Uradni list

Številka 3
Uradni list RS, št. 3/2016 z dne 18. 1. 2016
Uradni list

Uradni list RS, št. 3/2016 z dne 18. 1. 2016

Kazalo

144. Pravilnik o izvajanju strokovnega nadzora s svetovanjem v dejavnosti zdravstvene in babiške nege, stran 375.

  
Na podlagi tretjega odstavka 78. člena Zakona o zdravstveni dejavnosti (Uradni list RS, št. 23/05 – uradno prečiščeno besedilo, 15/08 – ZPacP, 23/08, 58/08 – ZZdrS-E, 77/08 – ZDZdr, 40/12 – ZUJF in 14/13) ter 6. in 22. člena Statuta Zbornice zdravstvene in babiške nege Slovenije – Zveze strokovnih društev medicinskih sester, babic in zdravstvenih tehnikov Slovenije, sprejetega na seji skupščine dne 28. 3. 2015, je upravni odbor Zbornice zdravstvene in babiške nege Slovenije – Zveze strokovnih društev medicinskih sester, babic in zdravstvenih tehnikov Slovenije na 40. seji dne 11. 1. 2016 v soglasju z ministrico za zdravje sprejel
P R A V I L N I K 
o izvajanju strokovnega nadzora s svetovanjem v dejavnosti zdravstvene in babiške nege 
I. SPLOŠNE DOLOČBE 
1. člen 
Ta pravilnik ureja postopek in določa ukrepe strokovnega nadzora s svetovanjem (v nadaljnjem besedilu: strokovni nadzor) v dejavnosti zdravstvene in babiške nege v zdravstvenih zavodih, socialno varstvenih zavodih, zavodih za usposabljanje in izobraževanje otrok in mladostnikov z motnjami v duševnem in telesnem razvoju, kazenskih in vzgojnih zavodih ter pri drugih pravnih oziroma fizičnih osebah, ki izvajajo zdravstveno oziroma babiško nego oziroma pri njih zaposlenih izvajalcih v dejavnosti zdravstvene oziroma babiške nege (v nadaljnjem besedilu: izvajalci).
2. člen 
(1) Zbornica zdravstvene in babiške nege Slovenije – Zveza strokovnih društev medicinskih sester, babic in zdravstvenih tehnikov Slovenije (v nadaljnjem besedilu: Zbornica – Zveza), opravlja strokovni nadzor z namenom:
– nadzora nad opravljanjem strokovne in poklicne dejavnosti ter poklicnih kompetenc izvajalcev zdravstvene in babiške nege,
– preverjanja ustreznosti poklicnih kvalifikacij, strokovnih izpopolnjevanj in organizacije dela,
– preverjanja zagotavljanja kakovosti in varnosti na strokovnem področju,
– preverjanja stalnega sledenja razvoja stroke,
– preverjanja in upoštevanja doktrin, standardov, protokolov, smernic, navodil in drugih dokumentov na področju dela,
– preverjanja opravljanja dejavnosti v skladu z etičnim kodeksom,
– preverjanja ustrezne kadrovske zasedenosti,
– svetovanja na podlagi ugotovitev strokovnega nadzora.
(2) Za zagotovitev strokovnosti dela izvajalcev lahko strokovni nadzor v dejavnosti zdravstvene oziroma babiške nege poteka sočasno s strokovnim nadzorom za druge poklicne skupine zdravstvenih delavcev oziroma z upravnim nadzorom ministrstva, pristojnega za zdravje (v nadaljnjem besedilu: ministrstvo).
3. člen 
(1) Strokovni nadzor je lahko redni ali izredni.
(2) Redni strokovni nadzor se opravlja po programu, ki ga pripravi Zbornica – Zveza v soglasju z ministrom, pristojnim za zdravje (v nadaljnjem besedilu: minister). Zbornica – Zveza najpozneje do 15. decembra pošlje program strokovnih nadzorov za naslednje leto ministru v soglasje. Po danem soglasju se sprejeti letni program rednih strokovnih nadzorov objavi na spletnih straneh Zbornice – Zveze.
(3) Izredni strokovni nadzor se opravi izven sprejetega letnega programa iz prejšnjega odstavka. Zbornica – Zveza ga opravi po lastni presoji ali na predlog ministra, pacienta, njegovega svojca ali skrbnika, zdravstvenega zavoda, delodajalca, zdravstvenega delavca, sodišča ali na drug predlog.
(4) Zbornica – Zveza lahko še pred nadzorom od izvajalca, za katerega je podan predlog za izredni strokovni nadzor, zahteva pojasnilo glede navedb v predlogu iz prejšnjega odstavka.
II. POSTOPEK STROKOVNEGA NADZORA 
4. člen 
(1) Strokovni nadzor se začne z izdajo sklepa o začetku strokovnega nadzora, v katerem predsednik Zbornice – Zveze določi:
– izvajalca, pri katerem se opravi strokovni nadzor,
– člane komisije,
– namen in vrsto strokovnega nadzora,
– rok, do katerega se opravi strokovni nadzor.
(2) Če nadzor poteka pri izvajalcu, ki zaposluje oziroma pri katerem aktivnosti zdravstvene oziroma babiške nege izvajajo posamezni izvajalci zdravstvene oziroma babiške nege (v nadaljnjem besedilu: zdravstveni delavec), se v sklepu iz prejšnjega odstavka lahko navede, da strokovni nadzor poteka tudi pri zdravstvenih delavcih pri izvajalcu.
(3) Sklep iz prvega odstavka tega člena se posreduje izvajalcu. Če se nadzor izvaja zgolj pri zdravstvenem delavcu, se sklep posreduje tudi odgovorni osebi, kjer zdravstveni delavec dela.
5. člen 
(1) Nadzorna dejanja iz 6. člena tega pravilnika opravi najmanj tričlanska komisija, ki jo, glede na predmet strokovnega nadzora, za vsak posamezni nadzor posebej imenuje predsednik Zbornice – Zveze. Vsaj en član komisije mora biti iz ožjega strokovnega področja, ki se nadzoruje.
(2) Za člana komisije se lahko imenuje osebo, ki izpolnjuje naslednje pogoje:
– ima najmanj izobrazbo, pridobljeno po študijskih programih za pridobitev izobrazbe prve stopnje oziroma raven izobrazbe, pridobljene po študijskih programih, ki v skladu z zakonom ustreza izobrazbi prve stopnje,
– ima najmanj deset let delovnih izkušenj na področju zdravstvene oziroma babiške nege,
– v zadnjih petih letih neprekinjeno opravlja delo na področju zdravstvene oziroma babiške nege.
(3) Za člana komisije iz prejšnjega odstavka ne more biti imenovana oseba:
– ki je v zadnjih treh letih z izvajalcem, pri katerem naj se opravi strokovni nadzor, poslovno sodelovala;
– ki je o vsebini, ki je predmet strokovnega nadzora, predhodno odločala v okviru druge institucije;
– za katero so podane druge okoliščine, ki vzbujajo dvom o njeni nepristranskosti.
(4) Član komisije Zbornici – Zveze posreduje izjavo, da pri njem ne obstajajo razlogi iz prejšnjega odstavka, v petih dneh od prejema sklepa o začetku strokovnega nadzora.
6. člen 
(1) Pri opravljanju strokovnega nadzora komisija opravi naslednja nadzorna dejanja:
– pregled dokumentacije izvajalca ter ugotavljanje strokovnosti, kakovosti, varnosti in etičnosti izvajanja dejavnosti zdravstvene oziroma babiške nege,
– ugotovitev strokovne usposobljenosti na podlagi dokazil in razgovorov,
– ugotovitev zagotavljanja ustrezne organizacijske in kadrovske razporejenosti,
– pregled skladnosti plana in realizacije strokovnega izpopolnjevanja,
– razgovor z vodstvom izvajalca in zaposlenimi v zdravstveni oziroma babiški negi,
– razgovor o povezovanju z drugimi izvajalci zdravstvene dejavnosti,
– razgovor o ugotovljenih nepravilnostih,
– svetovanje za izboljšanje strokovnega dela ali pogojev dela,
– ogled posameznih objektov, prostorov ali opreme izvajalca,
– druga nadzorna dejanja glede na namen strokovnega nadzora.
(2) Komisija lahko poleg nadzornih dejanj iz prejšnjega odstavka opravi tudi razgovor s predlagatelji strokovnega nadzora.
7. člen 
(1) Strokovni nadzor praviloma poteka v prostorih izvajalca, določena nadzorna dejanja pa se lahko opravijo tudi drugje.
(2) Izvajalec ima pravico in dolžnost sodelovati s člani komisije, zagotoviti dostop v prostore, omogočiti pregled zahtevane dokumentacije in nemoteno delo komisije.
(3) Komisija ima pravico, da opravi nadzorna dejanja v prostorih izvajalca tudi brez vnaprejšnje napovedi.
(4) Strokovni nadzor se opravi v navzočnosti izvajalca, izjemoma pa se opravi tudi v njegovi odsotnosti, če ta svoje odsotnosti ne opraviči oziroma, če se ta očitno izmika izvedbi strokovnega nadzora.
8. člen 
(1) Komisija najpozneje v 15 dneh po opravljenih nadzornih dejanjih iz 6. člena tega pravilnika sestavi ugotovitveni zapisnik s predlogi ukrepov in rokih za odpravo pomanjkljivosti, ki se posreduje izvajalcu in odgovorni osebi, kjer zdravstveni delavec dela, če se nadzor izvaja pri zdravstvenem delavcu.
