Uradni list

Številka 11
Uradni list RS, št. 11/2016 z dne 15. 2. 2016
Uradni list

Uradni list RS, št. 11/2016 z dne 15. 2. 2016

Kazalo

433. Sklep o centralnem in napajalnem skladu, stran 1374.

  
Na podlagi 2. do 6. točke prvega odstavka 358. člena Zakona o investicijskih skladih in družbah za upravljanje (Uradni list RS, št. 31/15 in 81/15) in soglasja Slovenskega inštituta za revizijo k V. poglavju Agencija za trg vrednostnih papirjev izdaja
S K L E P 
o centralnem in napajalnem skladu 
I. SPLOŠNE DOLOČBE 
1. člen 
(vsebina sklepa) 
Ta sklep določa:
1. vsebino dogovora o izmenjavi informacij med družbama za upravljanje centralnega in napajalnega sklada;
2. interna pravila poslovanja družbe za upravljanje, ki hkrati upravlja centralni in napajalni sklad;
3. pravila v zvezi z opravljanjem skrbniških storitev za centralni in napajalni sklad, in sicer:
a) obvezno vsebino dogovora o izmenjavi informacij med skrbnikoma centralnega in napajalnega sklada;
b) kršitve centralnega sklada, za katere velja, da negativno vplivajo na položaj napajalnega sklada;
4. vsebino dogovora o izmenjavi informacij med revizorjema centralnega in napajalnega sklada;
5. postopek in izdajo soglasja Agencije za trg vrednostnih papirjev (v nadaljnjem besedilu: Agencija) v primeru likvidacije centralnega sklada;
6. postopek in izdajo soglasja Agencije v primeru združitve ali delitve centralnega sklada.
2. člen 
(prenos direktive Evropske unije) 
S tem sklepom se v pravni red Republike Slovenije prenaša Direktiva Komisije 2010/44/EU z dne 1. julija 2010 o izvajanju Direktive 2009/65/ES Evropskega parlamenta in Sveta glede nekaterih določb o združitvah skladov, centralno-napajalnih strukturah in postopku priglasitve (UL L št. 176 z dne 10. 7. 2010, str. 28).
II. DOGOVOR O IZMENJAVI INFORMACIJ MED DRUŽBAMA ZA UPRAVLJANJE CENTRALNEGA IN NAPAJALNEGA SKLADA 
3. člen 
(dogovor o izmenjavi informacij) 
Družbi za upravljanje centralnega in napajalnega sklada skleneta pisni dogovor o izmenjavi vseh dokumentov in informacij, katerih izmenjava je potrebna, da lahko napajalni sklad in njegova družba za upravljanje izpolnjujeta zahteve določene z Zakonom o investicijskih skladih in družbah za upravljanje (Uradni list RS, št. 31/15 in 81/15; v nadaljnjem besedilu: ZISDU-3) (v nadaljnjem besedilu: dogovor o izmenjavi informacij).
4. člen 
(dostop do dokumentov in informacij o centralnem skladu) 
Dogovor o izmenjavi informaciji v zvezi z dostopom do dokumentov in informaciji o centralnem skladu določa najmanj:
1. način in rok posredovanja prospekta, pravil upravljanja oziroma statuta in dokumenta s ključnimi podatki za vlagatelje centralnega sklada družbi za upravljanje napajalnega sklada;
2. način in rok obveščanja družbe za upravljanje napajalnega sklada o prenosu storitve upravljanja premoženja oziroma funkcije upravljanja tveganj centralnega sklada na pooblaščenca;
3. kadar je to relevantno, način in rok posredovanja poročil s področja zagotavljanja skladnosti poslovanja in upravljanja tveganj družbe za upravljanje centralnega sklada družbi za upravljanje napajalnega sklada;
4. vsebino, način in rok obveščanja družbe za upravljanje napajalnega sklada o kršitvah zakonodaje, ki ureja poslovanje investicijskih skladov, pravil upravljanja centralnega sklada ali dogovora o izmenjavi informaciji, ki so nastale pri poslovanju centralnega sklada;
5. kadar napajalni sklad uporablja izvedene finančne instrumente z namenom varovanja pred tveganji, način in rok posredovanja podatkov o dejanski izpostavljenosti centralnega sklada, na podlagi katerih bo skupna izpostavljenost napajalnega sklada lahko izračunana v skladu s 337. členom ZISDU-3;
6. zavezo družbe za upravljanje centralnega sklada, da bo družbo za upravljanje napajalnega sklada obvestila o morebitnih drugih dogovorih o izmenjavi informacij, ki bi jih sklenila z drugimi osebami, in, kadar je to smotrno, tudi rok in način, na katerega se družba za upravljanje napajalnega sklada lahko seznani z vsebino teh pogodb.
