Uradni list

Številka 5
Uradni list RS, št. 5/2016 z dne 28. 1. 2016
Uradni list

Uradni list RS, št. 5/2016 z dne 28. 1. 2016

Kazalo

208. Odlok o spremembah in dopolnitvah Odloka o občinskem prostorskem načrtu, stran 652.

  
Občinski svet Občine Gorenja vas - Poljane na podlagi 2. točke 11. člena, 38. in 52. člena Zakona o prostorskem načrtovanju (Uradni list RS, št. 33/07, 70/08 – ZVO-1B, 108/09, 80/10 – ZUPUDPP, 43/11 – ZKZ-C, 57/12, 57/12 – ZUPUDPP-A, 109/12, 35/13 – skl. US, 76/14 – odl. US, 14/15 – ZUUJFO) ter 8., 9., 17. in 119. člena Statuta Občine Gorenja vas - Poljane (Uradni list RS, št. 85/13, 84/15) na 8. redni seji dne 17. decembra 2015 sprejel
O D L O K 
o spremembah in dopolnitvah Odloka o občinskem prostorskem načrtu 
1. člen 
V Odloku o občinskem prostorskem načrtu (Uradni list RS, št. 48/10, 76/10 – popr., 81/10 – obvezna razlaga, 22/11 – popr., 53/11 – popr., 52/14 – obvezna razlaga) se v 5. členu doda nov enajsti odstavek, ki se glasi: »(11) Na območju občine Gorenja vas – Poljane se nahaja odlagališče rudarske jalovine Jazbec, ki je objekt državne infrastrukture, odlagališče hidrometalurške jalovine Boršt pa sevalni objekt. Po končani sanaciji in zaprtju odlagališča hidrometalurške jalovine Boršt bo tudi ta postal objekt državne infrastrukture.«.
2. člen 
V sedmem odstavku 6. člena se besedilo »varovanje kulturne krajine« nadomesti z besedilom »varstvo kulturne krajine«.
3. člen 
V poglavju 2.2 Zasnova prostorskega razvoja občine se besedilo pred 8. členom črta.
4. člen 
V 8. členu:
– se v četrtem odstavku besedilo »novogradnjami« nadomesti z besedilom »gradnjami novih objektov«;
– se v deveti alineji sedmega odstavka besedilo »ureditev regionalne kolesarske povezave« nadomesti z »ureditev medobčinske kolesarske povezave«, na koncu alineje se doda besedilo»in kolesarske povezaveHotavlje–Kopačnica«.
5. člen 
V 11. členu se peti odstavek spremeni tako, da se glasi: »(5) Območja in objekti ohranjanja kulturne dediščine, ki so varovani po predpisih s področja varovanja kulturne dediščine in so prikazani v razglasitvenih aktih, aktih o določitvi varstvenih območij dediščine ter v prikazu stanja prostora, se varujejo v skladu z določili področnih predpisov. Za posege na objektih in območjih varovane kulturne dediščine, ki obsega spomenike, registrirano dediščino, varstvena območja dediščine in območja arheoloških ostalin, je treba pridobiti pogoje in soglasje pristojnega organa za varstvo kulturne dediščine.«.
6. člen 
V 12. členu:
– se šesti odstavek spremeni tako, da se glasi:
»(6) Območja in objekti ohranjanja narave, ki so razglašeni z načrti ali določeni s posebnimi predpisi in so prikazani v kartah Prikaz stanja prostora, se varujejo v skladu z določili predpisov. Za posege na območja ohranjanja narave je treba pridobiti pogoje in soglasje pristojnega organa za varovanje narave.«;
– se črtajo sedmi, osmi, deveti, deseti, enajsti, dvanajsti in trinajsti odstavek.
7. člen 
V 13. členu:
– se v prvem odstavku besedilo »komunalno in energetsko opremo« nadomesti z »infrastrukturo« ter besedilo »vodotokov in drugih naravnih vrednot« nadomesti z »okolja«;
– se drugi odstavek spremeni tako, da se glasi: »(2) Na območjih stavbnih zemljišč, kjer je predvideno komunalno opremljanje, je predhodno oziroma sočasno z gradnjo potrebno celovito zagotavljanje prometne, komunalne in energetske infrastrukture in zvez.«;
– se tretji odstavek spremeni tako, da se glasi: »(3) Obnova infrastrukturnih omrežij bo izvajana po načelu celovitega komunalnega opremljanja posameznih območij. Na območju urejanja prometne ali druge infrastrukture (gradnje novih objektov ali obnove) se mora istočasno obnoviti vsa neustrezna obstoječa ali na novo zgraditi potrebna infrastruktura za posamezen odsek ali območje. Praviloma naj bi infrastrukturna omrežja potekala po javnih površinah in infrastrukturnih koridorjih. Pri poseganju v prostor je treba upoštevati predpisane varstvene pasove in pogoje upravljavcev posameznih infrastrukturnih omrežij.«;
– se četrti odstavek spremeni tako, da se glasi: »(4) Gradnje novih objektov oziroma rekonstrukcije in vzdrževanje obstoječih infrastrukturnih omrežij se izvajajo na način, da varovane vrednote kulturne dediščine niso prizadete in da so upoštevani pogoji soglasodajalcev.«;
– se peti odstavek spremeni tako, da se glasi: »(5) Opremljanje stavbnih zemljišč se izvaja na podlagi programa opremljanja, ki ga občina pripravi na podlagi občinskega prostorskega načrta ali občinskega podrobnega prostorskega načrta.«;
– se v šestem odstavku prvi stavek spremeni tako, da se glasi: »Občinske ceste so določene z odlokom, s katerim so kategorizirane občinske javne ceste v Občini Gorenja vas - Poljane.«;
– se v enajstem odstavku besedilo »opremljanje« nadomesti z besedilom »dopolnjevanje opremljanja«;
– se dvanajsti odstavek spremeni tako, da se glasi: »(12) Energetska infrastruktura – oskrba z električno energijo je zagotovljena delno iz obstoječe RTP 110/20 kV Žiri preko Todraža, delno iz RTP Žiri preko RP 20 kV Fužine in delno iz RTP Škofja Loka preko Visokega in preko Luše. Na območju, ki ga z električno energijo oskrbuje podjetje Elektro Ljubljana d.d. je 98 TP (transformatorskih postaj). Daljnovodi so pretežno 20 kV z 1 kV izjemami do posameznih manjših zaselkov. Območje smučišča Stari vrh je oskrbovano iz območja, ki ga oskrbuje Elektro Gorenjska, in sicer TP Zapreval Kope koča na Starem vrhu. Vsi daljnovodi so 20 KV. Elektro Primorska – Tolmin preko TP Leskovica, Ptičje Brdo, Krnice, Lajše, Robidnica, Kopačnica in Kopačnica vas oskrbuje našteta naselja z električno energijo. Vsi daljnovodi so 20 KV. Ohranjajo se obstoječi sistemi oskrbe in proizvodnje električne energije ter zagotavlja usklajena izgradnja energetske infrastrukture v vseh razvojno usmerjenih območjih.«;
– se v petnajstem odstavku prvi stavek spremeni tako, da se glasi: »Vodni viri in oskrba s pitno vodo: Vodni viri za oskrbo s pitno vodo na območju občine so zavarovani z odlokom.«;
– se šestnajsti odstavek spremeni tako, da se glasi: »(16) Odvajanje in čiščenje odpadnih voda – za odvajanje in čiščenje komunalnih odpadnih voda sta v občini zgrajena dva kanalizacijska sistema s priključkom na čistilno napravo. Obstoječa ČN Gorenja vas je zmogljivosti 3100 PE. Prispevno območje ČN Gorenja vas obsega naslednja naselja: Trebija, Podgora, Hotavlje, Gorenja vas, Dolenja Dobrava, Gorenja Dobrava, Todraž in Dobravšce. Na prispevnem območju je še osnovna šola, vrtec, zdravstveni dom, trgovski center in šest gostinskih obratov.
– V obstoječi ČN Poljane (1000 PE) se trenutno zbirajo in čistijo komunalne odpadne vode iz naselij Poljane, Predmost, Hotovlja ter Dobje. 
– Komunalne odpadne vode iz naselji Javorje, Dolenčice in Murave se čistijo v lokalni čistilni napravi Dolenčice (560 PE). 
– Komunalne odpadne vode iz naselja Četena Ravan se čistilo v čistilni napravi Četena Ravan (96 PE). 
– V ostalih naseljih in iz stavb brez možnosti priključitve na javno kanalizacijo se odvajanje in čiščenje komunalnih odpadnih voda ureja z izgradnjo zasebnih malih komunalnih čistilnih naprav.«; 
– se sedemnajsti odstavek spremeni tako, da se glasi: »(17) Ravnanje z odpadki – Občina Gorenja vas - Poljane obsega zbiranje komunalnih odpadkov, obdelavo komunalnih odpadkov pred odlaganjem in odlaganje preostankov obdelanih komunalnih odpadkov. Občina razpolaga s 54 lokalnimi zbirnimi mesti (ekološki otoki) in enim zbirnim centrom komunalnih odpadkov v Todražu. V občini ni infrastrukture za obdelavo in odlaganje komunalnih odpadkov.
– Deponiranje izkopnih materialov in gradbenih odpadkov se zagotavlja v povezavi s sanacijo površinskih kopov mineralnih surovin. Možna lokacija za izkopane in rušitvene odpadke je površinski kop Topos – Vehar v Lajšah po zaključku izkoriščanja mineralnih surovin. 
– Nelegalna odlagališča na območju občine so v večini primerov sanirana, preprečuje se tudi njihovo ponovno oživljanje.«; 
– se osemnajsti odstavek spremeni tako, da se glasi: »(18) Odlagališčema rudarske jalovine Jazbec in hidrometalurške jalovine Boršt po sanaciji in zaprtju preneha status sevalnega objekta, postaneta objekta državne infrastrukture in sta predana v upravljanje Agenciji za radioaktivne odpadke (ARAO), ki je po zakonu izvajalec obvezne državne gospodarske javne službe dolgoročnega nadzora in vzdrževanja odlagališč rudarske in hidrometalurške jalovine, nastale pri pridobivanju in izkoriščanju jedrskih mineralnih surovin.«.
8. člen 
Poglavje »2.8. Usmeritve za razvoj v krajini« se pravilno glasi »2.7. Usmeritve za razvoj v krajini«.
9. člen 
V 20. členu:
– se v podpoglavju Območja pridobivanja mineralnih surovin odstavki od ena do pet spremenijo tako, da se glasijo:
»(1) Za oskrbo z mineralnimi surovinami so planirana območja za pridobivanje (LN in LP) – izkoriščanje mineralnih surovin. Občina bo pridobivanje tehničnega kamna usmerjala na obstoječe pridobivalne prostore, kjer je možna in smiselna širitev.
(2) Območja pridobivanja mineralnih surovin, za katera je podeljena rudarska pravica, predstavlja pet pridobivalnih prostorov in sicer: Lajše, Gorenja vas, Bradeško – Zadobje, Vehar-1 (vsi tehnični kamen – dolomit) in Hotavlje (naravni kamen – apnenec – marmor). Hkrati z izkoriščanjem mineralnih surovin se pridobivalni prostori sanirajo v prvotno rabo, oziroma v rabo zemljišča, ki obdaja posamezni pridobivalni prostor (gozd, kmetijska zemljišča).
(3) Novih območij za izkoriščanje mineralnih surovin se ne načrtuje. V primeru izkazanega interesa za izkoriščanje mineralnih surovin na novih območjih bo občina pretehtala ali je smotrno določeno območje z osnovno namensko rabo prostora opredeliti kot območje mineralnih surovin. Za namen izkoriščanja mineralnih surovin je potrebno sprejeti občinski podrobni prostorski načrt (OPPN). Raziskovanje mineralnih surovin je dopustno na celotnem območju občine. Nahajališča mineralnih surovin, ki so s strani države ocenjena kot perspektivna nahajališča, so v prostorskem aktu označena kot potencialno perspektivna območja mineralnih surovin.
(4) Nelegalne kope je potrebno ustrezno sanirati (brez možnosti nadaljnjega izkoriščanja mineralnih surovin), oziroma prepustiti nadaljnji samosanaciji in rekultivaciji, s čimer se zagotovi varnost prostora za ljudi in živali ter sanacijo krajinskih kvalitet prostora, predvsem na območjih Nature 2000 (Blegoš).
(5) Za vzdrževanje lokalnih cest so planirani obstoječi površinski kopi, ki so locirani na območjih, kjer je možno širjenje dejavnosti.«;
– se v podpoglavju Gospodarjenje z vodami in vodnimi viri prva alineja drugega odstavka spremeni tako, da se glasi: »– Urediti odvajanje in čiščenje komunalnih odpadnih voda s priklopom objektov na javno kanalizacijo povsod, kjer je le-ta zgrajena. Na drugih območjih se mora komunalne odpadne vode čistiti z individualnimi malimi komunalnimi čistilnimi napravami, kjer pa je to prepovedano, pa komunalne odpadne vode zbrati v nepretočni greznici in jih oddajati na čiščenje na ČN Gorenja vas.«;
– se v podpoglavju Gospodarjenje z vodami in vodnimi viri četrta alineja drugega odstavka spremeni tako, da se glasi: »– Morebitna divja odlagališča odpadkov je potrebno evidentirati in sanirati po sanacijskem načrtu ter izvesti ustrezne ureditvene in omilitvene ukrepe.«.
10. člen 
V 21. členu:
– se v šesti alineji sedmega odstavka črta besedilo »peskokop« in nadomesti z besedilom »površinski kop«;
– se v sedmi alineji sedmega odstavka črta besedilo »peskokopov« in nadomesti z besedilom »površinskih kopov«;
– dvanajsta alineja sedmega odstavka se črta, dosedanja trinajsta alineja postane dvanajsta alineja.
11. člen 
22. člen se spremeni tako, da se glasi:
»(1) Na območju občine Gorenja vas - Poljane sta za potrebe obrambe države opredeljeni dve območji: Stari vrh nad Škofjo Loko (Zapreval – Grebljica) kot območje izključne, možne izključne ter omejene in nadzorovane rabe za potrebe obrambe in Blegoš kot območje možne izključne rabe za potrebe obrambe.
(2) Območja izključne rabe so obstoječa in načrtovana območja, namenjena izključno obrambnim potrebam, na katerih potekajo stalne aktivnosti, zlasti za razmestitev, usposabljanje in delovanje vojske.
(3) Območja možne izključne rabe za potrebe obrambe so območja, ki so primarno namenjena drugim potrebam. V izrednem ali vojnem stanju in krizi ter v miru za usposabljanje pa se jih lahko uporabi za obrambne potrebe oziroma so za obrambne potrebe v souporabi.
(4) Območja omejene in nadzorovane rabe obsegajo območja, na katerih so nujne omejitve iz varnostnih in tehničnih vzrokov.«.
