Uradni list

Številka 3
Uradni list RS, št. 3/2016 z dne 18. 1. 2016
Uradni list

Uradni list RS, št. 3/2016 z dne 18. 1. 2016

Kazalo

148. Odlok o ustanovitvi Javnega podjetja Hodoš d.o.o. javno komunalno podjetje, d.o.o., stran 390.

  
Na podlagi drugega odstavka 2. člena, 25., 26., 27. in 28. člena Zakona o gospodarskih javnih službah (Uradni list RS, št. 32/93), 473. člena Zakona o gospodarskih družbah (Uradni list RS, št. 42/06), 15., 23., 92., 94., 95., 97., 98., 99. in 100. člena Statuta Občine Hodoš (Uradni list RS, št. 84/11), drugega odstavka 15. člena Odloka o lokalnih gospodarskih javnih službah v Občini Hodoš (Uradni list RS, št. 6/00) je Občinski svet Občine Hodoš na 8. redni seji dne 3. decembra 2015 sprejel
O D L O K 
o ustanovitvi Javnega podjetja Hodoš d.o.o. javno komunalno podjetje, d.o.o. 
I. SPLOŠNE DOLOČBE 
1. člen 
S tem odlokom se določa dejavnost, sestava, financiranje in poslovanje družbe Javnega komunalnega podjetja Hodoš d.o.o., (v nadaljnjem besedilu: družba), katerega ustanovitelj je Občina Hodoš (v nadaljnjem besedilu: družbenik).
II. FIRMA IN SEDEŽ 
2. člen 
Firma družbe je: Hodoš, javno komunalno podjetje, d.o.o.
Skrajšana firma družbe je: JKP Hodoš d.o.o.
Sedež družbe je: Hodoš 52, 9205 Hodoš – Hodos.
3. člen 
Družba ima pečat z naslednjo vsebino: JKP Hodoš d.o.o., javno komunalno podjetje d.o.o.
III. DEJAVNOST DRUŽBE 
4. člen 
Glavna dejavnost družbe je:
E36.000
Zbiranje, prečiščevanje in distribucija vode
Druge dejavnosti družbe so:
A01.110
Pridelovanje žit (razen riža), stročnic in oljnic
A01.130
Pridelovanje zelenjadnic in melon, korenovk in gomoljnic
A01.160
Pridelovanje rastlin za vlakna
A01.190
Pridelovanje cvetja in drugih enoletnih rastlin
A01.410
Prireja mleka
A01.420
Druga govedoreja
A01.450
Reja drobnice
A01.500
Mešano kmetijstvo
A01.610
Storitve za rastlinsko pridelavo
A01.620
Storitve za živinorejo, razen veterinarskih
A01.630
Priprava pridelkov
A02.200
Sečnja
A02.400
Storitve za gozdarstvo
B08.120
Pridobivanje gramoza, peska, gline
C16.100
Žaganje, skobljanje in impregniranje lesa
C16.230
Stavbno mizarstvo in tesarstvo
D35.119
Druga proizvodnja električne energije
E37.000
Ravnanje z odplakami
E38.110
Zbiranje in odvoz nenevarnih odpadkov
F41.200
Gradnja stanovanjskih in nestanovanjskih stavb
F42.110
Gradnja cest
F42.130
Gradnja mostov in predorov
F42.210
Gradnja objektov oskrbne infrastrukture za tekočine in pline
F42.990
Gradnja drugih objektov nizke gradnje
F43.110
Rušenje objektov
F43.120
Zemeljska pripravljalna dela
F43.210
Inštaliranje električnih napeljav in naprav
F43.220
Inštaliranje vodovodnih, plinskih in grevalnih napeljav in naprav
F43.290
Drugo inštaliranje pri gradnjah
F43.310
Fasaderska in štukaterska dela
F43.320
Vgrajevanje stavbnega pohištva
F43.330
Oblaganje tal in sten
F43.341
Steklarska dela
F43.342
Pleskarska dela
F43.390
Druga zaključna gradbena dela
F43.910
Postavljanje ostrešij in krovska dela
F43.990
Druga specializirana gradbena dela
G47.810
Trgovina na drobno na stojnicah in tržnicah z živili, pijačami in tobačnimi izdelki
G47.890
Trgovina na drobno na stojnicah in tržnicah z drugim blagom
G47.990
Druga trgovina na drobno zunaj prodajaln, stojnic in tržnic
H49.310
Drug kopenski potniški promet
H49.410
Cestni tovorni promet
H49.420
Selitvena dejavnost
H52.100
Skladiščenje
H52.210
