Uradni list

Številka 4
Uradni list RS, št. 4/2016 z dne 22. 1. 2016
Uradni list

Uradni list RS, št. 4/2016 z dne 22. 1. 2016

Kazalo

199. Pravilnik o razpisu za vpis in izvedbi vpisa v visokem šolstvu, stran 637.

  
Na podlagi sedmega odstavka 40. člena in za izvrševanje prvega, drugega, tretjega, četrtega, petega in šestega odstavka 40. člena, 41. člena, prvega odstavka 65. člena in 66. člena Zakona o visokem šolstvu (Uradni list RS, št. 32/12 – uradno prečiščeno besedilo, 40/12 – ZUJF, 57/12 – ZPCP-2D, 109/12 in 85/14) ministrica za izobraževanje, znanost in šport izdaja
P R A V I L N I K 
o razpisu za vpis in izvedbi vpisa v visokem šolstvu 
I. SPLOŠNE DOLOČBE 
1. člen 
Ta pravilnik ureja postopke in roke za prijavo na razpis za vpis in za izvedbo vpisa v visokem šolstvu v študijske programe na prvi, drugi in tretji stopnji na javnih visokošolskih zavodih in koncesioniranih visokošolskih zavodih za koncesionirane študijske programe, ne glede na način izvajanja študija. Določbe prvega, drugega in tretjega odstavka 7. člena, prvega odstavka 8. člena, 13. člena, 49. člena, prvega odstavka 50. člena, 51. člena, 56. člena, prvega odstavka 57. člena in 58. člena tega pravilnika se uporabljajo tudi za zasebne visokošolske zavode.
2. člen 
Roki, določeni s tem pravilnikom, se računajo po pravilih, ki veljajo za splošni upravni postopek.
II. DODIPLOMSKI ŠTUDIJSKI PROGRAMI IN ENOVITI MAGISTRSKI ŠTUDIJSKI PROGRAMI DRUGE STOPNJE 
II.a Razpis za vpis v dodiplomske študijske programe in enovite magistrske študijske programe druge stopnje
3. člen 
Vpis v študijske programe za pridobitev izobrazbe z javno veljavnostjo, ki jih izvajajo javni in koncesionirani visokošolski zavodi, se opravi na podlagi javnega razpisa.
Razpis za vpis v dodiplomske študijske programe in enovite magistrske študijske programe druge stopnje je skupen za študijske programe javnih visokošolskih zavodov in koncesionirane študijske programe koncesioniranih visokošolskih zavodov, ne glede na način izvajanja študija.
Razpis za vpis v dodiplomske študijske programe in enovite magistrske študijske programe druge stopnje najmanj šest mesecev pred začetkom novega študijskega leta javno objavi ministrstvo, pristojno za visoko šolstvo.
4. člen 
Razpis za vpis (v nadaljnjem besedilu: razpis) vsebuje:
– ime visokošolskega zavoda in njegov naslov;
– naziv študijskega programa;
– kraj izvajanja študijskega programa;
– trajanje študija;
– pogoje za vpis;
– predvideno število prostih vpisnih mest, skupaj za državljane Republike Slovenije in državljane članic Evropske unije, ločeno za redni in izredni študij oziroma e-študij;
– predvideno število prostih vpisnih mest za študijske programe, ki jih visokošolski, zavod ponuja v okviru izvajanja transnacionalnega izobraževanja v tujini, ločeno za redni in izredni študij;
– postopke in roke za prijavo na razpis in za izvedbo vpisa;
– navedbo spletne strani, kjer je objavljen študijski program oziroma zbornik študijskega programa;
– postopke in roke za prijavo na razpis za študente, ki želijo izkoristiti pravico do vzporednega študija;
– postopke in roke za prijavo na razpis za diplomante;
– druga podrobnejša navodila in informacije, pomembne za izbiro študija.
Pri pogojih za vpis se skladno s študijskim programom navedejo tudi merila in postopek za izbiro kandidatov v primeru omejitve vpisa.
Z razpisom se objavi tudi število prostih vpisnih mest, ločeno za:
– vpis v prvi letnik za državljane Republike Slovenije in državljane članic Evropske unije;
– Slovence brez slovenskega državljanstva in tujce;
– diplomante in študente, ki želijo izkoristiti pravico do vzporednega študija;
– vpis po merilih za prehode.
5. člen 
Prosta vpisna mesta iz šeste alinee prvega odstavka 4. člena tega pravilnika so namenjena tudi tujcem, ki imajo stalno prebivališče v Republiki Sloveniji in so sami ali vsaj eden od staršev ali skrbnikov do začetka izbirnega postopka rezidenti Republike Slovenije za davčne namene.
Za redni študij po dodiplomskih študijskih programih in enovitih magistrskih študijskih programih druge stopnje se za Slovence brez slovenskega državljanstva in tujce lahko razpiše dodatno število prostih vpisnih mest, vendar praviloma ne sme presegati 10% števila prostih mest iz šeste alinee prvega odstavka 4. člena tega pravilnika. Najmanj polovica teh vpisnih mest je namenjena Slovencem brez slovenskega državljanstva.
Za izredni študij po dodiplomskih študijskih programih in enovitih magistrskih študijskih programih druge stopnje se za Slovence brez slovenskega državljanstva in tujce lahko razpiše dodatno število prostih vpisnih mest, vendar praviloma ne sme presegati 50% števila prostih mest iz šeste alinee prvega odstavka 4. člena tega pravilnika.
Če ostanejo vpisna mesta za redni ali izredni študij iz šeste alinee prvega odstavka 4. člena tega pravilnika po vpisnem roku pred zadnjim prijavnim rokom nezasedena, se Slovenci brez slovenskega državljanstva in tujci v zadnjem prijavnem roku lahko vpisujejo tudi na ta mesta. Razpoložljiva mesta najprej zasedejo državljani Republike Slovenije in državljani članic Evropske unije, šele nato Slovenci brez slovenskega državljanstva in tujci.
6. člen 
Ne glede na določbo šeste alinee prvega odstavka 4. člena in določbe 5. člena tega pravilnika se državljani članic Evropske unije, Slovenci brez slovenskega državljanstva in tujci lahko za določen čas vpisujejo na visokošolske zavode v Republiki Sloveniji, če gre za študentske izmenjave na podlagi mednarodnih sporazumov oziroma sporazumov med visokošolskimi zavodi.
7. člen 
Vsebino razpisa določi pristojni organ univerze oziroma pristojni organ samostojnega visokošolskega zavoda.
Univerza oziroma samostojni visokošolski zavod lahko objavi razpis le za tiste javnoveljavne študijske programe, za katerih izvajanje izpolnjuje pogoje, določene z zakonom, statutom in študijskim programom.
Študijski programi oziroma zborniki študijskih programov, za katere se objavlja razpis, morajo biti pred razpisom javno objavljeni na spletni strani univerze oziroma samostojnega visokošolskega zavoda.
Visokošolska prijavno-informacijska služba Univerze v Ljubljani pripravi besedilo razpisa za vpis v dodiplomske študijske programe in enovite magistrske študijske programe druge stopnje za objavo v sodelovanju z visokošolskimi zavodi, vključenimi v razpis, in ministrstvom, pristojnim za visoko šolstvo.
