Uradni list

Številka 4
Uradni list RS, št. 4/2016 z dne 22. 1. 2016
Uradni list

Uradni list RS, št. 4/2016 z dne 22. 1. 2016

Kazalo

196. Uredba o sistemu dovoljenj za zasaditev vinske trte, stran 632.

  
Na podlagi 10. in 11. člena Zakona o kmetijstvu (Uradni list RS, št. 45/08, 57/12, 90/12 – ZdZPVHVVR, 26/14 in 32/15) izdaja Vlada Republike Slovenije
U R E D B O 
o sistemu dovoljenj za zasaditev vinske trte 
I. SPLOŠNE DOLOČBE 
1. člen 
Ta uredba ureja sistem dovoljenj za zasaditev vinske trte za izvajanje:
– Uredbe (EU) št. 1308/2013 Evropskega parlamenta in Sveta z dne 17. decembra 2013 o vzpostavitvi skupne ureditve trgov kmetijskih proizvodov in razveljavitvi uredb Sveta (EGS) št. 922/72, (EGS) št. 234/79, (ES) št. 1037/2001 in (ES) št. 1234/2007 (UL L št. 347 z dne 20. 12. 2013, str. 671), zadnjič spremenjene z Uredbo (EU) št. 1310/2013 Evropskega parlamenta in Sveta z dne 17. decembra 2013 o določitvi nekaterih prehodnih določb glede podpore za razvoj podeželja iz Evropskega kmetijskega sklada za razvoj podeželja (EKSRP), o spremembi Uredbe (EU) št. 1305/2013 Evropskega parlamenta in Sveta glede sredstev in njihove razdelitve za leto 2014 in o spremembi Uredbe Sveta (ES) št. 73/2009 in uredb (EU) št. 1307/2013, (EU) št. 1306/2013 in (EU) št. 1308/2013 Evropskega parlamenta in Sveta v zvezi z njihovo uporabo v letu 2014 (UL L št. 347 z dne 20. 12. 2013, str. 865), (v nadaljnjem besedilu: Uredba 1308/2013/EU),
– Delegirane uredbe Komisije (EU) 2015/560 z dne 15. decembra 2014 o dopolnitvi Uredbe (EU) št. 1308/2013 Evropskega parlamenta in Sveta glede sistema dovoljenj za zasaditev vinske trte (UL L št. 93 z dne 9. 4. 2015, str. 1; v nadaljnjem besedilu: Uredba 560/2015/EU) in
– Izvedbene uredbe Komisije (EU) 2015/561 z dne 7. aprila 2015 o določitvi pravil za uporabo Uredbe (EU) št. 1308/2013 Evropskega parlamenta in Sveta glede sistema dovoljenj za zasaditev vinske trte (UL L št. 93 z dne 9. 4. 2015, str. 12; v nadaljnjem besedilu: Uredba 561/2015/EU).
2. člen 
Izrazi v tej uredbi pomenijo:
1. pridelovalec je fizična ali pravna oseba, ki obdeluje vinograd ter je vpisana v register pridelovalcev grozdja in vina (v nadaljnjem besedilu: register) v skladu s predpisom, ki ureja register;
2. pridelava za lastno uporabo je obdelava manj kot 0,1 ha vinogradov na kmetijskem gospodarstvu za pridelavo grozdja za vino, ki je namenjeno izključno lastni porabi.
II. DOVOLJENJA ZA ZASADITEV VINSKE TRTE 
3. člen 
(1) Vinogradi se lahko zasadijo ali ponovno zasadijo le, če pridelovalec pridobi dovoljenje za zasaditev vinske trte.
(2) Ne glede na prejšnji odstavek se v primerih iz četrtega odstavka 62. člena Uredbe 1308/2013/EU vinogradi lahko zasadijo ali ponovno zasadijo brez pridobitve dovoljenja za zasaditev vinske trte.
4. člen 
(1) Dovoljenja za zasaditev vinske trte so dovoljenja za novo zasaditev iz 63. člena Uredbe 1308/2013/EU in dovoljenja za ponovno zasaditev iz 66. člena Uredbe 1308/2013/EU.
(2) Dovoljenja za zasaditev vinske trte izdajajo upravne enote, ki vodijo register (v nadaljnjem besedilu: upravna enota).
