Uradni list

Številka 4
Uradni list RS, št. 4/2016 z dne 22. 1. 2016
Uradni list

Uradni list RS, št. 4/2016 z dne 22. 1. 2016

Kazalo

159. Pravilnik o zaporah na cestah, stran 397.

  
Na podlagi osmega odstavka 9. člena Zakona o cestah (Uradni list RS, št. 109/10, 48/12, 36/14 – odl. US in 46/15) izdaja minister za infrastrukturo
P R A V I L N I K 
o zaporah na cestah 
I. UVODNE DOLOČBE 
1. člen 
(vsebina pravilnika) 
(1) Ta pravilnik določa postopke in načine označevanja in zavarovanja del na cesti in ovir v cestnem prometu, ki jih določajo predpisi s področja cest in pravil cestnega prometa. Določbe tega pravilnika pomenijo minimalne potrebne aktivnosti, ki jih je treba izvesti v primeru označevanja in zavarovanja del na cesti in ovir v cestnem prometu.
(2) Ta pravilnik določa tudi postopke pri načrtovanju in postavitvi začasne prometne signalizacije in prometne opreme ter pri njunem vzdrževanju in odstranitvi.
2. člen 
(področje uporabe) 
(1) Določbe tega pravilnika se uporabljajo za javne ceste in nekategorizirane ceste, ki se uporabljajo za javni cestni promet (v nadaljnjem besedilu: ceste).
(2) Določbe tega pravilnika se uporabljajo, kadar ima izvajanje gradbenih del, vzdrževalnih del, nadzora v prometu in prireditev na cesti ali njeni bližini neposreden ali posreden vpliv na varnost udeležencev cestnega prometa.
(3) Določbe tega pravilnika se uporabljajo tudi v primeru interventnih zapor ceste, ki so potrebne zaradi posledic prometnih in drugih nesreč ter izrednih dogodkov.
3. člen 
(pomen izrazov) 
(1) Posamezni izrazi, uporabljeni v tem pravilniku, pomenijo:
1. delna zapora ceste je zapora ceste, pri kateri je na posameznem delu ceste zaradi del na cesti ali ovir v cestnem prometu zožen prečni profil ceste;
2. dolgotrajna zapora ceste je zapora ceste, ki traja več kot en dan (24 ur);
3. elaborat zapore ceste je elaborat prometne ureditve, v katerem je določena začasna prometna ureditev zaradi označitve in zavarovanja del in ovir v cestnem prometu tako, da je zagotovljen varen in čim bolj nemoten promet;
4. interventna zapora ceste je zapora ceste, ki jo je treba vzpostaviti nemudoma zaradi preprečitve ogrožanja varnega prometa oziroma življenja in zdravja ljudi in živali, nastanka večje gospodarske škode zaradi poškodbe vozišča ali cestnega telesa ter nastanka poškodbe na obstoječi gospodarski javni infrastrukturi, vgrajeni v cesto;
5. kratkotrajna nepremična zapora ceste je zapora ceste, ki traja največ en dan (24 ur) in se ne pomika vzdolž ceste;
6. kratkotrajna premična zapora ceste je zapora ceste, ki traja največ en dan (24 ur) in se pomika vzdolž ceste;
7. iztek je mesto, na katerem so postavljeni prometni znaki za preklic vseh prepovedi in omejitev, ki so bile potrebne na območju začasne prometne ureditve;
8. nevarno mesto je del ceste ali mesto, na katerem je zaradi nepredvidenih naravnih ali drugih ovir na ali ob cesti ogrožen varen in nemoten promet;
9. območje delovišča je območje, na katerem se na cestnem svetu ali območju ceste izvajajo gradbena ali vzdrževalna dela, skupaj z varovalnim območjem;
10. območje najave je območje, na katerem so postavljeni prvi prometni znaki, ki udeležence cestnega prometa opozarjajo na bližino območja zapore ceste;
11. območje opozarjanja je območje med mestom najave in mestom, na katerem se začnejo spreminjati tehnični elementi ceste; na njem je voznik s predpisanim zaporedjem prometnih znakov opozorjen na bližnjo spremembo prometne ureditve in s tem povezane spremenjene pogoje vožnje;
12. območje preusmeritve je območje, na katerem je zaradi območja delovišča smerno ali višinsko spremenjen potek osi ceste;
