Uradni list

Številka 4
Uradni list RS, št. 4/2016 z dne 22. 1. 2016
Uradni list

Uradni list RS, št. 4/2016 z dne 22. 1. 2016

Kazalo

195. Uredba o izvajanju uredb (EU) o uvozu nekaterih živil neživalskega izvora iz tretjih držav, stran 630.

  
Na podlagi sedmega odstavka 21. člena Zakona o Vladi Republike Slovenije (Uradni list RS, št. 24/05 – uradno prečiščeno besedilo, 109/08, 38/10 – ZUKN, 8/12, 21/13, 47/13 – ZDU-1G in 65/14) v zvezi z 32. in 40. členom Zakona o državni upravi (Uradni list RS, št. 113/05 – uradno prečiščeno besedilo, 89/07 – odl. US, 126/07 – ZUP-E, 48/09, 8/10 – ZUP-G, 8/12 – ZVRS-F, 21/12, 21/13 – ZVRS-G, 47/13, 12/14 in 90/14) izdaja Vlada Republike Slovenije
U R E D B O 
o izvajanju uredb (EU) o uvozu nekaterih živil neživalskega izvora iz tretjih držav 
1. člen 
(vsebina) 
(1) S to uredbo so za uvoz nekaterih živil neživalskega izvora, ki so s predpisi Evropske unije (v nadaljnjem besedilu: EU) določena kot nujni primeri ali pa zapadejo pod poostren nadzor glede varnosti živil ob uvozu, določeni pristojni organi, določene vstopne točke, določene točke uvoza in mesta pregledov določene točke uvoza ter druga mesta nadzora, postopek določitve točke uvoza, nadaljnji prevoz pošiljke z mejne vstopne točke, poročanje Evropski komisiji ter pristojbine in stroški za izvajanje:
– Uredbe (ES) št. 178/2002 Evropskega parlamenta in Sveta z dne 28. januarja 2002 o določitvi splošnih načel in zahtevah živilske zakonodaje, ustanovitvi Evropske agencije za varnost hrane in postopkih, ki zadevajo varnost hrane (UL L št. 31 z dne 1. 2. 2002, str. 1), zadnjič spremenjene z Uredbo (EU) št. 652/2014 Evropskega parlamenta in Sveta z dne 15. maja 2014 o določbah za upravljanje odhodkov v zvezi s prehransko verigo, zdravjem in dobrobitjo živali ter v zvezi z zdravjem rastlin in rastlinskim razmnoževalnim materialom, spremembi direktiv Sveta 98/56/ES, 2000/29/ES in 2008/90/ES, uredb (ES) št. 178/2002, (ES) št. 882/2004 in (ES) št. 396/2005 Evropskega parlamenta in Sveta, Direktive 2009/128/ES Evropskega parlamenta in Sveta in Uredbe (ES) št. 1107/2009 Evropskega parlamenta in Sveta ter razveljavitvi sklepov Sveta 66/399/EGS in 76/894/EGS ter Odločbe Sveta 2009/470/ES (UL L št. 189 z dne 27. 6. 2014, str. 1), (v nadaljnjem besedilu: Uredba 178/2002/ES);
– Uredbe (ES) št. 882/2004 Evropskega parlamenta in Sveta z dne 29. aprila 2004 o izvajanju uradnega nadzora, da se zagotovi preverjanje skladnosti z zakonodajo o krmi in živilih ter s pravili o zdravstvenem varstvu živali in zaščiti živali (UL L št. 165 z dne 30. 4. 2004, str. 1), zadnjič spremenjene z Uredbo (EU) št. 652/2014 Evropskega parlamenta in Sveta z dne 15. maja 2014 o določbah za upravljanje odhodkov v zvezi s prehransko verigo, zdravjem in dobrobitjo živali ter v zvezi z zdravjem rastlin in rastlinskim razmnoževalnim materialom, spremembi direktiv Sveta 98/56/ES, 2000/29/ES in 2008/90/ES, uredb (ES) št. 178/2002, (ES) št. 882/2004 in (ES) št. 396/2005 Evropskega parlamenta in Sveta, Direktive 2009/128/ES Evropskega parlamenta in Sveta in Uredbe (ES) št. 1107/2009 Evropskega parlamenta in Sveta ter razveljavitvi sklepov Sveta 66/399/EGS in 76/894/EGS ter Odločbe Sveta 2009/470/ES (UL L št. 189 z dne 27. 6. 2014, str. 1), (v nadaljnjem besedilu: Uredba 882/2004/ES);