8. člen 
Vsi visokošolski zavodi s sedežem v Republiki Sloveniji, ki nameravajo razpisati javnoveljavne študijske programe, morajo razpis vsaj 30 dni pred prvim prijavnim rokom vnesti v evidenčni in analitski informacijski sistem visokega šolstva (v nadaljnjem besedilu: eVŠ).
Javni in koncesionirani visokošolski zavod si mora k vsebini razpisa pred njegovo objavo pridobiti soglasje Vlade Republike Slovenije.
Visokošolski zavodi iz prejšnjega odstavka morajo sklepe o razpisu za vpis v dodiplomske študijske programe in enovite magistrske študijske programe druge stopnje za prihodnje študijsko leto najpozneje do 1. decembra poslati Visokošolski prijavno-informacijski službi Univerze v Ljubljani in ministrstvu, pristojnemu za visoko šolstvo.
9. člen 
Po objavi razpisa univerze oziroma njihove članice ter samostojni visokošolski zavodi organizirajo najmanj en, lahko pa tudi več informativnih dni, in vse, ki se zanimajo za študij, seznanijo z razpisom, možnostmi in pogoji izobraževanja, poklici, za katere izobražujejo, možnostmi za nadaljnje izobraževanje ter drugimi informacijami, pomembnimi pri izbiri študija.
Visokošolski zavodi lahko organizirajo tudi individualne informativne pogovore. Informativni dnevi se ob upoštevanju šolskega koledarja za srednje šole organizirajo v rokih, določenih z razpisom.
10. člen 
Strokovna, tehnična in druga opravila, potrebna za izvedbo prijavnih postopkov na razpis za vpis v prvi letnik dodiplomskih študijskih programov in enovitih magistrskih študijskih programov druge stopnje v prvem, drugem in tretjem prijavnem roku, opravljajo visokošolske prijavno-informacijske službe univerz. Za delovanje elektronske prijave za vpis v eVŠ skrbi ministrstvo, pristojno za visoko šolstvo.
Visokošolska prijavno-informacijska služba Univerze v Ljubljani opravlja tudi skupne naloge za izvedbo prijavno-sprejemnih postopkov za vpis v dodiplomske študijske programe in enovite magistrske študijske programe druge stopnje.
Pravila za pretvorbo ocen srednješolske izobrazbe pri izračunu točk ob omejitvi vpisa pred objavo razpisa s sklepom sprejme minister, pristojen za visoko šolstvo, po predhodnem mnenju rektorske konference. Objavijo se na spletnih straneh ministrstva, pristojnega za visoko šolstvo, in visokošolskih prijavno-informacijskih služb univerz.
Za usklajevanje enotnega delovanja visokošolskih prijavno-informacijskih služb in reševanje odprtih vprašanj v povezavi z izvedbo razpisa, minister, pristojen za visoko šolstvo, s sklepom imenuje delovno skupino, ki vključuje predstavnike visokošolskih prijavno-informacijskih služb in ministrstva, pristojnega za visoko šolstvo.
11. člen 
Po preteku prvega in drugega roka za prijavo na razpis visokošolske prijavno-informacijske službe analizirajo prijave za vpis, jih objavijo na svojih spletnih straneh ter pošljejo podatke o prijavah pristojnim organom univerz in njihovih članic ter samostojnih visokošolskih zavodov in ministrstvu, pristojnemu za visoko šolstvo.
V dogovoru z ministrstvom, pristojnim za visoko šolstvo, služba iz drugega odstavka 10. člena tega pravilnika pripravi zbirno analizo prijavno-sprejemnega postopka za dodiplomske študijske programe za posamezno študijsko leto in jo objavi na svoji spletni strani oziroma pošlje zainteresirani javnosti.
II.b Prijava na razpis za dodiplomske študijske programe in enovite magistrske študijske programe druge stopnje
12. člen 
Kandidati za vpis v prvi letnik dodiplomskih študijskih programov in enovitih magistrskih študijskih programov druge stopnje se na razpis prijavijo v treh rokih.
Prvi rok se določi z razpisom in traja najmanj 14 dni med 1. februarjem in 15. marcem.
Drugi rok traja najmanj osem dni. Določi se z razpisom v obdobju od izteka roka za vpis kandidatov, sprejetih v prvem roku, in to do 5. septembra.
Kandidati, za katere se izbirni postopek v prvem roku do datuma za oddajo druge prijave še ni končal, lahko oddajo drugo prijavo. Če bodo sprejeti na enega izmed študijskih programov v prvem roku, se postopek glede njihove prijave v drugem roku ustavi.
Tretji rok traja najmanj tri delovne dni. Določi se z razpisom med 1. in 8. oktobrom.
Roki za prijavo kandidatov za vpis po merilih za prehode, na mesta za diplomante in vzporedni vpis, se določijo z razpisom.
13. člen 
Vsi kandidati morajo oddati elektronsko prijavo prek spletnega portala eVŠ, in to do roka, določenega z razpisom.
Če se kandidat prijavlja s kvalificiranim digitalnim potrdilom, se natisnjenega obrazca po pošti ne pošilja. Kot pravočasna se upošteva prijava, ki je bila izpolnjena in elektronsko podpisana ter oddana s kvalificiranim digitalnim potrdilom v eVŠ do roka, določenega z razpisom.
Če se kandidat prijavlja brez kvalificiranega digitalnega potrdila (z uporabniškim imenom in geslom), mora obrazec prijave poslati elektronsko v eVŠ do roka določenega z razpisom, nato pa ga mora natisniti, podpisati in priporočeno poslati po pošti ali osebno dostaviti v roku in na naslov, ki sta določena z razpisom. Kot pravočasna se šteje vloga, ki je bila izpolnjena v eVŠ do roka, določenega z razpisom, natisnjena v istem besedilu, kot je besedilo v zadnjem oddanem obrazcu v eVŠ, ter podpisana in priporočeno poslana pristojni instituciji v roku, določenem z razpisom, ki je lahko največ pet dni po roku, določenem za pošiljanje obrazca prijave elektronsko v eVŠ.
Ne glede na način prijave kandidat pošlje priloge k prijavi priporočeno po pošti ali jih osebno dostavi v skladu z razpisom.
14. člen 
V prvem roku se lahko prijavijo vsi kandidati, ki se nameravajo vpisati v študijskem letu, za katero se objavlja razpis.
V drugem prijavnem roku se na še prosta vpisna mesta lahko prijavijo kandidati, ki se niso prijavili v prvem prijavnem roku ali se niso uvrstili v nobenega od v prvi prijavi naštetih študijskih programov. Izjemoma se lahko prijavijo tudi kandidati, ki so bili v prvem roku sprejeti, če imajo za to upravičen razlog. Razlog je upravičen, ko so kumulativno izpolnjene predpostavke, da gre za zunanji dogodek (zunaj okvira kandidatove običajne dejavnosti), ki je nepredvidljiv, neizogiben in ga kandidat ni bil zmožen odvrniti. O upravičenih razlogih odloči pristojni organ univerze oziroma samostojnega visokošolskega zavoda na podlagi pisne prošnje kandidata.
