarjev« nadomesti z besedilom »od 2.100 do 62.600 eurov«.
V drugem odstavku se besedilo »od 100.000 do 1.000.000 tolarjev« nadomesti z besedilom »od 450 do 4.200 eurov«.
Za drugim odstavkom se dodata nova tretji in četrti odstavek, ki se glasita:
»(3) Z globo od 500 do 5.000 eurov se kaznuje za prekršek izdajatelj, ki je pravna oseba, ali izdajatelj, ki je samostojni podjetnik posameznik, če v primeru, da v okviru medija dovoljuje komentiranje javnosti, ne oblikuje pravil za komentiranje in jih javno ne objavi na primernem mestu v mediju (tretji odstavek 9. člena).
(4) Z globo 250 eurov se za prekršek kaznuje odgovorna oseba pravne osebe ali samostojnega podjetnika posameznika, ki stori prekršek iz prejšnjega odstavka.«.
PREHODNE IN KONČNE DOLOČBE 
26. člen 
(1) Postopki inšpekcijskega nadzora in postopki o prekrških, začeti na podlagi Zakona o medijih (Uradni list RS, št. 110/06 – uradno prečiščeno besedilo, 36/08 – ZPOmK-1, 77/10 – ZSFCJA, 87/11 – ZAvMS, 47/12 in 47/15 – ZZSDT), ki so se začeli pred uveljavitvijo tega zakona in do njegove uveljavitve niso bili končani, se končajo po predpisih, ki so veljali do uveljavitve tega zakona.
(2) Postopki strokovnega nadzorstva po Zakonu o medijih (Uradni list RS, št. 110/06 – uradno prečiščeno besedilo, 36/08 – ZPOmK-1, 77/10 – ZSFCJA, 87/11 – ZAvMS, 47/12 in 47/15 – ZZSDT), ki so se začeli pred uveljavitvijo tega zakona in do njegove uveljavitve niso bili končani, se končajo po predpisih, ki so veljali do uveljavitve tega zakona.
(3) Izdajatelji, ki v okviru medija dovoljujejo komentiranje javnosti, morajo oblikovati pravila za komentiranje in jih javno objaviti na primernem mestu v mediju v šestih mesecih od uveljavitve tega zakona.
(4) Ministrstvo, pristojno za kulturo, vzpostavi in javno objavi evidenco iz četrtega odstavka 86.a člena zakona v šestih mesecih od uveljavitve tega zakona.
(5) Agencija uskladi Metodologijo nadzorstva avdiovizualnih medijskih storitev in radijskih programov (Uradni list RS, št. 31/12) z določbami tega zakona v šestih mesecih od uveljavitve tega zakona.
27. člen 
Izpolnjevanje obveznosti predvajanja deležev slovenske glasbe iz 86.a člena zakona se zagotovi 1. julija 2016.
28. člen 
Ta zakon začne veljati petnajsti dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije.
Št. 010-02/15-26/53
Ljubljana, dne 1. marca 2016
EPA 888-VII
Državni zbor 
Republike Slovenije 
dr. Milan Brglez l.r.
Predsednik 

AAA Zlata odličnost
XYZ ul-vsebina