Spremljajoče storitvene dejavnosti v kopenskem prometu
I55.100
Dejavnost hotelov in podobnih nastanitvenih obratov
I55.300
Dejavnost avtokampov, taborov
I56.101
Restavracije in gostilne
I56.103
Slaščičarne in kavarne
I56.210
Priložnostna priprava in dostava jedi
I56.290
Druga oskrba z jedmi
I56.300
Strežba pijač
J60.200
Televizijska dejavnost
J61.100
Telekomunikacijske dejavnosti po vodih
J61.200
Brezžične telekomunikacijske dejavnosti
J61.300
Satelitske telekomunikacijske dejavnosti
J61.900
Druge telekomunikacijske dejavnosti
K64.920
Drugo kreditiranje
L68.100
Trgovanje z lastnimi nepremičninami
L68.200
Oddajanje in obratovanje lastnih ali najetih nepremičnin
L68.320
Upravljanje z nepremičninami za plačilo po pogodbi
N77.110
Dajanje lahkih motornih vozil v najem in zakup
N77.120
Dajanje tovornjakov v najem in zakup
N77.320
Dajanje gradbenih strojev in opreme v najem in zakup
N81.100
Vzdrževanje objektov in hišniška dejavnost
N81.210
Splošno čiščenje stavb
N81.220
Drugo čiščenje stavb, industrijskih naprav in opreme
N81.290
Čiščenje cest in drugo čiščenje
N81.300
Urejanje in vzdrževanje zelenih površin in okolice
N82.300
Organiziranje razstav, sejmov, srečanj
R93.110
Obratovanje športnih objektov
R93.299
Druge nerazvrščene dejavnosti za prosti čas
S96.090
Druge storitvene dejavnosti, drugje nerazvrščene.
5. člen 
Družba je ustanovljena za nedoločen čas.
6. člen 
Poleg splošnih pogojev, ki so predpisani za opravljanje dejavnosti podjetja, mora družba pri opravljanju dejavnosti upoštevati tudi pogoje, določene z odloki ustanovitelja in drugimi predpisi.
IV. USTANOVITELJ DRUŽBE
7. člen 
Edini ustanovitelj in družbenik družbe je Občina Hodoš, Hodoš 52, matična številka 13577344.
Ustanoviteljske pravice edinega družbenika izvršuje Občinski svet Občine Hodoš.
8. člen 
Družbenik odloča o zadevah, ki jih določa zakon, občinski akt ali statut podjetja.
V. OSNOVNI KAPITAL 
9. člen 
Osnovni kapital družbe znaša 7.500,00 € in ga zagotavlja Občina Hodoš s svojim vložkom, ki se vplača v celoti v denarju ob ustanovitvi.
VI. ORGANI DRUŽBE 
10. člen 
Organi družbe so:
– družbenik,
– nadzorni svet,
– direktor.
Družbenik 
11. člen 
Pristojnosti in obveznosti edinega družbenika so:
– določa posebne pogoje za izvajanje dejavnosti ter zagotavljanje in uporabo javnih dobrin,
– odloča o cenah oziroma tarifah za uporabo javnih dobrin,
– potrjuje poslovno poročilo, obračun in zaključni račun družbe,
– sprejme statut in statusne spremembe družbe,
– imenuje in razrešuje direktorja družbe,
– zagotavlja nadzor nad poslovanjem družbe,
– odloča o povečanju osnovne vloge ob razširitvi poslovanja družbe,
– odloča o drugih zadevah, za katere tako določata Zakon o gospodarskih javnih službah in Zakon o gospodarskih družbah in drugi predpisi,
– odloča o drugih zadevah v skladu z odlokom o ustanovitvi družbe, tem statutom in drugimi predpisi in splošnimi akti.
Družbenik odloča še o drugih zadevah, ki jih določa 505. člen Zakona o gospodarskih družbah.
Nadzorni svet 
12. člen 
Nadzorni svet šteje pet članov, od katerih tri člane imenuje družbenik, dva člana pa imenujejo delavci družbe v skladu z Zakonom o sodelovanju delavcev pri upravljanju.
Člani nadzornega sveta izmed sebe izvolijo predsednika in namestnika predsednika.
Člani nadzornega sveta so imenovani za dobo štirih let.