12. člen 
Pred 23. členom se doda naslov poglavja »2.8. Usmeritve za določitev prostorskih izvedbenih pogojev«.
13. člen 
V 25. členu:
– se v sedmem odstavku beseda »novogradnja« nadomesti z besedilom »gradnja novega objekta«;
– se osmi odstavek spremeni tako, da se glasi: »(8) Nezahtevni in enostavni objekti po tem odloku so tisti objekti, ki jih kot take določa področna zakonodaja.«.
14. člen 
V 26. členu:
– se v četrtem odstavku doda nova prva alineja, ki se glasi: »– splošni prostorski izvedbeni pogoji;«, sedanja prva alineja pa postane druga alineja;
– se v četrtem odstavku doda nova tretja alineja, ki se glasi: »– posebni prostorski izvedbeni pogoji za posamezno EUP, če so določeni;«, dosedanji druga in tretja alineja pa postaneta četrta in peta alineja;
– se šesti odstavek spremeni tako, da se glasi: »(6) Za EUP, v katerih se nahaja kulturna dediščina, veljajo prostorski izvedbeni pogoji za celostno ohranjanje kulturne dediščine. V primeru neskladja ostalih določb tega odloka s prostorskimi izvedbenimi pogoji za celostno ohranjanje kulturne dediščine veljajo pogoji celostnega ohranjanja kulturne dediščine.«;
– se tabela iz šestega odstavka nadomesti s spodnjo tabelo.
IME NASELJA
ŠIFRA ENOTE UREJANJA PROSTORA
NAMENSKA RABA
PROSTORSKO IZVEDBENI AKTI
BAČNE
BAČ-01
SK
.
BAČNE
BAČ-02
O
OPPN
BAČNE
BAČ-03
O
OPPN
BAČNE
BAČ-05
O
.
BREBOVNICA
BRE-01
SK
.
BREBOVNICA
BRE-02
SK
.
BREBOVNICA
BRE-03
SK
.
BREBOVNICA
BRE-04
SK
.
BUKOV VRH
BUV-01
CU
.
BUKOV VRH
BUV-02
O
.
BUKOV VRH
BUV-03
O
.
ČABRAČE
ČAB-01
SK
.
ČABRAČE
ČAB-02
SK
.
ČABRAČE
ČAB-03
SK
OPPN
ČABRAČE
ČAB-04
SK
OPPN
ČABRAČE
ČAB-05
CU
.
ČABRAČE
ČAB-06
O
.
ČABRAČE
ČAB-07
O
.
ČABRAČE
ČAB-08
SK
.
ČABRAČE
ČAB-09
SK
.
ČETENA RAVAN
ČER-01
SK
.
ČETENA RAVAN
ČER-02
SP
OPPN
ČETENA RAVAN
ČER-03
SP
OPPN
ČETENA RAVAN
ČER-04
CU
.
ČETENA RAVAN
ČER-05
O
.
ČETENA RAVAN
ČER-06
SP
OPPN – sprejet
ČETENA RAVAN
ČER-07
O
.
ČETENA RAVAN
ČER-09
ZS
.
DEBENI
DEB-01
SK
.
DELNICE
DEL-01
SK
.
DELNICE
DEL-02
SK
.
DOBJE
DOB-01
SK
.
DOBJE
DOB-02
IG
OPPN – sprejet
DOBJE
DOB-04
IG
.
DOLENJA DOBRAVA
DOD-01
O
.
DOLENJA DOBRAVA
DOD-02
SK
.
DOLENJA DOBRAVA
DOD-03
SK
.
DOLENJA DOBRAVA
DOD-04
SK
.
DOLENJA DOBRAVA
DOD-05
SK
.
DOLENJA DOBRAVA
DOD-06
ZS
.
DOLENČICE
DOL-01
SK
.
DOLENČICE
DOL-02
SK
.
DOLENČICE
DOL-03
SK
.
DOLENČICE
DOL-04
O
.
DOLENČICE
DOL-05
SK
.
DOLENČICE
DOL-06
O
.
DOLENČICE
DOL-07
LN
.
DOLGE NJIVE
DON-01
SK
.
DOLENJE BRDO
DOO-01
SK
.
DOLENJE BRDO
DOO-02
SK
.
DOLENJE BRDO
DOO-03
SK
.
DOBRAVŠCE
DOŠ-01
SK
.
DOBRAVŠCE
DOŠ-02
SK
.
DOBRAVŠCE
DOŠ-03
SK
.
DOBRAVŠCE
DOŠ-04
SK
.
GORENJA DOBRAVA
GOD-01
SK
.
GORENJA DOBRAVA
GOD-02
SK
.
GORENJA DOBRAVA
GOD-03
SK
.
GORENJA DOBRAVA
GOD-04
SK
.
GORENJA DOBRAVA
GOD-05
SK
.
GORENJA DOBRAVA
GOD-06
SK
.
GORENJA DOBRAVA
GOD-07
SK
.
GORENJA DOBRAVA
GOD-08
SK
.
GORENJA DOBRAVA
GOD-09
SK
.
GORENJA DOBRAVA
GOD-10
CU
.
GORENJA DOBRAVA
GOD-11
O
.
GORENJA DOBRAVA
GOD-12
ZS
.
GORENJA DOBRAVA
GOD-13
O
.
GOLI VRH
GOV-02
IK
.
GORENJA ŽETINA
GOŽ-01
SK
.
GORENJA ŽETINA
GOŽ-03
K2
.
GORENJA VAS
GRV-01
BT
OPPN – sprejet
GORENJA VAS
GRV-02
O
.
GORENJA VAS
GRV-03
IK
.
GORENJA VAS
GRV-04
SK
.
GORENJA VAS
GRV-05
ZD
.
GORENJA VAS
GRV-07
CU
.
GORENJA VAS
GRV-08
PC
OPPN – sprejet
GORENJA VAS
GRV-09
SS
.
GORENJA VAS
GRV-10
O
.
GORENJA VAS
GRV-11
SS
OPPN
GORENJA VAS
GRV-12
SS
.
GORENJA VAS
GRV-13
SK
OPPN
GORENJA VAS
GRV-14
SK
.
GORENJA VAS
GRV-15
SK
.
GORENJA VAS
GRV-16
ZK
.
GORENJA VAS
GRV-17
SK
.
GORENJA VAS
GRV-18
PO
.
GORENJA VAS
GRV-19
SK
.
GORENJA VAS
GRV-20
CU
.
GORENJA VAS
GRV-22
IG
OPPN
GORENJA VAS
GRV-24
SK
.
GORENJA VAS
GRV-25
LN
.
GORENJA VAS
GRV-26
LN
.
GORENJA VAS
GRV-27
O
.
GORENJA VAS
GRV-29
ZP
.
GORENJA VAS
GRV-30
K2
.
HOTAVLJE
HOT-01
IG
.
HOTAVLJE
HOT-02
IG
.
HOTAVLJE
HOT-03
ZS
.
HOTAVLJE
HOT-04
SK
.
HOTAVLJE
HOT-05
SK
.
HOTAVLJE
HOT-06
SK
.
HOTAVLJE
HOT-07
SK
.
HOTAVLJE
HOT-08
SK
.
HOTAVLJE
HOT-09
SK
.
HOTAVLJE
HOT-10
SK
.
HOTAVLJE
HOT-11
CU
.
HOTAVLJE
HOT-12
SK
.
HOTAVLJE
HOT-13
SK
.
HOTAVLJE
HOT-15
ZS
OPPN
HOTAVLJE
HOT-16
ZS
.
HOTAVLJE
HOT-17
BT
.
HOTAVLJE
HOT-20
K1
.
HOTAVLJE
HOT-21
SK
.
HOTOVLJA
HOV-01
SK
.
HOTOVLJA
HOV-02
O
.
HOTOVLJA
HOV-03
LN
.
JAVORJEV DOL
JAD-01
LN
.
JAVORJEV DOL
JAD-03
BT
.
JAVORJE
JAV-01
SK
.
JAVORJE
JAV-02
CU
.
JAVORJE
JAV-03
ZK
.
JAVORJE
JAV-06
K2
.
JAZBINE
JAZ-01
CU
.
LESKOVICA
LES-01
SK
.
LESKOVICA
LES-02
ZK
.
LESKOVICA
LES-04
BT
.
LESKOVICA
LES-05
G
.
LOM NAD VOLČO
LOM-01
SK
.
LUČINE
LUČ-01
SK
.
LUČINE
LUČ-02
ZK
.
LUČINE
LUČ-03
CU
.
LUČINE
LUČ-04
IG
.
LUČINE
LUČ-05
SK
.
LUČINE
LUČ-06
SK
.
MLAKA NAD LUŠO
MLA-01
SK
.
MLAKA NAD LUŠO
MLA-02
SK
.
MURAVE
MUR-01
SK
.
MURAVE
MUR-02
LN
.
MURAVE
MUR-04
K2
.
NOVA OSELICA
NOS-01
ZK
.
PODOBENO
POD-01
SK
.
PODOBENO
POD-02
SK
.
PODGORA
POG-01
SK
.
PODGORA
POG-02
SK
.
PODGORA
POG-03
SK
.
PODGORA
POG-04
O
.
PODVRH
POH-01
O
.
PODVRH
POH-02
SP
OPPN – sprejet
PODVRH
POH-03
SK
.
PODVRH
POH-04
SK
.
PODVRH
POH-05
SK
.
PODVRH
POH-06
O
.
PODVRH
POH-07
O
.
POLJANE NAD ŠKOFJO LOKO
POL-01
SK
.
POLJANE NAD ŠKOFJO LOKO
POL-02
SK
.
POLJANE NAD ŠKOFJO LOKO
POL-03
IG
OPPN
POLJANE NAD ŠKOFJO LOKO
POL-04
ZK
.
POLJANE NAD ŠKOFJO LOKO
POL-05
SK
.
POLJANE NAD ŠKOFJO LOKO
POL-06
SK
.
POLJANE NAD ŠKOFJO LOKO
POL-07
CU
.
POLJANE NAD ŠKOFJO LOKO
POL-08
ZP
.
POLJANE NAD ŠKOFJO LOKO
POL-09
SK
.
POLJANE NAD ŠKOFJO LOKO
POL-10
SK
OPPN
POLJANE NAD ŠKOFJO LOKO
POL-11
O
.
POLJANE NAD ŠKOFJO LOKO
POL-12
SS
.
POLJANE NAD ŠKOFJO LOKO
POL-13
SS
OPPN
POLJANE NAD ŠKOFJO LOKO
POL-14
SK
.
POLJANE NAD ŠKOFJO LOKO
POL-15
CU
.
POLJANE NAD ŠKOFJO LOKO
POL-16
O
.
POLJANE NAD ŠKOFJO LOKO
POL-18
IG
OPPN
PREDMOST
PRE-01
SK
.
PREDMOST
PRE-02
CU
OPPN
PRELESJE
PRL-01
SK
.
SREDNJE BRDO
SBO-01
SK
.
SREDNJE BRDO
SBO-02
SK
.
SREDNJE BRDO
SBO-03
SK
.
SREDNJE BRDO
SBO-04
SK
.
SREDNJE BRDO
SBO-05
SK
.
SREDNJE BRDO
SBO-08
ZS
.
SMOLDNO
SMO-02
SK
.
SOVODENJ
SOV-01
CU
.
SOVODENJ
SOV-02
SK
.
SOVODENJ
SOV-03
IG
.
SOVODENJ
SOV-04
IG
OPPN
STARA OSELICA
STO-01
ZK
.
STARA OSELICA
STO-02
LN
.
STARA OSELICA
STO-04
BT
.
STARA OSELICA
STO-05
K2
.
STARA OSELICA
STO-06
K2
.
SREDNJA VAS – POLJANE
SVP-01
SK
.
SREDNJA VAS – POLJANE
SVP-02
CU
.
TODRAŽ
TOD-01
IG
.
TODRAŽ
TOD-02
IG
.
TODRAŽ
TOD-03
IG
.
TODRAŽ
TOD-04
O
.
TREBIJA
TRE-01
O
.
TREBIJA
TRE-02
O
.
TREBIJA
TRE-03
SK
.
TREBIJA
TRE-04
SK
.
TREBIJA
TRE-05
O
.
TREBIJA
TRE-06
SP
.
TREBIJA
TRE-07
SK
.
TREBIJA
TRE-08
SK
.
TREBIJA
TRE-09
SK
.
TREBIJA
TRE-10
SK
.
VINHARJE
VIN-01
O
.
VOLČA
VOČ-01
SK
.
VOLČA
VOČ-02
CU
.
VOLČA
VOČ-04
SK
.
VOLČA
VOČ-05
SK
.
VOLČA
VOČ-06
SK
.
VOLČA
VOČ-07
SS
OPPN
VOLAKA
VOL-02
A
.
VOLAKA
VOL-02
O
.
VOLAKA
VOL-03
SP
.
ZADOBJE
ZAD-01
LN
.
ZADOBJE
ZAD-02
O
.
ZADOBJE
ZAD-03
O
.
ZADOBJE
ZAD-04
K2
.
ZAPREVAL
ZAP-02
O
.
ZAPREVAL
ZAP-03
BT
OPPN – sprejet
ZAPREVAL
ZAP-04
BT
.
ZAPREVAL
ZAP-05
BT
.
ZAPREVAL
ZAP-06
ZS
.
ZAPREVAL
ZAP-07
BT
OPPN
ZAPREVAL
ZAP-09
f
.
ŽABJA VAS
ŽAV-01
SK
.
ŽABJA VAS
ŽAV-02
SK
.
ŽABJA VAS
ŽAV-04
ZS
.
ŽIROVSKI VRH SV. ANTONA
ŽVA-01
T
.
ŽIROVSKI VRH SV. URBANA
ŽVU-01
O
OPPN
15. člen 
V 27. členu:
– se dodajo nov prvi, drugi in tretji odstavek, ki se glasijo:
»(1) Vsaka EUP ima s tem odlokom predpisano vrsto namenske rabe.
(2) Namenska raba prostora je prikazana na kartah »Prikaz območij enot urejanja prostora, osnovne oziroma podrobnejše namenske rabe prostora in prostorskih izvedbenih pogojev.
(3) Površine cestišč obstoječih kategoriziranih javnih cest prikazanih na kartah »Prikaz območij enot urejanja prostora in prikaz javne gospodarske infrastrukture« imajo status stavbnega zemljišča z namensko rabo PC-površine cest.«.
– sedanja prvi in drugi odstavek postaneta četrti in peti odstavek, in se spremenita tako, da se glasita:
»(4) Osnovna namenska raba prostora se deli na:
– območja stavbnih zemljišč,
– območja kmetijskih zemljišč,
– območja gozdnih zemljišč,
– območja vodnih zemljišč,
– območja drugih zemljišč.