13. območje umirjanja je območje, ki je namenjeno umiritvi prometnega toka po spremembi tehničnih elementov ceste na začetnem območju;
14. obvozna cesta je obstoječa cesta ali začasna cesta, ki mora zaradi popolne ali delne zapore ceste prevzeti ves promet ali del prometa, ki običajno poteka po cesti, ki je zaprta;
15. ovira v cestnem prometu je delovišče, predmet na vozišču, poškodba vozišča ali cestnega telesa, prireditev, ustavljeno, poškodovano ali pokvarjeno vozilo, ki onemogoča varen in nemoten promet;
16. popolna zapora ceste je zapora ceste, pri kateri je na posameznem delu ceste prepovedan promet vseh ali posameznih vrst udeležencev cestnega prometa;
17. predlagatelj zapore ceste je pravna ali fizična oseba, ki poda vlogo za izdajo dovoljenja za zaporo ceste;
18. varovalno območje je vmesno območje med delom ceste, po katerem poteka promet, in gradbiščem; na tem območju se dela ne izvajajo, prav tako se na tem območju ne zadržujejo delavci, gradbeni stroji in vozila; širina varovalnega območja je odvisna od vrste izvajanja del ali ovire v cestnem prometu in se določa na podlagi predpisa, ki ureja zagotavljanje varnosti in zdravja na začasnih in premičnih gradbiščih, ter je določena v elaboratu ureditve gradbišča;
19. začasna prometna signalizacija je prometna signalizacija, ki je na območju začasne prometne ureditve postavljena za najnujnejši čas in se po koncu tega časa v celoti odstrani;
20. začetno območje je območje, na katerem se pred območjem delovišča spremenijo tehnični elementi ceste;
21. zaključno območje je območje, na katerem se elementi ceste smerno in višinsko ponovno prilagodijo obstoječim elementom ceste;
22. zapora ceste je začasna prometna ureditev na delu ceste, ki je potrebna zaradi izvajanja gradbenih ali vzdrževalnih del, zavarovanja ovir v cestnem prometu ali prireditev, ki vplivajo na cestni promet.
(2) Vrsta in lega območij, navedenih v 7., 9., 10., 11., 12., 13., 18., 20. in 21. točki prejšnjega odstavka, sta razvidni s slike 1 v Prilogi 1, ki je sestavni del tega pravilnika.
(3) Izrazi, uporabljeni v tem pravilniku, katerih pomen ni določen v prvem odstavku tega člena, imajo enak pomen kot ga določajo predpisi, ki urejajo ceste, pravila cestnega prometa in graditev objektov.
4. člen 
(zapora ceste zaradi izvajanja del rednega vzdrževanja) 
(1) Pri postavitvi zapore ceste, ki je potrebna zaradi izvajanja del rednega vzdrževanja cest, mora izvajalec rednega vzdrževanja javnih cest upoštevati določbe tega pravilnika.
(2) Zaporo ceste zaradi izvajanja del rednega vzdrževanja ceste določi izvajalec rednega vzdrževanja javnih cest, pri čemer kot izhodišče upošteva tipske sheme zapor ceste.
(3) Pri načrtovanju zapore ceste zaradi del rednega vzdrževanja mora izvajalec rednega vzdrževanja javnih cest upoštevati že vzpostavljene zapore cest na omrežju cest, ki se navezujejo na cesto, na kateri bo vzpostavljena zapora ceste.
(4) Izvajalec rednega vzdrževanja javnih cest zagotovi, da je zaradi izvajanja del rednega vzdrževanja promet na cesti čim manj in čim krajši čas oviran.
II. PRIPRAVE NA ZAPORO CESTE 
5. člen 
(postopkovne faze) 
(1) Za postavitev začasne prometne signalizacije in prometne opreme na območju zapore ceste udeleženci v postopkih izvedejo aktivnosti, ki so vključeni v naslednje faze:
– načrtovanje,
– vzpostavitev zapore ceste,
– vzdrževanje zapore ceste in
– odstranitev zapore ceste.
(2) Izvajalec rednega vzdrževanja javnih cest upošteva pri izvedbi zapore ceste naslednje faze:
– predhodna priprava,
– vzpostavitev začasne prometne ureditve,
– vzdrževanje zapore ceste in
– odstranitev zapore ceste.
