Uradni list

Številka 3
Uradni list RS, št. 3/2016 z dne 18. 1. 2016
Uradni list

Uradni list RS, št. 3/2016 z dne 18. 1. 2016

Kazalo

143. Pravilnik o registru in licencah izvajalcev v dejavnosti zdravstvene ali babiške nege, stran 369.

  
Na podlagi šeste alineje prvega odstavka 87.c člena Zakona o zdravstveni dejavnosti (Uradni list RS, št. 23/05 – uradno prečiščeno besedilo, 15/08 – ZPacP, 23/08, 58/08 – ZZdrS-E, 77/08 – ZDZdr, 40/12 – ZUJF in 14/13) ter 6. In 22. člena Statuta Zbornice zdravstvene in babiške nege Slovenije – Zveze strokovnih društev medicinskih sester, babic in zdravstvenih tehnikov Slovenije, sprejetega na seji skupščine dne 28. 3. 2015, je upravni odbor Zbornice zdravstvene in babiške nege Slovenije – Zveze strokovnih društev medicinskih sester, babic in zdravstvenih tehnikov Slovenije na 40. seji dne 11. 1. 2016 v soglasju z ministrico za zdravje sprejel
P R A V I L N I K 
o registru in licencah izvajalcev v dejavnosti zdravstvene ali babiške nege 
I. SPLOŠNE DOLOČBE 
1. člen 
Ta pravilnik ureja vsebino in obliko ter postopek vpisa v register izvajalcev v dejavnosti zdravstvene ali babiške nege (v nadaljnjem besedilu: register), pogoje za vpis in izbris iz registra, pogoje in postopek za podelitev, podaljšanje in odvzem licence izvajalcem v dejavnosti zdravstvene ali babiške nege ter licenčno vrednotenje strokovnih izpopolnjevanj in izobraževanj v dejavnosti zdravstvene ali babiške nege, ki jih vodi Zbornica zdravstvene in babiške nege Slovenije – Zveza strokovnih društev medicinskih sester, babic in zdravstvenih tehnikov Slovenije (v nadaljnjem besedilu: Zbornica – Zveza).
2. člen 
(1) Izvajalec v dejavnostih zdravstvene ali babiške nege (v nadaljnjem besedilu: izvajalec) lahko samostojno opravlja dejavnosti zdravstvene ali babiške nege v Republiki Sloveniji v okviru svojih poklicnih kompetenc, če je vpisan v register, oziroma če je vpisan v register in ima veljavno licenco.
(2) Izvajalec, ki mora biti vpisan v register, je:
– tehnik zdravstvene nege/tehnica zdravstvene nege, zdravstveni tehnik/zdravstvena tehnica, medicinska sestra,
– medicinska sestra babica,
– bolničar negovalec/bolničarka negovalka.
(3) Izvajalec, ki mora biti vpisan v register in imeti veljavno licenco, je:
– višja medicinska sestra/višji medicinski tehnik/višji zdravstveni tehnik,
– diplomirana medicinska sestra/diplomirani zdravstvenik,
– diplomirana babica/diplomirani babičar.
II. REGISTER 
3. člen 
Register se vodi v elektronski obliki.
4. člen 
(1) Register vsebuje naslednje podatke o izvajalcu:
– osebno ime,
– datum in kraj rojstva,
– stalno oziroma začasno prebivališče,
– enotna matična številka občana,
– državljanstvo,
– podatke o listini, s katero dokazuje zaključeno izobraževanje,
– podatke o listini, s katero dokazuje opravljen strokovni izpit,
– podatke o specializaciji in pridobljenih dodatnih znanjih,
– datum in področje o pridobljenih znanstvenih in pedagoških nazivih,
– podatke o izrečenih ukrepih,
– podatke o delodajalcu izvajalca in delovnem mestu,
– podatke o vpisu in izbrisu iz registra,
– članstvo v domačih in tujih strokovnih združenjih,
– izjavo o uveljavljanju pravice do ugovora vesti,
– podatke o izvajalcu iz kazenske evidence,
– podatke o licenci, z navedbo strokovnega področja, in licenčnih točkah (število zbranih licenčnih točk po posameznih strokovnih vsebinah, datum pridobitve licenčnih točk in skupno število zbranih licenčnih točk).
(2) O vsaki spremembi podatkov iz prejšnjega odstavka mora izvajalec obvestiti Zbornico – Zvezo najpozneje v 30 dneh po nastopu spremembe. Spremembe podatkov in datum sprememb se vpišejo v register.