Ista oseba je lahko večkrat zaporedoma imenovana za člana nadzornega sveta.
13. člen 
Nadzorni svet nadzoruje vodenje poslov družbe:
– v pritožbah odloča kot organ druge stopnje,
– določa predloge cen iz pristojnosti ustanovitelja,
– pregleduje in preverja poslovne knjige in dokumentacijo družbe,
– daje navodila in smernice za delo direktorja družbe,
– nadzira redno in pravočasno sestavljanje letnega računovodskega izkaza,
– spremlja rentabilnost družbe in njegova gospodarska gibanja,
– sprejema delovne načrte in programe ter splošne akte družbe,
– opravlja druge zadeve, ki se nanašajo na poslovanje družbe.
S statutom družbe se podrobneje določijo pristojnosti nadzornega sveta in druga vprašanja, povezana z njegovim delovanjem.
Direktor 
14. člen 
Poslovanje in delo javnega podjetja vodi direktor, ki je odgovoren za zakonito delo družbe.
Direktorja imenuje in razrešuje družbenik družbe na podlagi javnega razpisa pod pogoji, na način in po postopku, določenim s statutom javnega podjetja.
Direktorja se imenuje za 4 leta, ista oseba je lahko po poteku mandata ponovno imenovana.
15. člen 
Statut podjetja opredeli način sklicevanja sej organov podjetja in druga vprašanja, pomembna za delovanje organov podjetja.
VII. ZASTOPANJE IN PREDSTAVLJANJE JAVNEGA PODJETJA 
16. člen 
Družbo predstavlja in zastopa direktor brez omejitve.
VIII. FINANCIRANJE 
17. člen 
Dejavnost javnega podjetja se financira iz naslednjih virov:
– s plačili za storitve;
– s prodajo blaga in storitev na trgu;
– iz sredstev ustanoviteljice;
– iz drugih virov.
Gospodarske javne službe po tem odloku so profitne dejavnosti.
IX. PRAVICE, OBVEZNOSTI IN ODGOVORNOSTI V PRAVNEM PROMETU 
18. člen 
Družba pridobi pravno osebnost z vpisom v sodni register.
Družba sprejema in izvršuje vse pravice in obveznosti v pravnem in poslovnem prometu.
19. člen 
Premoženje podjetja, razen objektov in naprav, namenjenih izvajanju gospodarskih javnih služb (infrastrukturni objekti in naprave), je v pravnem prometu.
20. člen 
Družba odgovarja za svoje obveznosti z vsem svojim premoženjem.
Družbenik za obveznosti podjetja ne odgovarja.
X. DOBIČEK IN IZGUBA 
21. člen 
O razporejanju dobička odloča družbenik v skladu z zakonom.
Morebitno izgubo podjetja pokriva družbenik v skladu z zakonom.
S statutom podjetja se podrobneje določi način ugotavljanja in pokrivanja izgube ter način ugotavljanja in uporabe dobička.
XI. SPLOŠNI AKTI 
22. člen 
Ustanovitelj javnega podjetja sprejme statut javnega podjetja, v katerem se podrobneje uredi zlasti organizacija in delovanje družbe ter njegovih organov in druga vprašanja. Nadzorni svet in direktor lahko v okviru svojih pristojnosti sprejemata tudi druge splošne akte.
XII. PREHODNE IN KONČNE DOLOČBE 
23. člen 
Občinski svet Občine Hodoš sprejme statut javnega komunalnega podjetja Hodoš d.o.o., najpozneje v treh mesecih po uveljavitvi tega odloka.
24. člen 
Do imenovanja direktorja po javnem razpisu opravlja funkcijo vršilec dolžnosti direktorja.
25. člen 
Vpis podjetja v sodni register mora biti priglašen najkasneje v 15 dneh po uveljavitvi tega odloka.
26. člen 
Ta odlok začne veljati petnajsti dan po sprejemu in se objavi v Uradnem listu Republike Slovenije.
Št. 032-0003/2014-58
Hodoš, dne 4. decembra 2015
Župan 
Občine Hodoš 
Ludvik Orban l.r.
 

AAA Zlata odličnost

Nastavitve piškotkov

Vaše trenutno stanje

Prikaži podrobnosti