6. člen 
(naloge predlagatelja zapore ceste) 
(1) Predlagatelj zapore ceste mora k vlogi za izdajo dovoljenja za zaporo ceste priložiti elaborat zapore ceste, ki ga lahko v skladu s predpisi o graditvi objektov izdela projektant.
(2) Ne glede na prejšnji odstavek predlagatelju zapore ceste ni treba priložiti elaborata zapore ceste, če je izpolnjen eden od naslednjih pogojev:
– za zaporo ceste obstaja tipska shema zapore ceste in na območju zapore ceste ni križišča, prehoda za pešce, prehoda za kolesarje, avtobusnega postajališča oziroma ni treba preusmerjati prometa pešcev ali kolesarjev ter se promet na območju zapore ceste ne ureja s svetlobnimi prometnimi znaki,
– za zaporo ceste obstaja tipska shema zapore ceste in se zapora ceste postavlja na maloprometnih cestah,
– upravljavec ceste v soglasju za vzpostavitev individualnega priključka določi shemo zapore ceste.
(3) V primerih iz prejšnjega odstavka mora predlagatelj zapore ceste vlogi za izdajo dovoljenja za zaporo ceste namesto elaborata zapore ceste priložiti podatke o lokaciji, vrsti in obsegu del, zaradi katerih se predlaga zapora, čas trajanja zapore in navedbo tipske sheme zapore ceste. Tipsko shemo zapore ceste je treba dopolniti s podatki o natančni lokaciji začetka in konca območja delovišča ali prireditve, ki mora biti potrjena s podpisom predlagatelja. Obstoječo prometno signalizacijo in prometno opremo na območju zapore ceste je treba vrisati v tipsko shemo zapore ceste ter jo prilagoditi začasni prometni signalizaciji in prometni opremi.
(4) Kadar zaporo ceste zagotavlja policija, mora predlagatelj zapore ceste k vlogi za izdajo dovoljenja za zaporo ceste priložiti pregledno situacijo z vrisano lokacijo oziroma traso prireditve in izjavo policije, da bo zagotavljala zaporo ceste.
7. člen 
(naloge projektanta zapore ceste) 
(1) Pri določanju vrste zapore ceste mora projektant izdelati elaborat zapore ceste, ki vsebuje zlasti:
– podatke o dejanskih prometnih obremenitvah vseh vrst udeležencev cestnega prometa, tehničnih elementih cest na območju predvidene zapore ceste, tehničnih elementih obvoznih cest v primeru popolne zapore ceste, stalni prometni signalizaciji in prometni opremi, avtobusnih linijah in postajališčih ter prometni varnosti,
– prometno analizo kot podlago za izbiro načina urejanja prometa,
– optimalen način poteka prometa zaradi zapore ceste glede na obseg, vrsto in način izvajanja del ali obsega prireditve, tako da bosta zagotovljeni pretočnost in prometna varnost.
(2) Pri izdelavi elaborata zapore ceste mora projektant:
– upoštevati tipske sheme zapor ceste, ki so sestavni del tega pravilnika,
– upoštevati morebitne obstoječe zapore cest na omrežju cest, ki se nanjo navezujejo,
– v primeru popolne zapore ceste in preusmeritve prometa na obvozne ceste v izdelavo zapore ceste vključiti tudi upravljavca obvozne ceste ali lastnika nekategorizirane ceste.
(3) V primeru popolne zapore ceste in preusmeritve prometa na obvozne ceste, ki glede na dolžino zaprtega odseka ceste pomenijo bistveno podaljšanje vožnje, ali spremembe lokacij avtobusnih postajališč mora biti dokumentaciji priloženo pisno obvestilo avtobusnim prevoznikom, ki to cesto uporabljajo za izvajanje gospodarske javne službe javnega prevoza potnikov. Obvestilo mora biti avtobusnim prevoznikom poslano najmanj osem dni pred vzpostavitvijo začasne prometne ureditve.
8. člen 
(zavrnitev vloge za zaporo ceste) 
Upravljavec ceste vlogo za izdajo dovoljenja za zaporo ceste zavrne, če je ugotovljeno, da bi bila zaradi zapore ceste njena prepustnost zmanjšana v taki meri, da bi to povzročalo nivo uslug F (kvalitativna ocena razmer na cesti, izračunana po metodi HCM), ali če se na odseku ceste, na katerem se predlaga zapora ceste zaradi športne ali druge prireditve, izvajajo investicijska vzdrževalna dela, vzdrževalna dela v javno korist ali dela rednega vzdrževanja cest in bi se zaradi prireditve stroški del povečali ali če lahko organizator obravnavano športno ali drugo prireditev izvede na cesti nižje kategorije.