Visokošolski zavodi lahko za študijske programe, ki imajo po končanem prvem prijavnem roku sprejetih najmanj 90% kandidatov ali manj kot 10% kandidatov glede na razpisana mesta za posamezni način študija, v drugem roku prostih mest za ta način študija ne razpišejo. Če se v drugem prijavnem roku prostih mest ne razpiše, ker je sprejetih manj kot 10% kandidatov glede na razpisana mesta za posamezni način študija, visokošolski zavodi sprejmejo odločitev, da se študijskega programa ne izvaja. Visokošolski zavodi morajo o takih študijskih programih takoj obvestiti ministrstvo, pristojno za visoko šolstvo.
Za študijske programe, za katere je razpisanih 30 mest ali manj za posamezni način študija, delež iz prejšnjega odstavka ne velja in ga določijo visokošolski zavodi z razpisom. Visokošolski zavodi morajo o takih študijskih programih takoj obvestiti ministrstvo, pristojno za visoko šolstvo.
Visokošolski zavodi po končanem drugem prijavnem roku lahko sprejmejo odločitev, da se študijskega programa ne izvaja, če vanj ni bilo sprejeto število kandidatov, določeno z razpisom. Visokošolski zavodi morajo o takih študijskih programih takoj obvestiti ministrstvo, pristojno za visoko šolstvo.
Visokošolski zavodi, na katerih ostanejo prosta mesta tudi po izteku drugega roka, lahko v tretjem roku vpisujejo kandidate, ki izpolnjujejo vpisne pogoje. V tretjem roku se lahko prijavijo kandidati, ki se prijavljajo za izredni študij, za redni študij pa se lahko prijavijo:
– kandidati, ki so oddali prvo ali drugo prijavo in se v izbirnem postopku tekočega leta niso uvrstili v nobenega od v prijavi naštetih študijskih programov;
– študenti, ki želijo zamenjati študijski program in te pravice oziroma pravice do ponavljanja še niso izkoristili. Ne morejo pa v tem roku pravice do zamenjave izkoristiti tisti kandidati, ki so se v študijski program vpisali na podlagi prijavno-sprejemnega postopka v prvem ali drugem roku istega leta;
– kandidati, ki so bili v prvem ali drugem prijavnem roku sprejeti v študijski program, ki se ne bo izvajal;
– diplomanti višjih strokovnih šol, ki na dodiplomskih študijskih programih in enovitih magistrskih študijskih programih druge stopnje še niso bili vpisani oziroma se v izbirnem postopku tekočega leta niso uvrstili v nobenega od v prijavi naštetih študijskih programov, če so oddali prvo ali drugo prijavo.
Diplomanti in študenti, ki bodo diplomirali v tekočem študijskem letu, se za redni študij lahko prijavijo le na mesta za diplomante.
15. člen 
V prijavi v prvem oziroma drugem prijavnem roku kandidati po prednostnem vrstnem redu navedejo največ tri študijske programe, v katere se želijo vpisati in za katere izpolnjujejo oziroma bodo do rokov, določenih z razpisom, izpolnjevali pogoje za vpis.
V prijavi v tretjem prijavnem roku kandidat navede en študijski program, v katerega se želi vpisati in za katerega izpolnjuje pogoje za vpis. Kandidat v tretjem prijavnem roku lahko pošlje največ tri prijave, in sicer za različne študijske programe.
II.c Dokazila o izpolnjevanju vpisnih pogojev
16. člen 
Dokazila o izpolnjevanju pogojev za vpis v enovite magistrske in univerzitetne študijske programe so:
– spričevalo splošne mature;
– spričevalo o srednješolski diplomi ali zaključnem izpitu, opravljenem po ustreznem štiriletnem srednješolskem programu, če so kandidati končali izobraževanje pred 1. 6. 1995;
– spričevalo o poklicni maturi po ustreznem programu za pridobitev srednje strokovne izobrazbe, skupaj s potrdilom o opravljenem izpitu iz maturitetnega predmeta;
– potrdilo o opravljenem preizkusu posebnih nadarjenosti, sposobnosti ali spretnosti, če je ta zahtevan s študijskim programom;
– spričevali zadnjih dveh letnikov, če so se kandidati prijavili za vpis v študijski program, za katerega je vpis omejen;
– potrdilo o opravljenih izpitih iz maturitetnih predmetov v skladu s predpisi, ki urejajo maturo na gimnazijah.
17. člen 
Dokazila o izpolnjevanju pogojev za vpis v visokošolske strokovne študijske programe so:
– spričevalo splošne mature;
– spričevalo o poklicni maturi, zaključnem izpitu ali srednješolski diplomi po ustreznem programu za pridobitev srednje strokovne izobrazbe;
– potrdilo o preizkusu posebnih nadarjenosti, sposobnosti ali spretnosti, če je ta zahtevan s študijskim programom;
– spričevali zadnjih dveh letnikov, če so se kandidati prijavili za vpis v študijski program, za katerega je vpis omejen.
18. člen 
Dokazilo o končanem srednješolskem programu za kandidate, ki so se vpisali v štiriletne srednješolske programe od šolskega leta 1981/82 do 1985/86 in so jih končali do 31. 8. 1991 oziroma 31. 8. 1992, je diploma.
Kot spričevalo splošne mature se upošteva tudi spričevalo o zaključnem izpitu – poskusni maturi.
Za kandidate, ki so končali petletni srednješolski program, se namesto spričeval 3. in 4. letnika upoštevata spričevali 4. in 5. letnika. Kandidati, ki imajo dosežen učni uspeh v 3. in 4. letniku vpisan v indeks, kot dokazilo predložijo prvo stran indeksa ter strani, na katerih so navedeni ocene za posamezen letnik in splošni uspeh.
Za kandidate, ki so končali nadaljevalni program srednjega izobraževanja ali program poklicno-tehniškega izobraževanja, se upoštevata spričevali 1. in 2. letnika tega programa.
Za kandidate, ki so opravili maturitetni tečaj po končanem 4. letniku srednjega izobraževanja, se v izbirnem postopku upoštevajo spričevali 3. in 4. letnika ter maturitetno spričevalo. Za kandidate, ki so maturitetni tečaj opravili po treh letih srednješolskega izobraževanja ali manj, oziroma za kandidate, ki so maturo opravljali v skladu z drugim odstavkom 24. člena Zakona o maturi (Uradni list RS, št. 1/07 – uradno prečiščeno besedilo), se upošteva le maturitetno spričevalo. Kandidat za splošni uspeh pri maturi dobi tolikšen delež točk, kot je navedeno pri posameznem študijskem programu za maturo ter uspeh v 3. in 4. letniku skupaj.
Za kandidate, ki so opravili poklicni tečaj, se v izbirnem postopku upoštevajo spričevali 3. in 4. letnika gimnazije oziroma izobraževalnega programa za pridobitev srednje strokovne izobrazbe ter spričevalo o poklicni maturi.
Kandidati, ki so končali srednjo šolo v tujini, do roka, določenega z razpisom, predložijo zaključno spričevalo in spričevali zadnjih dveh letnikov srednješolskega izobraževanja, prevode teh spričeval, kjer je potrebno, in odločbo o priznavanju v tujini pridobljenega izobraževanja. O izpolnjevanju pogojev za vpis oziroma priznanju pravice do nadaljevanja izobraževanja odloča visokošolski zavod v skladu z zakonom, ki ureja vrednotenje in priznavanje izobraževanja.
Dokazilo o uspešno opravljeni mednarodni maturi je IB diploma oziroma listina IBO Results summary (če kandidat še ni dobil diplome) s pripisom: Diploma Awarded ali Bilingual diploma awarded.