(5) Podrobnejša namenska raba prostora – vsa območja osnovne namenske rabe se delijo na območja podrobnejše namenske rabe:
1. OBMOČJA STAVBNIH ZEMLJIŠČ
– S – območja stanovanj, ki so pretežno namenjena bivanju s spremljajočimi dejavnostmi in so členjena na podrobnejšo namensko rabo:
– SS – stanovanjske površine, ki so namenjene bivanju brez ali s spremljajočimi dejavnostmi
– SP – površine počitniških objektov, ki so namenjene za počitek
– SB – stanovanjske površine za posebne namene, ki so namenjene občasnemu ali stalnemu bivanju različnih skupin prebivalstva (otrok, ostarelih, študentov, in drugih socialnih skupin)
– SK – površine podeželskega naselja, ki so namenjene površinam kmetij z dopolnilnimi dejavnostmi in bivanju
– C – območja centralnih dejavnosti, ki so namenjena oskrbnim, storitvenim in družbenim dejavnostim in bivanju
– CU – osrednja območja centralnih dejavnosti, kot so območja historičnega ali novih jeder, kjer gre pretežno za prepletanje trgovskih, oskrbnih, storitvenih, upravnih, socialnih, zdravstvenih, vzgojnih, izobraževalnih, kulturnih, verskih in podobnih dejavnosti ter bivanje
– I – območja proizvodnih dejavnosti, ki so pretežno namenjena industrijskim, proizvodnim in spremljajočim storitvenim ter servisnim dejavnostim
– IG – gospodarske cone, ki so namenjene obrtnim, skladiščnim, prometnim, trgovskim, poslovnim in proizvodnim dejavnostim
– IK – površine z objekti za kmetijsko proizvodnjo
– B – posebna območja, ki so namenjena posebnim dejavnostim, kot so območja za turizem, nakupovalna središča in podobno
– BT – površine za turizem, ki so namenjene hotelom, bungalovom in drugim objektom za turistično ponudbo in nastanitev
– Z – območja zelenih površin, ki so namenjena preživljanju prostega časa, predvsem rekreaciji in športu na prostem in izboljšavi kakovosti bivanja
– ZD – druge urejene zelene površine
– ZS – površine za oddih, rekreacijo in šport, ki so namenjene oddihu, rekreaciji in športom na prostem
– ZP – parki, kot urejena območja odprtega prostora v naselju
– ZK – pokopališča, ki so namenjena površinam za pokop in spominu na umrle
– P – območja prometne infrastrukture, ki so namenjena za izvajanje dejavnosti gospodarskih služb s področja prometa
– PC – površine cest
– PO – ostale prometne površine
– E – območja energetske infrastrukture, ki so namenjena za izvajanje dejavnosti gospodarskih služb s področja energetike
– O – območja okoljske infrastrukture, ki so namenjena za izvajanje dejavnosti gospodarskih služb s področja oskrbe z vodo, čiščenja odpadnih voda ter ravnanja z odpadki
– T – območja komunikacijske infrastrukture, ki so namenjena za izvajanje dejavnosti gospodarskih služb s področja telekomunikacij
– f – območja za potrebe obrambe zunaj naselij
– A – območja razpršene poselitve
– območja razpršene gradnje
2. OBMOČJA KMETIJSKIH ZEMLJIŠČ
– K – območja kmetijskih zemljišč
– K1 – površine najboljših kmetijskih zemljišč
– K2 – površine drugih kmetijskih zemljišč
3. OBMOČJA GOZDNIH ZEMLJIŠČ
– G – območja gozdov, kot zemljišča porasla z gozdnim drevjem, zemljišča namenjena gojenju in ekonomskemu izkoriščanju gozdov ter zemljišča v zaraščanju, ki so v skladu z zakonom o gozdovih določena kot gozd
4. OBMOČJA VODNIH ZEMLJIŠČ
– V – območja vodnih zemljišč, ki so namenjena za izvajanje dejavnosti s področja rabe voda
– VC – površine celinskih vod
5. OBMOČJA DRUGIH ZEMLJIŠČ
– L – območja mineralnih surovin, ki so namenjena za izvajanje dejavnosti s področja izkoriščanja mineralnih surovin
– LN – površine nadzemnega pridobivalnega prostora
– LP – površine podzemnega pridobivanja prostora
– OO – ostala območja.«
16. člen 
V 28. členu:
– se četrti odstavek spremeni tako, da se glasi: »(4) Kriteriji za določanje stopnje izkoriščenosti zemljišč za gradnjo nad terenom naj ne presegajo spodaj opredeljenih vrednosti.
Namenska raba parcele
Faktor zazidanosti (FZ)
Faktor izrabe (FI)
SS, SK
0,4
SP
0,6
A
0,6
CU, BT
0,6
1,2
IG
0,8
2,4
– se doda peti odstavek, ki se glasi: »(5) Kadar je obstoječa zazidanost (FZ) ali izraba parcele objekta (FI) večja od dovoljene zazidanosti ali izrabe, določene s tem odlokom, so na obstoječih objektih dopustne le rekonstrukcije brez povečanja površine objektov, vzdrževanje objektov in odstranitev objektov ter spremembe namembnosti objektov.«;
– se šesti odstavek spremeni tako, da se glasi: »(6) Faktor zazidanosti ali faktor izrabe je lahko večji od predpisanega na območju strnjenih naselbinskih jeder, v kolikor nov poseg predstavlja nadaljevanje prepoznavne kakovosti v prostoru.«.
17. člen 
V 29. členu:
– se v točki b) Gradnje v četrti alineji beseda »novogradnjo« nadomesti z besedilom »gradnjo novega objekta«;
– se v točki b) Gradnje šesta alineja spremeni tako, da se glasi: »- gradnja in postavitev nezahtevnih in enostavnih objektov v skladu z določili 50. člena ter posamezno namensko rabo in predpisano izrabo;«;
– se v točki b) Gradnje sedma alineja črta, osma alineja pa postane sedma;
– se v točki d) Gospodarska javna infrastruktura na celotnem območju občine v drugi in tretji alineji beseda »novogradnje« nadomesti z besedilom »gradnje novega objekta«;
– se v točki d) Gospodarska javna infrastruktura na celotnem območju občine v peti alineji črta besedilo »(suhi zadrževalniki)«;
– se v točki e) beseda »novogradnje« nadomesti z besedilom »gradnje novega objekta«;
– se v točki h) beseda »Novogradnja« nadomesti z besedilom »Gradnja novega objekta«;
– se za točko i) doda nova točka, ki se glasi: »j) Poleg določb izvedbenega dela je potrebno pri graditvi objektov, pri spremembi namembnosti objektov in rabe prostora ter pri drugih posegih, ki jih določajo predpisi, upoštevati tudi druge predpise in druge akte, ki določajo javno pravne režime v prostoru in na podlagi katerih je v postopku izdaje gradbenega dovoljenja treba pridobiti pogoje in soglasja. Dolžnost upoštevanja teh pravnih režimov velja tudi v primeru, kadar to ni navedeno v tem načrtu.«.
18. člen 
V 30. členu:
– v točki 1.1 b):
– se v prvi alineji beseda »novogradnje« nadomesti z besedilom »gradnje novih;«;
– se četrta alineja spremeni tako, da se glasi: »- postavitve nezahtevnih in enostavnih objektov razen nezahtevnih in enostavnih objektov za rejo živali, kmetijsko gozdarskih objektov in objektov za kmetijske proizvode in dopolnilno dejavnost;«;
– v točki 1.1 c):
– se v prvi alineji za besedo »tloris« doda » besedilo »osnovnega objekta«, besedilo »1:1,4« se nadomesti z »1:1,2«;
– se v peti alineji besedilo »streha: naklon strešin 38°–45°« nadomesti z besedilom »streha osnovnega objekta: naklon strešin 38°–50°«, besedilo »z naklonom 45°« se črta;
– v točki 1.1 d):
– se na koncu prve alineje doda stavek »Dovoljeni so pravokotni izzidki, ki morajo biti v območjih varovanih po predpisih kulturne dediščine praviloma v srednji osi glavne, vzdolžne fasade, ki se lahko zaključi s frčado na strehi;«;
– se druga alineja črta, dosedanje tretja do deveta alineja pa postanejo druga do osma alineja;
– se v novi drugi alineji črta besedilo »v razmerju 1:1,5«, besedilo »izjemoma pa« se nadomesti z besedilom »izjemoma so lahko«;
– se v novi tretji alineji za besedilom »naj bodo« doda beseda »praviloma«;
– se nova peta alineja spremeni tako, da se glasi: »– barva strešne kritine je lahko opečna ali siva, glede na obstoječe objekte v neposredni bližini«;
– se v novi šesti alineji besedilo »in sicer« nadomesti z besedo »praviloma«;
– se v novi sedmi alineji za besedilom »naj bodo« doda beseda »praviloma«.
19. člen 
V 31. členu:
– v točki 1.2 b):
– se v prvi alineji beseda »novogradnje« nadomesti z besedilom »gradnje novih;«;
– se peta alineja spremeni tako, da se glasi: »– postavitev enostavnih in nezahtevnih objektov, razen nezahtevnih in enostavnih objektov za rejo živali, kmetijsko gozdarskih objektov in objektov za kmetijske proizvode in dopolnilno dejavnost (dovoljen je en nezahtevni oziroma enostavni objekt do površine 15 m2);«;
– v točki 1.2 c):
– se v prvi alineji za besedo »tloris« doda besedilo »osnovnega objekta«, besedilo »1:1,4« se nadomesti z »1:1,2«;
– se v tretji alineji besedilo »naklon strešin 38°–45°« nadomesti z besedilom »naklon strešin osnovnega objekta 38°–50°«, besedilo »z naklonom 45°« se črta;
– v točki 1.2 d):
– se na koncu besedila prve alineje doda stavek »Dovoljeni so pravokotni izzidki, ki morajo biti v območjih varovanih po predpisih kulturne dediščine praviloma v srednji osi glavne, vzdolžne fasade, ki se lahko zaključi s frčado na strehi;«;
– se na koncu besedila druge alineje doda besedilo »ali ob vzdolžni fasadi objekta«;
– se v tretji alineji črta besedilo »v razmerju 1:1,5«, besedilo »izjemoma pa« se nadomesti z besedilom »izjemoma pa so lahko«;
– se v četrti alineji za besedilom »naj bodo« doda beseda »praviloma«;
– se šesta alineja spremeni tako, da se glasi: »– barva strešne kritine je lahko opečna ali temno siva, glede na obstoječe objekte v neposredni bližini;
– se v sedmi alineji besedilo »in sicer« nadomesti z besedilom »praviloma«;
– se v osmi alineji za besedilom »naj bodo« doda beseda »praviloma«.
20. člen 
V 32. členu:
– v točki 1.3 b):
– se v prvi alineji beseda »novogradnje« nadomesti z besedilom »gradnje novih«;
– v točki 1.3 c):
– se v prvi alineji za besedo »tloris« doda » besedilo »osnovnega objekta«, besedilo »1:1,4« se nadomesti z besedilom »1:1,2«;
– se v tretji alineji besedilo »naklon strešin 38°–45°« nadomesti z besedilom »naklon strešin osnovnega objekta 38°–50°«, besedilo »z naklonom 45°« se črta;
– v točki 1.3 d):
– se na koncu besedila prve alineje doda stavek »Dovoljeni so pravokotni izzidki, ki morajo biti v območjih varovanih po predpisih kulturne dediščine praviloma v srednji osi glavne, vzdolžne fasade, ki se lahko zaključi s frčado na strehi;«;
– se v tretji alineji črta besedilo »v razmerju 1:1,5, izjemoma pa tudi kvadratne«;
– se v četrti alineji za besedilom »naj bodo« doda beseda »praviloma«;
– se šesta alineja spremeni tako, da se glasi: »– barva strešne kritine je lahko opečna ali temno siva, glede na obstoječe objekte v neposredni bližini;
– se v sedmi alineji besedilo »in sicer« nadomesti z besedilom »praviloma«;
– se v drugem stavku osme alineje za besedilom »naj bodo« doda beseda »praviloma«;
– se deveta, deseta, enajsta in dvanajsta alineja črtajo, dosedanja trinajsta alineja pa postane deveta alineja;
– v točki 1.3 e):
– se v prvi alineji črta beseda »toplarji«;
– se druga alineja spremeni tako, da se glasi: »– tloris osnovnih objektov mora biti praviloma podolgovatega tlorisa v razmerju stranic 1:1,2 ali več, na strmejših delih mora biti sleme vzporedno s plastnicami;«;
– se četrta alineja spremeni tako, da se glasi: »– kozolci morajo po obliki, stavbni masi in materialih slediti avtentičnim objektom, ki se nahajajo v Poljanski dolini. Strehe kozolcev so praviloma simetrične dvokapnice. Nesimetrične dvokapnice so dovoljene pri kozolcu na 'plašč', 'psa' ali 'kozla;«;
– se šesta alineja spremeni tako, da se glasi: »- streha: strehe osnovnega objekta so praviloma dvokapnice s slemenom v smeri daljše stranice, oziroma sestavljene dvokapnice istega naklona v primeru lomljenega tlorisa. Strehe so lahko zaključene s čopom. Šotoraste in lomljene strešine niso dovoljene. Naklon streh je dovoljen v razponu od 38°–50°, z upoštevanjem prevladujočega naklona naselja oziroma sosednjih objektov. Barva strešne kritine je lahko opečna ali temno siva, če takšne strehe prevladujejo v okolici. Odpiranje streh je dopustno v obliki frčad. Najvišji del frčade ne sme biti višji od slemena osnovne strehe;«;
– se v sedmi alineji beseda »kateri« nadomesti z besedo »katerim«.
21. člen 
V 33. členu:
– v točki 1.4 a):
– se v prvi alineji črta besedilo »(apartmaji in turistične sobe)«;
– v točki 1.4 b):
– se v prvi alineji beseda »novogradnje« nadomesti z besedilom »gradnje novih objektov«;
– v točki 1.4 c):
– se v prvi alineji za besedo »tloris« doda besedilo »osnovnega objekta«, besedilo »1:1,4« se nadomesti z besedilom »1:1,2«;
– se v tretji alineji za besedo »streha« doda besedilo »osnovnega objekta«, besedilo »38°–45°« se nadomesti z besedilom »38°–50°«, besedilo »z naklonom 45°« se črta;
– v točki 1.4 d):
– se na koncu besedila prve alineje doda stavek »Dovoljeni so pravokotni izzidki, ki morajo biti v območjih varovanih po predpisih kulturne dediščine praviloma v srednji osi glavne, vzdolžne fasade, ki se lahko zaključi s frčado na strehi.«;
– se v drugi alineji za besedo »ganka« doda besedilo »v zatrepu ali«;
– se v tretji alineji črta besedilo »v razmerju 1:1,5«, za besedilom »izjemoma pa« se doda besedilo »so lahko«;
– se četrta alineja črta, dosedanje peta do deveta alineja pa postanejo četrta do osma alineja;
– se nova peta alineja spremeni tako, da se glasi: »– barva strešne kritine je lahko opečna ali temno siva, glede na obstoječe objekte v neposredni bližini;«
– se v novi šesti alineji besedilo »in sicer« nadomesti z besedo »praviloma«;
– se v novi sedmi alineji v drugem stavku za besedilom »naj bodo« doda beseda »praviloma«;
– v točki 1.4 e):
– se v prvi alineji črta besedilo »toplarji«;
– se v drugi alineji besedilo »Objekti morajo« nadomesti z besedilom »Tloris osnovnih objektov mora«, besedilo »1:1,4« pa z besedilom »1:1,2«;
– se v četrti alineji črta beseda »toplarji«, na koncu alineje se doda nov stavek »Strehe kozolcev so praviloma simetrične dvokapnice. Nesimetrične dvokapnice so dovoljene pri kozolcu na 'plašč', 'psa' ali 'kozla'.«;
– se v šesti alineji beseda »stavb« nadomesti z besedilom »osnovnega objekta«, besedilo »38°–45°« se nadomesti z besedilom »38°–50°«, besedilo »Strešna kritina je lahko opečna, lahko pa tudi temno sive barve« nadomesti z besedilom »Barva strešne kritine je lahko opečna ali temno siva«.