(3) Ministrstvo, pristojno za kmetijstvo (v nadaljnjem besedilu: ministrstvo), določi na podlagi podatka o površini vinogradov, vpisanih v register kmetijskih gospodarstev na dan 31. julija prejšnjega leta, površino, ki je vsako leto v skladu s 63. členom Uredbe 1308/2013/EU na razpolago za novo zasaditev, in jo objavi na spletni strani ministrstva.
5. člen 
(1) Vlogo za pridobitev dovoljenja za zasaditev vinske trte vloži pridelovalec na upravno enoto do 30. junija pred vinskim letom, v katerem bo zasajen vinograd.
(2) Vloga iz prejšnjega odstavka vsebuje:
– podatke o pridelovalcu,
– podatke o vinogradu, ki se bo zasadil, in sicer podatke o velikosti in lokaciji površine ter o vinski trti.
(3) Če se vloga nanaša na pridobitev dovoljenja za ponovno zasaditev, vsebuje tudi podatke o vinogradu, ki se krči, in sicer podatke o velikosti in lokaciji površine ter o vinski trti.
(4) Če se vloga nanaša na pridobitev dovoljenja za zasaditev vinske trte na površini, večji od 0,1 ha, mora vsebovati tudi mnenje o ustreznosti predvidene zasaditve, ki ga izda javna služba, delujoča na področju kmetijskega svetovanja v skladu z zakonom, ki ureja kmetijstvo.
(5) Podatek o lokaciji površine iz drugega odstavka tega člena je grafični prikaz zemljišča, na katerem se bo zasadila vinska trta. Grafični prikaz zemljišča se vpiše v register po postopku, ki določa vpis GERK-a v register kmetijskih gospodarstev v skladu s predpisom, ki ureja register kmetijskih gospodarstev.
(6) Na podlagi vloge iz prvega odstavka tega člena upravna enota izda dovoljenje za zasaditev vinske trte v skladu s postopkom iz 7. člena te uredbe, če bo vinograd zasajen s sortami vinske trte, kot jih določa predpis, ki ureja pridelovalna območja Republike Slovenije, in če je predvidena zasaditev ustrezna, kar je razvidno iz mnenja iz četrtega odstavka tega člena.
(7) Dovoljenje za zasaditev vinske trte iz prejšnjega odstavka vsebuje:
– podatke o pridelovalcu,
– podatke o vrsti dovoljenja,
– podatke o velikosti in lokaciji površine, na katero se nanaša dovoljenje, ter o vinski trti,
– podatke o veljavnosti dovoljenja.
(8) Upravna enota podatke o vlogah za pridobitev dovoljenja in izdanih dovoljenjih za zasaditev vinske trte vpiše v register.
6. člen 
(1) Ne glede na določbo prvega odstavka prejšnjega člena lahko pridelovalec vloži vlogo za pridobitev dovoljenja za ponovno zasaditev najpozneje do konca drugega vinskega leta po izvedeni izkrčitvi vinograda ali pa pred izkrčitvijo vinograda, če se zaveže, da bo izkrčitev izvedel najpozneje do konca četrtega vinskega leta po zasaditvi novih vinskih trt.
(2) Upravna enota izda dovoljenje za ponovno zasaditev, če so izpolnjeni pogoji iz 66. člena Uredbe 1308/2013/EU.
7. člen 
(1) Upravna enota izda dovoljenje za novo zasaditev po prejemu obvestila ministrstva, da skupna površina zasaditev iz vlog za pridobitev dovoljenja za novo zasaditev ne presega površine, ki je v skladu s tretjim odstavkom 4. člena te uredbe na razpolago za novo zasaditev.
(2) Če v posameznem letu skupna površina iz vlog za pridobitev dovoljenja za novo zasaditev presega površino, ki je na razpolago za novo zasaditev, upravna enota odloči o vloženih vlogah šele po izvedenem izbirnem postopku iz 8. člena te uredbe in v rokih iz 6. člena Uredbe 561/2015/EU.
(3) Na podlagi rezultatov izbirnega postopka upravne enote izdajo dovoljenja za novo zasaditev po vrstnem redu v izbirnem postopku razvrščenih vlog do izčrpanja površine, ki je v zadevnem letu na razpolago za novo zasaditev. Preostale vloge se zavrnejo.