III. ELABORAT ZAPORE CESTE 
9. člen 
(sestavni deli elaborata zapore ceste) 
Sestavni deli elaborata zapore ceste so:
1. Splošni del:
a) naslovna stran,
b) izjava o upoštevanju predpisov in standardov,
c) zapisniki morebitnih ogledov in sestankov v zvezi s predvideno prometno ureditvijo.
2. Tekstualni del:
a) obrazložitev vzroka za zaporo ceste,
b) tehnično poročilo s podatki o:
– vrsti del ali obsegu prireditve, iz katerih je razviden njihov vpliv na potek vseh vrst prometa,
– prometnih obremenitvah na mestu izvajanja del in na obvoznih cestah za vse vrste prometa,
– posameznih fazah začasne prometne ureditve,
– seznamu cest, po katerih bo v primeru popolne zapore ceste potekal obvoz, in njihovih tehničnih elementih (najmanjši radij in prometni profil, največji vzdolžni sklon),
– ukrepih na obstoječih prometnih znakih (npr. začasna odstranitev, prekritje prometnih znakov),
– širini prometnih pasov, po katerih bo potekal promet ob območju delovišča,
– prepustnosti ceste v primeru zmanjšanja števila ali širine prometnih pasov na območju zožitve in na obvoznih cestah,
– potrebnih ukrepih na obstoječih križiščih,
c) zaključek, iz katerega mora biti razvidna ugotovitev projektanta o primernosti prometne ureditve in morebitnih potrebnih dodatnih ukrepih za omilitev posledic zapore ceste,
č) besedilo v zvezi z zaporo ceste, če je v primeru popolne zapore ceste promet preusmerjen na obvozno cesto, pa tudi skica za objavo v sredstvih javnega obveščanja.
3. Grafični del:
a) pregledna situacija z označenim območjem zapore ceste in v primeru popolne zapore ceste z označenimi obvoznimi cestami,
b) situacija začasne prometne ureditve (za odprte cestne odseke v merilu 1:1000 in križišča v merilu 1:500), iz katere morajo biti razvidne vse prometne površine, obstoječa prometna signalizacija (vidna ali prekrita med zaporo ceste) in začasna prometna signalizacija z označenimi lokacijami postavitve in oddaljenostjo od mesta zapore ceste za vse faze prometne ureditve (npr. za predvidene zimske in nočne prekinitve del),
c) situacija začasne prometne ureditve na obvoznih cestah v primeru popolne zapore ceste z urejenimi obvozi,
č) prečni prerez ceste na območju zožitve,
d) prečni prerez ceste na odseku, kjer se izvajajo dela, ki bi lahko glede na njihovo naravo pomenila veliko nevarnost za promet v neposredni bližini območja, kjer se izvajajo (npr. globoki izkopi, dvigala, pri katerih ročice segajo nad vozišče, miniranje), z vrisanimi ukrepi za zagotovitev varnega prometa,
e) opis, v posebnih primerih pa tudi prikaz navezave delovišča na cesto z vrisanim preglednim poljem, tehničnimi elementi in lokacijo začasnega gradbiščnega priključka,
f) situacija prometne ureditve v merilu 1:500 z vrisanimi traktrisami vozil v primeru preusmeritve vsega ali le dela prometa z enega smernega vozišča na smerno vozišče za nasprotni promet ali na obvozno cesto,
g) načrt začasne obvozne ceste.
4. Druge sheme in priloge:
a) načrt začasnih znakov za obvestila za vodenje prometa,
b) krmilni programi in izračuni za obstoječe in gradbiščne semaforje.
5. Drugi pogoji, ki jih je pri izdelavi elaborata zapore ceste treba upoštevati:
Če je promet urejen izmenično enosmerno z ročnim urejanjem prometa, lahko zapora ceste traja samo podnevi. Če je treba promet urejati ročno tudi med zmanjšano vidljivostjo, mora biti mesto, na katerem se ureja promet ročno, osvetljeno.