5. člen 
(vlaganje sredstev napajalnega sklada v centralni sklad) 
Dogovor o izmenjavi informaciji v zvezi z vplačevanjem in izplačevanjem enot centralnega sklada vsebuje oziroma določa najmanj:
1. navedbo razredov investicijskih kuponov centralnega sklada, ki so namenjeni vlaganju napajalnega sklada;
2. višino provizij in stroškov, ki se plačujejo iz sredstev napajalnega sklada ter podrobnosti v zvezi z morebitnimi popusti ali vračanju provizije in stroškov iz sredstev centralnega sklada ali s strani družbe za upravljanje centralnega sklada;
3. kadar je to relevantno, pogoje, pod katerimi se lahko opravi začetno ali naknadno vplačilo enot centralnega sklada s prenosljivimi vrednostnimi papirji.
6. člen 
(pravila v zvezi z vplačili in zahtevami za izplačilo enot) 
V dogovoru o izmenjavi informacij se določijo podrobnejša pravila, ki zagotavljajo ustrezno koordinacijo izvrševanja vplačil in zahtev za izplačilo enot centralnega in napajalnega sklada, in sicer najmanj:
1. uskladitev, kako pogosto in kdaj se izračuna čista vrednost sredstev ter objavijo vrednosti oziroma cene enot centralnega in napajalnega sklada;
2. posredovanje naročil napajalnega sklada za vplačila oziroma zahtev za izplačilo enot centralnega sklada, in kadar je to relevantno, tudi opredelitev vloge morebitnih posrednikov;
3. posebni dogovori, če so enote enega izmed skladov uvrščene v trgovanje ali se z njimi trguje na organiziranem trgu;
4. morebitni dodatni ukrepi potrebni za preprečitev morebitnih zlorab, ki bi lahko nastale zaradi časovne neusklajenosti izračuna čiste vrednosti sredstev in vrednosti enote centralnega in napajalnega sklada;
5. način preračuna naročil vplačil in zahtev za izplačilo enot, če imata napajalni in centralni sklad različni referenčni valuti;
6. obdobje poravnave in vse potrebne podrobnosti v zvezi z nakupi in/ali vplačili oziroma odkupi in/ali zahtevami za izplačilo enot centralnega sklada, ki vključujejo, kadar je tako dogovorjeno, tudi pogoje, pod katerimi lahko centralni sklad zahtevo napajalnega sklada za izplačilo odkupne vrednosti enot centralnega sklada, izplača s prenosljivimi vrednostnimi papirji, predvsem v primeru likvidacije ali združitve centralnega sklada;
7. postopki za ustrezno obravnavanje in reševanje zahtev in pritožb vlagateljev;
8. pogoje, pod katerimi se napajalnemu skladu lahko omejijo ali ukinejo določene pravice, ki v skladu s prospektom, pravili upravljanja oziroma statutom centralnega sklada, pripadajo imetniku enot centralnega sklada.
7. člen 
(dogodki, ki vplivajo na poslovanje centralnega in napajalnega sklada) 
Dogovor o izmenjavi informacij vključuje tudi opredelitev dogodkov, ki bi lahko vplivali na nemoteno poslovanje centralnega in napajalnega sklada, in sicer najmanj:
1. način in rok medsebojnega obveščanja o začasni zaustavitvi vplačil in/ali izplačil enot oziroma uvedbi začasnega delnega odkupa investicijskih kuponov centralnega ali napajalnega sklada ter o ponovni vzpostavitvi vplačil in/ali izplačil;
2. način obveščanja o napakah pri izračunu vrednosti enote centralnega sklada in postopek odprave teh napak.
