Uradni list

Številka 3
Uradni list RS, št. 3/2016 z dne 18. 1. 2016
Uradni list

Uradni list RS, št. 3/2016 z dne 18. 1. 2016

Kazalo

152. Sklep o pripravi (1) prvih sprememb in dopolnitev Občinskega prostorskega načrta Občine Križevci, stran 393.

  
Na podlagi 46. člena Zakona o prostorskem načrtovanju (Uradni list RS, št. 33/07, ZVO-1B 70/08, ZPNačrt-A 108/09, ZUPUDPP – 80/10, ZKZ-C 43/10, ZPNacrt-B 57/12, ZUPUDPP-A 57/12 in ZPNacrt-C 109/12, Odločba US 6/14 in ZUUJFO 14/15) in na podlagi 17. člena Statuta Občine Križevci (Uradni list RS, št. 3/15) je župan Občine Križevci dne 28. 12. 2015 sprejel
S K L E P 
o pripravi (1) prvih sprememb in dopolnitev Občinskega prostorskega načrta Občine Križevci 
1. Splošno 
S tem sklepom se določa priprava (1) prvih sprememb in dopolnitev Občinskega prostorskega načrta Občine Križevci po postopku in na način, ki ga določa Zakon o prostorskem načrtovanju.
2. Ocena stanja in razlogi za pripravo prostorskega načrta 
Prostor Občine Križevci se ureja z Odlokom o OPN Občine Križevci (Uradni list RS, št. 82/15).
Veljavni OPN ne omogoča prostorske širitve gospodarske dejavnosti družbe Vipoll d.o.o.. Zaradi novih razvojnih interesov gospodarske družbe in Občine Križevci se pripravi (1) spremembe in dopolnitve.
3. Območje, predmet načrtovanja in vrsta postopka sprememb in dopolnitev OPN 
Razvojni interes je razširiti območje gospodarske cone na SZ delu naselja Stara Nova vas.
V postopku sprememb in dopolnitev OPN bo obravnavana sprememba namenske rabe prostora iz primarne rabe v stavbna zemljišča na podlagi gospodarske razvojne pobude za povečanje proizvodnih zmogljivosti.
Spremembe in dopolnitve se izvedejo v izvedbenem delu OPN, vsebina strateškega dela OPN se ne spreminja.
Postopek sprememb in dopolnitev OPN se vodi po rednem postopku priprave prostorskega načrta, kot je določen v ZPNačrt.
4. Način pridobitve strokovnih rešitev 
Za pripravo (1) sprememb in dopolnitev OPN se pripravi prikaz stanja prostora za obravnavano lokacijo.
Strokovne podlage za spremembe in dopolnitve OPN izdela prostorski načrtovalec.
5. Roki za pripravo sprememb in dopolnitev OPN 
Okvirni roki za pripravo posameznih faz so:
– sklep o pripravi prostorskega akta
december 2015
– izdelava strokovnih podlag 
januar 2016
– izdelava osnutka prostorskega akta na podlagi smernic NUP
januar 2016
– pridobitev prvega mnenja nosilcev urejanja prostora
februar 2016
– vloga na sektor za CPVO za odločitev o izvedbi CPVO
februar 2016
– izdelava dopolnjenega osnutka prostorskega akta
marec 2016
– javna razgrnitev 30 dni z javno obravnavo
april 2016
– potrditev stališč do pripomb iz razgrnitve 
maj 2016
– izdelava predloga prostorskega akta 
maj 2016
– pridobitev drugega mnenja nosilcev urejanja prostora 
junij 2016
– sprejem na OS
julij-september 2016.
Če organ pristojen za CPVO izda odločbo o izvedbi celovite presoje vplivov na okolje, se celoten postopek priprave OPN podaljša za pribl. 6 mesecev. Roki se lahko tudi zamaknejo zaradi usklajevanja z nosilci urejanja prostora.
6. Seznam nosilcev urejanja prostora, ki predložijo smernice in mnenja glede načrtovanih prostorskih ureditev 
Pripravljavec in koordinator izdelave OPN je občinska uprava Občine Križevci.