– Uredbe Komisije (ES) št. 669/2009 z dne 24. julija 2009 o izvajanju Uredbe (ES) št. 882/2004 Evropskega parlamenta in Sveta glede poostrenega uradnega nadzora pri uvozu nekatere krme in nekaterih živil neživalskega izvora ter spremembi Odločbe 2006/504/ES (UL L št. 194 z dne 25. 7. 2009, str. 11), zadnjič spremenjene z izvedbeno uredbo Komisije (EU) št. 2015/2383 z dne 17. decembra 2015 o spremembi Priloge I k Uredbi (ES) št. 669/2009 glede seznama krme in živil neživalskega izvora, pri uvozu katerih velja poostren uradni nadzor (UL L št. 332 z dne 18. 12. 2015, str. 57), (v nadaljnjem besedilu: Uredba 669/2009/ES);
– Izvedbenega sklepa Komisije 2011/884/EU z dne 22. decembra 2011 o izrednih ukrepih glede nedovoljenega gensko spremenjenega riža v riževih proizvodih s poreklom iz Kitajske in razveljavitvi Odločbe 2008/289/ES (UL L št. 343 z dne 23. 12. 2011, str. 140), zadnjič spremenjenega z Izvedbenim sklepom Komisije z dne 13. junija 2013 o spremembi Izvedbenega sklepa 2011/884/EU o izrednih ukrepih glede nedovoljenega gensko spremenjenega riža v riževih proizvodih s poreklom iz Kitajske (UL L št. 162 z dne 14. 6. 2013, str. 10), (v nadaljnjem besedilu: Sklep 2011/884/EU);
– Izvedbene uredbe Komisije (EU) št. 884/2014 z dne 13. avgusta 2014 o uvedbi posebnih pogojev, ki urejajo uvoz nekatere krme in živil iz nekaterih tretjih držav, zaradi tveganja onesnaženja z aflatoksini ter o razveljavitvi Uredbe (ES) št. 1152/2009 (UL L št. 242 z dne 14. 8. 2014, str. 4; v nadaljnjem besedilu: Uredba 884/2014/EU);
– Izvedbene uredbe Komisije (EU) št. 885/2014 z dne 13. avgusta 2014 o določitvi posebnih pogojev, ki se uporabljajo za uvoz okre in karijevih listov iz Indije, in razveljavitvi Izvedbene uredbe (EU) št. 91/2013 (UL L št. 242 z dne 14. 8. 2014, str. 20; v nadaljnjem besedilu: Uredba 885/2014/EU);
– Izvedbene uredbe Komisije (EU) št. 322/2014 z dne 28. marca 2014 o uvedbi posebnih pogojev za uvoz krme in živil, ki izvirajo iz Japonske ali so od tam poslani, po nesreči v jedrski elektrarni Fukušima (UL L št. 95 z dne 29. 3. 2014, str. 1), zadnjič spremenjene z Izvedbeno uredbo Komisije (EU) 2015/328 dne 2. marca 2015 o spremembi Izvedbene uredbe (EU) št. 322/2014 glede vstopnega dokumenta, ki ga je treba uporabiti za krmo in živila živalskega izvora (UL L št. 58 z dne 3. 3. 2015, str. 50), (v nadaljnjem besedilu: Uredba 322/2014/EU);
– Izvedbene uredbe Komisije (EU) 2015/175 z dne 5. februarja 2015 o določitvi posebnih pogojev, ki se uporabljajo za uvoz gume guar, s poreklom ali poslane iz Indije, zaradi tveganj onesnaženja s pentaklorofenolom in dioksini (UL L št. 30 z dne 6. 2. 2015, str. 10; v nadaljnjem besedilu: Uredba 2015/175/EU);
– Izvedbene uredbe Komisije (EU) 2015/949 z dne 19. junija 2015 o odobritvi predizvoznih pregledov nekaterih živil glede prisotnosti nekaterih mikotoksinov, ki jih izvajajo nekatere tretje države (UL L št. 156 z dne 20. 6. 2015, str. 2; v nadaljnjem besedilu: Uredba 2015/949/EU).