8. člen 
(letna in polletna poročila centralnega in napajalnega sklada) 
Za namen ustrezne koordinacije pri izdelavi letnih in polletnih poročil centralnega in napajalnega sklada dogovor o izmenjavi informacij vključuje najmanj:
1. če sta poslovni leti centralnega in napajalnega sklada enaki, postopke za usklajeno izdelavo letnih in polletnih poročil;
2. če sta poslovni leti centralnega in napajalnega sklada različni, postopke v skladu, s katerimi družba za upravljanje centralnega sklada posreduje družbi za upravljanje napajalnega sklada vse potrebne dokumente in druge informacije, ki jih slednja potrebuje za izdelavo letnega in polletnega poročila napajalnega sklada, vključno z revizorjevim poročilom o računovodskih izkazih centralnega sklada za poslovno leto napajalnega sklada iz petega odstavka 335. člena ZISDU-3.
9. člen 
(obveščanje o spremembah dogovora o izmenjavi informacij) 
Dogovor o izmenjavi informaciji vsebuje tudi obveznost obeh družb za upravljanje, da se medsebojno obveščata o vseh spremembah obstoječe ureditve, ki vplivajo oziroma bi lahko vplivale na poslovanje centralnega oziroma napajalnega sklada, in sicer najmanj:
1. rok in način obveščanja družbe za upravljanje napajalnega sklada o tistih predlaganih in uveljavljenih spremembah in dopolnitvah pravil upravljanja, statuta, prospekta oziroma dokumenta s ključnimi podatki za vlagatelje centralnega sklada, o katerih družba za upravljanje napajalnega sklada ne bo obveščena v okviru rednega obveščanja imetnikov enot centralnega sklada;
2. rok in način obveščanja družbe za upravljanje napajalnega sklada o načrtovani ali predlagani likvidaciji ali združitvi centralnega sklada;
3. kadar je centralni sklad oblikovan v drugi državi članici, rok in način obveščanja družbe za upravljanje napajalnega sklada o delitvi centralnega sklada;
4. rok in način medsebojnega obveščanja o dejstvu, da sklad ne izpolnjuje ali ne bo več izpolnjeval pogojev za centralni oziroma napajalni sklad;
5. rok in način medsebojnega obveščanja o naslednjih okoliščinah:
a) o nameri za prenos upravljanja centralnega ali napajalnega sklada na drugo družbo za upravljanje;
b) o nameravani zamenjavi skrbnika ali revizorja;
c) o nameri za prenos storitve upravljanja premoženja ali funkcije upravljanja tveganj na pooblaščenca oziroma zamenjavi pooblaščenca;
6. rok in način obveščanja družbe za upravljanje napajalnega sklada o drugih dejstvih in okoliščinah, povezanih s centralnim skladom, ki vplivajo na poslovanje napajalnega sklada.
III. INTERNA PRAVILA POSLOVANJA DRUŽBE ZA UPRAVLJANJE, KI HKRATI UPRAVLJA CENTRALNI IN NAPAJALNI SKLAD 
10. člen 
(interna pravila poslovanja) 
(1) Družbe za upravljanje, ki hkrati upravlja centralni in napajalni sklad, vsebine iz 5. do 8. člena tega sklepa razen 7. točke 6. člena določi z internimi pravili poslovanja.
(2) Interna pravila poslovanja iz prejšnjega odstavka so lahko samostojen dokument ali pa so sestavni del politiki in postopkov, ki jih družba za upravljanje sprejme na podlagi sklepa, ki ureja poslovanje družbe za upravljanje.
11. člen 
(ukrepi za obvladovanje nasprotij interesov) 
Interna pravila poslovanja iz prejšnjega člena morajo vsebovati tudi ukrepe za obvladovanje nasprotij interesov med centralnim in napajalnim skladom ter ukrepe za obvladovanje nasprotij interesov med napajalnim skladom in drugimi imetniki enot centralnega sklada.