IV. NAČINI UREJANJA PROMETA NA OBMOČJU ZOŽITVE 
10. člen 
(načini urejanja prometa) 
Načini urejanja prometa na območju zožitve so:
– urejanje prometa s prometnim znakom »delo na cesti« (1125),
– prometni znak »prednost vozil iz nasprotne smeri« (2105),
– prometni znak »prednost pred vozili iz nasprotne smeri« (2106),
– prometni znak »ročno urejanje prometa« (3307),
– prometni znak »svetlobni prometni znaki« (1120),
– prometni znak »prepovedan promet v obeh smereh« (2202).
11. člen 
(merila za izbor načinov urejanja prometa) 
(1) Najmanjša širina prometnega pasu šmin. (m) na območju zožitve je razvidna iz tabele 1 v Prilogi 1 tega pravilnika in je odvisna od kategorije ceste in povprečnega letno-dnevnega prometa (v nadaljnjem besedilu: PLDP) na delu ceste, kjer je predvidena zapora ceste.
(2) Najmanjša širina prometnega pasu lahko znaša 2,30 m.
(3) Ne glede na prvi in drugi odstavek tega člena je lahko širina prometnega pasu manjša, če je s prometno ureditvijo zagotovljen varen in nemoten promet.
(4) Lega prometnega pasu v odvisnosti od vrste ceste, mesta izvajanja del in števila prometnih pasov je razvidna iz Priloge 2, ki je sestavni del tega pravilnika.
12. člen 
(izbor načina urejanja prometa) 
(1) Urejanje prometa je odvisno od dolžine območja zožitve L (m) in največje prometne obremenitve (voz/h). Pri izboru načina urejanja se upoštevajo vrednosti iz tabele 2 v Prilogi 1 tega pravilnika.
(2) Ne glede na vsebino tabele 2 iz Priloge 1 tega pravilnika je lahko dolžina zožitve tudi daljša, če to zahteva tehnologija izvajanja del.
13. člen 
(urejanje prometa s prometnim znakom »delo na cesti«) 
Promet se lahko na območju zožitve ureja samo s prometnim znakom »delo na cesti« (1125), če:
– je največja dovoljena hitrost vožnje vozil s prometnim znakom ali s pravili cestnega prometa omejena na največ 50 km/h,
– so prometne obremenitve (v obeh smereh) na območju zožitve 50 vozil/h ali manj,
– je dolžina območja zožitve 20 m ali manj, promet pa je urejen izmenično enosmerno, ali dolžina območja zožitve ni omejena, promet pa je promet urejen dvosmerno.
14. člen 
(urejanje prometa z odstopom prednosti) 
Promet na območju zožitve se ureja s prometnim znakom »prednost pred vozili iz nasprotne smeri« (2106) na eni strani in s prometnim znakom »prednost vozil iz nasprotne smeri« (2105) na drugi strani, če:
– so prometne obremenitve (v obeh smereh) na območju zožitve 500 vozil/h ali manj,
– je dolžina območja zožitve 80 m ali manj in
– je vozniku iz smeri približevanja zapori ceste z razdalje najmanj 20 m pred območjem zožitve zagotovljena preglednost do mesta, ki je na razdalji najmanj 20 m za območjem zožitve.
15. člen 
(ročno urejanje prometa) 
Promet na območju zožitve se lahko ureja ročno s prometnimi znaki za ročno urejanje prometa, če prometna obremenitev (v obeh smereh) na območju zožitve (voz/h) in pripadajoča dolžina območja ročnega urejanja prometa R (L + 2 x 20) (m) ne presegata vrednosti iz tabele 2 v Prilogi 1 tega pravilnika. Če se delavci, ki urejajo promet, med seboj ne vidijo, morajo biti povezani s komunikacijsko napravo.
16. člen 
(semaforsko urejanje prometa) 
(1) Promet na območju zožitve se ureja s semaforjem, če:
– ni mogoče vzpostaviti dvosmernega prometa,
– ni mogoče urejati prometa z odstopom prednosti in
– je s postavitvijo semaforja zagotovljena pretočnost na območju zožitve.
(2) Postopek izračuna signalnih programov za krmiljenje semaforjev ter spremljanje in vzdrževanje semaforjev je prikazan v Prilogi 3, ki je sestavni del tega pravilnika.