19. člen 
Če za vpis v študijski program ustrezajo različna dokazila o izpolnjevanju vpisnih pogojev, se v izbirnem postopku upoštevajo tista, ki so za kandidata ugodnejša.
20. člen 
Dokazila za študente, ki se vpisujejo po pravilih za vzporedni študij, za vpis po merilih za prehode in za diplomante, določi pristojni organ univerze oziroma samostojnega visokošolskega zavoda z razpisom.
21. člen 
Kot dokazilo o izpolnjevanju vpisnih pogojev, ki so jih v prijavnem postopku dolžni poslati kandidati in si jih ni mogoče pridobiti iz uradnih evidenc, veljajo fotokopije listin iz 16., 17. in 18. člena tega pravilnika, overjene pri notarju, uradni osebi upravne enote, in sicer ne glede na bivališče osebe, ki zahteva overitev, ali pri uradnih osebah visokošolske prijavno-informacijske službe univerz in samostojnih visokošolskih zavodov.
II.č Opravljanje preizkusov
22. člen 
Preizkusi posebnih nadarjenosti, sposobnosti in spretnosti (v nadaljnjem besedilu: preizkusi) se opravljajo na visokošolskem zavodu.
23. člen 
Visokošolska prijavno-informacijska služba v sodelovanju s pristojnimi službami univerz in njihovih članic ter samostojnih visokošolskih zavodov ugotovi, ali prijavljeni kandidati izpolnjujejo pogoje za vpis. Kandidati, za katere se ugotovi, da morajo opraviti preizkuse, se pisno seznanijo s področji, iz katerih jih morajo opravljati, ter z roki in krajem opravljanja teh preizkusov. Obvestila o preizkusih pošilja visokošolski zavod.
O kraju, času in načinu opravljanja preizkusa kandidate pisno obvesti visokošolski zavod najpozneje pet dni pred preizkusom.
24. člen 
Datumi za opravljanje preizkusov v prvem in drugem roku se ob upoštevanju koledarja za splošno maturo oziroma koledarja za poklicno maturo določijo z razpisom.
Datumi za opravljanje preizkusov v tretjem roku se določijo z razpisom. Visokošolski zavod se lahko odloči, da preizkusov v tretjem roku ne izvaja.
Roki za opravljanje preizkusov morajo biti razporejeni in medsebojno usklajeni tako, da jih kandidati lahko opravljajo za vse v prijavah navedene študijske programe.
25. člen 
Visokošolski zavodi o opravljenih preizkusih kandidatom izdajo potrdilo, podatke o uspehu pri preizkusih pa sporočijo tudi visokošolski prijavno-informacijski službi.
Potrdila o opravljenih preizkusih, ki se opravljajo na visokošolskih zavodih, veljajo za čas, ki ga določi visokošolski zavod.
Ne glede na določbo prejšnjega odstavka se preizkusi lahko opravljajo večkrat. V izbirnem postopku se upošteva boljša ocena.
II.d Roki za oddajo dokazil o izpolnjevanju pogojev
26. člen 
Dokazila o izpolnjevanju vpisnih pogojev pošljejo kandidati v:
– prvem in drugem roku visokošolski prijavno-informacijski službi;
– tretjem roku visokošolskemu zavodu, kamor se prijavljajo za vpis.
Ne glede na določbe prejšnjega odstavka kandidatom, ki so oziroma bodo opravljali splošno oziroma poklicno maturo v Republiki Sloveniji, ni treba pošiljati spričeval o splošni oziroma poklicni maturi in spričeval o zadnjih dveh zaključenih letnikih srednje šole. Te podatke Visokošolski prijavno-informacijski službi Univerze v Ljubljani po uradni dolžnosti posreduje Državni izpitni center.
Kandidati, ki so opravili zaključni izpit po predpisih, ki so veljali pred uvedbo poklicne mature, pošljejo spričevalo o zaključnem izpitu ter spričevali 3. in 4. letnika skupaj s prijavo na razpis.
Podatke iz diplom o mednarodni maturi (International Baccalaureat – IB), ki si jih kandidati pridobijo na gimnazijah v Republiki Sloveniji, visokošolski prijavno-informacijski službi na podlagi soglasja kandidata sporočijo te gimnazije, in sicer do roka, določenega z razpisom za vpis.
Visokošolski zavodi visokošolski prijavno-informacijski službi sporočijo podatke o preizkusih posebnih nadarjenosti, sposobnosti in spretnosti, ki so jih kandidati opravljali, do roka, določenega z razpisom.
27. člen 
Državljani Republike Slovenije in državljani članic Evropske unije, ki so končali srednjo šolo v tujini v šolskem letu, v katerem se prijavljajo na razpis, visokošolski prijavno-informacijski službi predložijo vsa dokazila najpozneje do 10. septembra.
Roke za oddajo dokazil za Slovence brez slovenskega državljanstva in tujce določijo pristojni organi univerz in samostojnih visokošolskih zavodov in jih objavijo v razpisu.
II.e Omejitev vpisa
28. člen 
Če število prijavljenih kandidatov za vpis v dodiplomske študijske programe in enovite magistrske študijske programe druge stopnje v prvih prijavah, navedenih na prvem mestu, presega število razpisanih mest za manj kot 10%, lahko pristojni organ univerze ali samostojnega visokošolskega zavoda ob določitvi vsebine razpisa ali najpozneje v petih tednih po izteku roka za prijavo sprejme sklep o omejitvi vpisa.
Če število prijavljenih kandidatov za vpis v dodiplomske študijske programe in enovite magistrske študijske programe druge stopnje v prvih prijavah, navedenih na prvem mestu, presega število razpisanih mest za 10% ali več, mora pristojni organ univerze ali samostojnega visokošolskega zavoda ob določitvi vsebine razpisa ali najpozneje v petih tednih po izteku roka za prijavo sprejeti sklep o omejitvi vpisa oziroma o povečanju števila razpisanih mest.
K sklepu o omejitvi vpisa in povečanju števila razpisanih mest si mora univerza oziroma samostojni visokošolski zavod najpozneje v devetih tednih po izteku roka za prijavo pridobiti soglasje Vlade Republike Slovenije.
29. člen 
Če število prijavljenih kandidatov navedenih na prvem mestu v drugih in tretjih prijavah za vpis v dodiplomske študijske programe in enovite magistrske študijske programe druge stopnje, presega število razpisanih mest, se kandidati izbirajo ob upoštevanju meril za izbiro ob omejitvi vpisa, ki so določena s študijskim programom.
II.f Izbirni postopek
A) Prvi rok
30. člen 
Kandidati, ki so v prvi prijavi na prvem mestu navedli študijski program, za katerega ni bil sprejet sklep o omejitvi vpisa, so v ta program sprejeti, če izpolnjujejo splošne pogoje za vpis.
Kandidati, ki so v prijavi na prvem mestu navedli študijski program, za katerega je bil sprejet sklep o omejitvi vpisa, ali študijski program, za katerega se ugotavlja posebna nadarjenost, sposobnost oziroma spretnost, so v ta ali v naslednja v prijavi navedena študijska programa z omejenim vpisom sprejeti, če izpolnjujejo splošne pogoje za vpis in so dosegli zadostno število točk, na še prosta mesta pri študijskih programih z neomejenim vpisom pa, če izpolnjujejo splošne pogoje za vpis.