IV. SKRBNIŠKE STORITVE ZA CENTRALNI IN NAPAJALNI SKLAD 
12. člen 
(vsebina dogovora o izmenjavi informacij med skrbnikoma centralnega in napajalnega sklada) 
Dogovor o izmenjavi informacij iz prvega odstavka 333. člena ZISDU-3, ki ga skleneta skrbnika centralnega in napajalnega sklada vsebuje najmanj:
1. navedbo dokumentov in informacij, ki si jih bosta skrbnika izmenjavala redno oziroma na zahtevo;
2. način in rok posredovanja informacij, ki jih skrbnik centralnega sklada posreduje skrbniku napajalnega sklada;
3. postopke za uskladitev aktivnosti, tako da lahko izpolnjujeta zahteve iz ZISDU-3 oziroma nacionalne zakonodaje, ki ureja skrbniške storitve, zlasti:
a) uskladitev postopkov izračuna čiste vrednosti sredstev centralnega in napajalnega sklada ter morebitne ukrepe za preprečitev zlorab, ki bi lahko nastale zaradi časovne neusklajenosti datumov obračuna in objave vrednosti enote premoženja centralnega in napajalnega sklada;
b) uskladitev postopkov obdelave vplačil napajalnega sklada v centralni sklad in zahtev za izplačilo napajalnega iz centralnega sklada ter njihove poravnave, vključno z vplačili oziroma izplačil s prenosljivim vrednostnimi papirji;
4. navedbo aktivnosti posameznega skrbnika ob zaključku poslovnega leta;
5. vsebino poročil o kršitvah določb nacionalne zakonodaje, ki ureja poslovanje centralnega sklada, ali splošnih aktov izdanih na njegovi podlagi, pravil upravljanja oziroma statuta centralnega sklada, ki jih skrbnik centralnega sklada pošlje skrbniku napajalnega sklada, ter način in rok pošiljanja teh podatkov;
6. postopke za ravnanje v primeru izrednih zahtev za sodelovanje s strani enega izmed skrbnikov;
7. navedbo izrednih dogodkov, o katerih se skrbnika nemudoma obvestita, ter način in rok obveščanja.
13. člen 
(kršitve centralnega sklada) 
(1) Kadar skrbnik centralnega sklada pri izvajanju skrbniških storitev za centralni sklad ugotovi kršitve, ki bi lahko negativno vplivale na položaj napajalnega sklada, o tem nemudoma obvesti nadzorni organ centralnega sklada ter družbo za upravljanje in skrbnika napajalnega sklada.
(2) Kršitve iz prejšnjega odstavka obsegajo zlasti:
1. napake pri izračunu čiste vrednosti sredstev centralnega sklada;
2. napake, ki jih naredi družba za upravljanje centralnega sklada pri vplačilih napajalnega sklada v centralni sklad oziroma zahtevah napajalnega sklada za izplačilo enot centralnega sklada;
3. napake centralnega sklada v zvezi z zadržanjem ali izplačilom čistega dobička oziroma prihodkov centralnega sklada ali pri izračunu s tem povezanega davčnega odtegljaja;
4. kršitve naložbenih ciljev ali naložbene politike centralnega sklada kot je določena v njegovih pravilih upravljanja, statutu, prospektu oziroma dokumentu s ključnimi podatki za vlagatelje;
5. kršitve naložbenih pravil iz nacionalnega zakona, ki ureja njegovo poslovanje ali splošnih aktov izdanih na njegovi podlagi.
V. DOGOVOR O IZMENJAVI INFORMACIJ MED REVIZORJEMA CENTRALNEGA IN NAPAJALNEGA SKLADA 
14. člen 
(vsebina dogovora o izmenjavi informacij med revizorjema centralnega in napajalnega sklada) 
(1) Dogovor o izmenjavi informacij iz prvega odstavka 335. člena ZISDU-3, ki ga skleneta revizorja centralnega in napajalnega sklada v pisni obliki, vsebuje zlasti:
1. navedbo dokumentov in informacij, ki si jih bosta revizorja izmenjavala redno oziroma na zahtevo;
2. način in rok posredovanja informacij, ki jih revizor centralnega sklada posreduje revizorju napajalnega sklada;
3. navedbo aktivnosti posameznega revizorja ob zaključku poslovnega leta;
4. navedbo ravnanj, ki bodo štela kot nepravilnosti razkrite v revizijskem poročilu centralnega sklada, za namene 2. točke drugega odstavka 335. člena ZISDU-3;
5. postopke za ravnanje v primeru izrednih zahtev za sodelovanje s strani enega izmed revizorjev, ki obsegajo tudi zahteve revizorja napajalnega sklada za posredovanje dodatnih pojasnil v zvezi z nepravilnostmi, ki so bile razkrite v revizijskem poročilu centralnega sklada.