22. člen 
V 34. členu:
– v točki 1.5 b):
– se v prvi alineji beseda »novogradnje« nadomesti z besedilom »gradnje novih«;
– se na koncu besedila pete alineje doda besedilo »razen nezahtevnih in enostavnih objektov za rejo živali, kmetijsko gozdarskih objektov in objektov za kmetijske proizvode in dopolnilno dejavnost,«;
– v točki 1.5 c):
– se v drugi alineji za besedo »tloris« doda besedilo »osnovnega objekta«, besedilo »1:1,4« se nadomesti z besedilom »1:1,2«;
– se v četrti alineji besedilo »naklon strešin 38°–45°« nadomesti z besedilom »naklon strešin osnovnega objekta 38°–50°«, besedilo »z naklonom 45°« se črta;
– v točki 1.5 d):
– se na koncu prve alineje doda stavek »Dovoljeni so pravokotni izzidki, ki morajo biti v območjih varovanih po predpisih kulturne dediščine praviloma v srednji osi glavne, vzdolžne fasade, ki se lahko zaključi s frčado na strehi.«;
– se v drugi alineji za besedo »ganka« doda besedilo »v zatrepu ali«;
– se v tretji alineji črta besedilo »v razmerju 1:1,5«, za besedilom »izjemoma pa« se doda besedilo »so lahko«;
– se četrta alineja črta, dosedanje peta do deveta alineja pa postanejo četrta do osma alineja;
– se nova peta alineja spremeni tako, da se glasi: »– barva strešne kritine je lahko opečna ali temno siva, glede na obstoječe objekte v neposredni bližini;«;
– se v novi šesti alineji besedilo »in sicer« nadomesti z besedo »praviloma«;
– se v drugem stavku nove sedme alineje za besedilom »naj bodo« doda beseda »praviloma«.
23. člen 
V 35. členu:
– v točki 1.6 b):
– se v prvi alineji beseda »novogradnje« nadomesti z besedilom »gradnje novih«;
– se na koncu pete alineje doda besedilo »razen nezahtevnih in enostavnih objektov za rejo živali, kmetijsko gozdarskih objektov in objektov za kmetijske proizvode in dopolnilno dejavnost,«;
– v točki 1.6 c):
– se v drugi alineji za besedo »tloris« doda besedilo »osnovnega objekta«;
– se v četrti alineji za besedo »streha« doda besedilo »osnovnega objekta«, besedilo »z naklonom 45°« se črta;
– v točki 1.6 d):
– se na koncu prve alineje doda stavek »Dovoljeni so pravokotni izzidki, ki morajo biti v območjih varovanih po predpisih kulturne dediščine praviloma v srednji osi glavne, vzdolžne fasade, ki se lahko zaključi s frčado na strehi.«;
– se v drugi alineji za besedo »ganka« doda besedilo »v zatrepu ali«;
– se v tretji alineji črta besedilo »v razmerju 1:1,5«, za besedilom »izjemoma pa« se doda besedilo »so lahko«;
– se četrta alineja črta, dosedanje peta do deveta alineja pa postanejo četrta do osma alineja
– se nova peta alineja spremeni tako, da se glasi: »– barva strešne kritine je lahko opečna ali temno siva, glede na obstoječe objekte v neposredni bližini;«;
– se v novi šesti alineji besedilo »in sicer« nadomesti z besedo »praviloma«;
– se v drugem stavku nove sedme alineje za besedilom »naj bodo« doda beseda »praviloma«.
24. člen 
V 36. členu:
– v točki 1.7 a):
– se druga alineja spremeni tako, da se glasi: »proizvodne dejavnosti z manjšimi vplivi na okolje«;
– v točki 1.7 b):
– se v prvi alineji beseda »novogradnje« nadomesti z besedilom »gradnje novih«;
– se na koncu pete alineje doda besedilo »razen nezahtevnih in enostavnih objektov za rejo živali, kmetijsko gozdarskih objektov in objektov za kmetijske proizvode in dopolnilno dejavnost,«.
25. člen 
Za 36. členom se doda nov 36.a člen, ki se glasi:
»36.a člen 
1.8) Površine z objekti za kmetijsko proizvodnjo (IK)
Površine z objekti za kmetijsko proizvodnjo so pretežno namenjene za intenzivno pridelavo rastlin ali rejo živali.
1.8 a) Dopustne so naslednje namembnosti oziroma dejavnosti:
– kmetijska proizvodnja,
– pridelava rastlin,
– reja živali,
– skladiščenje,
– druge dejavnosti, ki služijo tem območjem.
1.8 b) Dopustne so naslednje vrste posegov:
– gradnje novih objektov,
– za obstoječe objekte so dopustna vzdrževalna dela, rekonstrukcije, dozidave, nadzidave, ponovne gradnje objektov in odstranitev objektov,
– spremembe namembnosti obstoječih objektov v dejavnosti, ki so določene za obravnavano podrobno namensko rabo,
– ureditve infrastrukture (prometno komunalno in energetsko omrežje in naprave, omrežja in naprave za zveze in okoljska infrastruktura),
– vodnogospodarske ureditve.
1.8 c) Oblikovanje objektov:
– upoštevajo se določila za oblikovanje objektov za primarno kmetijsko proizvodnjo in za dopolnilno dejavnost na kmetiji kot so določena za namensko rabo SK.
1.8 d) Drugi pogoji:
– pri obratovanju objektov, ki so vir neprijetnih vonjav v okolje, je potrebno upoštevati ukrepe za zmanjševanje emisij. Hleve za gojenje živali je treba opremiti tako, da bodo izpusti iz prezračevalnih naprav hleva urejeni preko streh, da se doseže čim večje razredčenje onesnaženega zraka. Lokacijo gnojišč je treba predvideti v čim večji oddaljenosti od sosednjih objektov oziroma tako, da je med sosednjimi objekti in gnojiščem hlev.«.
26. člen 
V 37. členu:
– točka 1.8 postane točka 1.9;
– točka 1.8 a) postane točka 1.9 a), znotraj katere:
– se druga alineja spremeni tako, da se glasi »– postavitev kampov vključno s servisnimi in glamping objekti,«; 
– točka 1.8 b) postane točka 1.9 b);
– točka 1.8 c) postane točka 1.9 c);
– točka 1.8 d) postane točka 1.9 d), znotraj katere:
– se v tretji alineji beseda »novogradnjo« nadomesti z »gradnjo novih objektov«; 
– se pred zadnjo alinejo doda nova peta alineja, ki se glasi »– objekti se gradijo v paviljonski izvedbi,«, dosedanja peta alineja pa postane šesta alineja; 
– točka 1.8 e) postane točka 1.9 e), znotraj katere:
– se črta besedilo »Pogoji so enaki pogojem iz 33. člena (ureditvena območja razpršene poselitve – A)«;
– se doda dve novi alineji, ki se glasita: »– tloris podolgovat z razmerjem stranic najmanj 1:1,2 ali več;« in »– višina: P.«;
– točka 1.9 se črta.
27. člen 
Doda se nov 37.a člen, ki se glasi:
»37.a člen 
1.10) Parki (ZP)
1.10 a) Dopustni objekti:
– paviljoni in stojnice;
– namestitev klopi, ureditev počivališč ter postavitev objektov in naprav za opazovanje narave;
– objekti, ki služijo dejavnostim v okviru preživljanja prostega časa;
– druge nestanovanjske stavbe in gradbeno-inženirski objekti, če so namenjeni dejavnostim v območju;
– enostavni in nezahtevni objekti.
1.10 b) Dopustne dejavnosti:
– dejavnosti, namenjene oddihu in drugim prostočasnim ter spremljajočim dejavnostim (kulturne, razvedrilne in izobraževalne dejavnosti).
1.10 c) Dopustne gradnje in druga dela:
– skladno s splošnimi PIP (29. člen) o vrstah dopustnih gradenj in drugih del.
1.10 d) Druga merila in pogoji:
– parkovne ureditve, objekti in ograje morajo biti na celotnem območju občine oblikovani enotno ter smiselno usklajeni z zunanjimi ureditvami stičnih območij,
– na območjih niso dopustne spremljajoče rabe, ki zahtevajo večje spremembe prostorskih značilnosti območja (zlasti zemeljska dela), trajno izgubo večjega deleža naravnih prvin in javne dostopnosti. Travnata ali peščena igrišča se lahko uredijo na naravno ravnem prostoru oziroma na prostoru, ki ga je možno primerno urediti (zravnati, samo delno nasuti, urediti in sanirati brežine), brez večjih zemeljskih del. Ureditve, ki zahtevajo trajnejše posege, se lahko izvedejo le na za to predvidenih površinah. Parkirišča se uredijo neposredno ob komunikaciji.«.
28. člen 
V 38. členu:
– točka 1.10 postane točka 1.11;
– točka 1.10 a) postane točka 1.11 a), znotraj katere:
– se v prvi alineji beseda »novogradnje« nadomesti z »gradnje novih objektov«; 
– točka 1.10 b) postane točka 1.11 b).
29. člen 
Za 38. členom se dodata nova 38.a člen in 38.b člen, ki se glasita:
»38.a člen 
1.12) Druge urejene zelene površine (ZD)
Druge urejene zelene površine, kot zeleni pasovi z zaščitno oziroma drugo funkcijo.
1.12 a) Dopustne dejavnosti:
– zaščitna ali druga funkcija zelenih pasov,
– rekreacijske dejavnosti.
1.12 b) Dopustni objekti:
– dovoljena le gradnja objektov GJI.
38.b člen 
1.13) Ostale prometne površine (PO)
Ostale prometne površine so namenjene objektom transportne infrastrukture ter objektom in napravam za odvijanje prometa (npr. mejni prehodi, prometni terminali, večja postajališča avtobusnega in železniškega prometa).
1.13 a) Dopustni objekti:
– dovoljena le ureditev parkirišča in gradnja objektov GJI.«.
30. člen 
39. člen se spremeni tako, da se glasi:
»1.14) Območja okoljske infrastrukture (O)
(1) Območja okoljske infrastrukture so namenjena izgradnji objektov za potrebe oskrbe s pitno vodo, čiščenju odpadnih voda ter ravnanju z odpadki.
(2) Na območjih okoljske infrastrukture so dovoljeni vsi posegi, ki služijo nadgradnji in tehničnim izboljšavam okoljske infrastrukture (ČN; vodohrani, vodna zajetja, črpališča, razbremenilniki).
(3) Na ureditvenem območju Centra ravnanja z odpadki TOD-04 v Todražu so dovoljeni vsi posegi za ureditev zbirnega centra odpadkov. Dovoljene so gradnje novih objektov, dozidave, ureditve ploščadi in gradnja komunalne infrastrukture.
(4) Območji odlagališč rudarske jalovine Jazbec in hidrometalurške jalovine Boršt sta območji omejene rabe prostora, kjer so dopustni posegi, ki:
– so skladni s podzakonskimi predpisi področne zakonodaje,
– ne ogrožajo dolgoročne stabilnosti odlagališč,
– omogočajo izvajanje dolgoročnega nadzora, upravljanje in vzdrževanje odlagališč.
Za posege na območju odlagališč rudarske jalovine Jazbec in hidrometalurške jalovine Boršt je k projektnim rešitvam potrebno pridobiti soglasje Uprave za jedrsko varnost.
(5) Oblikovanje objektov: skladno s pogoji iz 36. člena (območja proizvodnih dejavnosti IG).«.
31. člen 
Za 39. členom se doda nov 39.a člen, ki se glasi:
»39.a člen 
1.15) Območja komunikacijske infrastrukture (T)
(1) Območja komunikacijske infrastrukture so namenjena za izvajanje dejavnosti gospodarskih služb s področja telekomunikacij.
(2) Dopustni objekti: vsi posegi in gradnje objektov, ki služijo dejavnosti gospodarskih služb s področja telekomunikacij.«.
32. člen 
40. člen se spremeni tako, da se glasi:
»1.16) Območja za potrebe obrambe (f)
(1) Na območju občine so za zagotavljanje obrambe države opredeljeni dve območji rabe prostora za potrebe obrambe, in sicer:
– območje izključne rabe (f) in možne izključne rabe (ZS) ter območje omejene in nadzorovane rabe Stari vrh nad Škofjo Loko (Zapreval – Grebljica) in
– območje možne izključne rabe za potrebe obrambe (G) na Blegošu.
(2) Na območjih izključne rabe prostora za potrebe obrambe so skladno s prostorsko zakonodajo in zakonodajo s področja graditve dovoljeni prostorske ureditve ter gradnja objektov za potrebe obrambe (gradnja novih objektov, rekonstrukcije objektov, vzdrževanje in odstranitev objektov) in druge ureditve za potrebe obrambe ne glede na vrsto objektov glede na zahtevnost.
(3) Posegi na območju možne izključne rabe za potrebe obrambe ne smejo onemogočati uporabe območja v vojnem ali izrednem stanju, v krizi ter v miru za usposabljanje, oziroma so posegi lahko takšni, da se uporaba območja za potrebe obrambe lahko v teh primerih takoj vzpostavi. Za posege v prostor na območju možne izključne rabe za potrebe obrambe je treba predhodno pridobiti soglasje ministrstva pristojnega za obrambo.
(4) V območjih omejene in nadzorovane rabe – vplivnih območjih telekomunikacijske in informacijske infrastrukture za potrebe obrambe ob območjih z antenskimi stebri ali stolpi je v oddaljenosti do 1 km od območij za potrebe obrambe z antenskimi stebri ali stolpi treba za vsako novogradnjo visoko nad 18 m pridobiti projektne pogoje in soglasje ministrstva pristojnega za obrambo. V oddaljenosti do 2 km od takih območij je treba za vsako novogradnjo visoko nad 25 m pridobiti projektne pogoje in soglasje ministrstva, razen za novogradnje v okolici območij za potrebe obrambe na vzpetinah zunaj naseljenih območij.