(2) Ta uredba se glede izvedbenih predpisov, ki jih EU sprejme na podlagi petega odstavka 15. člena ali 23. člena Uredbe 882/2004/ES ali kot nujne ukrepe na podlagi 53. člena Uredbe 178/2002/ES, uporablja brez vpliva na Uredbo o izvajanju delov določenih uredb Skupnosti glede živil, higiene živil in uradnega nadzora nad živili (Uradni list RS, št. 72/10), razen v določbah o pristojnih organih, kjer veljajo določbe te uredbe.
2. člen 
(pristojni organi) 
(1) Pristojni organ za izvajanje predpisov iz prejšnjega člena je Uprava Republike Slovenije za varno hrano, veterinarstvo in varstvo rastlin (v nadaljnjem besedilu: uprava), razen v delu, ki se nanaša na prehranska dopolnila in živila za posebne prehranske namene, kjer je pristojni organ ministrstvo, pristojno za zdravje.
(2) Pristojni organ za izvajanje uradnega nadzora nad izvajanjem te uredbe je uprava, razen v delu, ki se nanaša na prehranska dopolnila in živila za posebne prehranske namene, kjer je pristojni organ Zdravstveni inšpektorat Republike Slovenije (v nadaljnjem besedilu: ZIRS).
(3) Pri izvajanju uradnega nadzora pristojna organa iz prejšnjega odstavka sodelujeta s Finančno upravo Republike Slovenije (v nadaljnjem besedilu: carinski organ).
(4) Uprava objavi seznam živil neživalskega izvora iz prvega odstavka prejšnjega člena, ki se štejejo kot nujni primeri ali pa zapadejo pod poostren nadzor glede varnosti živil ob uvozu, na svoji spletni strani.
(5) Uprava je pristojni organ za poročanje in obveščanje Evropske komisije o uvozu živil iz prejšnjega člena četrtletno oziroma pred koncem prvega meseca po izteku četrtletja. Za namen poročanja dostavita ZIRS in carinski organ upravi vsak svoj del podatkov o nadzoru nad pošiljkami iz prejšnjega člena te uredbe.
3. člen 
(uvoz živil neživalskega izvora) 
(1) Kot uvoz živil neživalskega izvora po tej uredbi se šteje sprostitev živil neživalskega izvora v prosti promet ali namen sprostitve v prosti promet na ozemlju EU v skladu s carinskimi predpisi.
(2) Carinski organ ne sprosti živil neživalskega izvora, določenih s predpisi iz prvega člena te uredbe, v prosti promet, dokler ne prejme enotnega vstopnega dokumenta ali enakovrednega dokumenta v elektronski obliki iz Uredbe 669/2009/ES, ki ga je potrdil pristojni inšpektor.
(3) Uprava in ZIRS opravljata uradne preglede živil neživalskega izvora, ki se uvažajo iz tretjih držav, v skladu s predpisi iz prvega člena te uredbe na:
a) določenih vstopnih točkah v krajih, kjer so mednarodni mejni prehodi v Republiko Slovenijo,
b) določenih točkah uvoza v notranjosti Republike Slovenije in
c) drugih mestih nadzora za živila neživalskega izvora v notranjosti Republike Slovenije.