5. člen 
Pogoji za vpis v register so:
1. za tehnika zdravstvene nege/tehnico zdravstvene nege, zdravstvenega tehnika/zdravstveno tehnico, medicinsko sestro
– pridobljeno zaključno spričevalo srednje strokovne šole v Republiki Sloveniji ali v bivši Socialistični federativni republiki Jugoslaviji pred 25. junijem 1991 ali nostrificirano spričevalo s področja zdravstvene nege oziroma priznana enakovrednost tujega strokovnega naslova s slovenskim strokovnim naslovom, pridobljena po zakonu, ki ureja priznavanje in vrednotenje izobraževanja oziroma odločba Ministrstva za zdravje o pristopu k opravljanju pripravništva in strokovnega izpita, izdana na podlagi 31.č člena Pravilnika o pripravništvu in strokovnih izpitih zdravstvenih delavcev in zdravstvenih sodelavcev na področju zdravstvene dejavnosti (Uradni list RS, št. 33/04, 38/06, 84/09, 107/10 – ZPPKZ, 42/12 in 4/15) in potrdilo izobraževalnega zavoda o uspešno opravljenih dopolnilnih obveznosti študijskega programa,
– opravljen strokovni izpit, in
– potrdilo pristojnega organa države, v kateri ima izvajalec pridobljeno kvalifikacijo, iz katerega izhaja registracija pri pristojnem organu, neobravnava v disciplinskem postopku ali drugem postopku, iz katerega izhaja prepoved opravljanja poklica oziroma izrečena prepoved opravljanja poklica, ki ni starejše od treh mesecev.
Ne glede na določbo prejšnjega odstavka je pogoj za izvajalca, ki ima pridobljeno kvalifikacijo v državi Evropskega gospodarskega prostora ali Švicarski konfederaciji:
– odločba o priznani kvalifikaciji v skladu z zakonom, ki ureja postopek priznavanja poklicnih kvalifikacij, in
– potrdilo pristojnega organa države članice Evropskega gospodarskega prostora in Švicarske konfederacije, iz katerega izhaja registracija pri pristojnem organu, neobravnava v disciplinskem postopku ali drugem postopku, iz katerega izhaja prepoved opravljanja poklica oziroma izrečena prepoved opravljanja poklica, ki ni starejše od treh mesecev;
2. za medicinsko sestro babico
– pridobljeno zaključno spričevalo srednje strokovne šole v Republiki Sloveniji najpozneje do 31. 8. 1981 ali v bivši Socialistični federativni republiki Jugoslaviji pred 25. junijem 1991 ali nostrificirano spričevalo s področja zdravstvene ali babiške nege oziroma priznana enakovrednost tujega strokovnega naslova s slovenskim strokovnim naslovom, pridobljena po zakonu, ki ureja priznavanje in vrednotenje izobraževanja oziroma odločba Ministrstva za zdravje o pristopu k opravljanju pripravništva in strokovnega izpita, izdana na podlagi 31.a oziroma 31.č člena Pravilnika o pripravništvu in strokovnih izpitih zdravstvenih delavcev in zdravstvenih sodelavcev na področju zdravstvene dejavnosti (Uradni list RS, št. 33/04, 38/06, 84/09, 107/10 – ZPPKZ, 42/12 in 4/15) in potrdilo izobraževalnega zavoda o uspešno opravljenih dopolnilnih obveznosti študijskega programa,
– opravljen strokovni izpit, in
– potrdilo pristojnega organa države, v kateri ima izvajalec pridobljeno kvalifikacijo, iz katerega izhaja registracija pri pristojnem organu, neobravnava v disciplinskem postopku ali drugem postopku, iz katerega izhaja prepoved opravljanja poklica oziroma izrečena prepoved opravljanja poklica, ki ni starejše od treh mesecev.
Ne glede na določbo prejšnjega odstavka je pogoj za izvajalca, ki ima pridobljeno kvalifikacijo v državi Evropskega gospodarskega prostora ali Švicarski konfederaciji:
– odločba o priznani kvalifikaciji v skladu z zakonom, ki ureja postopek priznavanja poklicnih kvalifikacij, in
– potrdilo pristojnega organa države članice Evropskega gospodarskega prostora in Švicarske konfederacije, iz katerega izhaja registracija pri pristojnem organu, neobravnava v disciplinskem postopku ali drugem postopku, iz katerega izhaja prepoved opravljanja poklica oziroma izrečena prepoved opravljanja poklica, ki ni starejše od treh mesecev;
3. za bolničarja negovalca/bolničarko negovalko:
– pridobljeno zaključno spričevalo srednje poklicne šole v Republiki Sloveniji ali v bivši Socialistični federativni republiki Jugoslaviji pred 25. junijem 1991 ali nostrificirano spričevalo s področja zdravstvene nege oziroma priznana enakovrednost tujega strokovnega naslova s slovenskim strokovnim naslovom, pridobljena po zakonu, ki ureja priznavanje in vrednotenje izobraževanja oziroma odločba Ministrstva za zdravje o pristopu k opravljanju pripravništva in strokovnega izpita, izdana na podlagi 31.a oziroma 31.č člena Pravilnika o pripravništvu in strokovnih izpitih zdravstvenih delavcev in zdravstvenih sodelavcev na področju zdravstvene dejavnosti (Uradni list RS, št. 33/04, 38/06, 84/09, 107/10 – ZPPKZ, 42/12 in 4/15) in potrdilo izobraževalnega zavoda o uspešno opravljenih dopolnilnih obveznosti študijskega programa,
– opravljen strokovni izpit, in
– potrdilo pristojnega organa države, v kateri ima izvajalec pridobljeno kvalifikacijo, iz katerega izhaja registracija pri pristojnem organu, neobravnava v disciplinskem postopku ali drugem postopku, iz katerega izhaja prepoved opravljanja poklica oziroma izrečena prepoved opravljanja poklica, ki ni starejše od treh mesecev.