(5) Pri načrtovanju infrastrukture za potrebe obrambnih dejavnosti se posebna pozornost nameni ustrezni prostorski umestitvi, zmanjšanju vplivov in potrebnih varnostnih odmikov od pomembnejše kulturne dediščine, območij varstva naravne in stanovanjskih območij.
(6) Dopustne vrste posegov in oblikovanje objektov:
– skladno s 37. členom na območju (Zapreval – Grebljica) in na Blegošu.«.
33. člen 
V 41. členu:
– točka 1.13) postane točka 1.17);
– se črta prva alineja drugega odstavka, dosedanje druga do četrta alineja pa postanejo prva do tretja alineja;
– se na koncu nove prve alineje drugega odstavka doda besedilo », vključno s posegi celovitejše ureditve za ohranitev obstoječega stanovanjskega fonda;«;
– se v novi drugi alineji drugega odstavka besedilo »20 %« nadomesti z besedilom »40 %«.
34. člen 
V 42. členu:
– se druga alineja drugega odstavka spremeni tako, da se glasi: »- Sanacije nelegalnih kopov (brez možnosti nadaljnjega izkoriščanja) in odlagališč odpadkov v osnovno namensko rabo.«;
– se tretja alineja drugega odstavka črta; dosedanje četrta do trinajsta alineja pa postanejo tretja do dvanajsta alineja;
– se v prvem stavku nove šeste alineje drugega odstavka za besedo »objektov« doda besedilo »razen kleti ter grajenih gozdnih prometnic«;
– se v novi deveti alineji drugega odstavka besedilo »Uredbe o vrstah objektov glede na zahtevnost (Uradni list RS, št. 37/08)« nadomesti z besedilom »področne zakonodaje«;
– se v novi enajsti alineji drugega odstavka besedilo »izgradnja objektov in naprav (vlečnic, sedežnic in objektov postaj) za potrebe smučišča« nadomesti z besedilom »začasna postavitev montažnih vlečnic«;
– se nova dvanajsta alineja spremeni tako, da se glasi: »Uporaba obstoječih poljskih poti za izvajanje dejavnosti športa in rekreacije na prostem (npr. kolesarska steza, sprehajalna pot in druge ureditve, smučarska tekaška steza) so dopustni le pod pogojem, da ne ovirajo upravljanja osnovne dejavnosti oziroma niso v nasprotju z interesi kmetijstva.«;
– se črtata dosedanji 14. in 15. alineja.
35. člen 
V 43. členu:
– se v prvem odstavku besedilo »z Zakonom o gozdovih« nadomesti z besedilom »s področno zakonodajo«;
– se v drugi alineji šestega odstavka besedilo »z Zakonom o gozdovih« nadomesti z besedilom »s področno zakonodajo«;
– se v sedmi alineji šestega odstavka črta besedilo »(obore, krmilnice, lovske preže, napajališča, gozdne vlake in učne poti ter gozdne žičnice) in ograditve posameznih delov gozdov;«.
36. člen 
V 45. členu:
– se v prvem odstavku besedilo »večje število odprtih« nadomesti z besedilom »pet površinskih«;
– se tretji odstavek spremeni tako, da se glasi: »(3) Na vseh območjih potencialno perspektivnih nahajališč, kjer je predvidena možnost izkoriščanja mineralnih surovin, se bo le ta vršil skladno z OPPN in s sočasno sanacijo.«;
– se četrti odstavek spremeni tako, da se glasi: »(4) Za nelegalne kope, ki nimajo ustreznih dovoljenj, se lahko predvidi le sanacija (brez možnosti nadaljnjega izkoriščanja mineralnih surovin). Nelegalni kopi, ki so že samosanirani, se prepustijo nadaljnjemu zaraščanju.«;
– za petim odstavkom se doda nova točka »5.2) Ostala območja (OO)« ter dva nova odstavka, ki se glasita:
»(1) Ostala območja, kot so neplodna območja, zlasti gorovja nad gozdno mejo ter pašništvom in tista območja, ki jih ni mogoče uvrstiti v druga območja namenskih rab prostora.
(2) Dopustna je sanacija območij.«.
37. člen 
V 46. členu:
– se doda nov šesti odstavek, ki se glasi: »(6) Enostavni in nezahtevni objeti brez volumna (tudi ograje, oporni zidovi in portoni z zidovi) se lahko gradijo na parcelno mejo s soglasjem soseda oziroma upravljavca javne površine. V primeru, ko lastniki sosednjih zemljišč s postavitvijo objekta na parcelno mejo ne soglašajo, mora biti objekt odmaknjen od parcelne meje najmanj 0,5 m.«.
– dosedanji šesti do šestnajsti odstavek postanejo sedmi do sedemnajsti odstavek;
– se v novem sedmem odstavku črta besedilo »višine do 1.0 m«;
– se v novem enajstem odstavku besedilo »z Uredbo o pogojih in omejitvah za izvajanje dejavnosti in posegov v prostor na območjih, ogroženih zaradi poplav in z njimi povezane erozije celinskih voda in morja (Uradni list RS, št. 89/08) oziroma z istovrstnimi predpisi, ki bi stopili v veljavo po sprejetju tega odloka.« nadomesti z besedilom »s področno zakonodajo.«.
38. člen 
V 47. členu:
– se v drugem odstavku beseda »novogradnje« zamenja z besedilom »gradnje novih objektov«;
– se črta tretji odstavek, dosedanji četrti do deseti odstavek postanejo tretji do deveti odstavek;
– se v novem tretjem odstavku beseda »Novogradnje« zamenja z besedilom »Gradnje novih objektov«;
– se črta prvi stavek novega četrtega odstavka.
39. člen 
V 49. členu:
– se v drugem odstavku črta besedo »lomljencu«;
– se v tretjem odstavku črta besedilo »možna je kombinacija žive meje z verejo ali leso in drugo«;
– se v osmem odstavku v drugem stavku besedilo »1,2« nadomesti z besedilom »1,5«, v tretjem stavku se za besedo »zidove« doda besedilo », ki niso namenjeni potrebam gradnje infrastrukture,«.
40. člen 
50. člen se spremeni tako, da se glasi:
»(1) Za določanje vrste nezahtevnih in enostavnih objektov je treba upoštevati določila predpisov o vrstah objektov glede na zahtevnost gradnje.
(2) Gradnja enostavnih in nezahtevnih objektov je dovoljena v skladu s podrobno namensko rabo zemljišč.
(3) Namembnost enostavnih in nezahtevnih objektov naj dopolnjuje namembnost obstoječe pozidave oziroma naj ne bo v nasprotju z dejavnostmi, ki jih dovoljuje namenska raba prostora, določena v prostorskem aktu in naj osnovne namenske rabe prostora ne ovira. Enostavni in nezahtevni objekti niso namenjeni bivanju.
(4) Enostavni in nezahtevni objekti naj s svojo velikostjo, umestitvijo v prostor, konstrukcijo, materiali ter drugimi oblikovnimi značilnostmi ne kvarijo splošnega videza prostora in v prostoru ne izstopajo. V primeru dopolnitve obstoječe pozidave naj z oblikovnimi značilnostmi ne odstopajo od že zgrajenih objektov oziroma naj sledijo kvalitetnim lastnostim zgrajenih objektov.
(5) Oblikovanje enostavnih in nezahtevnih objektov mora biti v skladu s pogoji, ki veljajo za gradnjo v posamezni EUP glede na podrobno namensko rabo zemljišč.
(6) Če nezahteven ali enostaven objekt posega na območja varstev in varovanj, je obvezna pridobitev soglasij pristojnih organov.
(7) Enostavni in nezahtevni objekti, ki se lahko gradijo le na funkcionalni parceli manj zahtevnega ali zahtevnega objekta, so majne stavbe in majhne stavbe kot dopolnitev obstoječe pozidave, greznica ter mala komunalna ČN, razen mala komunalna ČN kot javna infrastruktura in mala ČN za potrebe dveh ali več stavb. Na območju zelenih površin se ti objekti lahko gradijo kot samostojni objekti.
(8) Če se nezahtevni in enostavni objekti gradijo k osnovni stavbi, mora biti stavba h kateri se gradijo, legalna.
(9) Nezahtevni in enostavni objekti so lahko samostojno priključeni na omrežja gospodarske javne infrastrukture razen:
– pomožnih kmetijsko gozdarskih objektov, grajenih na nestavbnih namenskih rabah (K, G, V, OO), ki ne smejo biti priključeni na omrežja GJI (izjema so rastlinjaki, ki so lahko priključeni na vodovodno omrežje);
– malih stavb, malih stavb kot dopolnitev obstoječe zazidave in pomožnih kmetijsko gozdarskih objektov, grajenih na stavbnih namenskih rabah, ki ne smejo imeti samostojnih priključkov na GJI. Samostojno so lahko priključene majhne stavbe in majhne stavbe kot dopolnitev obstoječe zazidave, grajene na zelenih površinah.
(10) Prostorsko izvedbeni pogoji za gradnjo majhnih stavb in majhnih stavb kot dopolnitev obstoječe zazidave:
– majhnih stavb in majhnih stavb kot dopolnitev obstoječe zazidave ni mogoče graditi na zemljiščih večstanovanjskih objektov, na skupnih funkcionalnih zemljiščih, na zemljiščih javnega dobra in območjih, ki se urejajo z OPPN.
(11) Prostorsko izvedbeni pogoji za gradnjo kmetijsko gozdarskih objektov:
– na območju kulturne krajine se lahko postavijo pomožni kmetijsko gozdarski objekti za potrebe, ki so neposredno vezane na dejavnost kmetijstva in dopolnilnih dejavnosti na kmetijah;
– pomožni kmetijsko gozdarski objekti, se lahko gradijo pod pogojem, da so kmetijske površine v velikosti najmanj dva hektarja oddaljene od kmetije več kot 1 km;
– gradnja pomožnih kmetijsko-gozdarskih objektov je dovoljena le investitorjem, ki so vpisani v register kmetijskih gospodarstev;
– gradnja novih gozdnih prometnic je mogoča samo v skladu s sprejetimi gozdnogospodarskimi načrti.
(12) Prostorsko izvedbeni pogoji za gradnjo objektov za rejo živali:
– postavitev čebelnjakov v naseljih je dopustna samo na obrobju, izven naselij je mogoča z mnenjem Čebelarske zveze Slovenije,
– čebelnjak se lahko gradi zgolj kot enoetažen, pritličen objekt, namenjen gojenju čebel z bruto površino največ 20 m2 in višino najvišje točke objekta 3 m.
(13) Prostorsko izvedbeni pogoji za gradnjo objektov za oglaševanje:
– signalizacija, reklamne, obvestilne in usmerjevalne table za lastne potrebe morajo biti postavljene na stavbnih namenskih rabah in na način, ki ga predpisuje lokalna skupnost;
– postavitev reklamnih panojev (jumbo plakatov) in svetlobnih napisov je na območju Občine Gorenja vas - Poljane prepovedana.
(14) Prostorsko izvedbeni pogoji za gradnjo pomožnih objektov v javni rabi:
– ob tematskih poteh (planinske, pohodne, kolesarske in druge turistične tematske poti) je dovoljena gradnja pomožnih objektov v javni rabi na vseh namenskih rabah prostora, razen na kmetijskih zemljiščih. Na kmetijskih zemljiščih je dovoljena gradnja nadkrite čakalnice ob postajališču, vendar le ob rekonstrukciji lokalne ceste.«.
41. člen 
Podpoglavje 3.4.8 postane podpoglavje »3.4.8 Prostorsko izvedbeni pogoji za gradnjo prefabrikatov ter začasnih objektov«.
Za podpoglavje 3.4.8 se doda nov 50.a člen, ki se glasi:
»50.a člen 
(1) Začasni objekt je narejen v montažni izvedbi in iz lahkih materialov, namenjen sezonski turistični ponudbi, prireditvi ali začasnemu skladiščenju in podobno, ki se postavi samo za čas trajanja takšne ponudbe, prireditve oziroma skladiščenja.
(2) Začasni objekt je treba odstraniti po poteku časa, za katerega je bil postavljen. Po odstranitvi je treba vzpostaviti prvotno stanje na zemljišču, na katerem je bil postavljen.
(3) Začasni objekti nimajo samostojnih priključkov na GJI.
(4) Proizvode oziroma prefabrikate se obravnava glede na namembnost objekta. Na podlagi namembnosti se jih razvrsti med kategorije enostavnih in nezahtevnih objektov ter na podlagi tega upošteva predpisane posebne pogoje (če je proizvod garaža na CU se obravnava po določilih objektov za male stavbe na CU).
(5) Dovoljeno je umeščati tudi objekte, ki presegajo določila o velikosti za enostavne in nezahtevne objekte. V tem primeru se jih gradi skladno z določili, ki so predpisana za manj zahtevne objekte enake namembnosti.«.
42. člen 
Dosedanje podpoglavje 3.4.8 postane podpoglavje »3.4.9 Prostorski izvedbeni pogoji in merila za parcelacijo«.
V 51. členu:
– se na koncu tretjega odstavka doda besedilo: »Določilo ne velja pri gradnji gospodarske javne infrastrukture.«;
– se v tretjem odstavku v prvem stavku besedilo »gradnjo« nadomesti z besedilom »izdajo gradbenega dovoljenja«.
– se v tretjem odstavku doda nov drugi stavek, ki se glasi: »Kadar na območju gradbene parcele z geodetskimi postopki ni mogoče vzpostaviti enotne katastrske parcele, je gradbena parcela izjemoma lahko sestavljena iz več katastrskih parcel.«;
– se v četrtem odstavku besedilo »800 m2« nadomesti z besedilom »1000 m2« in besedilo »250 m2« nadomesti z besedilom »400 m2«.
43. člen 
Za podpoglavjem 3.5.2 se doda besedilo:
»53.a člen«. 
V 54. členu:
– se prvi odstavek spremeni tako, da se glasi:
»(1) Kolesarske poti
1. Državna kolesarska pot Ljubljana–Škofja Loka–Poljane–Gorenja vas–Trebija poteka delno po regionalni cesti, delno pa po stari državni cesti.
2. Na odseku Visoko–Poljane–Žabja vas–Gorenja vas–Hotavlje se uredi kolesarska pot po desnem bregu Poljanske Sore, od Hotavelj do Podgore in Trebije po obstoječi cesti in mestoma ob bregovih Poljanske Sore, od Hotavelj do Kopačnice pa po obstoječi cesti in mestoma ob bregovih Kopačnice.
3. Znotraj naselij se kolesarske poti izvedejo ločeno od cestišča in peščevih površin.
4. Pločniki in kolesarske steze v naselbinski dediščini se izvedejo glede na prostorske možnosti, poglabljanje vhodov v historične stavbe ni dopustno.«
– se v četrtem odstavku besedilo »1,6 m« nadomesti z besedilom »1,2 m« in besedilo »1,0 m« nadomesti z besedilom »0,7 m«.