4. člen 
(določene vstopne točke) 
(1) Določene vstopne točke za pošiljke živil neživalskega izvora na ozemlju Republike Slovenije so določene v prilogi 1, ki je sestavni del te uredbe.
(2) Določene vstopne točke iz prejšnjega odstavka morajo izpolnjevati minimalne zahteve iz 4. člena Uredbe 669/2009/ES.
(3) Seznam vstopnih točk iz prvega odstavka tega člena objavi uprava na svoji spletni strani in o njih obvesti Evropsko komisijo.
5. člen 
(določene točke uvoza) 
(1) Določene točke uvoza so vse določene vstopne točke iz prejšnjega člena in druge določene točke uvoza, kjer se lahko na ozemlju Republike Slovenije sproščajo v prosti promet pošiljke živil neživalskega izvora po poreklu iz tretjih držav.
(2) Določene točke uvoza iz prejšnjega odstavka morajo izpolnjevati minimalne zahteve iz 8. člena Uredbe 884/2014/ES za uvoz živil neživalskega izvora, razen v delu, ki se nanaša na prehranska dopolnila in živila za posebne prehranske namene.
(3) Določene točke uvoza iz prvega odstavka tega člena v notranjosti Republike Slovenije, na katerih uprava opravlja nadzor nad pošiljkami živil neživalskega izvora, so določene v prilogi 2, ki je sestavni del te uredbe.
(4) Nove točke uvoza lahko določi generalni direktor uprave z odločbo na podlagi vloge vsaj ene zainteresirane stranke, če ta zagotovi vsaj eno mesto pregledov in če generalni direktor uprave presodi, da je zahteva upravičena in so izpolnjene minimalne zahteve iz točk a), b), e) in f) 8. člena Uredbe 884/2014/ES. Izpolnjevanje zahtev ugotovi komisija, ki jo določi generalni direktor uprave.
(5) Nova točka uvoza je določena v sodelovanju s carinskim organom glede na mesta sproščanja blaga v prosti promet v skladu s carinskimi predpisi.
(6) Seznam določenih točk uvoza iz priloge 2 te uredbe in novih določenih točk uvoza iz prejšnjega odstavka objavi uprava na svoji spletni strani in o njih obvesti Evropsko komisijo.
(7) Seznam določenih točk uvoza živil neživalskega izvora, ki se štejejo za prehranska dopolnila in živila za posebne prehranske namene, je v prilogi 3, ki je sestavni del te uredbe.
6. člen 
(mesta pregledov na območju določene točke uvoza) 
(1) Določena točka uvoza za živila neživalskega izvora, razen v delu, ki se nanaša na prehranska dopolnila in živila za posebne prehranske namene, ima krajevni naslov pristojnega območnega urada uprave in vsaj eno odobreno mesto pregledov.
(2) Mesta pregledov na območju določene točke uvoza iz prejšnjega člena na podlagi vloge nosilca živilske dejavnosti odobri pristojni območni urad uprave, če:
a) je subjekt vpisan v register nosilcev živilske dejavnosti, ki ga vodi uprava,
b) je subjekt imetnik dovoljenja za carinsko skladiščenje oziroma ima s strani carinskih organov odobreno ali določeno mesto za predložitev blaga v skladu s carinskimi predpisi in
c) izpolnjuje minimalne zahteve iz točk c) in d) 8. člena Uredbe 884/2014/ES glede prostorov za skladiščenje ter možnosti za raztovarjanje in vzorčenje pošiljk.
(3) Seznam določenih točk uvoza z odobrenimi mesti pregleda je dostopen na spletni strani uprave in ZIRS.
7. člen 
(postopek določitve mesta pregledov) 
(1) Mesta pregledov, na katerih se lahko opravljajo identifikacijski in fizični pregledi pošiljk živil neživalskega izvora, ki se sproščajo v prosti promet v Republiki Sloveniji, določi uprava na podlagi vloge nosilca živilske dejavnosti.