Ne glede na določbo prejšnjega odstavka je pogoj za izvajalca, ki ima pridobljeno kvalifikacijo v državi Evropskega gospodarskega prostora ali Švicarski konfederaciji:
– odločba o priznani kvalifikaciji v skladu z zakonom, ki ureja postopek priznavanja poklicnih kvalifikacij, in
– potrdilo pristojnega organa države članice Evropskega gospodarskega prostora in Švicarske konfederacije, iz katerega izhaja registracija pri pristojnem organu, neobravnava v disciplinskem postopku ali drugem postopku, iz katerega izhaja prepoved opravljanja poklica oziroma izrečena prepoved opravljanja poklica, ki ni starejše od treh mesecev.
6. člen 
(1) Zbornica – Zveza ravna s podatki registra v skladu z zakonom, ki ureja varstvo osebnih podatkov in z zakonom, ki ureja dostop do informacij javnega značaja.
(2) Podatki v registru niso javni, razen podatka o osebnem imenu in priimku ter datumu vpisa v register, datumu izdane licence in veljavnosti izdane licence, ki se lahko objavijo na spletni strani Zbornice – Zveze.
III. POSTOPEK VPISA V REGISTER IZVAJALCEV, KI ZA SAMOSTOJNO OPRAVLJANJE DEJAVNOSTI NE POTREBUJEJO LICENCE 
7. člen 
(1) Izvajalec iz drugega odstavka 2. člena tega pravilnika se v register vpiše po opravljenem strokovnem izpitu.
(2) Izvajalec vloži vlogo za vpis v register pri Zbornici – Zvezi v 30 dneh po opravljenem strokovnem izpitu na obrazcu, ki se objavi na spletni strani Zbornice – Zveze.
(3) Če so izpolnjeni pogoji za vpis v register, Zbornica – Zveza izvajalcu izda odločbo, na podlagi katere ga vpiše v register.
IV. LICENCA 
8. člen 
(1) Licenca je dovoljenje za samostojno opravljanje dejavnosti zdravstvene ali babiške nege v Republiki Sloveniji.
(2) Licenca se podeli v obliki odločbe za obdobje sedem let (v nadaljnjem besedilu: licenčno obdobje).
(3) Na prošnjo izvajalca se lahko izda licenčna listina. Vzorec licenčne listine se objavi na spletni strani Zbornice – Zveze. Strošek izdaje licenčne listine, ki je opredeljen v soglasju z ministrom, pristojnim za zdravje (v nadaljnjem besedilo: minister), je določen v ceniku Zbornice – Zveze in ga krije izvajalec sam.
9. člen 
(1) Pogoji za podelitev prve licence so:
1. za diplomirane medicinske sestre, diplomirane zdravstvenike, diplomirane babice in diplomirane babičarje, ki so končali najmanj triletni ali 4.600 ur trajajoči študij s teoretičnim in praktičnim izobraževanjem:
– pridobljena diploma visoke strokovne šole ali fakultete v Republiki Sloveniji oziroma priznana enakovrednost tujega strokovnega naslova s slovenskim strokovnim naslovom, pridobljena po zakonu, ki ureja priznavanje in vrednotenje izobraževanja oziroma odločba Ministrstva za zdravje o pristopu k opravljanju pripravništva in strokovnega izpita, izdana na podlagi 31.a oziroma 31.č člena Pravilnika o pripravništvu in strokovnih izpitih zdravstvenih delavcev in zdravstvenih sodelavcev na področju zdravstvene dejavnosti (Uradni list RS, št. 33/04, 38/06, 84/09, 107/10 – ZPPKZ, 42/12 in 4/15) in potrdilo izobraževalnega zavoda o uspešno opravljenih dopolnilnih obveznosti študijskega programa;
2. za diplomirane medicinske sestre, diplomirane zdravstvenike, diplomirane babice, diplomirane babičarje, višje medicinske sestre, višje zdravstvene tehnike in višje medicinske tehnike, razen za diplomirane medicinske sestre, diplomirane zdravstvenike, diplomirane babice in diplomirane babičarje iz prejšnje točke:
– pridobljena diploma visoke oziroma višje strokovne šole ali fakultete v Republiki Sloveniji ali v bivši Socialistični federativni republiki Jugoslaviji pred 25. junijem 1991 ali nostrificirana diploma s področja zdravstvene ali babiške nege oziroma priznana enakovrednost tujega strokovnega naslova s slovenskim strokovnim naslovom, pridobljena po zakonu, ki ureja priznavanje in vrednotenje izobraževanja oziroma odločba Ministrstva za zdravje o pristopu k opravljanju pripravništva in strokovnega izpita, izdana na podlagi 31.a oziroma 31.č člena Pravilnika o pripravništvu in strokovnih izpitih zdravstvenih delavcev in zdravstvenih sodelavcev na področju zdravstvene dejavnosti (Uradni list RS, št. 33/04, 38/06, 84/09, 107/10 – ZPPKZ, 42/12 in 4/15) in potrdilo izobraževalnega zavoda o uspešno opravljenih dopolnilnih obveznosti študijskega programa,
– opravljen strokovni izpit, in
– potrdilo pristojnega organa države, v kateri ima izvajalec pridobljeno kvalifikacijo, iz katerega izhaja registracija pri pristojnem organu, neobravnava v disciplinskem postopku ali drugem postopku, iz katerega izhaja prepoved opravljanja poklica oziroma izrečena prepoved opravljanja poklica, ki ni starejše od treh mesecev.