V. OMEJITEV HITROSTI VOZIL V ODVISNOSTI OD ŠIRINE PROMETNIH PASOV 
17. člen 
(največje dovoljene hitrosti vožnje vozil) 
(1) Omejitev največje dovoljene hitrosti vozil je odvisna od širine prometnega pasu, velikosti polmera krivine in prečnega sklona vozišča.
(2) Širine prometnih pasov š (m) in omejitve hitrosti vozil v (km/h) so razvidne iz tabele 3 v Prilogi 1 tega pravilnika. Če potekata dva prometna pasova (ali več) v isto smer, je odločilna omejitev hitrosti vozil širšega prometnega pasu.
(3) Najmanjša oddaljenost bočne ovire od roba prometnega pasu je 0,25 m.
(4) Zaradi prometnovarnostnih razlogov se lahko omeji hitrost vožnje vozil na cesti tudi na manj kot 40 km/h.
VI. PROMETNI ZNAKI IN PROMETNA OPREMA 
18. člen 
(prometni znaki in prometna oprema v zapori ceste) 
(1) Za označevanje in zavarovanje del na cesti ter ovir v cestnem prometu se lahko uporabljajo le prometni znaki in prometna oprema, ki je določena s predpisom o prometni signalizaciji in prometni opremi na cestah.
(2) V posameznih primerih se lahko uporabi tudi prometna oprema oziroma druge naprave, ki jih je za zagotavljanje večje prometne varnosti uporabnikov oziroma boljšo pretočnost prometa sprejela cestnoprometna varnostna stroka, če upravljavec ceste oceni, da je to potrebno. Tovrstna prometna oprema in naprave morajo biti določene z elaboratom zapore ceste.
19. člen 
(načini postavitve) 
(1) Prometni znaki, postavljeni v ločilnem pasu, morajo biti enakih velikosti, kot so znaki, postavljeni na desni strani, gledano v smeri vožnje vozila, razen če širina ločilnega pasu ne dopušča postavitve takih prometnih znakov.
(2) Kadar prometnih znakov ni mogoče postaviti na predpisano višino (npr. na območju protislepilnih in protihrupnih ukrepov), so lahko postavljeni tudi više.
(3) Kadar je treba zaradi izvajanja del ali zaradi ovire v cestnem prometu v predoru, pokritem vkopu, galeriji ali na premostitvenem objektu, daljšem od 100 metrov, izvesti preusmeritev prometa, mora biti ta načrtovana in izvedena na ustrezni razdalji pred vstopom v predor, pokriti vkop ali galerijo oziroma pred prihodom na premostitveni objekt.
20. člen 
(prometna oprema) 
Prometna oprema, način in pogoji za uporabo prometne opreme, ki se uporablja na območju začasne prometne ureditve, so prikazani v tabeli 4 ter na slikah 2 in 3 v Prilogi 1 tega pravilnika.
21. člen 
(kontrola višine vozil) 
Za zagotavljanje udeležbe vozil določene višine, ki jim je s prometnimi znaki vožnja dovoljena, mora biti zagotovljena uporaba naprav za kontrolo višine vozil, opozarjanje na previsoko vozilo in za preprečitev vožnje previsokih vozil.
22. člen 
(naprave za blaženje trkov na vozilih) 
(1) Vozila brez dodanega priklopnika, s katerimi se na vozišču avtocest in hitrih cest opravljajo določena dela na cesti ali se z njimi varujejo druga vozila, delovni stroji ali delovišče, morajo biti na zadnji strani dodatno opremljena z napravami za blaženje trkov.
(2) Vozil, katerih največja dovoljena masa ne presega 3.500 kg, ki so opremljena s prometnim znakom »mobilna signalna tabla s spremenljivo vsebino« (7204), s katerim se opozarja na bližino mesta na cesti, kjer se izvajajo dela ali je na cesti prisotna ovira, ter priklopnega vozila, ki je opremljeno s prometnim znakom »mobilna zaporna tabla« (7203) in ni priklopljeno k vlečnemu vozilu in s pomočjo katerega se zapira prometni ali odstavni pas, ni treba dodatno opremljati z napravami za blaženje trkov.