(2) Revizorja v dogovoru o izmenjavi informacij določita tudi postopek sodelovanja v zvezi z revidiranjem letnega poročila centralnega in napajalnega sklada, ter rok in način posredovanja revizorjevega poročila o računovodskih izkazih centralnega sklada oziroma njegova osnutka revizorju napajalnega sklada.
(3) Kadar imata napajalni in centralni sklad različni poslovni leti, dogovor o izmenjavi informacij vključuje tudi način in rok, v katerem revizor centralnega sklada pripravi in predloži revizorjevo poročilo o računovodskih izkazih centralnega sklada za poslovno leto napajalnega sklada iz petega odstavka 335. člena ZISDU-3.
VI. POSTOPEK IZDAJE SOGLASIJ AGENCIJE V PRIMERU LIKVIDACIJE CENTRALNEGA SKLADA 
15. člen 
(zamenjava centralnega sklada ali sprememba pravil upravljanja napajalnega sklada zaradi likvidacije centralnega sklada) 
(1) Družba za upravljanje napajalnega sklada mora v roku dveh mesecev od dneva, ko je prejela obvestilo o nameravani likvidaciji centralnega sklada:
1. vložiti zahtevo za izdajo soglasja k spremembi pravil upravljanja napajalnega sklada, na podlagi katere bo napajalni sklad lahko investiral najmanj 85 odstotkov svojih sredstev v enote drugega centralnega sklada, ali
2. vložiti zahtevo za izdajo soglasja k spremembi pravil upravljanja napajalnega sklada, na podlagi katere se bo napajalni sklad preoblikoval v običajen vzajemni sklad, ali
3. v primeru, da namerava začeti postopek likvidacije napajalnega sklada, Agenciji predložiti obvestilo o tej nameri in imetnikom investicijskih kuponov napajalnega sklada posredovati obvestilo o začetku likvidacije napajalnega sklada, na način in z vsebino, ki jo določa sklep Agencije, ki ureja objave in neposredno obveščanje vlagateljev.
(2) Zahtevi iz 1. točke prejšnjega odstavka družba za upravljanje napajalnega sklada priloži:
1. besedilo prospekta z vključenimi pravili upravljanja napajalnega sklada, iz katerega so razvidne spremembe oziroma dopolnitve besedila;
2. prečiščeno besedilo spremenjenega prospekta z vključenimi pravili upravljanja napajalnega sklada;
3. dokument s ključnimi podatki za vlagatelje napajalnega sklada;
4. prospekt oziroma pravila upravljanja drugega centralnega sklada;
5. dogovor o izmenjavi informacij oziroma interna pravila poslovanja družbe za upravljanje;
6. kadar je to relevantno, nov dogovor o izmenjavi informacij med skrbnikoma centralnega in napajalnega sklada;
7. kadar je to relevantno, nov dogovor o izmenjavi informacij med revizorjema centralnega in napajalnega sklada;
8. kadar ima drug centralni sklad sedež oziroma je oblikovan v drugi državi članici, izjavo njegovega pristojnega nadzornega organa, da je centralni sklad kolektivni naložbeni podjem za vlaganja v prenosljive vrednostne papirje (v nadaljnjem besedilu: KNPVP);
9. obvestilo imetnikom investicijskih kuponov napajalnega sklada iz 330. člena ZISDU-3.