(2) Ne glede na prejšnji odstavek sta pogoja za izvajalca, ki ima pridobljeno kvalifikacijo v državi Evropskega gospodarskega prostora ali Švicarski konfederaciji:
– odločba o priznani kvalifikaciji v skladu z zakonom, ki ureja postopek priznavanja kvalifikacij in
– potrdilo pristojnega organa države članice Evropskega gospodarskega prostora in Švicarske konfederacije, iz katerega izhaja registracija pri pristojnem organu, neobravnava v disciplinskem postopku ali drugem postopku, iz katerega izhaja prepoved opravljanja poklica oziroma izrečena prepoved opravljanja poklica, ki ni starejše od treh mesecev.
V. POSTOPEK VPISA V REGISTER IN IZDAJE LICENCE 
10. člen 
Izvajalec iz tretjega odstavka 2. člena tega pravilnika vloži vlogo za vpis v register in izdajo licence pri Zbornici – Zvezi na obrazcu, ki se objavi na njeni spletni strani.
11. člen 
Zbornica – Zveza najpozneje v 30 dneh po vložitvi popolne vloge izda odločbo, s katero odloči o vpisu v register in podelitvi licence.
VI. IZDAJA POTRDILA O VPISU V REGISTER 
12. člen 
(1) Potrdilo o vpisu v register se izvajalcu izda na njegovo zahtevo. V potrdilu je navedeno:
– osebno ime in datum rojstva,
– strokovni naslov,
– poklic,
– šifra in datum odločbe, na podlagi katere je bil izveden vpis v register,
– številka vpisa v register,
– podpis pooblaščene osebe registra.
(2) V potrdilu je za izvajalce iz tretjega odstavka 2. člena tega pravilnika poleg podatkov iz prejšnjega odstavka navedena tudi šifra in datum odločbe o podelitvi licence.
VII. ZAČASEN VPIS V REGISTER 
13. člen 
(1) Izvajalec, državljan države članice Evropske unije, ki opravlja dejavnosti zdravstvene ali babiške nege na območju druge države članice Evropske unije in želi v Republiki Sloveniji občasno opravljati storitve v dejavnosti zdravstvene ali babiške nege, pred začetkom občasnega opravljanja teh storitev to prijavi pri Zbornici – Zvezi. Pisna prijava vsebuje:
– osebno ime, datum in kraj rojstva, državljanstvo;
– vrsto, čas in kraj opravljanja storitev v dejavnosti zdravstvene ali babiške nege;
– potrdilo o zakonitem opravljanju dejavnosti zdravstvene ali babiške nege v drugi državi članici Evropske unije;
– potrdilo o izobrazbi in usposobljenosti za opravljanje dejavnosti zdravstvene ali babiške nege;
– navedbo prebivališča na ozemlju Republike Slovenije, če narava opravljanja storitev v dejavnosti zdravstvene ali babiške nege to zahteva.
(2) Potrdila iz prejšnjega odstavka ob predložitvi ne smejo biti starejša od treh mesecev in se predložijo v prevodu, njihov izvirnik pa na vpogled.
(3) Po prejemu popolne prijave se izvajalec začasno vpiše v register.
(4) Ne glede na določbe tega člena se za izvajalce iz drugega odstavka 2. člena tega pravilnika pred prvim opravljanjem storitev preverja poklicna kvalifikacija.
VIII. IZBRIS IZ REGISTRA 
14. člen 
(1) Izbris iz registra se opravi:
– če izvajalec izjavi, da ne želi biti več vpisan v register,
– v primeru odvzema licence,
– ob smrti izvajalca,
– po poteku časa začasnega vpisa v register iz prejšnjega člena,
– če postane trajno nesposoben za opravljanje zdravstvenega poklica,
– po prenehanju veljavnosti licence.