Če je za še prosta mesta pri študijskem programu z neomejenim vpisom prijavljenih preveč kandidatov, ki so ta program v prijavi navedli na drugem ali tretjem mestu, se za izbiro teh kandidatov uporabljajo merila, ki so s študijskim programom določena ob omejitvi vpisa.
Na način, določen v prejšnjih dveh odstavkih, se v študijska programa, v prijavi navedena na drugem ali tretjem mestu, razvrščajo tudi kandidati, ki ne izpolnjujejo pogojev za vpis v program, v prijavi naveden na prvem mestu.
Na seznam sprejetih se uvrstijo tudi kandidati z enakim številom točk, kot jih je dosegel zadnji uvrščeni glede na število prostih vpisnih mest, določenih s sklepom o omejitvi vpisa.
31. člen 
Izbirni postopek opravi Visokošolska prijavno-informacijska služba Univerze v Ljubljani do roka, določenega z razpisom. Visokošolske prijavno-informacijske službe pošljejo sezname sprejetih kandidatov visokošolskim zavodom in vsakega kandidata pisno seznanijo z rezultati izbirnega postopka.
32. člen 
Na seznam sprejetih kandidatov iz 31. člena tega pravilnika se naknadno uvrstijo:
– kandidati, ki splošno ali poklicno maturo zaradi upravičenih razlogov v skladu z odločitvijo organov, pristojnih za splošno oziroma poklicno maturo, opravljajo v jesenskem izpitnem roku;
– kandidati, ki v skladu z odločitvijo pristojnega organa univerze ali samostojnega visokošolskega zavoda v jesenskem izpitnem roku opravljajo preizkuse posebnih nadarjenosti, sposobnosti ali spretnosti;
– kandidati, državljani Republike Slovenije in državljani članic Evropske unije, ki so srednjo šolo končali v tujini in zanje postopek priznavanja v skladu z Zakonom o priznavanju in vrednotenju izobraževanja še ni bil končan;
– kandidati, za katere je bilo tako odločeno v pritožbenem postopku.
Ti kandidati se uvrstijo med sprejete kandidate, če imajo najmanj toliko točk kot zadnji uvrščeni kandidat s seznama iz 31. člena tega pravilnika oziroma če so se prijavili za vpis v študijski program brez omejitve vpisa.
Na seznam naknadno sprejetih kandidatov se uvrstijo tudi kandidati s posebnim statusom, ki so si ta status pridobili v prijavno-sprejemnem postopku, se v rednem izbirnem postopku niso nikamor uvrstili, izpolnjujejo pogoje za vpis v študijski program in dosežejo najmanj 90% minimuma točk, potrebnih za uvrstitev. O dodelitvi posebnega statusa kandidata na podlagi individualne prošnje in ustreznih dokazil odloči pristojni organ univerze oziroma samostojnega visokošolskega zavoda.
Posebni status se lahko dodeli kandidatu, ki prošnji priloži listine, ki dokazujejo:
– invalidnost oziroma posebne potrebe,
– kronično bolezen ali posledice akutne bolezni, ki med prijavno-sprejemnim postopkom še trajajo in so vplivale na uspeh v obdobju, ki se upošteva za sprejem (3. ali 4. letnik srednje šole oziroma zaključek srednje šole) ali
– izjemne socialne razmere.
Tretji odstavek tega člena se uporablja tudi za kandidata, ki prošnji priloži listine, ki dokazujejo status vrhunskega športnika v obdobju, ki se upošteva za sprejem (3. ali 4. letnik srednje šole oziroma zaključek srednje šole).
Na seznam naknadno sprejetih kandidatov se na mesta za Slovence brez slovenskega državljanstva in tujce lahko na podlagi prošnje, poslane visokošolski prijavno-informacijski službi, uvrstijo še kandidati tujci, ki so končali program mednarodne mature, če dosegajo potrebne točke za vpis, ki veljajo za sprejem za kandidate državljane Republike Slovenije in državljane članic Evropske unije. To velja tudi za Slovence brez slovenskega državljanstva.
33. člen 
Visokošolske prijavno-informacijske službe kandidate iz 32. člena tega pravilnika ter visokošolske zavode, na katere so se uvrstili, pisno seznanijo z rezultati izbirnega postopka najpozneje do 20. septembra.
34. člen 
Visokošolski zavodi odločitev o še prostih vpisnih mestih za drugi rok sporočijo ministrstvu, pristojnemu za visoko šolstvo, ki jih objavi na spletnem portalu eVŠ, in Visokošolski prijavno-informacijski službi Univerze v Ljubljani.
B) Drugi rok
35. člen 
Kandidati, ki so v drugi prijavi na prvem mestu navedli študijski program, za katerega se ni prijavilo več kandidatov, kot je prostih vpisnih mest, so v ta program sprejeti, če izpolnjujejo splošne pogoje za vpis.
Če število prijav za študijski program, ki je v drugi prijavi naveden na prvem mestu, preseže število prostih vpisnih mest, se kandidati izbirajo po postopku iz drugega do petega odstavka 30. člena tega pravilnika in ob upoštevanju meril, ki so s študijskim programom določena ob omejitvi vpisa.
36. člen 
Izbirni postopek se opravi najpozneje do 25. septembra.
Seznami sprejetih kandidatov se pošljejo visokošolskim zavodom, vsak kandidat pa se z rezultatom tudi pisno seznani.
37. člen 
Na seznam sprejetih kandidatov iz 36. člena tega pravilnika se naknadno uvrstijo:
– kandidati, za katere je bilo tako odločeno v pritožbenem postopku, ter
– kandidati iz tretjega in šestega odstavka 32. člena tega pravilnika.
C) Tretji rok
38. člen 
Visokošolski zavodi odločitev o še prostih vpisnih mestih za tretji rok sporočijo ministrstvu, pristojnemu za visoko šolstvo, ki jih objavi na spletnem portalu eVŠ. V tretjem roku visokošolski zavodi sprejemajo prijave kandidatov in izvajajo prijavno-sprejemni postopek.
Posebni status kandidata, ki je bil dodeljen v prvem ali drugem prijavnem roku, se upošteva tudi v tretjem prijavnem roku.
Če število prijav preseže število prostih vpisnih mest, se kandidati izbirajo ob upoštevanju meril, ki so s študijskim programom določena ob omejitvi vpisa. Izbirni postopek se opravi najpozneje do 8. oktobra, kandidata pa z rezultatom pisno seznani visokošolski zavod, na katerega se je prijavil.
Č) Pritožba
39. člen 
Zaradi kršitve prijavno-sprejemnega postopka je dovoljena pritožba pristojnemu organu univerze oziroma samostojnega visokošolskega zavoda. Rok za pritožbo se določi v sklepu o rezultatu izbirnega postopka.
Če pristojni organ na podlagi predloženih dokumentov ugotovi, da je bila pritožba utemeljena in da je zaradi nepravilnosti v postopku prišlo do napačne razvrstitve, visokošolski prijavno-informacijski službi oziroma, v tretjem roku, visokošolskemu zavodu naloži, da kandidata naknadno obravnava in uvrsti na seznam sprejetih, če izpolnjuje pogoje za vpis.
Odločitev pristojnega organa je dokončna.