(3) Zahtevi iz 2. točke prvega odstavka tega člena družba za upravljanje napajalnega sklada priloži:
1. besedilo prospekta z vključenimi pravili upravljanja napajalnega sklada, iz katerega so razvidne spremembe oziroma dopolnitve besedila;
2. prečiščeno besedilo spremenjenega prospekta z vključenimi pravili upravljanja napajalnega sklada;
3. dokument s ključnimi podatki za vlagatelje napajalnega sklada.
(4) Hkrati z zahtevo za soglasje k spremembi pravil upravljanja napajalnega sklada iz 1. in 2. točke prvega odstavka tega člena družba za upravljanje napajalnega sklada vloži zahtevo za objavo spremembe prospekta, ki se nanaša na spremembo podatkov v prospektu zaradi spremembe pravil upravljanja napajalnega sklada O tej zahtevi Agencija odloči hkrati z odločitvijo o soglasju k spremembi pravil upravljanja napajalnega sklada.
(5) Če je družba za upravljanje napajalnega sklada prejela obvestilo o nameravani likvidaciji centralnega sklada več kot pet mesecev pred začetkom likvidacije, mora ne glede na prvi odstavek tega člena, zahtevo iz 1. ali 2. točke oziroma obvestilo iz 3. točke prvega odstavka tega člena Agenciji poslati najkasneje tri mesece pred začetkom likvidacije.
16. člen 
(postopek izdaje soglasij k zahtevam iz 15. člena tega sklepa)
(1) Agencija glede zahteve za izdajo soglasja iz 1. ali 2. točke prvega odstavka 15. člena tega sklepa izda odločbo v 15 delovnih dneh po prejemu popolne zahteve.
(2) Družba za upravljanje napajalnega sklada mora po prejemu odločbe iz prejšnjega odstavka o tem nemudoma obvestiti družbo za upravljanje centralnega sklada.
(3) Družba za upravljanje napajalnega sklada mora po prejemu odločbe Agencije, s katero pridobi soglasje k spremembi pravil upravljanja napajalnega sklada, ki ima za posledico menjavo centralnega sklada v skladu s 1. točko prvega odstavka 15. člena tega sklepa, imetnikom investicijskih kuponov napajalnega sklada posredovati obvestilo v skladu s 330. členom ZISDU-3.
(4) Kadar se izplačilo likvidacijske mase centralnega sklada izvede pred dnevom, ko napajalni sklad začne vlagati sredstva v drug centralni sklad ali jih nalagati v skladu s svojo novo naložbeno politiko, Agencija izda družbi za upravljanje napajalnega sklada soglasje k spremembi pravil upravljanja, če:
1. se napajalnemu skladu njegov sorazmerni delež likvidacijske mase centralnega sklada izplača:
a) v denarju ali
b) v celoti ali delno s prenosljivimi vrednostnimi papirji, pod pogojem da se družba za upravljanje napajalnega sklad s tem načinom izplačila strinja in je ta način izplačila predviden v dogovoru o izmenjavi informacij oziroma v internih pravilih poslovanja družbe za upravljanje ter je takšen način izplačila predviden v sklepu o likvidaciji centralnega sklada;
2. se denar, ki ga napajalni sklad prejme iz naslova pripadajočega deleža likvidacijske mase centralnega sklad do dneva, ko napajalni sklad začne vlagati sredstva v drug centralni sklad ali jih nalagati v skladu s svojo novo naložbeno politiko, nalaga izključno z namenom učinkovitega upravljanja denarnih sredstev.
(5) Kadar se napajalnemu skladu njegov pripadajoči sorazmerni delež likvidacijske mase centralnega sklada izplača v celoti ali deloma s prenosljivimi vrednostnimi papirji centralnega sklada, lahko družba za upravljanje napajalnega sklada te vrednostne papirje kadarkoli proda.