(2) Izvajalec morebitne pripombe na ugotovitveni zapisnik poda v osmih dneh od prejema ugotovitvenega zapisnika.
(3) Komisija lahko izvajalca, pri katerem se je opravil strokovni nadzor, v zvezi s pripombami iz prejšnjega odstavka, povabi na usklajevalni sestanek.
(4) Komisija ugotovitveni zapisnik in morebitne pripombe izvajalca na ugotovitveni zapisnik ter morebitno poročilo o usklajevalnem sestanku pošlje Zbornici – Zvezi in ministrstvu.
9. člen 
Komisija lahko predlaga naslednje ukrepe:
1. opomin;
2. dodatno strokovno izobraževanje, izpopolnjevanje ali usposabljanje;
3. naloži predsedniku Zbornice – Zveze, da v 60 dneh od izdaje poročila o zaključku strokovnega nadzora začne s postopkom izbrisa iz registra izvajalcev v dejavnosti zdravstvene ali babiške nege;
4. naloži predsedniku Zbornice – Zveze, da v 60 dneh od izdaje poročila o zaključku strokovnega nadzora začne s postopkom odvzema licence in izbrisa iz registra izvajalcev v dejavnosti zdravstvene ali babiške nege;
5. odpravo organizacijskih, materialnih in drugih pomanjkljivosti, ki pogojujejo neustrezno kakovost ali strokovnost dela;
6. začasno, dokler niso odpravljene ugotovljene pomanjkljivosti, prepove opravljanje dejavnosti zdravstvene ali babiške nege.
10. člen 
(1) Na podlagi ugotovitvenega zapisnika se izda poročilo o zaključku strokovnega nadzora.
(2) Zbornica – Zveza izda poročilo o zaključku strokovnega nadzora v naslednjih primerih:
– kadar izreče ukrepe iz 1., 2., 3. ali 4. točke prejšnjega člena;
– kadar pri strokovnem nadzoru niso bile ugotovljene nepravilnosti.
(3) Ministrstvo izda poročilo o zaključku strokovnega nadzora v naslednjih primerih:
– kadar izreče ukrep iz 5. ali 6. točke prejšnjega člena;
– kadar Zbornica – Zveza in ministrstvo hkrati izrečeta ukrepe.
(4) Poročilo o zaključku strokovnega nadzora se posreduje izvajalcu in odgovorni osebi, kjer zdravstveni delavec dela, če se nadzor izvaja pri zdravstvenem delavcu. Poročilo o zaključku strokovnega nadzora se posreduje Zbornici – Zvezi ali ministrstvu.
11. člen 
(1) Izvajalec o posameznih izvedenih ukrepih za odpravo pomanjkljivosti, v skladu z roki, določenimi v ugotovitvenem zapisniku oziroma v poročilu o zaključku strokovnega nadzora, obvesti Zbornico – Zvezo z evalvacijskim poročilom.
(2) Če je bil strokovni nadzor opravljen v javnem zavodu, o ugotovitvah strokovnega nadzora, ukrepih in realizaciji ukrepov direktor javnega zavoda obvesti svet zavoda.
(3) Če je iz evalvacijskega poročila razvidno, da izvedeni ukrepi niso zadovoljivi, oziroma pomanjkljivosti niso bile odpravljene, vzroki za neizvedbo ukrepov oziroma odpravo pomanjkljivosti pa so na strani izvajalca, Zbornica – Zveza lahko predlaga ministrstvu ponovno izvedbo strokovnega nadzora.
12. člen 
(1) Strokovni nadzor, ki se izvaja po rednem letnem programu, se financira iz državnega proračuna.
(2) Izredni strokovni nadzor, ki se opravlja izven rednega letnega programa, plača predlagatelj.
III. PREHODNI IN KONČNA DOLOČBA 
13. člen 
Strokovni nadzori, glede katerih je bil že izdan sklep o začetku strokovnega nadzora in do uveljavitve tega pravilnika še niso bili zaključeni, se zaključijo po dosedanjih predpisih.
14. člen 
Zbornica – Zveza v petnajstih dneh od uveljavitve tega pravilnika ministru v soglasje posreduje program strokovnih nadzorov za leto 2016.
15. člen 
Ta pravilnik začne veljati naslednji dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije.
Št. 0070-87/2015
Ljubljana, dne 11. januarja 2016
EVA 2015-2711-0045
Darinka Klemenc l.r.
Predsednica Zbornice – Zveze
Soglašam! 
Milojka Kolar Celarc l.r.
Ministrica 
za zdravje 

AAA Zlata odličnost

Nastavitve piškotkov

Vaše trenutno stanje

Prikaži podrobnosti