II.g Vpis v dodiplomske in enovite magistrske študijske programe druge stopnje
40. člen 
Kandidati za redni in izredni dodiplomski študij in enoviti magistrski študij druge stopnje, sprejeti v prvem roku, se morajo vpisati do roka, določenega z razpisom, najpozneje pa do 31. avgusta. Do 30. septembra se morajo vpisati kandidati, ki so se v skladu z 32. členom tega pravilnika naknadno uvrstili na seznam sprejetih v prvem roku, in kandidati, sprejeti v drugem roku. Kandidati, ki so se za vpis prijavili v tretjem roku, se morajo vpisati do 10. oktobra, kandidati iz 37. in 39. člena tega pravilnika pa takoj po končanem pritožbenem postopku, najpozneje pa do 30. oktobra.
Za študenta, ki se po prvem vpisu v 1. letnik dodiplomskega ali enovitega magistrskega študija druge stopnje izpiše do 15. oktobra v študijskem letu, v katerem se je vpisal, se šteje, da se v ta študijski program ni vpisal.
41. člen 
Študenti se vpisujejo v naslednje letnike oziroma semestre, če so izpolnili s statutom in študijskim programom določene obveznosti. Če ima študijski program v naslednjem letniku izbirne dele, študent navede, v katerem delu bo nadaljeval študij.
V skladu s statutom in študijskim programom se v ustrezen letnik ali semester vpisujejo tudi študenti, ki lahko ponavljajo letnik ali se prepišejo v drugi študijski program oziroma smer.
42. člen 
Vpis študentov iz 41. člena tega pravilnika v dodiplomske študijske programe in enovite magistrske študijske programe druge stopnje se opravi najpozneje do 30. septembra.
Vpis študentov, ki napredujejo hitreje kot je predvideno s študijskim programom, se opravi v skladu z določili statuta visokošolskega zavoda.
43. člen 
Študentom in kandidatom, ki se iz upravičenih razlogov, ki jih določi pristojni organ visokošolskega zavoda, niso mogli vpisati v rednih rokih, lahko pristojni organ visokošolskega zavoda na podlagi prošnje dovoli vpis tudi po preteku teh rokov, vendar najpozneje do 30. oktobra.
44. člen 
Vpis se opravi na podlagi izpolnjenega vpisnega lista.
III. MAGISTRSKI ŠTUDIJSKI PROGRAMI DRUGE STOPNJE 
III.a Razpis za vpis v magistrske študijske programe druge stopnje
45. člen 
Razpis v magistrske študijske programe druge stopnje vsebuje:
– ime visokošolskega zavoda in njegov naslov;
– naziv študijskega programa;
– kraj izvajanja študijskega programa;
– trajanje študija;
– pogoje za vpis;
– predvideno število prostih vpisnih mest, skupaj za državljane Republike Slovenije in državljane članic Evropske unije, ločeno za redni in izredni študij oziroma e-študij;
– predvideno število prostih vpisnih mest za študijske programe, ki jih visokošolski zavod ponuja v okviru izvajanja transnacionalnega izobraževanja v tujini, ločeno za redni in izredni študij;
– postopke in roke za prijavo na razpis in za izvedbo vpisa;
– navedbo spletne strani, kjer je objavljen študijski program oziroma zbornik študijskega programa;
– postopke in roke za prijavo na razpis za študente, ki želijo zamenjati študijski program in te pravice oziroma pravice do ponavljanja še niso izkoristili, oziroma za študente, ki želijo izkoristiti pravico do vzporednega študija;
– druga podrobnejša navodila in informacije, pomembne za izbiro študija.
Pri pogojih za vpis se skladno s študijskim programom navedejo tudi merila in postopek za izbiro kandidatov v primeru omejitve vpisa.
Z razpisom se objavi tudi število prostih vpisnih mest, ločeno za:
– vpis v prvi letnik za državljane Republike Slovenije in državljane članic Evropske unije;
– Slovence brez slovenskega državljanstva in tujce;
– študente, ki želijo izkoristiti pravico do vzporednega študija;
– vpis po merilih za prehode.
Pri skupnih študijskih programih je lahko število vpisnih mest skupno za vse kandidate.
46. člen 
Prosta vpisna mesta iz šeste alinee prvega odstavka 45. člena tega pravilnika so namenjena tudi tujcem, ki imajo stalno prebivališče v Republiki Sloveniji in so sami ali vsaj eden od staršev ali skrbnikov do začetka izbirnega postopka rezidenti Republike Slovenije za davčne namene.
Za redni študij po magistrskih študijskih programih druge stopnje se za Slovence brez slovenskega državljanstva in tujce lahko razpiše dodatno število prostih vpisnih mest, vendar praviloma ne sme presegati 10% števila prostih vpisnih mest iz šeste alinee prvega odstavka 45. člena tega pravilnika. Najmanj polovica teh vpisnih mest je namenjena Slovencem brez slovenskega državljanstva.
Za izredni študij po magistrskih študijskih programih druge stopnje se za Slovence brez slovenskega državljanstva in tujce lahko razpiše dodatno število prostih vpisnih mest, vendar praviloma ne sme presegati 50% števila prostih vpisnih mest iz šeste alinee prvega odstavka 45. člena tega pravilnika.
Če vpisna mesta za redni ali izredni študij iz šeste alinee prvega odstavka 45. člena tega pravilnika po vpisnem roku pred zadnjim prijavnim rokom ostanejo nezasedena, se Slovenci brez slovenskega državljanstva in tujci v zadnjem prijavnem roku lahko vpisujejo tudi na ta mesta. Razpoložljiva mesta najprej zasedejo državljani Republike Slovenije in državljani članic Evropske unije, nato Slovenci brez slovenskega državljanstva in tujci.
47. člen 
Ne glede na določbo šeste alinee prvega odstavka 45. člena in določbe 46. člena tega pravilnika se državljani članic Evropske unije, Slovenci brez slovenskega državljanstva in tujci lahko za določen čas vpisujejo na visokošolske zavode v Republiki Sloveniji, če gre za študentske izmenjave na podlagi mednarodnih sporazumov oziroma sporazumov med visokošolskimi zavodi.
48. člen 
Visokošolski zavodi z razpisom za vpis v magistrske študijske programe druge stopnje lahko določijo izjemo za obravnavo prijav kandidatov s posebnim statusom, ki se lahko uvrstijo na seznam naknadno sprejetih kandidatov, pri čemer morajo izpolnjevati pogoje za vpis in doseči najmanj 90% minimuma točk, potrebnih za uvrstitev. O dodelitvi posebnega statusa kandidata na podlagi individualne prošnje in ustreznih dokazil odloči pristojni organ univerze oziroma samostojnega visokošolskega zavoda.
Posebni status se lahko dodeli kandidatu, ki prošnji priloži listine, ki dokazujejo:
– invalidnost oziroma posebne potrebe,
– kronično bolezen ali posledice akutne bolezni, ki med prijavno-sprejemnim postopkom še trajajo in so vplivale na uspeh na dodiplomskem študiju, ali
– izjemne socialne razmere.
Drugi odstavek tega člena se lahko uporablja tudi za kandidata, ki prošnji priloži listine, ki dokazujejo status vrhunskega športnika v obdobju, ki se upošteva za sprejem.
49. člen 
Vsebino razpisa določi pristojni organ univerze oziroma samostojnega visokošolskega zavoda.