44. člen 
V 55. členu:
– se v prvem stavku prvega odstavka beseda »pb« pravilno glasi »ob«;
– se v petem odstavku beseda »odplak« nadomesti z besedilom »odpadnih voda«;
– se v osmem odstavku beseda »novogradnjah« nadomesti z besedilom »gradnjah novega objekta«.
45. člen 
V 56. členu:
– se v prvem odstavku besedilo »Pravilnikom o pitni vodi (Uradni list RS, št. 19/04)« nadomesti z besedilom »področno zakonodajo«;
– se v drugem stavku četrtega odstavka besedilo »zadostnih količin požarne vode« nadomesti z besedilom »zadostnih količin vode za oskrbo prebivalcev s pitno vodo in požarno varstvo«;
– se peti odstavek spremeni tako, da se glasi: »(5) Vse obstoječe vodne vire je potrebno varovati pred onesnaženjem in drugimi posegi v prostor v skladu s predpisi o varovanju vodnih virov ter jih vzdrževati za oskrbo v izrednih razmerah in za požarno varnost.«;
– za petim odstavkom se dodajo trije novi odstavki, ki se glasijo:
»(6) Območja varstva vodnih virov, ki so razglašena z načrti ali določena s posebnimi predpisi in so prikazana v kartah Prikaz stanja prostora, se varujejo v skladu z določili predpisov.
(7) Za gradnjo in druge prostorske ureditve na vodovarstvenih območjih je treba upoštevati državne in občinske predpise, ki se nanašajo na ta območja.
(8) Za posege v prostor na vodovarstvenem območju je treba pridobiti soglasje organa, pristojnega za vode.«
– dosedanji šesti do dvanajsti odstavek postanejo deveti do petnajsti odstavek;
– se v novem dvanajstem odstavku besedilo »z Uredbo o pogojih in omejitvah za izvajanje dejavnosti in posegov v prostor na območjih, ogroženih zaradi poplav in z njimi povezane erozije celinskih voda in morja (Uradni list RS, št. 89/08) oziroma z istovrstnimi predpisi, ki bi stopili v veljavo po sprejetju tega odloka.« nadomesti z besedilom »s področno zakonodajo.«.
46. člen 
57. člen se spremeni tako, da se glasi:
»(1) Kanalizacija mora biti zgrajena v ločenem sistemu, razen na območjih, kjer je zgrajen mešan sistem kanalizacije. Vsa kanalizacija mora biti zgrajena vodotesno.
(2) V območjih, kjer je kanalizacijsko omrežje že zgrajeno, je priključevanje novozgrajenih in obstoječih objektov na javno kanalizacijo obvezno.
(3) Odpadne vode iz vseh obstoječih in predvidenih objektov na območjih, ki niso pokrita s kanalizacijskim sistemom, je treba odvajati v male čistilne naprave z ustrezno zmogljivostjo čiščenja v skladu s predpisi, ki urejajo odvajanje in čiščenje komunalnih odpadnih voda. Na območju poselitve, ki je opremljeno z javno kanalizacijo, je treba predhodno primerno očiščeno industrijsko odpadno vodo odvajati v javno kanalizacijo, če je to tehnično možno in je za čiščenje industrijske odpadne vode zagotovljena zmogljivost komunalne ali skupne čistilne naprave, ki zaključuje javno kanalizacijo. Gnojišča in gnojnične jame morajo biti urejene s predpisi, ki urejajo varstvo voda pred onesnaženjem iz kmetijskih virov.
(4) Za padavinsko odpadno vodo, ki odteka s streh stavb ozirom z utrjenih, tlakovanih ali z drugimi materiali prekritih površin, je treba zagotoviti odvajanje neposredno v vode ali posredno v podzemne vode, kadar je to izvedljivo.
(5) Kadar je padavinska odpadna voda, ki odteka z utrjenih, tlakovanih ali z drugimi materiali prekritih površin tako onesnažena, da se v skladu s predpisom, ki ureja odvajanje padavinske vode z javnih cest, ne sme odvajati v vode, je treba na območju, kjer ni javne kanalizacije, to vodo zajeti v zadrževalniku padavinske odpadne vode, obdelati v lovilcu olj ali očistiti v čistilni napravi padavinske odpadne vode.
(6) Če je padavinska odpadna voda onesnažena z usedljivimi ali plavajočimi snovmi, je treba v primeru, da se odvaja v javno kanalizacijo, zagotoviti mehansko čiščenje v usedalniku. Razpršeno odvajanje padavinske odpadne vode je dovoljeno samo za padavinsko odpadno vodo, ki odteka s površin objektov, ki so opredeljeni s predpisi, ki urejajo odvajanje odpadnih vod v vode.
(7) Padavinska odpadna vode se preko meteorne kanalizacije vodi v površinske odvodnike. Hipni odtok z utrjenih, tlakovanih ali z drugimi materiali prekritih površin se zmanjša z zadrževanjem padavinskih odpadnih voda z zatravitvijo, travnimi ploščami ali morebitnimi suhimi zadrževalniki.
(8) Za odvajanje padavinske odpadne vode z javne ceste je treba zagotoviti izgradnjo zadrževalnih objektov, ki so dimenzionirani na sposobnost zadrževanja padavinskih odpadnih vod na dopusten iztok v komunalno ali skupno čistilno napravo.
(9) Padavinska odpadna voda s streh se vodi preko peskolovov v ponikovalnice ali vodotoke.«.
47. člen 
58. člen se spremeni tako, da se glasi:
»(1) Vsi objekti morajo biti opremljeni s ustreznimi posodami za zbiranje odpadkov. Oddaja zbranih odpadkov se izvaja na prevzemnih mestih, ki so ob poti smetarskega vozila. V naseljih morajo biti urejena na vidno neizpostavljenih lokacijah, imeti morajo utrjeno površino, tako da je omogočeno enostavno čiščenje, zagotovljena mora biti dostopnost do odvzemnih mest.
(2) Za ločeno zbiranje posameznih frakcij komunalnih odpadkov se v skladu z občinskimi predpisi na primerno dostopnih mestih zagotavlja prostor in locira zbiralnice ločenih frakcij (ekološki otoki).
(3) Ekološki otok naj bo v naselju ali v odprtem prostoru dostopni in oblikovani skladno s celostno podobo urbane opreme. Pri lokaciji ekološkega otoka se upošteva dejstvo, da gre za povsem netradicionalno funkcijo in obliko. Uporabljeni materiali naj bodo čim bolj naravni (kamen in les).
(4) Zbiranje nevarnih in ostalih komunalnih odpadkov mora potekati ločeno v centru za zbiranje odpadkov Todraž.
(5) Biološko razgradljivi kuhinjski odpadki, ki nastajajo v gospodinjstvu, in zeleni vrtni odpad kompostirajo v hišnih kompostnikih ali se predajo izvajalcu javne službe v posebnem zabojniku ali posodi na način, določen s predpisi lokalne skupnosti.
(6) Zbiranje, obdelavo in odlaganje preostankov komunalnih odpadkov je urejeno z ustreznimi predpisi na nivoju občine, izvaja jih izbrani izvajalec javne službe.
(7) V času gradbenih del je investitor dolžan zagotoviti, da izvajalci gradbenih del na gradbišču hranijo ali začasno skladiščijo odpadke, ki nastajajo pri gradbenih delih, ločeno po vrstah gradbenih odpadkov iz klasifikacijskega seznama odpadkov tako, da ne onesnažujejo okolja in da je zbiralcu gradbenih odpadkov omogočen dostop za njihov prevzem.«.
48. člen 
V 59. členu:
– se v prvem odstavku besedilo »kW« pravilno glasi »kV«;
– se tretji odstavek spremeni tako, da se glasi:
»(3) Koridorje obstoječih in predvidenih daljnovodov ter lokacije transformatorskih postaj je potrebno upoštevati kot omejitvene faktorje pri določanju lokacij za predvidene objekte, in sicer v smislu določenih širin koridorjev na vsako od osi daljnovodov s pripadajočimi transformatorskimi postajami. Pri umeščanju posegov v območja varovalnih pasov elektroenergetskih objektov je potrebno upoštevati določila predpisa, ki določa pogoje in omejitve gradenj, uporabe objektov ter opravljanja dejavnosti v območju varovalnega pasu elektroenergetskih omrežij. Posegi v varovalnem pasu elektroenergetskih objektov so izjemoma možni v primeru, da se zagotovi ustrezna mehanska zaščita ali prestavitev oziroma umik elektroenergetskih objektov, pri čemer je potrebno zagotoviti ustrezno stopnjo varstva pred sevanjem glede na namensko rabo prostora.
– varovalni koridor 20 kV – 20 m (10 m + 10 m). V koridorju obstoječih in predvidenih daljnovodov gradnjah novega objekta, gradnja in saditev drevja visoke rasti ni dovoljena. Za vsak poseg v koridor je potrebno soglasje upravljavca.
– objekti, podzemni in nadzemni daljinski vodi naj se izogibajo vidno izpostavljenim območjem: vrhovom, grebenom, izjemnim krajinam.«;
– se deseti odstavek spremeni tako, da se glasi: »(10) Za osvetljevanje poti, ulic, cest in objektov se lahko uporabljajo le popolnoma zasenčena svetila z ravnim zaščitnim in nepredušnim steklom. Uporablja naj se žarnice, ki oddajajo rumeno svetlobo, ne oddajajo UV spektra in imajo barvno temperatura do 3000 K. Namestitve novih obcestnih svetilk naj se omeji na minimum, po polnoči naj se moe osvetljevanja zmanjša, reklamna in okrasna osvetlitev naj se časovno omeji (največ do 22. ure), posamezni objekti naj imajo svetila opremljena s senzorji.«.
49. člen 
V 61. členu:
– se v prvem odstavku beseda »Novogradnje« nadomesti z besedilom »Nove objekte komunikacijskega omrežja«;
– se na koncu prvega odstavka doda nov stavek »Za posege v varovalni pas objektov in omrežij telekomunikacijske infrastrukture je potrebno pridobiti projektne pogoje in soglasje pristojne službe.«.
50. člen 
Dosedanje podpoglavje 3.7.1. postane podpoglavje »3.7.1. Prostorski izvedbeni pogoji glede celostnega ohranjanja kulturne dediščine«.
62. člen se spremeni tako, da se glasi:
»(1) Sestavni del OPN so objekti in območja kulturne dediščine, varovani skladno s predpisi s področja varstva kulturne dediščine (v nadaljevanju objekti in območja kulturne dediščine). To so kulturni spomeniki, vplivna območja kulturnih spomenikov, varstvena območja dediščine, registrirana kulturna dediščina, vplivna območja dediščine.
(2) Objekti in območja kulturne dediščine so razvidni iz prikaza stanja prostora, ki je veljal ob uveljavitvi odloka o občinskem prostorskem načrtu in je njegova obvezna priloga, in iz veljavnih predpisov s področja varstva kulturne dediščine (aktov o razglasitvi kulturnih spomenikov, aktov o določitvi varstvenih območij dediščine).
(3) Na objektih in območjih kulturne dediščine so dovoljeni posegi, ki prispevajo k trajni ohranitvi dediščine ali zvišanju njene vrednosti ter kulturno dediščino varujejo in ohranjajo na mestu samem (in situ).
(4) Na objektih in območjih kulturne dediščine nista dovoljeni:
– gradnja novega objekta, vključno z dozidavo in nadzidavo ter deli, zaradi katerih se bistveno spremeni zunanji izgled objekta, in
– rekonstrukcija objekta,
na način, ki bi prizadel varovane vrednote objekta ali območja kulturne dediščine in prepoznavne značilnosti in materialno substanco, ki so nosilci teh vrednot.
(5) Odstranitve objektov ali območij ali delov objektov ali območij kulturne dediščine niso dopustne, razen pod pogoji, ki jih določajo predpisi s področja varstva kulturne dediščine.
(6) Na objektih in območjih kulturne dediščine veljajo pri gradnji in drugih posegih v prostor prostorski izvedbeni pogoji za celostno ohranjanje kulturne dediščine. V primeru neskladja ostalih določb tega odloka s prostorsko izvedbenimi pogoji glede celostnega ohranjanja kulturne dediščine veljajo pogoji celostnega ohranjanja kulturne dediščine.
(7) Objekte in območja kulturne dediščine je potrebno varovati pred poškodovanjem ali uničenjem tudi med gradnjo – čez objekte in območja kulturne dediščine ne smejo potekati gradbiščne poti, obvozi, vanje ne smejo biti premaknjene potrebne ureditve vodotokov, namakalnih sistemov, komunalna, energetska in telekomunikacijska infrastruktura, ne smejo se izkoriščati za deponije viškov materialov ipd.
(8) Za kulturne spomenike in njihova vplivna območja veljajo prostorski izvedbeni pogoji, kot jih opredeljuje varstveni režim konkretnega akta o razglasitvi kulturnega spomenika. V primeru neskladja določb tega odloka z varstvenimi režimi, ki veljajo za kulturni spomenik, veljajo prostorski izvedbeni pogoji, določeni z varstvenim režimom v aktu o razglasitvi.
(9) Za varstvena območja dediščine veljajo prostorski izvedbeni pogoji, kot jih opredeljuje varstveni režim akta o določitvi varstvenih območij dediščine. V primeru neskladja določb tega odloka z varstvenimi režimi, ki veljajo za varstvena območja dediščine, veljajo prostorski izvedbeni pogoji, določeni z varstvenim režimom v aktu o določitvi varstvenih območij dediščine.
(10) Za registrirano kulturno dediščino, ki ni kulturni spomenik in ni varstveno območje dediščine, velja, da posegi v prostor ali načini izvajanja dejavnosti, ki bi prizadeli varovane vrednote ter prepoznavne značilnosti in materialno substanco, ki so nosilci teh vrednot, niso dovoljeni. V primeru neskladja določb tega odloka z varstvenimi režimi, ki veljajo za registrirano kulturno dediščino, veljajo prostorski izvedbeni pogoji, določeni v tem členu. Za registrirano kulturno dediščino veljajo dodatno še prostorski izvedbeni pogoji, kot jih opredeljujejo varstveni režimi za posamezne tipe dediščine:
1. Za registrirano stavbno dediščino: ohranjajo se varovane vrednote, kot so:
– tlorisna in višinska zasnova (gabariti),
– gradivo (gradbeni material) in konstrukcijska zasnova,
– oblikovanost zunanjščine (členitev objekta in fasad, oblika in naklon strešin, kritina, stavbno pohištvo, barve fasad, fasadni detajli),
– funkcionalna zasnova notranjosti objektov in pripadajočega zunanjega prostora,
– sestavine in pritikline,
– stavbno pohištvo in notranja oprema,
– komunikacijska in infrastrukturna navezava na okolico,
– pojavnost in vedute (predvsem pri prostorsko izpostavljenih objektih – cerkvah, gradovih, znamenjih itd.),
– celovitost kulturne dediščine v prostoru (prilagoditev posegov v okolici značilnostim stavbne dediščine),
– zemeljske plasti z morebitnimi arheološkimi ostalinami.