(2) Vloga se vloži na krajevno pristojnemu območnemu uradu uprave najpozneje 30 delovnih dni pred predvidenim začetkom opravljanja dejavnosti na obrazcu, ki je dostopen na spletni strani uprave.
(3) Pred izdajo odločbe o določitvi mesta pregledov določene točke uvoza iz priloge 2 te uredbe pristojni inšpektor preveri, ali obrat izpolnjuje pogoje iz drugega odstavka prejšnjega člena.
(4) Pred izdajo odločbe o določitvi mesta pregledov, ki ni na območju določene točke uvoza iz priloge 2 te uredbe, pristojni inšpektor preveri, ali obrat izpolnjuje pogoje iz prejšnjega člena, in vlogo skupaj z zapisnikom o pregledu odstopi v reševanje glavnemu uradu uprave.
8. člen 
(druga mesta nadzora) 
Določene vstopne točke iz priloge 1 te uredbe in določene točke uvoza iz 5. člena te uredbe oziroma iz priloge 2 te uredbe se štejejo tudi za druga mesta nadzora v skladu z 19. členom Uredbe 669/2009/ES, 8. členom Uredbe 322/2014/EU in drugimi predpisi iz prvega odstavka 1. člena te uredbe.
9. člen 
(nadaljnji prevoz pošiljk) 
V skladu z 8. členom Uredbe 669/2009/ES lahko pristojni inšpektor do znanih rezultatov fizičnih pregledov odobri prevoz pošiljke pod carinskim nadzorom z določene vstopne točke do odobrenega mesta za preglede določene točke uvoza.
10. člen 
(poročanje Evropski komisiji) 
(1) Uprava predloži Evropski komisiji poročilo v skladu s 15. členom Uredbe 669/2009/ES, 13. členom Uredbe 884/2014/EU, 12. členom Uredbe 885/2014/EU, 14. členom Uredbe 322/2014/EU, 12. členom Uredbe 175/2015/EU, 6. členom izvedbenega sklepa Komisije 2011/884/ES in drugimi predpisi iz prvega odstavka 1. člena te uredbe. V poročilo uprava vključi tudi podatke s področja krme v skladu s predpisom, ki ureja uradni nadzor nad krmo neživalskega izvora pri uvozu iz tretjih držav.
(2) ZIRS sporoči upravi podatke za poročila iz prejšnjega odstavka v delu, ki se nanaša na prehranska dopolnila in živila za posebne prehranske namene.
11. člen 
(pristojbine za uvoz živil neživalskega izvora iz tretjih držav) 
(1) Za določanje višine pristojbin se uporabljajo merila iz Uredbe 882/2004/ES glede dejanskih stroškov osebja, objektov, naprav in drugih stroškov uradnega nadzora ter dejanskih stroškov vzorčenja in laboratorijskih preiskav.
(2) Ob uvozu živil neživalskega izvora, ki so določena v prilogi I Uredbe 669/2009/ES, morajo nosilci živilske dejavnosti ali njihovi predstavniki plačati pristojbino za uvoz živil neživalskega izvora iz tretjih držav v višini:
– 55 eurov na pošiljko do vključno 50 ton,
– 110 eurov na pošiljko nad 50 do vključno 500 ton,
– 420 eurov na pošiljko nad 500 ton.
(3) Ne glede na določbe prejšnjega odstavka se ob uvozu tveganih pošiljk živil neživalskega izvora, ki so določena v prilogi I Uredbe 669/2009/ES in se prevažajo v razsutem stanju s plovili, zaračuna pristojbina za uvoz živil neživalskega izvora iz tretjih držav v višini:
– 600 eurov na plovilo s tovorom do vključno 500 ton,
– 1.200 eurov na plovilo s tovorom nad 500 do vključno 2 000 ton,
– 2.400 eurov na plovilo s tovorom nad 2 000 ton.
(4) Pristojbina iz drugega in tretjega odstavka tega člena je prihodek proračuna Republike Slovenije in se vplačuje na podračun javnofinančnih prihodkov v skladu s predpisi, ki urejajo način vplačevanja in razporejanja javnofinančnih prihodkov.