Univerza oziroma samostojni visokošolski zavod lahko objavi razpis le za tiste javnoveljavne študijske programe, za katerih izvajanje izpolnjuje pogoje, določene z zakonom, statutom in študijskim programom.
Študijski programi oziroma zborniki študijskih programov, za katere se objavlja razpis, morajo biti pred razpisom javno objavljeni na spletni strani univerze oziroma samostojnega visokošolskega zavoda.
50. člen 
Vsi visokošolski zavodi s sedežem v Republiki Sloveniji, ki nameravajo razpisati javnoveljavne magistrske študijske programe druge stopnje, morajo razpis vsaj 30 dni pred prvim prijavnim rokom vnesti v eVŠ.
Javni in koncesionirani visokošolski zavod si mora k vsebini razpisa pred njegovo objavo pridobiti soglasje Vlade Republike Slovenije.
Visokošolski zavodi iz prejšnjega odstavka morajo sklepe o razpisu v magistrske študijske programe druge stopnje za prihodnje študijsko leto poslati najpozneje do 1. aprila ministrstvu, pristojnemu za visoko šolstvo.
III.b Prijava v magistrske študijske programe druge stopnje
51. člen 
Kandidati za vpis v magistrske študijske programe v enem ali več rokih, določenih z razpisom, oddajo elektronsko prijavo prek spletnega portala eVŠ. Kandidat lahko odda eno ali več prijav, kot je določeno z razpisom.
Če se kandidat prijavlja s kvalificiranim digitalnim potrdilom, se natisnjenega obrazca po pošti ne pošilja. Kot pravočasna se upošteva prijava, ki je bila izpolnjena in elektronsko podpisana ter oddana s kvalificiranim digitalnim potrdilom v eVŠ do roka, določenega z razpisom.
Če se kandidat prijavlja brez kvalificiranega digitalnega potrdila (z uporabniškim imenom in geslom), mora obrazec prijave poslati elektronsko v eVŠ do roka določenega z razpisom, nato ga mora natisniti, podpisati in priporočeno poslati po pošti ali osebno dostaviti v roku in na naslov, ki sta določena z razpisom. Kot pravočasna se šteje vloga, ki je bila izpolnjena v eVŠ do roka, določenega z razpisom, natisnjena v istem besedilu, kot je besedilo v zadnjem oddanem obrazcu v eVŠ, ter podpisana in priporočeno poslana pristojni instituciji v roku, določenem z razpisom, ki je lahko največ pet dni po roku, določenem za pošiljanje obrazca prijave elektronsko v eVŠ.
Ne glede na način prijave kandidat pošlje priloge k prijavi priporočeno po pošti ali jih osebno dostavi v skladu z razpisom.
III.c Omejitev vpisa v magistrske študijske programe druge stopnje
52. člen 
Če število prijavljenih kandidatov presega število razpisanih mest, se kandidati izbirajo ob upoštevanju meril, ki so s študijskim programom določena ob omejitvi vpisa.
III.č Vpis v magistrske študijske programe druge stopnje
53. člen 
Vpis v magistrske študijske programe druge stopnje se na podlagi izpolnjenega vpisnega lista opravi do roka, določenega z razpisom, najpozneje pa do 30. septembra. Iz upravičenih razlogov, ki jih določi pristojni organ visokošolskega zavoda pa najpozneje do 30. oktobra, če tako na podlagi prošnje kandidata odloči pristojni organ visokošolskega zavoda.
Za študenta, ki se po prvem vpisu v prvi letnik magistrskega študijskega programa druge stopnje izpiše do 15. oktobra v študijskem letu, v katerem se je vpisal, se šteje, da se v ta študijski program ni vpisal.
IV. DOKTORSKI ŠTUDIJSKI PROGRAMI TRETJE STOPNJE 
IV.a Razpis za vpis v doktorske študijske programe tretje stopnje
54. člen 
Razpis v doktorske študijske programe tretje stopnje vsebuje:
– ime visokošolskega zavoda in njegov naslov;
– naziv študijskega programa;
– kraj izvajanja študijskega programa;
– trajanje študija;
– pogoje za vpis;
– predvideno število prostih vpisnih mest za državljane Republike Slovenije in državljane članic Evropske unije, Slovence brez slovenskega državljanstva in tujce, ločeno za redni in izredni študij;
– predvideno število prostih vpisnih mest za študijske programe, ki jih visokošolski zavod ponuja v okviru izvajanja transnacionalnega izobraževanja v tujini, ločeno za redni in izredni študij;
– postopke in roke za prijavo na razpis in za izvedbo vpisa;
– navedbo spletne strani, kjer je objavljen študijski program oziroma zbornik študijskega programa;
– druga podrobnejša navodila in informacije, pomembne za izbiro študija.
Pri pogojih za vpis se skladno s študijskim programom navedejo tudi merila in postopek za izbiro kandidatov v primeru omejitve vpisa.
Z razpisom se objavi tudi število prostih vpisnih mest za vpis po merilih za prehode.
55. člen 
Ne glede na določbo šeste alinee prvega odstavka 54. člena tega pravilnika se državljani članic Evropske unije, Slovenci brez slovenskega državljanstva in tujci lahko za določen čas vpisujejo na visokošolske zavode v Republiki Sloveniji, če gre za študentske izmenjave na podlagi mednarodnih sporazumov oziroma sporazumov med visokošolskimi zavodi.
56. člen 
Vsebino razpisa določi pristojni organ univerze oziroma samostojnega visokošolskega zavoda.
Univerza oziroma samostojni visokošolski zavod lahko objavi razpis le za tiste javnoveljavne študijske programe, za katerih izvajanje izpolnjuje pogoje, določene z zakonom, statutom in študijskim programom.
Študijski programi oziroma zborniki študijskih programov, za katere se objavlja razpis, morajo biti pred razpisom javno objavljeni na spletni strani univerze oziroma samostojnega visokošolskega zavoda.
57. člen 
Vsi visokošolski zavodi s sedežem v Republiki Sloveniji, ki nameravajo razpisati javnoveljavne doktorske študijske programe tretje stopnje, morajo razpis vnesti v eVŠ vsaj 30 dni pred prvim prijavnim rokom.
Javni visokošolski zavod si mora k vsebini razpisa pred njegovo objavo pridobiti soglasje Vlade Republike Slovenije.
Visokošolski zavodi iz prejšnjega odstavka morajo sklepe o razpisu v doktorske študijske programe tretje stopnje za prihodnje študijsko leto poslati najpozneje do 1. aprila ministrstvu, pristojnemu za visoko šolstvo.
IV.b Prijava v doktorske študijske programe tretje stopnje
58. člen 
Kandidati za vpis v doktorske študijske programe v enem ali več rokih, določenih z razpisom, oddajo elektronsko prijavo prek spletnega portala eVŠ. Kandidat lahko odda eno ali več prijav, kot je določeno z razpisom.
Če se kandidat prijavlja s kvalificiranim digitalnim potrdilom, se natisnjenega obrazca po pošti ne pošilja. Kot pravočasna se upošteva prijava, ki je bila izpolnjena in elektronsko podpisana ter oddana s kvalificiranim digitalnim potrdilom v eVŠ do roka, določenega z razpisom.
