Uradni list

Številka 15
Uradni list RS, št. 15/2016 z dne 26. 2. 2016
Uradni list

Uradni list RS, št. 15/2016 z dne 26. 2. 2016

Kazalo

516. Pravilnik o spremembah in dopolnitvah Pravilnika o Evidenci imetnikov rejnih živali in Evidenci rejnih živali, stran 1655.

  
Na podlagi četrtega odstavka 156. člena in za izvrševanje tretjega odstavka 156. člena Zakona o kmetijstvu (Uradni list RS, št. 45/08, 57/12, 90/12 – ZdZPVHVVR, 26/14 in 32/15) ter na podlagi petega odstavka 23. člena in četrtega odstavka 24. člena Zakona o živinoreji (Uradni list RS, št. 18/02, 110/02 – ZUreP-1, 45/04 – ZdZPKG, 90/12 – ZdZPVHVVR in 45/15) in četrtega odstavka 11. člena Zakona o veterinarskih merilih skladnosti (Uradni list RS, št. 93/05, 90/12 – ZdZPVHVVR, 23/13 – ZZZiv-C in 40/14 – ZIN-B) izdaja minister za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano
P R A V I L N I K 
o spremembah in dopolnitvah Pravilnika o Evidenci imetnikov rejnih živali in Evidenci rejnih živali 
1. člen
V Pravilniku o Evidenci imetnikov rejnih živali in Evidenci rejnih živali (Uradni list RS, št. 87/14) se v prvem odstavku 1. člena besedilo »za imetnike živali, ki niso vpisani v evidenco imetnikov po predpisih, ki urejajo identifikacijo in registracijo živali« črta.
V drugem odstavku se besedilo »določa način vodenja evidence živali in podrobnejše podatke glede staleža po vrstah rejnih živali« nadomesti z besedilom »način sporočanja in vodenja podatkov v evidenci živali o oddaji živali in živalskih proizvodov v promet«.
2. člen 
Drugi odstavek 6. člena se spremeni tako, da se glasi:
»(2) Datum popisa staleža živali iz prejšnjega odstavka je 1. februar tekočega leta, razen popisa polžev, ki se opravi 31. oktobra leta, pred katerim se sporočajo podatki.«.
3. člen 
Za 6. členom se doda nov 6.a člen, ki se glasi:
»6.a člen 
(sporočanje podatkov o oddaji živali in živalskih proizvodov v promet v evidenco živali) 
(1) Imetniki živali iz prvega odstavka prejšnjega člena ter nosilci kmetijskih gospodarstev iz tretjega odstavka prejšnjega člena, ki oddajajo živali ali živalske proizvode v promet, morajo podatke o oddaji živali ali živalskih proizvodov, kot so določeni v delu A priloge 1 tega pravilnika, v evidenco živali sporočiti najpozneje 24 ur pred začetkom oddaje elektronsko preko spletnega obrazca, ki je dosegljiv na spletnih straneh uprave, ali najpozneje 15 dni pred začetkom oddaje pisno pri pristojnem območnem uradu uprave.
(2) Osebe iz prejšnjega odstavka podatke o oddaji živali ali živalskih proizvodov iz prejšnjega odstavka sporočajo enkrat letno v roku in na način iz tretjega oziroma četrtega odstavka prejšnjega člena.
(3) Ne glede na prvi odstavek tega člena imetnikom živali oziroma nosilcem kmetijskih gospodarstev ni treba sporočati podatkov o oddaji surovega mleka in jajc v promet, če gre za majhne količine živalskih proizvodov v skladu s predpisom, ki določa majhne količine živil in pogoje za njihovo pridelavo.«.
4. člen 
Priloga 1 se nadomesti z novo prilogo 1, ki je kot priloga sestavni del tega pravilnika.
5. člen 
Z dnem uveljavitve tega pravilnika prenehajo veljati 11. in 14. člen Pravilnika o identifikaciji in registraciji drobnice (Uradni list RS, št. 75/10, 26/14 in 87/14) ter 9. in 15. člen Pravilnika o identifikaciji in registraciji prašičev (Uradni list RS, št. 112/13 in 87/14).«.
6. člen 
Ta pravilnik začne veljati naslednji dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije.
Št. 007-371/2015
Ljubljana, dne 22. februarja 2016
EVA 2015-2330-0133
Mag. Dejan Židan l.r.
minister 
za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano 
»Priloga 1

AAA Zlata odličnost