(5) Obveznost plačila pristojbine za uvoz živil neživalskega izvora iz tretjih držav nastane z dnem, ko pristojni inšpektor potrdi ustrezni del dela II enotnega vstopnega dokumenta iz Uredbe 669/2009/ES in z odločbo odmeri pristojbino.
(6) Obveznost iz prejšnjega odstavka mora vlagatelj plačati v 30 dneh od vročitve odločbe iz prejšnjega odstavka.
(7) Če vlagatelj obveznosti iz prejšnjega odstavka v roku ne izpolni, mu uprava pošlje pisni poziv, da obveznost plača v 15 dneh od prejema poziva.
(8) Če vlagatelj obveznosti ne izpolni niti na podlagi pisnega poziva iz prejšnjega odstavka, uprava preda zadevo v izterjavo davčnemu organu, ki opravi izvršbo v skladu z zakonom, ki ureja davčni postopek.
(9) Za zastaranje pravice do izterjave obveznosti iz tega člena se uporablja zakon, ki ureja davčni postopek.
(10) V primeru preveč ali napačno nakazane pristojbine za uvoz živil neživalskega izvora iz tretjih držav izvede vračilo uprava na podlagi vloge upravičenca. Kritje zagotavlja proračun Republike Slovenije.
12. člen 
(stroški) 
Stroške skladno z uredbami 175/2015/EU, 322/2014/EU, 884/2014/EU, 885/2014/EU in sklepom 2011/884/EU ter drugimi nujnimi ukrepi, ki jih Evropska komisija sprejme na podlagi 53. člena Uredbe 178/2002/ES, krijejo nosilci živilske dejavnosti.
13. člen 
(prehodna določba) 
Do izpolnjevanja zahtev iz drugega odstavka 5. člena te uredbe glede prostorov za skladiščenje in možnosti za raztovarjanje in vzorčenje pošiljk se pregledi pošiljk opravljajo na pooblaščenih uvoznih mestih in kontrolnih točkah v Celju, Ljubljani, Mariboru, na Obrežju in v Sežani, ki so bile določene z Uredbo o izvajanju uredb (ES) o uvozu nekaterih živil neživalskega izvora iz tretjih držav (Uradni list RS, št. 31/10 in 83/10).
14. člen 
(prenehanje veljavnosti) 
Z dnem uveljavitve te uredbe preneha veljati Uredba o izvajanju uredb (ES) o uvozu nekaterih živil neživalskega izvora iz tretjih držav (Uradni list RS, št. 31/10 in 83/10).
15. člen 
(uveljavitev) 
Ta uredba začne veljati petnajsti dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije.
Št. 00715-2/2016
Ljubljana, dne 21. januarja 2016
EVA 2015-2330-0047
Vlada Republike Slovenije 
dr. Miroslav Cerar l.r.
Predsednik 
 
 
PRILOGA 1: Seznam določenih vstopnih točk za pošiljke živil neživalskega izvora, ki so v naslednjih krajih:
1.
za mednarodni pomorski promet: Koper/Capodistria v Luki Koper
2.
za mednarodni zračni promet: Ljubljana Brnik na Letališču Jožeta Pučnika Ljubljana
3.
za mednarodni poštni promet: Ljubljana na Pošti Ljubljana
PRILOGA 2: Seznam določenih točk uvoza v notranjosti Republike Slovenije za pošiljke živil neživalskega izvora (razen za prehranska dopolnila in živila za posebne prehranske namene), ki so v naslednjih krajih:
1.
Celje
2.
Ljubljana
3.
Maribor
4.
Obrežje
5.
Sežana
PRILOGA 3: Seznam določenih točk uvoza v notranjosti Republike Slovenije za prehranska dopolnila in živila za posebne prehranske namene, ki so v naslednjih krajih:
1.
Celje
2.
Ljubljana
3.
Maribor
4.
Novo mesto

AAA Zlata odličnost
XYZ ul-vsebina