VII. POSTOPEK IZDAJE SOGLASIJ AGENCIJE V PRIMERU ZDRUŽITVE ALI DELITVE CENTRALNEGA SKLADA 
17. člen 
(zahteva napajalnega sklada za izdajo soglasja zaradi združitve centralnega sklada) 
(1) Družba za upravljanje mora v roku enega meseca od dneva, ko je prejela obvestilo o združitvi centralnega sklada:
1. po potrebi vložiti zahtevo za izdajo soglasja k spremembi pravil upravljanja napajalnega sklada, če je v postopku združitve centralni sklad prevzemni sklad, ali
2. vložiti zahtevo za izdajo soglasja k spremembi pravil upravljanja napajalnega sklada, na podlagi katere bo napajalni sklad lahko investiral najmanj 85 odstotkov svojih sredstev v enote novega centralnega sklada, ki nastane s pripojitvijo ali spojitvijo centralnega sklada z drugim skladom, ali
3. vložiti zahtevo za izdajo soglasja k spremembi pravil upravljanja napajalnega sklada, na podlagi katere se bo napajalni sklad preoblikoval v običajen vzajemni sklad, ali
4. v primeru, da namerava začeti postopek likvidacije napajalnega sklada, Agenciji predložiti obvestilo o tej nameri in imetnikom investicijskih kuponov napajalnega sklada posredovati obvestilo o začetku likvidacije napajalnega sklada, na način in z vsebino, ki jo določa sklep Agencije, ki ureja objave in neposredno obveščanje vlagateljev.
(2) Zahtevi iz 1. točke prejšnjega odstavka družba za upravljanje priloži:
1. besedilo prospekta z vključenimi pravili upravljanja napajalnega sklada, iz katerega so razvidne spremembe oziroma dopolnitve besedila;
2. prečiščeno besedilo spremenjenega prospekta z vključenimi pravili upravljanja napajalnega sklada;
3. dokument s ključnimi podatki za vlagatelje napajalnega sklada.
(3) Zahtevi iz 2. točke prvega odstavka tega člena družba za upravljanje priloži:
1. besedilo prospekta z vključenimi pravili upravljanja napajalnega sklada, iz katerega so razvidne spremembe oziroma dopolnitve besedila;
2. prečiščeno besedilo spremenjenega prospekta z vključenimi pravili upravljanja napajalnega sklada;
3. dokument s ključnimi podatki za vlagatelje napajalnega sklada;
4. prospekt oziroma pravila upravljanja drugega centralnega sklada;
5. dogovor o izmenjavi informacij oziroma interna pravila poslovanja družbe za upravljanje;
6. kadar je to relevantno, nov dogovor o izmenjavi informacij med skrbnikoma centralnega in napajalnega sklada;
7. kadar je to relevantno, nov dogovor o izmenjavi informacij med revizorjema centralnega in napajalnega sklada;
8. kadar ima drug centralni sklad sedež oziroma je oblikovan v drugi državi članici, izjavo njegovega pristojnega nadzornega organa, da je centralni sklad KNPVP;
9. obvestilo imetnikom investicijskih kuponov napajalnega sklada iz 330. člena ZISDU-3.
(4) Zahtevi iz 3. točke prvega odstavka tega člena družba za upravljanje priloži:
1. besedilo prospekta z vključenimi pravili upravljanja napajalnega sklada, iz katerega so razvidne spremembe oziroma dopolnitve besedila;
2. prečiščeno besedilo spremenjenega prospekta z vključenimi pravili upravljanja napajalnega sklada;
3. dokument s ključnimi podatki za vlagatelje napajalnega sklada.
(5) Hkrati z zahtevo za soglasje k spremembi pravil upravljanja napajalnega sklada iz 1. do 3. točke prvega odstavka tega člena družba za upravljanje vloži zahtevo za objavo spremembe prospekta, ki se nanaša na spremembo podatkov v prospektu zaradi spremembe pravil upravljanja napajalnega sklada. O tej zahtevi Agencija odloči hkrati z odločitvijo o soglasju k spremembi pravil upravljanja napajalnega sklada.
(6) Če je družba za upravljanje napajalnega sklada prejela obvestilo o združitvi centralnega sklada več kot štiri mesece pred začetkom združitve, mora ne glede na prvi odstavek tega člena, zahtevo iz 1., 2. ali 3. točke oziroma obvestilo iz 4. točke prvega odstavka tega člena Agenciji poslati najkasneje tri mesece pred začetkom likvidacije.