(2) Izbris iz registra izvajalca iz drugega in tretjega odstavka 2. člena tega pravilnika se opravi tudi:
– če se ugotovi, da izvajalec s svojim delom ogroža zdravje ali življenje pacienta – do sedmih let;
– če je izvajalcu izrečen začasen varnostni ukrep prepovedi opravljanja dejavnosti zdravstvene ali babiške nege ali poklica − za čas izrečenega ukrepa;
– če je izvajalec obsojen za naklepno kaznivo dejanje, ki se preganja po uradni dolžnosti, na nepogojno kazen zapora šestih mesecev ali na hujšo kazen − za čas izrečene kazni;
– če izvajalec ni pridobil dokazil o izpolnjevanju pogojev za pridobitev ali podaljšanje licence na zakonit način oziroma je za pridobitev ali podaljšanje licence navedel lažne podatke − do štirih let;
– če se ugotovi, da je ravnanje izvajalca zaradi večje strokovne pomanjkljivosti ali napake pri delu povzročilo trajne hujše posledice za zdravje ali smrt pacienta − do sedmih let;
– če je izvajalec obsojen za naklepno kaznivo dejanje, ki se preganja po uradni dolžnosti, v povezavi z opravljanjem dejavnosti zdravstvene ali babiške nege − za čas izrečene kazni.
(3) Po pravnomočnosti odločbe o izbrisu iz registra izvajalec ne sme opravljati dejavnosti zdravstvene ali babiške nege.
15. člen 
(1) V primeru iz prve alineje prvega odstavka prejšnjega člena izvajalec vloži vlogo za izbris iz registra, v kateri navede razlog za izbris. V primerih iz druge, tretje, četrte, pete in šeste alinee prvega odstavka in iz drugega odstavka prejšnjega člena se izbris iz registra opravi po uradni dolžnosti.
(2) V primeru izbrisa iz registra je treba v register vpisati datum izbrisa z navedbo razloga za izbris. O izbrisu iz registra se obvesti delodajalca izvajalca.
16. člen 
(1) Izvajalec, ki je bil izbrisan iz registra na lastno zahtevo, se lahko na podlagi vloge iz 7. člena tega pravilnika ponovno vpiše v register, če izpolnjuje pogoje za vpis.
(2) Po poteku časa za izbris iz registra lahko izvajalec iz drugega odstavka 2. člena ponovno zaprosi za vpis v register.
(3) Izvajalec, ki je bil izbrisan iz registra, ker mu je bila odvzeta licence ali mu je licenca potekla, je lahko na podlagi vloge iz 10. člena tega pravilnika ponovno vpisan v register, če izpolnjuje pogoje za podaljšanje licence iz 17. in 19. člena tega pravilnika.
(4) Kadar od izbrisa do ponovnega vpisa pretečejo več kot tri leta, Zbornica – Zveza za ponovni vpis izvajalca lahko napoti na dodatno strokovno izpopolnjevanje oziroma mu lahko predpiše preizkus strokovne usposobljenosti.
IX. PODALJŠANJE LICENCE 
17. člen 
(1) Izvajalcu se licenca podaljša za licenčno obdobje na podlagi dokazil o strokovni usposobljenosti za nadaljnje delo v dejavnosti zdravstvene ali babiške nege.
(2) Če mora izvajalec za podaljšanje licence opraviti strokovno izpopolnjevanje iz petega odstavka tega člena oziroma strokovno usposabljanje in strokovno izpopolnjevanje iz šestega odstavka tega člena, se mu licenca podaljša za obdobje, ki je potrebno za izpolnitev tega pogoja oziroma v okviru posameznega podaljšanja licenčnega obdobja najdlje za obdobje 12 mesecev.
(3) Preverjanje strokovne usposobljenosti izvajalca se za licenčno obdobje ugotavlja z licenčnimi točkami in opravljenimi obveznimi vsebinami, ki jih pridobi izvajalec s stalnim izpopolnjevanjem.
(4) Za podaljšanje licence izvajalec v preteklem licenčnem obdobju zbere najmanj 70 licenčnih točk in ima opravljene vse obvezne vsebine stalnega izpopolnjevanja.
(5) Če izvajalec v tem obdobju ne izpolni pogoja iz prejšnjega odstavka, ga Zbornica – Zveza napoti na dodatno strokovno izpopolnjevanje ali na preizkus strokovne usposobljenosti, če presodi, da dodatno strokovno izpopolnjevanje ne bi dovolj pripomoglo k njegovi strokovni usposobljenosti.