Če se kandidat prijavlja brez kvalificiranega digitalnega potrdila (z uporabniškim imenom in geslom), mora obrazec prijave poslati elektronsko v eVŠ do roka določenega z razpisom, nato ga mora natisniti, podpisati in priporočeno poslati po pošti ali osebno dostaviti v roku in na naslov, ki sta določena z razpisom. Kot pravočasna se šteje vloga, ki je bila izpolnjena v eVŠ do roka, določenega z razpisom, natisnjena v istem besedilu, kot je besedilo v zadnjem oddanem obrazcu v eVŠ, ter podpisana in priporočeno poslana pristojni instituciji v roku, določenem z razpisom, ki je lahko največ pet dni po roku, določenem za pošiljanje obrazca prijave elektronsko v eVŠ.
Ne glede na način prijave kandidat pošlje priloge k prijavi priporočeno po pošti ali jih osebno dostavi v skladu z razpisom.
IV.c Omejitev vpisa v doktorske študijske programe tretje stopnje
59. člen 
Če število prijavljenih kandidatov presega število razpisanih mest, se kandidati izbirajo ob upoštevanju meril, ki so s študijskim programom določena ob omejitvi vpisa.
IV.č Vpis v doktorske študijske programe tretje stopnje
60. člen 
Vpis v doktorske študijske programe tretje stopnje se na podlagi izpolnjenega vpisnega lista opravi do roka, določenega z razpisom, najpozneje pa do 30. septembra. Iz upravičenih razlogov, ki jih določi pristojni organ visokošolskega zavoda pa najpozneje do 30. oktobra, če tako na podlagi prošnje kandidata odloči pristojni organ visokošolskega zavoda.
Za študenta, ki se po prvem vpisu v prvi letnik doktorskega študijskega programa tretje stopnje izpiše do 15. oktobra v študijskem letu, v katerem se je vpisal, se šteje, da se v ta študijski program ni vpisal.
V. DODATNI RAZPIS ZA VPIS ŠTUDENTOV ŠTUDIJSKEGA PROGRAMA, KI MU AKREDITACIJA NI BILA PODALJŠANA 
61. člen 
Za študente, vpisane v študijski program, ki mu svet Nacionalne agencije Republike Slovenije za kakovost v visokem šolstvu ni podaljšal akreditacije, se dodatni razpis lahko objavi do 15. oktobra tekočega študijskega leta. Razpis za vpis v dodiplomske študijske programe in enovite magistrske študijske programe druge stopnje javno objavi ministrstvo, pristojno za visoko šolstvo, razpis za vpis v podiplomske študijske programe pa univerze in samostojni visokošolski zavodi.
Dodatni razpis vsebuje:
– ime visokošolskega zavoda in njegov naslov;
– naziv študijskega programa;
– kraj izvajanja študijskega programa;
– trajanje študija;
– pogoje za vpis ter merila in postopek za izbiro kandidatov ob omejitvi vpisa;
– predvideno število prostih vpisnih mest za študente, vpisane v študijski program, ki mu svet Nacionalne agencije Republike Slovenije za kakovost v visokem šolstvu ni podaljšal akreditacije, ločeno za redni in izredni študij oziroma e-študij;
– predvideno število prostih vpisnih mest in postopek za vpis po merilih za prehode študentov, vpisanih v študijski program, ki mu svet Nacionalne agencije Republike Slovenije za kakovost v visokem šolstvu ni podaljšal akreditacije, ločeno za redni in izredni študij oziroma e-študij;
– postopke in roke za prijavo na razpis in za izvedbo vpisa;
– navedbo spletne strani, na kateri je objavljen študijski program oziroma zbornik študijskega programa;
– druga podrobnejša navodila in informacije, pomembne za izbiro študija.
Vsebino razpisa določi pristojni organ univerze oziroma samostojnega visokošolskega zavoda s sklepom, ki ga mora poslati ministrstvu, pristojnemu za visoko šolstvo, najpozneje do 30. septembra. Univerza oziroma samostojni visokošolski zavod lahko objavi razpis le za tiste javnoveljavne študijske programe, za katerih izvajanje izpolnjuje pogoje, določene z zakonom, statutom in študijskim programom. Javni in koncesionirani visokošolski zavod mora k vsebini razpisa pred njegovo objavo pridobiti soglasje Vlade Republike Slovenije.
Univerza oziroma samostojni visokošolski zavod iz prejšnjega odstavka mora razpis vsaj tri dni pred prijavnim rokom vnesti v eVŠ.
62. člen 
Kandidati se za vpis prijavijo v roku, določenem z razpisom, in sicer z elektronsko prijavo prek spletnega portala eVŠ v skladu z določbami 13. člena tega pravilnika. V prijavi kandidat navede en študijski program, v katerega se želi vpisati in za katerega izpolnjuje pogoje za vpis. Kandidat lahko pošlje več prijav, pri čemer je vsaka prijava za različen študijski program. Prijave kandidatov sprejemajo visokošolski zavodi.
63. člen 
Preizkusi posebnih nadarjenosti, sposobnosti in spretnosti se opravljajo na visokošolskem zavodu.
Kraj, čas in način opravljanja preizkusa so določeni v razpisu.
64. člen 
Če število prijav preseže število prostih vpisnih mest, se kandidati izbirajo ob upoštevanju meril, ki so določena s študijskim programom za primer omejitve vpisa. Izbirni postopek se opravi najpozneje do 25. oktobra, kandidata pa z rezultatom pisno seznani visokošolski zavod, na katerega se je kandidat prijavil.
Vpis v študijski program se na podlagi popolno izpolnjenega vpisnega lista opravi do roka, določenega z razpisom, najpozneje pa do 30. oktobra.
VI. PREHODNE IN KONČNA DOLOČBA 
65. člen 
Ministrstvo, pristojno za visoko šolstvo, vzpostavi sistem informacijske podpore v eVŠ za vnos podatkov o razpisu s strani visokošolskih zavodov do 30. junija 2017.
Ne glede na določbe prvega odstavka 8. člena, prvega odstavka 50. člena, prvega odstavka 57. člena in četrtega odstavka 61. člena tega pravilnika do vzpostavitve informacijske podpore v eVŠ za vnos podatkov o razpisu s strani visokošolskih zavodov te podatke v eVŠ vnaša ministrstvo, pristojno za visoko šolstvo.
66. člen 
Minister, pristojen za visoko šolstvo, imenuje delovno skupino iz četrtega odstavka 10. člena tega pravilnika v treh mesecih po uveljavitvi tega pravilnika.
67. člen 
Do sprejema sklepa iz tretjega odstavka 10. člena tega pravilnika se uporablja Tabela za pretvorbo ocen, ki so jo na podlagi drugega odstavka 6. člena Pravilnika o razpisu za vpis in izvedbi vpisa v visokem šolstvu (Uradni list RS, št. 117/02 in 1/04) dne 22. marca 2004 sprejele univerze in samostojni visokošolski zavodi.
68. člen 
Z dnem uveljavitve tega pravilnika preneha veljati Pravilnik o razpisu za vpis in izvedbi vpisa v visokem šolstvu (Uradni list RS, št. 7/10, 3/11, 6/12, 7/13, 6/14 in 5/15).
69. člen 
Ta pravilnik začne veljati naslednji dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije.
Št. 0070-83/2015/15
Ljubljana, dne 21. januarja 2016
EVA 2015-3330-0063
dr. Maja Makovec Brenčič l.r.
Ministrica 
za izobraževanje, 
znanost in šport 

AAA Zlata odličnost