VII. VZPOSTAVITEV, VZDRŽEVANJE IN ODSTRANITEV ZAPORE CESTE 
23. člen 
(vzpostavitev zapore ceste) 
(1) Po prejemu dovoljenja za zaporo ceste izvajalec del ali organizator prireditve:
– določi v okviru dovoljenja za zaporo ceste natančen datum in uro vzpostavitve zapore ceste,
– pošlje en izvod elaborata in dovoljenja za zaporo ceste izvajalcu rednega vzdrževanja javnih cest z naročilom za vzpostavitev zapore ceste,
– pošlje izvajalcu rednega vzdrževanja javnih cest obvestilo o natančnem datumu in uri začetka ter datumu predvidenega konca del ali prireditve,
– seznani druge izvajalce del z obsegom varovalnega območja, na katerem sta prepovedana zadrževanje delavcev, strojev in vozil ter odlaganje materiala in opreme,
– seznani vse zaposlene na gradbišču in reditelje na prireditvi z značilnostmi zapore ceste, potencialnimi nevarnostmi, varnostnimi ukrepi in ukrepi v primeru nesreče; v primeru faznosti zapore ceste je potrebna ponovna seznanitev po vsaki spremembi zapore ceste.
(2) Po izpolnitvi v prejšnjem odstavku navedenih pogojev lahko izvajalec rednega vzdrževanja javnih cest na podlagi naročila izvajalca del ali organizatorja prireditve začne postavljati začasno prometno signalizacijo in prometno opremo v skladu z elaboratom zapore ceste.
(3) Če je treba za izvedbo del ali prireditve zaporo ceste izvesti v več fazah, se morajo aktivnosti, navedene v prvem odstavku tega člena, ponoviti za vsako fazo posebej.
(4) En izvod dovoljenja za zaporo ceste in en izvod elaborata zapore ceste morata biti vedno na delovišču oziroma na mestu izvajanja prireditve.
24. člen 
(postavljanje začasne prometne signalizacije in prometne opreme) 
(1) Pri postavljanju začasne prometne signalizacije in prometne opreme morajo udeleženci v postopku upoštevati naslednje:
– pri postavitvi začasne prometne signalizacije in opreme se lahko zaradi varnosti pri delu na prometno zelo obremenjenih avtocestah in hitrih cestah (več kot 20.000 PLDP) med postavljanjem zapore ceste začasno zapre smerno vozišče avtoceste ali hitre ceste v eni vozni smeri ter promet z zaprtega smernega vozišča preusmeri na vzporedno cestno omrežje. Zapora avtoceste ali hitre ceste iz prejšnjega stavka se praviloma izvede ponoči oziroma med zmanjšano prometno obremenitvijo (npr. v soboto, nedeljo, na dela prost dan),
– dolgotrajna zapora ceste se praviloma začne vzpostavljati po jutranji prometni konici,
– vzpostavitev zapore ceste se začne s postavitvijo prometnih znakov v smeri poteka prometa,
– prometni znaki morajo biti postavljeni tako, da je preprečena njihova prevrnitev,
– upoštevati je treba usklajenost s stalno prometno signalizacijo in prometno opremo,
– utripajoče luči, ki so dodane nad prometne znake, morajo na avtocestah in hitrih cestah delovati ves dan (24 ur), na drugih cestah pa najmanj ponoči in med zmanjšano vidljivostjo,
– za fizično ločevanje območja delovišča in dela ceste, po katerem poteka promet, se betonske varnostne ograje lahko uporabljajo le ob vzdolžnem varovalnem območju. Na območju začetnega (čelnega) in zaključnega varovalnega območja se lahko betonske varnostne ograje uporabljajo le, če je kot med smerjo vožnje vozil in smerjo postavitve betonske varnostne ograje 15 stopinj ali manj,
– pri postavitvi prometnih znakov so dovoljena odstopanja od elaborata zapore ceste oziroma tipske sheme zapor ceste, če se s takim odstopanjem zagotovi ustrezna ali boljša vidnost ali razpoznavnost prometnega znaka,
– izvajalec rednega vzdrževanja javnih cest mora voditi podatke o pregledu in vzdrževanju postavljene začasne prometne signalizacije in prometne opreme.
(2) Po izpolnitvi v prejšnjem odstavku navedenih pogojev se promet uredi v skladu z elaboratom zapore ceste.