(6) Ne glede na določbo četrtega odstavka tega člena izvajalcu, ki v iztekajočem licenčnem obdobju ni delal v dejavnosti zdravstvene ali babiške nege vsaj tri leta, Zbornica – Zveza naloži dodatno strokovno usposabljanje pri njegovem delodajalcu pod nadzorstvom mentorja in dodatno strokovno izpopolnjevanje ali preizkus strokovne usposobljenosti, če presodi, da dodatno strokovno usposabljanje in strokovno izpopolnjevanje ne bi dovolj pripomogla k njegovi strokovni usposobljenosti.
18. člen 
(1) Za postopek napotitve na dodatno strokovno izpopolnjevanje iz četrtega odstavka 16. člena tega pravilnika in petega odstavka prejšnjega člena se uporabljajo določbe 35. člena tega pravilnika.
(2) V sklepu, s katerim se izvajalec napoti na dodatno strokovno usposabljanje in strokovno izpopolnjevanje, se določi:
– trajanje usposabljanja,
– področje usposabljanja pri delodajalcu, pri katerem je izvajalec zaposlen,
– odgovorni mentor, ki spremlja potek usposabljanja,
– vsebina, trajanje in roki dodatnega strokovnega izpopolnjevanja.
(3) Dodatno strokovno usposabljanje lahko traja največ devet mesecev. Po zaključku strokovnega usposabljanja delodajalec izvajalca Zbornici – Zvezi predloži mentorjevo poročilo o poteku usposabljanja.
(4) Če Zbornica – Zveza na podlagi poročila iz prejšnjega odstavka presodi, da dodatno strokovno usposabljanje ni uspešno, oziroma ugotovi, da se izvajalec ni strokovno izpopolnjeval v skladu s sklepom iz drugega odstavka tega člena, mu Zbornica – Zveza naloži preizkus strokovne usposobljenosti.
(5) O neuspešnem preizkusu strokovne usposobljenosti oziroma če se izvajalec ne odzove na poziv za opravljanje preizkusa strokovne usposobljenosti, Zbornica – Zveza obvesti delodajalca izvajalca.
(6) Stroške dela Zbornice – Zveze, ki so opredeljeni v soglasju z ministrom, v zvezi z napotitvijo na dodatno strokovno usposabljanje oziroma strokovno izpopolnjevanje plača izvajalec v skladu s cenikom Zbornice – Zveze.
19. člen 
(1) Obvezne vsebine stalnega izpopolnjevanja v enem licenčnem obdobju se nanašajo na:
– zakonodajo s področja zdravstva in poklicno etiko, v trajanju najmanj 6 ur;
– temeljne postopke oživljanja, v trajanju najmanj 6 ur;
– kakovost in varnost v zdravstvu, v trajanju najmanj 6 ur.
(2) Poleg obveznih vsebin se izvajalec izpopolnjuje iz splošnih vsebin zdravstvene ali babiške nege in iz vsebin strokovnega področja zdravstvene ali babiške nege, na katerem izvajalec deluje.
(3) Zbornica – Zveza z namenom zagotavljanja kakovosti strokovnih izpopolnjevanj v soglasju z ministrom pripravi natančnejša pojasnila, ki se objavijo na spletni strani Zbornice – Zveze.
20. člen 
Za stalno izpopolnjevanje se šteje:
– udeležba na strokovnem srečanju (aktivna ali pasivna, doma ali v tujini);
– objava strokovnega članka v strokovni literaturi doma ali v tujini (npr. v reviji, zborniku, knjigi ali monografiji);
– strokovno izpopolnjevanje pri izvajalcih zdravstvene dejavnosti;
– uredništvo zbornikov in recenzije strokovnih člankov, revij, zbornikov, knjig in drugih publikacij.
21. člen 
Vlogo za priznanje strokovnega srečanja in oceno programa strokovnega srečanja kot stalnega izpopolnjevanja za pridobitev licenčnih točk na Zbornico – Zvezo poda organizator strokovnega srečanja (v nadaljnjem besedilu: organizator).
22. člen 
Organizator za izvedbo strokovnega izpopolnjevanja izpolnjuje naslednje pogoje:
– da je organizator zdravstveni zavod oziroma, če gre za drugo pravno ali fizično osebo, da je ta registrirana za opravljanje dejavnosti izobraževanja;
– ima organizacijske in strokovne kadre za izvedbo strokovnega srečanja,
– določiti mora odgovorne posameznike, ki bodo zagotavljali izvajanje programa strokovnega srečanja,
– ima izdelan sistem beleženja prisotnosti in morebitnega preverjanja znanja udeležencev,
– hraniti mora dokumentacijo o udeležbi na stalnem izpopolnjevanju in jo na zahtevo posredovati Zbornici – Zvezi.