(4) Če pridelovalec zavrne dovoljenje v skladu s tretjim odstavkom 6. člena Uredbe 561/2015/EU, se površina, ki izhaja iz zavrnjenega dovoljenja, prišteje k površini, ki je na razpolago za novo zasaditev v naslednjem letu.
8. člen 
(1) Če v posameznem vinskem letu skupna površina iz vlog za pridobitev dovoljenja za novo zasaditev presega površino, ki je na razpolago za novo zasaditev, ministrstvo na podlagi podatkov o vlogah za pridobitev dovoljenj za novo zasaditev iz registra v skladu z drugim odstavkom 6. člena Uredbe 561/2015/EU izvede izbirni postopek in o rezultatih izbirnega postopka obvesti upravne enote do 15. julija tega vinskega leta.
(2) V izbirnem postopku iz prejšnjega odstavka se uporabijo prednostna merila in njihova utežitev, ki so navedena v prilogi, ki je sestavni del te uredbe, in so v skladu s prednostnimi merili iz točke B. priloge I Uredbe 561/2015/EU. Izbirni postopek s prednostnimi merili se uporabi za celotno površino, ki je na razpolago za novo zasaditev.
(3) Podatke o pridelovalčevem izpolnjevanju prednostnih meril pridobi ministrstvo iz registra in registra kmetijskih gospodarstev.
9. člen 
(1) Pridelovalci lahko od izdaje dovoljenja za zasaditev vinske trte do začetka sajenja upravni enoti sporočijo spremembo lokacije površine, na katero se nanaša dovoljenje.
(2) Na podlagi sporočila iz prejšnjega odstavka upravna enota izda novo dovoljenje za zasaditev vinske trte z novo lokacijo zasaditve, če so izpolnjeni pogoji iz 10. člena Uredbe 561/2015/EU.
10. člen 
(1) Pridelovalec, ki v obdobju veljavnosti dovoljenja za zasaditev vinske trte te ne začne saditi, eno leto po izteku veljavnosti tega dovoljenja ni upravičen do izdaje novega dovoljenja za zasaditev vinske trte.
(2) Določba prejšnjega odstavka se ne uporabi:
– v primerih iz točk (a) do (d) drugega odstavka 64. člena Uredbe (EU) št. 1306/2013 Evropskega parlamenta in Sveta z dne 17. decembra 2013 o financiranju, upravljanju in spremljanju skupne kmetijske politike in razveljavitvi uredb Sveta (EGS) št. 352/78, (ES) št. 165/94, (ES) št. 2799/98, (EC) No 814/2000, (ES) št. 1290/2005 in (ES) št. 485/2008 (UL L št. 347 z dne 20. 12. 2013, str. 549), zadnjič spremenjene z Izvedbeno uredbo Komisije (EU) 2015/1975 z dne 8. julija 2015 o določitvi pogostosti in oblike poročanja o nepravilnostih v zvezi z Evropskim kmetijskim jamstvenim skladom in Evropskim kmetijskim skladom za razvoj podeželja v skladu z Uredbo (EU) št. 1306/2013 Evropskega parlamenta in Sveta (UL L št. 293 z dne 10. 11. 2015, str. 23), (v nadaljnjem besedilu: Uredba 1306/2013/EU) ali
– če je bila površina, na katero se nanaša dovoljenje, zasajena z vinsko trto najmanj v obsegu 80 %.
11. člen 
(1) Površine, zasajene z vinsko trto, ki 1. januarja 2016 niso vpisane v register kmetijskih gospodarstev, so lahko namenjene izključno pridelavi za lastno uporabo.
(2) Površine vinske trte, ki 1. januarja 2016 niso vpisane v register kmetijskih gospodarstev in niso namenjene izključno pridelavi za lastno uporabo, se štejejo za nedovoljene nasade v skladu z 71. členom Uredbe 1308/2013/EU.
(3) Površine iz prejšnjega odstavka in površine iz drugega odstavka 3. člena te uredbe, ki jih namerava pridelovalec uporabiti za tržno proizvodnjo, se ne štejejo za nedovoljene nasade, če pridelovalec za te površine pridobi dovoljenje za novo zasaditev v skladu s to uredbo pred prometom z vinom in drugimi proizvodi, ki izhajajo s teh površin.
III. NADZOR 
12. člen 
(1) Nadzor nad pravilno uporabo sistema dovoljenj za zasaditev vinske trte izvaja vinarska inšpekcija, ki za sistematične upravne preglede uporablja register in register kmetijskih gospodarstev, dopolnjuje pa jih s pregledi na kraju samem v skladu s splošnimi načeli za preglede, kot jih določa Uredba 1306/2013/EU.