18. člen 
(postopek izdaje soglasij k zahtevam iz 17. člena tega sklepa)
(1) Agencija glede zahteve za izdajo soglasja iz 1., 2. ali 3. točke prvega odstavka 17. člena tega sklepa izda odločbo v 15 delovnih dneh po prejemu popolne zahteve.
(2) Družba za upravljanje napajalnega sklada mora po prejemu odločbe iz prejšnjega odstavka o tem nemudoma obvestiti družbo za upravljanje centralnega sklada.
(3) Družba za upravljanje napajalnega sklada mora po prejemu odločbe Agencije, s katero pridobi soglasje k spremembi pravil upravljanja napajalnega sklada, ki ima za posledico zamenjavo centralnega sklada v skladu z zahtevo iz 2. točke prvega odstavka 17. člena tega sklepa, imetnikom investicijskih kuponov napajalnega sklada posredovati obvestilo v skladu s 330. členom ZISDU-3.
(4) Če Agencija ne izda soglasja k zahtevi iz 2. ali 3. točke prvega odstavka 17. člena tega sklepa, mora družba za upravljanje napajalnega sklada, en delovni dan pred iztekom roka iz tretjega odstavka 350. člena ZISDU-3, podati zahtevo za odkup enot centralnega sklada v skladu z 282. in četrtim odstavkom 350. člena ZISDU-3.
(5) Družba za upravljanje napajalnega sklada mora ravnati v skladu s prejšnjim odstavkom tudi, kadar mora imetnikom investicijskih kuponov napajalnega sklada v skladu s 331. členom ZISDU-3 izplačati odkupno vrednost investicijskih kuponov.
(6) Uveljavljanje pravice iz četrtega odstavka tega člena je skrajno sredstvo, zato mora družba za upravljanje napajalnega sklada pred njeno uveljavitvijo preveriti druge alternativne možnosti, s katerimi se izogne ali zmanjša stroške odkupa in druge negativne posledice, ki nastanejo imetnikom investicijskih kuponov.
(7) Kadar se na zahtevo družbe za upravljanje napajalnega sklada izplačajo enote centralnega sklada, se napajalnem skladu izplačajo:
1. v denarju ali
2. v celoti ali delno s prenosljivimi vrednostnimi papirji, pod pogojem da se družba za upravljanje napajalnega sklada s tem načinom izplačila strinja in da je ta način izplačila predviden v dogovoru o izmenjavi informacij oziroma v internih pravilih poslovanja družbe za upravljanje.
(8) Kadar se izplačilo enot napajalnemu skladu opravi v celoti ali deloma s prenosljivimi vrednostnimi papirji, lahko družba za upravljanje napajalnega sklada te vrednostne papirje kadarkoli proda.
(9) Denar, ki ga napajalni sklad prejme na podlagi zahteve iz sedmega odstavka tega člena, se lahko do dneva, ko napajalni sklad začne vlagati sredstva v drug centralni sklad ali v skladu s svojo novo naložbeno politiko, nalaga izključno z namenom učinkovitega upravljanja denarnih sredstev, ali v skladu z novimi pravili upravljanja napajalnega sklada, h katerim je dala soglasje Agencija.
19. člen 
(smiselna uporaba v primeru delitve centralnega sklada druge države članice) 
V primeru delitve centralnega sklada, kadar nacionalna zakonodaja to dopušča, na dva ali več skladov, se za napajalni sklad in družbo za upravljanje napajanega sklada smiselno uporabljajo določbe tega poglavja.
VIII. KONČNI DOLOČBI 
20. člen 
(prenehanje uporabe sklepov) 
Z dnem uveljavitve tega sklepa se preneha uporabljati Sklep o centralnem in napajalnem skladu (Uradni list RS, št. 54/12 in 31/15 – ZISDU-3).
21. člen 
(uveljavitev sklepa) 
Ta sklep začne veljati petnajsti dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije.
Št. 00701-37/2015-5
Ljubljana, 10. februarja 2016
EVA 2015-1611-0153
Predsednik sveta 
Agencije za trg vrednostnih papirjev 
mag. Miloš Čas l.r.

AAA Zlata odličnost