23. člen 
(1) Organizator naslovi vlogo za priznanje strokovnega srečanja in oceno programa ter dodelitev licenčnih točk najmanj 30 dni pred začetkom strokovnega srečanja. Vloga vsebuje:
– ime in naslov ter kratek opis organizatorja,
– naslov strokovnega srečanja, datum, kraj in trajanje,
– ime in naslov odgovornega nosilca in ostalih članov organizacijskega odbora strokovnega srečanja,
– ime in naslov kontaktne osebe za izvedbo,
– obliko strokovnih vsebin,
– opredelitev programa, iz katerega so razvidni predavatelji in cilji strokovnega srečanja,
– ciljno populacijo udeležencev,
– način preverjanja udeležbe,
– opis morebitnega preverjanja znanja,
– določitev jezika, v katerem bo potekalo strokovno srečanje,
– izjavo iz tretjega odstavka 25. člena tega pravilnika.
(2) Zbornica – Zveza obrazec vloge iz prejšnjega odstavka objavi na svoji spletni strani.
24. člen 
(1) Točke za strokovna srečanja se podelijo, če:
– organizator ni podjetje s področja farmacevtske in sorodne industrije ali industrije medicinske opreme;
– je financiranje strokovnega srečanja zagotovljeno tako, da je preprečen kakršenkoli vpliv na program, posamezne sklope strokovnega srečanja, teme za razpravo, vsebino ali na izbiro članov organizacijskega odbora;
– izobraževalni materiali, s katerimi se neposredno podajo strokovne vsebine, ne vsebujejo propagandnega materiala ali drugih oblik vplivanja na udeležence;
– ime sponzorja ali njegov logotip nista prikazana ne v naslovu ne pri izvajanju izobraževalnega dela strokovnega srečanja, posameznih sklopov ali znanstvenega predavanja.
(2) Če imajo strokovne vsebine dele programa, ki so neodvisni od farmacevtske in druge sorodne industrije ali industrije medicinske opreme oziroma jih ta industrija sponzorira tako, da to ne vpliva na program, in dele, ki jih ta industrija neposredno sponzorira, se točke podelijo za tisti del programa strokovnih vsebin, ki ni neposredno sponzoriran. Neposredno sponzorirani deli programa morajo biti jasno označeni.
25. člen 
(1) Organizator podpiše pisno izjavo o potencialnem ali dejanskem konfliktu interesov, ki se nanaša na finančno ali drugo razmerje. Izjava vsebuje podatke o plačilu, nadomestilu, honorarju ali dogovoru o povračilu stroškov v povezavi s strokovnim srečanjem.
(2) Organizator zagotovi, da je razrešeno kakršnokoli nasprotje interesov organizatorja, odgovorne osebe, organizacijskega odbora in avtorjev prispevkov.
(3) Obrazec izjave, s katero organizator potrjuje izpolnjevanje pogojev iz prvega odstavka prejšnjega člena ter iz prvega in drugega odstavka tega člena, se objavi na spletni strani Zbornice – Zveze.
26. člen 
(1) Po izvedbi strokovnega srečanja organizator udeležencem izda potrdila o udeležbi.
(2) Organizator Zbornici – Zvezi najpozneje v 15 dneh od izvedbe strokovnega srečanja pošlje seznam aktivnih in pasivnih udeležencev, ki vsebuje osebno ime, naslov številko odločbe o vpisu v register ali številko odločbe o podelitvi oziroma podaljšanju licence, in podpis udeležencev ter delež udeležbe pasivnega udeleženca pri celotnem programu strokovnega izpopolnjevanja, če to traja več dni, na podlagi katerega Zbornica – Zveza vnese pridobljeno število licenčnih točk posameznega udeleženca v register.
(3) Zbornica – Zveza obrazec seznama iz prejšnjega odstavka objavi na svoji spletni strani.
27. člen 
(1) Vlogo za priznanje določenega števila licenčnih točk za stalno izpopolnjevanje, ki ni bilo opravljeno pri organizatorju iz 23. člena tega pravilnika, vloži izvajalec.
(2) Za priznanje stalnega izpopolnjevanja iz prve ali tretje alineje 20. člena tega pravilnika izvajalec predloži:
– potrdilo o udeležbi oziroma dokazilo o izpopolnjevanju v zdravstveni ali drugi organizaciji, ki ga podpiše odgovorna oseba organizacije,
– ime in naslov pravne ali fizične osebe, ki je organizirala stalno strokovno izpopolnjevanje,
– naslov programa srečanja oziroma izpopolnjevanja,
– datum in kraj izvedbe programa srečanja oziroma izpopolnjevanja ter čas trajanja srečanja,
– način udeležbe (aktivna in pasivna),
– program srečanja oziroma vrsta izpopolnjevanja.
(3) Zbornica – Zveza obrazec vloge iz prvega odstavka tega člena objavi na svoji spletni strani.
28. člen 
(1) Za priznanje objave strokovnega članka iz druge alineje 20. člena tega pravilnika ter za priznanje uredništva in recenzije strokovnih člankov, revij, zbornikov, knjig in drugih publikacij iz četrte alineje 20. člena tega pravilnika izvajalec predloži:
– naslovno stran objave članka oziroma publikacije z vsebino in prvo stran članka,
– kataloški vpis,
– kazalo in
– povezavo na vir, če je objava citirana v eni od uveljavljenih bibliografskih zbirk (npr. COBISS, PUBMED).