(2) Nadzor nad izkrčitvijo vinogradov, na podlagi katere je izdano dovoljenje za ponovno zasaditev, izvaja vinarska inšpekcija v skladu z 81. členom Uredbe Komisije (ES) št. 555/2008 z dne 27. junija 2008 o določitvi podrobnih pravil za izvajanje Uredbe Sveta (ES) št. 479/2008 o skupni ureditvi trga za vino glede podpornih programov, trgovine s tretjimi državami in obsega vinogradniških površin ter o izvajanju nadzora v vinskem sektorju (UL L št. 170 z dne 30. 6. 2008, str. 1), zadnjič spremenjene z Izvedbeno uredbo Komisije (EU) 2015/1991 z dne 5. novembra 2015 o spremembi Uredbe (ES) št. 555/2008 o določitvi podrobnih pravil za izvajanje Uredbe Sveta (ES) št. 479/2008 o skupni ureditvi trga za vino glede podpornih programov, trgovine s tretjimi državami in obsega vinogradniških površin ter o izvajanju nadzora v vinskem sektorju (UL L št. 290 z dne 6. 11. 2015, str. 9).
IV. PREHODNI IN KONČNI DOLOČBI 
13. člen 
(1) Pridelovalec lahko v skladu z 68. členom Uredbe 1308/2013/EU vloži na ministrstvo vlogo za pretvorbo pravice za obnovo vinograda, dodeljene z dovoljenjem za obnovo vinograda v skladu z Uredbo o uravnavanju obsega vinogradniških površin (Uradni list RS, št. 88/08, 5/09 in 62/10) in Pravilnikom o registru pridelovalcev grozdja in vina (Uradni list RS, št. 16/07 in 62/09), v dovoljenje za zasaditev vinske trte najpozneje do 31. decembra 2017.
(2) Ministrstvo pred izdajo dovoljenja za zasaditev vinske trte na podlagi vloge iz prejšnjega odstavka preveri, ali ima pridelovalec veljavno pravico do zasaditve v skladu z Uredbo o uravnavanju obsega vinogradniških površin (Uradni list RS, št. 88/08, 5/09 in 62/10).
(3) Dovoljenja za zasaditev vinske trte, ki se izdajo na podlagi vloge iz prvega odstavka tega člena, veljajo do konca drugega vinskega leta po vinskem letu, v katerem je bila pridelovalcu dodeljena pravica iz rezerve pravic, oziroma do konca petega vinskega leta po vinskem letu, v katerem je bila pridelovalcu dodeljena pravica za ponovno posaditev vinograda, vendar ne dlje kot do 31. decembra 2018.
(4) Za spremembo lokacije površine, na katero se nanaša dovoljenje za zasaditev vinske trte, izdano v skladu s tem členom, se uporabi postopek iz 9. člena te uredbe.
14. člen 
Postopki dodelitve pravic do zasaditve in izdaje dovoljenj za obnovo vinograda, začeti v skladu z Uredbo o uravnavanju obsega vinogradniških površin (Uradni list RS, št. 88/08, 5/09 in 62/10) in Pravilnikom o registru pridelovalcev grozdja in vina (Uradni list RS, št. 16/07 in 62/09), se končajo v skladu z Uredbo o uravnavanju obsega vinogradniških površin (Uradni list RS, št. 88/08, 5/09 in 62/10) in Pravilnikom o registru pridelovalcev grozdja in vina (Uradni list RS, št. 16/07 in 62/09).
15. člen 
Z dnem uveljavitve te uredbe prenehajo veljati:
– Uredba o uravnavanju obsega vinogradniških površin (Uradni list RS, št. 88/08, 5/09 in 62/10);
– V. poglavje in 19. do 24. člen ter priloga 7 Pravilnika o registru pridelovalcev grozdja in vina (Uradni list RS, št. 16/07 in 62/09).
16. člen 
Ta uredba začne veljati naslednji dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije.
Št. 00715-3/2016
Ljubljana, dne 21. januarja 2016
EVA 2015-2330-0013
Vlada Republike Slovenije 
dr. Miroslav Cerar l.r.
Predsednik 

AAA Zlata odličnost