2. Za registrirano naselbinsko dediščino: ohranjajo se varovane vrednote, kot so:
– naselbinska zasnova (parcelacija, komunikacijska mreža, razporeditev odprtih prostorov),
– odnosi med posameznimi stavbami ter odnos med stavbami in odprtim prostorom (lega, gostota objektov, razmerje med pozidanim in nepozidanim prostorom, gradbene linije, značilne funkcionalne celote),
– prostorsko pomembnejše naravne prvine znotraj naselja (drevesa, vodotoki itd.),
– prepoznavna lega v prostoru oziroma krajini (glede na reliefne značilnosti, poti itd.),
– naravne in druge meje rasti ter robovi naselja, – podoba naselja v prostoru (stavbne mase, gabariti, oblike strešin, kritina),
– odnosi med naseljem in okolico (vedute na naselje in pogledi iz njega),
– stavbno tkivo (prevladujoč stavbni tip, javna oprema, ulične fasade itd.),
– oprema in uporaba javnih odprtih prostorov,
– zemeljske plasti z morebitnimi arheološkimi ostalinami,
– v primeru, da pri posamezni enoti kulturne dediščine varujemo tudi zemeljske plasti z morebitnimi arheološkimi ostalinami je potrebno upoštevati tudi PIP za registrirana arheološka najdišča.
3. Za registrirano kulturno krajino in zgodovinsko krajino: ohranjajo se varovane vrednote, kot so:
– krajinska zgradba in prepoznavna prostorska podoba (naravne in grajene ali oblikovane sestavine),
– značilna obstoječa parcelna struktura, velikost in oblika parcel ter členitve (živice, vodotoki z obrežno vegetacijo, osamela drevesa),
– tradicionalna raba zemljišč (sonaravno gospodarjenje v kulturni krajini),
– tipologija krajinskih sestavin in tradicionalnega stavbarstva (kozolci, znamenja, zidanice),
– odnos med krajinsko zgradbo oziroma prostorsko podobo in stavbo oziroma naseljem,
– avtentičnost lokacije pomembnih zgodovinskih dogodkov,
– preoblikovanost reliefa in spremljajoči objekti, grajene strukture, gradiva in konstrukcije ter likovni elementi in
– zemeljske plasti z morebitnimi arheološkimi ostalinami.
4. Za registrirano vrtnoarhitekturno dediščino: ohranjajo se varovane vrednote, kot so:
– zasnova (oblika, struktura, velikost, poteze),
– grajene ali oblikovane sestavine (grajene strukture, vrtna oprema, likovni elementi),
– naravne sestavine (rastline, vodni motivi, relief),
– podoba v širšem prostoru oziroma odnos kulturne dediščine z okolico (ohranjanje prepoznavne podobe, značilne, zgodovinsko pogojene in utemeljene meje),
– rastišče z ustreznimi ekološkimi razmerami, ki so potrebne za razvoj in obstoj rastlin, in
– vsebinska, funkcionalna, likovna in prostorska povezanost med sestavinami prostorske kompozicije in stavbami ter površinami, pomembnimi za delovanje celote.
5. Za registrirano arheološko najdišče velja, da ni dovoljeno posegati v prostor na način, ki utegne poškodovati arheološke ostaline. Registrirana arheološka najdišča s kulturnimi plastmi, strukturami in premičnimi najdbami se varujejo pred posegi ali uporabo, ki bi lahko poškodovali arheološke ostaline ali spremenili njihov vsebinski in prostorski kontekst. Prepovedano je predvsem:
– odkopavati in zasipavati teren, globoko orati, rigolati, meliorirati kmetijska zemljišča, graditi gozdne vlake,
– poglabljati morsko dno in dna vodotokov ter jezer,
– ribariti z globinsko vlečno mrežo in se sidrati,
– gospodarsko izkoriščati rudnine oziroma kamnine in
– postavljati ali graditi trajne ali začasne objekte, vključno z nadzemno in podzemno infrastrukturo ter nosilci reklam ali drugih oznak, razen kadar so ti nujni za učinkovito ohranjanje in prezentacijo arheološkega najdišča.
5.1 Izjemoma so dovoljeni posegi v posamezna najdišča, ki so hkrati stavbna zemljišča znotraj naselij, in v prostor robnih delov najdišč ob izpolnitvi naslednjih pogojev:
– če ni možno najti drugih rešitev in
– če se na podlagi rezultatov opravljenih predhodnih arheoloških raziskav izkaže, da je zemljišče možno sprostiti za gradnjo.
5.2 Obseg in čas potrebnih arheoloških raziskav opredeli organ pristojen za področje varstva kulturne dediščine.
5.3 V primeru, da se območje urejuje z OPPN, je treba predhodne arheološke raziskave v smislu natančnejše določitve vsebine in sestave najdišča opraviti praviloma že v okviru postopka priprave izvedbenega akta.
6. Za registrirano memorialno dediščino: ohranjajo se varovane vrednote, kot so:
– avtentičnost lokacije,
– materialna substanca in fizična pojavnost objekta ali drugih nepremičnin,
– vsebinski in prostorski kontekst območja z okolico ter vedute.
7. Za drugo registrirano dediščino: ohranjajo se varovane vrednote, kot so:
– materialna substanca, ki je še ohranjena,
– lokacija in prostorska pojavnost,
– vsebinski in prostorski odnos med dediščino in okolico.
(11) V vplivnih območjih kulturne dediščine velja, da morajo biti posegi in dejavnosti prilagojeni celostnemu ohranjanju kulturne dediščine. Ohranja se prostorska integriteta, pričevalnost in dominantnost kulturne dediščine, zaradi katere je bilo vplivno območje določeno.
(12) Za poseg v kulturni spomenik, vplivno območje kulturnega spomenika, varstveno območje dediščine ali registrirano dediščino, ki je razvidna iz prikaza stanja prostora, ki je veljal ob uveljavitvi odloka o občinskem prostorskem načrtu, je treba pridobiti kulturnovarstvene pogoje in kulturnovarstveno soglasje za posege po predpisih s področja varstva kulturne dediščine. Kulturnovarstvene pogoje in kulturnovarstveno soglasje je treba pridobiti tudi za posege v posamezno EUP, če je tako določeno s posebnimi prostorsko izvedbenimi pogoji, ki veljajo za to območje urejanja.
(13) Za poseg v objekt ali območje kulturne dediščine se štejejo vsa dela, dejavnosti in ravnanja, ki kakorkoli spreminjajo videz, strukturo, notranja razmerja in uporabo dediščine ali ki dediščino uničujejo, razgrajujejo ali spreminjajo njeno lokacijo. To so tudi vsa vzdrževalna dela in drugi posegi v prostor, ki se ne štejejo za gradnjo in so dopustni na podlagi odloka OPN ali drugih predpisov.
(14) Za izvedbo predhodne arheološke raziskave na območju kulturnega spomenika, registriranega arheološkega najdišča, stavbne dediščine, naselbinske dediščine, kulturne krajine ali zgodovinske krajine je treba pridobiti kulturnovarstveno soglasje za raziskavo in odstranitev arheološke ostaline po predpisih s področja varstva kulturne dediščine. Pred pridobitvijo kulturnovarstvenega soglasja za raziskavo in odstranitev arheološke ostaline je pri pristojni območni enoti Zavoda za varstvo kulturne dediščine Slovenije treba pridobiti podatke o potrebnih predhodnih arheoloških raziskavah – obseg in čas predhodnih arheoloških raziskav določi pristojna javna služba.
(15) Na območjih, ki še niso bila predhodno arheološko raziskana in ocena arheološkega potenciala zemljišča še ni znana, se priporoča izvedba predhodnih arheoloških raziskav pred gradnjo ali posegi v zemeljske plasti.
(16) Ob vseh posegih v zemeljske plasti velja obvezujoč splošni arheološki varstveni režim, ki najditelja/lastnika zemljišča/investitorja/odgovornega vodjo del ob odkritju arheološke ostaline zavezuje, da najdbo zavaruje nepoškodovano na mestu odkritja in o najdbi takoj obvesti pristojno enoto Zavoda za varstvo kulturne dediščine, ki situacijo dokumentira v skladu z določili arheološke stroke.
(17) Zaradi varstva arheoloških ostalin je potrebno pristojni osebi Zavoda za varstvo kulturne dediščine Slovenije omogočiti dostop do zemljišč, kjer se bodo izvajala zemeljska dela, in opravljanje strokovnega nadzora nad posegi.«.
51. člen 
V 63. členu:
– se prvi odstavek spremeni tako, da se glasi: »(1) Na območju občine Gorenja vas - Poljane se nahaja večje število območij ohranjanja narave, ki so prikazana v prikazu stanja prostora.«;
– se drugi odstavek spremeni tako, da se glasi: »(2) Pri načrtovanju posegov v območjih z naravovarstvenim statusom, se upoštevajo usmeritve, izhodišča in pogoji za varstvo zavarovanih območij, naravnih vrednot, posebnih varstvenih območij in ekološko pomembnih območij, navedenih v strokovnih gradivih »Naravovarstvene smernice za občinski prostorski načrt Občine Gorenja vas - Poljane« (ZRSVN, OE Ljubljana, februar 2008) ter »Splošne naravovarstvene smernice za urejanje prostora« (ZRSVN, november 2012).«;
– se deseti odstavek spremeni tako, da se glasi:
»(10) Za zagotavljanje varstva zavarovanih vrst netopirjev v območjih z in izven naravovarstvenega statusa naj se upoštevajo naslednje usmeritve:
– Dela na objektih, ki so prezimovališča oziroma zatočišča netopirjev na območju Občine Gorenja vas - Poljane, naj se izvedejo izven sezone razmnoževanja netopirjev, ki je od aprila do septembra, in na način, da bivanje in izletavaje živali ni moteno.
– Obiskovanje slemenske utrdbe Hlavče njive naj se zaradi prezimovanja netopirjev v obdobju od oktobra do aprila omeji.
– Omenjenih objektov naj se ne osvetljuje; izjemoma je osvetljevanje objektov možno na način, da bo vpliv osvetljevanja na netopirje cim manjši (ne osvetljuje se lin, skozi katere izletavajo netopirji). Objektov naj se ne osvetljuje ob mraku, ampak šele kasneje, ob popolni temi.
– Za osvetljevanje naj se uporablja žarnice, ki oddajajo rumeno, oranžno oziroma rdečo svetlobo in ne oddajajo UV spektra, barvne temperature do 2700 K. Svetilke naj bodo nepredušno zaprte, da ne predstavljajo pasti za žuželke.
– Kjer je le možno naj se namesti svetila z vgrajenim sistemom za samodejni vklop/izklop.
– Med 23:00 in 05:00 se zmanjša osvetljenost javnih površin tako, da se del svetilk izklopi ali se vsem zmanjša svetilnost.
– V bližini objektov in jam naj se v največji možni meri ohranja grmovna in drevesna vegetacija ter naravni omejki.
– Objekti oziroma lokacije, kjer so bila evidentirana nekatera prezimovališča, zatočišča in kotišča netopirjev, so evidentirani v prikazu stanja prostora.
– Pred izvedbo gradbenih, obnovitvenih in/ali vzdrževalnih del na objektih, kjer so bila evidentirana nekatera prezimovališča, zatočišča in kotišča netopirjev ali v njihovi neposredni bližini je potrebno zaprositi za strokovno mnenje pristojnega Zavoda RS za varstvo narave.
– Obstoječe odprtine oziroma line (med zunanjostjo in podstrešjem, zunanjostjo in zvonikom ter med podstrešjem in zvonikom) naj se ohrani odprte.«;
– se dvanajsti odstavek črta.
52. člen 
V 66. členu:
– se v tretji alineji drugega odstavka besedilo »SK, A« zamenja z besedilom »IK«;
– se v četrtem odstavku beseda »Novogradnje« zamenja z besedilom »Gradnje novega objekta«;
– se v petem odstavku beseda »novogradnjah« zamenja z besedilom »gradnjah novega objekta«.
53. člen 
69. člen se spremeni tako, da se glasi:
»(1) Poplavna območja in razredi poplavne nevarnosti so določeni v skladu s predpisi o vodah, na osnovi izdelanih in potrjenih strokovnih podlag. Poplavna območja, karte poplavne nevarnosti ter karte razredov poplavne nevarnosti za obstoječe stanje so sestavni del prikaza stanja prostora. Na območjih, kjer razredi poplavne nevarnosti še niso določeni, je sestavni del prikaza stanja prostora opozorilna karta poplav.
(2) Na poplavnih območjih, za katera so izdelane karte poplavne nevarnosti in določeni razredi poplavne nevarnosti, je pri načrtovanju prostorskih ureditev oziroma izvajanju posegov v prostor treba upoštevati predpis, ki določa pogoje in omejitve za posege v prostor in izvajanje dejavnosti na območjih, ogroženih zaradi poplav. Pri tem je treba zagotoviti, da se ne povečajo obstoječe stopnje ogroženosti na poplavnem območju in izven njega. Če načrtovanje novih prostorskih ureditev oziroma izvedba posegov v prostor povečuje obstoječo stopnjo ogroženosti, je treba skupaj z načrtovanjem novih prostorskih ureditev načrtovati celovite omilitvene ukrepe za zmanjšanje poplavne ogroženosti, njihovo izvedbo pa končati pred začetkom izvedbe posega v prostor oziroma sočasno z njo.
(3) Na poplavnem območju, za katerega razredi poplavne nevarnosti še niso bili določeni, so dopustne samo rekonstrukcije in vzdrževalna dela na obstoječih objektih v skladu s predpisi, ki urejajo graditev objektov, če ne povečujejo poplavne ogroženosti in ne vplivajo na vodni režim in stanje voda.
(4) Ne glede na določbe drugega in tretjega odstavka tega člena so na poplavnem območju dopustni posegi v prostor in dejavnosti, ki so namenjeni varstvu pred škodljivim delovanjem voda, ter posegi in dejavnosti, ki jih dopuščajo predpisi o vodah, pod pogoji, ki jih določajo ti predpisi.
(5) Omilitveni ukrepi se lahko izvajajo fazno v skladu s potrjeno strokovno podlago, pri čemer mora biti ves čas izvajanja zagotovljena njihova celovitost. Po izvedbi omilitvenih ukrepov se v prikazu stanja prostora prikaže nova poplavna območja, karte poplavne nevarnosti ter karte razredov poplavne nevarnosti za obstoječe/novo stanje.«.
54. člen 
71. člen se spremeni tako, da se glasi:
»(1) Na območju DOB-02 (Dobje – cona), za katero velja Odlok o OLN (Uradni list RS, št. 63/06) in njegove spremembe (Uradni list RS, št. 122/07), so dopustni posegi v skladu s tem prostorskim izvedbenim aktom.