Državni nosilci urejanja prostora so:
1. za razvoj poselitve:
– Ministrstvo za okolje in prostor, Direktorat za prostor, graditev in stanovanja
2. za področje kmetijstva:
– Ministrstvo za kmetijstvo in okolje, Direktorat za kmetijstvo
3. za področje gozdarstva, lovstva in ribištva:
– Ministrstvo za kmetijstvo in okolje, Direktorat za gozdarstvo, lovstvo in ribištvo (področje)
– Zavod za gozdove Slovenije
4. za področje rabe in upravljanja z vodami:
– MOP, Agencija RS za okolje, Urad za upravljanje z vodami;
5. za področje ohranjanja narave:
– Zavod RS za varstvo narave
6. za področje varstva kulturne dediščine:
– Ministrstvo za kulturo, Direktorat za kulturno dediščino
7. za področje cestnega prometa, pomorskega, železniškega in zračnega prometa in avtoceste
– Ministrstvo za infrastrukturo, Direktorat za infrastrukturo (področje državnih cest oziroma cestnega prometa);
– Ministrstvo za infrastrukturo, Direktorat za infrastrukturo (področje železniškega prometa);
– Ministrstvo za infrastrukturo, Direktorat za infrastrukturo (področje zračnega prometa);
– DARS, Družba za avtoceste v RS
8. za področje trajnostne mobilnosti:
– Ministrstvo za infrastrukturo, Direktorat za promet
9. za področje rudarstva:
– Ministrstvo za infrastrukturo, Direktorat za energijo;
10. za področje energetike:
– Ministrstvo za infrastrukturo, Direktorat za energijo;
11. za področje zaščite in reševanja:
– Ministrstvo za obrambo, Uprava RS za zaščito in reševanje;
12. za področje obrambe:
– Ministrstvo za obrambo, Direktorat za logistiko,
in drugi NUP v skladu s pristojnostjo, določeno v zakonih,
ter za CPVO:
– Ministrstvo za okolje in prostor, Direktorat za CPVO in
– Ministrstvo za zdravje.
Nosilci urejanja prostora na lokalni ravni:
1. Občina Križevci, za lokalne ceste in javne poti
2. Javno podjetje Prlekija d.o.o., za oskrbo s pitno vodo in odvajanje in čiščenje odpadne komunalne in padavinske vode
3. Komunalno stanovanjsko podjetje Ljutomer d.o.o, za ravnanje z odpadki
4. Zavod za gozdove Slovenije, Območna enota Murska Sobota
5. Zavod RS za varstvo narave, Območna enota Maribor
6. Zavod za varstvo kulturne dediščine Slovenije, Območna enota Maribor
7. Elektro Maribor PE Gornja Radgona
8. Plinovodi d.o.o.
9. Telekom Slovenije d.d.
7. Obveznosti v zvezi s financiranjem prostorskih aktov 
Izdelavo strokovnih gradiv za spremembe in dopolnitve OPN financira predlagatelj spremembe Vipoll, Oprema za industrijo tekočin d.o.o.. Prostorski načrtovalec – izdelovalec (1) sprememb in dopolnitev OPN je Urbi d.o.o., Oblikovanje prostora.
Postopek sprememb in dopolnitev izvede v okviru svojih nalog občinska uprava Občine Križevci.
8. Končne določbe 
Sklep se objavi v Uradnem listu Republike Slovenije in v svetovnem spletu na strani www.obcina-križevci.si ter velja z dnem objave.
Občina Križevci v skladu z zakonom posreduje sklep Ministrstvu za okolje in prostor in sosednjim občinam Radenci, Murska Sobota, Veržej, Ljutomer in Sveti Jurij ob Ščavnici.
Št. 031-01/2015-2063
Križevci, dne 28. decembra 2015
Župan 
Občine Križevci 
mag. Branko Belec l.r.
 

AAA Zlata odličnost

Nastavitve piškotkov

Vaše trenutno stanje

Prikaži podrobnosti