25. člen 
(vzdrževanje zapore ceste) 
(1) Izvajalec rednega vzdrževanja javnih cest mora:
– ob vsakem rednem pregledu pregledati zaporo ceste in jo po potrebi uskladiti z vsebino elaborata zapore ceste; ugotovitve pregleda in izvedeni ukrepi morajo biti vpisani v poročilo o pregledu postavljene začasne prometne signalizacije in prometne opreme;
– zagotoviti, da sta prometna signalizacija in prometna oprema redno vzdrževani, poškodovana prometna signalizacija in prometna oprema pa takoj nadomeščeni;
– kadar se med izvajanjem del ali trajanjem prireditve ugotovijo določene pomanjkljivosti pri načrtovani začasni prometni signalizaciji in prometni opremi, takoj izvesti ukrepe, ki bodo zagotavljali varen in nemoten promet, ter o morebitnih izvedenih ukrepih ali ugotovljenih pomanjkljivostih takoj obvestiti predlagatelja zapore ceste in projektanta zapore ceste.
(2) Izvajalec del oziroma organizator prireditve zagotavlja usklajenost postavljene začasne prometne signalizacije in prometne opreme z elaboratom zapore ceste. V primeru večjih poškodb prometne signalizacije in prometne opreme v zapori ceste obvesti izvajalca rednega vzdrževanja javnih cest. Ugotovitve se vpišejo v gradbeni dnevnik, če se vodi, oziroma dnevnik izvajanja del.
(3) V primeru nepredvidene prekinitve izvajanja del ali prireditve mora izvajalec rednega vzdrževanja javnih cest s spremembo začasne prometne ureditve območje zapore ceste zmanjšati na nujno potreben obseg, pri čemer mora biti zagotovljen varen promet.
(4) Če je treba zaradi narave dela začasno odstraniti posamezne elemente zapore ceste, jih je treba vrniti v prvotno stanje takoj, ko prenehajo razlogi za njihovo odstranitev.
26. člen 
(odstranitev zapore ceste) 
(1) Pri odstranitvi začasne prometne signalizacije in prometne opreme mora izvajalec rednega vzdrževanja javnih cest upoštevati naslednje:
– začasna prometna signalizacija in prometna oprema se odstranjujeta v smeri, ki je nasprotna smeri vožnje,
– odstranjeni morata biti vsa začasna prometna signalizacija in prometna oprema.
(2) O odstranitvi zapore ceste izvajalec rednega vzdrževanja javnih cest pisno obvesti vse organizacije, organe in posameznike, ki jim je poslal obvestilo o začetku del.
VIII. TIPSKE SHEME ZAPOR CESTE 
27. člen 
(tipske sheme zapor ceste) 
(1) Tipske sheme zapor ceste za posamezne vrste cest in prostor, v katerem je cesta, so prikazani na slikah v Prilogi 4, ki je sestavni del tega pravilnika.
(2) Tipske sheme zapor za avtoceste se uporabljajo tudi za hitre ceste s fizično ločenima smernima voziščema.
IX. PREHODNA IN KONČNI DOLOČBI 
28. člen 
(uporaba opreme vozil za blaženje trkov in posebnih prometnih znakov) 
(1) Določbe tega pravilnika, ki se nanašajo na opremo vozil za blaženje trkov (naletni mehovi), se začnejo uporabljati pet let po uveljavitvi tega pravilnika. Prometni znak 7102 »bočna ovira« s fluorescentno rumenozeleno barvo se začne uporabljati tri leta po uveljavitvi tega pravilnika.
(2) V prehodnem obdobju, določenem v prejšnjem odstavku, se za zapiranje prometnih pasov s prometnimi znaki, za katere je predvidena uporaba fluorescentno rumenozelenih barv, uporabljajo tipske sheme zapor ceste, določene s Pravilnikom o načinu označevanja in zavarovanja del na javnih cestah in ovir v cestnem prometu (Uradni list RS, št. 116/06, 88/08 in 109/10 – ZCes-1).
29. člen 
(prenehanje uporabe) 
Z dnem uveljavitve tega pravilnika se preneha uporabljati Pravilnik o načinu označevanja in zavarovanja del na javnih cestah in ovir v cestnem prometu (Uradni list RS, št. 116/06, 88/08 in 109/10 – ZCes-1).
30. člen 
(uveljavitev pravilnika) 
Ta pravilnik začne veljati 5. julija 2016.
Št. 007-45/2013/15-00721214
Ljubljana, dne 8. januarja 2016
EVA 2013-2430-0014
dr. Peter Gašperšič l.r.
Minister 
za infrastrukturo