(2) Na območju enote GRV-08 (Gorenja vas – obvoznica Gorenja vas), za katero velja Odlok o občinskem podrobnem prostorskem načrtu za prostorsko ureditev skupnega pomena za izgradnjo obvoznice Gorenja vas (Uradni list RS, št. 81/10), so dopustni posegi v skladu s tem prostorskim izvedbenim aktom.
(3) Na območju enote GRV-23 (Gorenja vas – center Trate), za katero velja Odlok o občinskem podrobnem prostorskem načrtu za del območja urejanja GRV-23 Gorenja vas (Uradni list RS, št. 20/14), so dopustni posegi v skladu s tem prostorskim izvedbenim aktom.
(4) Na območju dela enote GRV-01 (Gorenja vas – Praprotnica), za katerega velja Odlok o Občinskem podrobnem prostorskem načrtu za del območja GRV-01 Gorenja vas – Praprotnica (zahodni del) (Uradni list RS, št. 57/13), so dopustni posegi v skladu s tem prostorskim izvedbenim aktom.
(5) Na območju enote SBO-06 (Srednje brdo – Toplice), za del katere velja Odlok o Občinskem podrobnem prostorskem načrtu za območje urejanja SBO-06 Srednje Brdo – Toplice (Uradni list RS, št. 32/14, 58/15), so dopustni posegi v skladu s tem prostorskim izvedbenim aktom.
(6) Na območju enote ZAP-03 (Zapreval – območje turizma 1), za katero velja Odlok o Občinskem podrobnem prostorskem načrtu za območje ZAP-03 (BT) Zapreval območje turizma 1 (Uradni list RS, št. 14/12), so dopustni posegi v skladu s tem prostorskim izvedbenim aktom.
(7) Na območju enote SVP-01 (Srednja vas – vas), za katero velja Odlok o Občinskem podrobnem prostorskem načrtu za območje SVP-01 Srednja vas – Poljane (vzhodni del) (Uradni list RS, št. 85/11), so dopustni posegi v skladu s tem prostorskim izvedbenim aktom.
(8) Na območju dela enote POH-02 (Podvrh – počitniški objekti), za katerega velja Odlok o Občinskem podrobnem prostorskem načrtu za del območja urejanja POH-02– počitniški objekti (Uradni list RS, št. 20/14), so dopustni posegi v skladu s tem prostorskim izvedbenim aktom.
(9) Na območju delov parcel št. 1456 in del 1457, obe k.o. 2057 – Gorenja vas za katere velja Odlok o Občinskem podrobnem prostorskem načrtu za gradnjo senika kmetije Bogataj (Uradni list RS, št. 4/14), so dopustni posegi v skladu s tem prostorskim izvedbenim aktom.«.
55. člen 
Dosedanje podpoglavje 3.8 postane podpoglavje »3.8. Območja, ki se urejajo s posebnimi prostorsko izvedbenimi pogoji«.
Za 71. členom se dodata nova člena 71.a člen in 71.b člen, ki se glasita:
»71.a člen 
Za posamezno EUP so lahko poleg splošnih in podrobnih prostorskih izvedbenih pogojev tega odloka določeni tudi posebni prostorski izvedbeni pogoji, ki dopolnjujejo in/ali spreminjajo splošne oziroma podrobne prostorske izvedbene pogoje. V primeru če so posebni prostorski izvedbeni pogoji drugačni od splošnih ali podrobnih, veljajo posebni prostorski izvedbeni pogoji.
71.b člen 
(1) Površine z objekti za kmetijsko proizvodnjo:
1. GRV-03 (IK)
1.1 Dopustno je postaviti dva objekta, ki morata biti oblikovana po vzoru gospodarskih poslopij – toplarjev v kulturni krajini Poljanske Sore, v proporcih in uporabi materiala. Objekta morata biti vpeta v pobočje, tako da dodatne utrditve terena ne bodo potrebne. Dovoz se uredi kot kolovoz (utrjene kolesnice v travi).
(2) Območja mineralnih surovin:
1. GRV-25 (LN)
1.1 Izkoriščanje mineralnih virov se ne sme vršiti neposredno do objekta Rupnikove linije. Pri odvzemu mineralnih surovin je potrebno ravnati tako, da objekt Rupnikove linije ostane nepoškodovan in v izvirni obliki.
1.2 Preko območja izkoriščanja mineralnih surovin je potrebno zagotoviti prost prehod in prost dostop do objekta Rupnikove linije.
(3) Območji Rupnikove linije:
1. GOV-01 (G, ZP) – Podzemna slemenska utrdba Goli vrh
1.1 Območje je namenjeno predstavitvi dediščine Rupnikove linije ter dejavnostim, ki so vezane na utrdbo (razstave, prireditve).
1.2 Dovoljene so parkovne ureditve območja (ureditev in označitev pešpoti ter načrtovanih kolesarskih poti, ureditev piknik in parkirnih prostorov, informacijskih tabel in druge urbane opreme).
2. ŽVA-02 (K2, G) – Podzemna slemenska utrdba Hrastov grič
2.1 Območje je namenjeno predstavitvi dediščine Rupnikove linije ter dejavnostim, ki so vezane na utrdbo (razstave, prireditve).
2.2 Dovoljene so parkovne ureditve območja (ureditev in označitev pešpoti ter načrtovanih kolesarskih poti, ureditev piknik in parkirnih prostorov, informacijskih tabel in druge urbane opreme).
(4) Območje Športnega parka Golava:
1. PRE-04 (K1, K2, G, A)
1.1 Območje je namenjeno ureditvi športnega parka Golava s pripadajočo infrastrukturo za zimske in letne športe.
1.2 Dovoljeni so objekti vezani na ureditev športnega parka (igrišča, kolesarske in trim poti, smučišče, smučarska skakalnica, pripadajoči servisni objekti) ter parkovne ureditve območja (ureditev in označitev pešpoti ter načrtovanih kolesarskih poti, ureditev piknik in parkirnih prostorov, informacijskih tabel in druge urbane opreme).
(5) Območja stavbnih zemljišč, ki posegajo na poplavno ogrožena območja
1. DOD-07/1 (A), GOD-14/7 (A), HOT-19/2 (A), VOČ-04 (SK), ŽAV-03/2 (A), ŽVU-01 (O), ŽVU-02/17 (A),
1.1 Na delu enote urejanja prostora, ki posega v poplavno območje, za katero razredi poplavne nevarnosti še niso bili določeni, so dopustne samo rekonstrukcije in vzdrževalna dela na legalno zgrajenih obstoječih objektih v skladu s predpisi, ki urejajo graditev objektov, če ne povečujejo poplavne ogroženosti in ne vplivajo na vodni režim in stanje voda.
2. SBO-09 (ZS), SBO-10 (ZS)
2.1 V delu enote urejanja prostora, ki posega na poplavno ogroženo območje, so dopustni posegi v skladu s predpisom, ki določa pogoje in omejitve za posege v prostor in izvajanje dejavnosti na območjih, ogroženih zaradi poplav.
3. GRV-12 (SS), TOD-01 (IG)
3.1 Gradnja stavb v delu enote urejanja prostora, ki posega v poplavno ogroženo območje ni dovoljena.
4. VOČ-07 (SS)
4.1 V delu enote urejanja prostora, ki posega na poplavno ogroženo območje, je dopustna samo ureditev ceste na koti terena, nasipavanje ni dovoljeno.
(6) Območja kmetijskih zemljišč:
1. GOŽ-03 (K2), GRV-30 (K2), MUR-04 (K2), STO-05 (K2), STO-06 (K2), ZAD-04 (K2)
1.1 Gozd na območju EUP je treba izkrčiti in vzpostaviti kmetijsko zemljišče v 10 letih od začetka veljave tega akta.«.
56. člen 
Poglavje »3.8. Območja, ki se urejajo z občinskimi podrobnimi prostorskimi načrti (OPPN)« postane poglavje »3.9. Območja, ki se urejajo z občinskimi podrobnimi prostorskimi načrti (OPPN)«.
57. člen 
V 72. členu:
– se točka 1. spremeni tako, da se glasi:
»1. Območja okoljske infrastrukture:
– ŽVU-01(O) Žirovski vrh Sv. Urbana – območje z odlagališčem rudarske jalovine Jazbec,
– BAČ-03 (O) Bačne – območje z odlagališčem hidrometalurške jalovine Boršt s spremljajočim območjem s tunelom drenažnih vod in območjem nekdanjega zadrževalnega bazena,
– BAČ-02 (O) Bačne – območje za pridobivanje prekrivke za potrebe sanacije odlagališč.
(1) Vsa območja so sanirana. OPPN se izdelajo v primeru potrebnih obsežnejših dodatnih sanacij za območje predvidene posamične sanacije. Pred izdelavo OPPN je možna izvedba sanacij manjšega obsega.
(2) Poudarek sanacije območij z odlagališči Jazbec (ŽVU-01) in Boršt (BAČ-03) naj bo na zaščiti in kontroli pred ionizirajočimi sevanji in vsakršnimi vplivi na okolje.
(3) Gozdni rob se ustrezno varuje.«;
– se črta točka 2.;
– se črta točka 3.;
– dosedanje točke 4. do 10. postanejo točka 2. do 8.;
– se alineje (seznam enot urejanja prostora) pod novo točko 2. Območja gospodarskih con spremenijo tako, da se glasijo:
»– POL-03 (IG) gospodarska cona Poljane – 1. del
– POL-18 (IG) gospodarska cona Poljane – 2. del
– DOB-02 (IG) gospodarska cona Dobje
– GRV-22 (IG) gospodarska cona Gorenja vas
– SOV-04 (IG) gospodarska cona Sovodenj.«;
– v prvem odstavku nove točke 2. se črta besedilo: »Pred izdelavo OPPN za TOD 63-3 (IG) je možna pridobitev gradbenih dovoljenj le na območju, ki je v celoti komunalno opremljeno in ni predmet širitve po tem odloku.«;
– se alineje (seznam enot urejanja prostora) v novi točki 3. Območja podeželskih naselij spremenijo tako, da se glasijo:
»– ČAB-03 (SK) Čabrače – Kobel
– ČAB-04 (SK) Čabrače – Logar
– GRV-13 (SK) Gorenja vas – Vovsar
– POL-10 (SK) Poljane.«;
– se alineje (seznam enot urejanja prostora) v novi točki 4. Območja počitniških objektov spremenijo tako, da se glasijo:
»– ČER-02 (SP) Četena Ravan – Plešnica
– ČER-06 (SP) Četena Ravan
– ČER-03 (SP) Četena Ravan – Grebljica
– POH-02 (SP) Podvrh – počitniški objekti.«;
– se alineje (seznam enot urejanja prostora) v novi točki 5. Posebna območja – turizem spremenijo tako, da se glasijo:
»– GRV-01 (BT) Gorenja vas – Praprotnica
– ZAP-03 (BT) Zapreval – Območje turizma 1
– ZAP-01 (BT) Zapreval – Območje turizma 2
– ZAP-07 (BT, ZS, f) Zapreval – Grebljica
– SBO-06 (BT) Srednje Brdo – Toplice.«;
– se v novi točki 6. besedilo »GRV 20-2« nadomesti z besedilom »GRV-08«;
– se alineje (seznam enot urejanja prostora) v novi točki 7. Območja centralnih dejavnosti spremenijo tako, da se glasita:
»– GRV-23 (CU) Gorenja vas – center Trata
– PRE-02 (CU) Predmost – cerkev sv. Martina in Županovše.«;
– se tretji, četrti in peti odstavek nove točke 7. črtajo, dosedanji šesti odstavek pa postane tretji odstavek;
– se alineje (seznam enot urejanja prostora) v novi točki 8. Območja površin za oddih, rekreacijo in šport spremenijo tako, da se glasita:
»– HOT-15 (ZS) Hotavlje – Maticovi travniki
– GRV-23 (ZS)-del.«.
58. člen 
Poglavje »3.9. Prostorsko izvedbeni pogoji na območjih predvidenih OPPN« postane poglavje »3.10. Prostorski izvedbeni pogoji na območjih predvidenih OPPN«.
59. člen 
V 73. členu:
– se v tretjem odstavku besedilo »GRV 20-5« nadomesti z besedilom »GRV-22« in se besedilo »531/3« nadomesti z besedilom »531/8«;
– se v petem odstavku beseda »peskokopi« nadomesti z besedilom »nelegalni kopi«. Za besedo »sanirajo« se doda besedilo »(brez možnosti nadaljnjega izkoriščanja mineralnih surovin)«;
– se sedmi odstavek črta.
60. člen 
V 74. členu:
– se v šesti alineji prvega odstavka beseda »peskokop« nadomesti z besedilom »površinski kop«;
– se v sedmi alineji prvega odstavka besedilo »odprtih in opuščenih peskokopov« nadomesti z besedilom »opuščenih površinskih kopov«;
– se dvanajsta alineja prvega odstavka črta, dosedanje trinajsta do petnajsta alineja pa postanejo dvanajsta do štirinajsta;
– se v novi štirinajsti alineji prvega odstavka besedilo za besedo »Ločivnice« črta.
61. člen 
Poglavje »3.11.1. Odlagališča jamske jalovine« postane poglavje »3.12. Odlagališči rudarske in hidrometalurške jalovine«.
62. člen 
75. člen se spremeni tako, da se glasi:
»(1) Na območju rudnika urana Žirovski vrh v zapiranju se nahajata trajni odlagališči rudarske jalovine Jazbec ŽVU-01 O in hidrometalurške jalovine Boršt BAČ-03 O.
(2) Obe odlagališči sta trajni lokaciji odloženih radioaktivnih snovi nastalih s prenehanjem rudarjenja, izkoriščanja uranove rude. Zanju je potrebno v primeru obsežnejše dodatne sanacije izdelati OPPN in celovit program sanacije.
(3) Odlagališče rudarske jalovine Jazbec in odlagališče hidrometalurške jalovine Boršt bosta po zaprtju objekta državne infrastrukture, na katerih se bosta izvajala dolgoročni nadzor in vzdrževanje.
(4) Dovoljeni posegi na objektih iz prejšnjega odstavka so opredeljeni v varnostnem poročilu za posamezen objekt, ki je izdelano po predpisih jedrske in sevalne varnosti.
(5) Zagotavljati je treba dolgoročno stabilnost in varnost odlagališča rudarske jalovine Jazbec in odlagališča hidrometalurške jalovine Boršt.«
63. člen 
V 76. členu se doda nova četrta alineja »– Odlok o občinskem podrobnem prostorskem načrtu za del območja urejanja pol 52-8 Poljane (Uradni list RS, št. 3/13).«.
64. člen 
V celotnem odloku se besedilo »parcela za gradnjo« v različnih sklonih nadomesti z besedilom »gradbena parcela« v ustreznih sklonih.
65. člen 
Ta odlok začne veljati petnajsti dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije.
Št. 3500-001/2014-453
Gorenja vas, dne 17. decembra 2015
Župan 
Občine Gorenja vas - Poljane
Milan Čadež l.r.
 

AAA Zlata odličnost