(2) Zbornica – Zveza obrazec vloge iz prejšnjega odstavka objavi na svoji spletni strani.
29. člen 
(1) Zbornica – Zveza najpozneje v 60 dneh po prejemu popolne vloge iz 21., 27. ali 28. člena tega pravilnika in na podlagi ocene o ustreznosti programa oziroma izpopolnjevanja in določitve števila licenčnih točk, organizatorja oziroma izvajalca iz 27. in 28. člena tega pravilnika obvesti o številu priznanih licenčnih točk in jih vnese v register.
(2) Oceno o ustreznosti programa oziroma izpopolnjevanja in določitev števila licenčnih točk iz prejšnjega odstavka pripravi komisija Zbornice – Zveze, sestavljena iz strokovnjakov s področja zdravstvene in babiške nege.
(3) Zbornica – Zveza z organizatorjem, ki je vložil vlogo za oceno strokovnih vsebin, za katere je predvidena kotizacija, pred izvedbo strokovnih vsebin sklene pogodbo, v kateri se določijo medsebojne pravice in obveznost, zlasti:
– način objave strokovnih vsebin,
– cena storitev Zbornice – Zveze,
– morebitne podporne storitve Zbornice – Zveze.
30. člen 
(1) Pri vrednotenju stalnega izpopolnjevanja iz 19. člena tega pravilnika in določitvi licenčnih točk se upoštevajo naslednja merila:
a) Strokovna srečanja (pasivna udeležba)
– nacionalni kongresi, učne delavnice, seminarji, simpoziji itd.
1 ura = 1 licenčna točka
– mednarodni kongresi, šole, učne delavnice, seminarji, simpoziji itd.
1 ura = 1 licenčna točka
– drugo strokovno usposabljanje
5 licenčnih točk/teden
b) Aktivna udeležba
(predavanje/predstavitev/poster)
4 licenčnih točk
c) Znanstvena ali strokovna objava (število licenčnih točk številom avtorjev)
– članek v reviji, ki je uvrščena v Science Citation Index
20 licenčnih točk
– članek v recenzirani znanstveni oziroma strokovni reviji
10 licenčnih točk
– prispevek v recenzirani publikaciji (zbornik, učbenik itd.)
5 licenčnih točk
– članek v strokovni reviji
2 licenčni točki
– članek v poljudno-znanstveni reviji
2 licenčni točki
č) Recenzent knjige, učbenika, priročnika in drugo s strokovnega področja 
5 licenčnih točk
Recenzent strokovnega članka
1 licenčna točka
d) Urednik zbornika
5 licenčnih točk
V primeru več urednikov, se število licenčnih točk deli s številom urednikov.
(2) Ura strokovnega izpopolnjevanja traja 45 minut.
(3) Zbornica – Zveza podrobnejša merila za vrednotenje strokovnih izpopolnjevanj, ki so sprejeti v soglasju z ministrom, objavi na svoji spletni strani.
31. člen 
Pasivni udeleženci, ki se niso udeležili celotnega programa večdnevnega strokovnega izpopolnjevanja, so upravičeni do sorazmernega deleža licenčnih točk izpopolnjevanja glede na udeležbo po posameznih dneh.
32. člen 
Zbornica – Zveza obvesti izvajalca najpozneje šest mesecev pred potekom veljavnosti licence o datumu poteka veljavnosti licence, skupnem številu licenčnih točk, zbranih v tekočem licenčnem obdobju in opravljenih obveznih vsebinah ter ga pozove, da najmanj 90 dni pred potekom veljavnosti licence predloži še morebitna dodatna dokazila o strokovnem izpopolnjevanju.
33. člen 
Izvajalcu, ki je zbral zadostno število licenčnih točk in ima opravljene vse obvezne vsebine, Zbornica – Zveza po uradni dolžnosti v 30 dneh pred potekom veljavnosti licence izda odločbo o podaljšanju licence.
34. člen 
Če izvajalec ne pridobi potrebnega števila licenčnih točk za podaljšanje licence ali nima opravljenih vseh obveznih vsebin, ga najpozneje 45 dni pred datumom poteka veljavnosti licence Zbornica – Zveza napoti na dodatno strokovno izpopolnjevanje ali preizkus strokovne usposobljenosti, če presodi, da dodatno strokovno izpopolnjevanje ne bi dovolj pripomoglo k njegovi strokovni usposobljenosti.
35. člen 
(1) V sklepu, s katerim se izvajalec napoti na dodatno strokovno izpopolnjevanje, se določijo vsebina in trajanje dodatnega strokovnega izpopolnjevanja ter rok za njegovo izpolnitev. Izvajalec mora v tem roku pridobiti tudi manjkajoče število licenčnih točk in opraviti manjkajoče obvezne vsebine.
(2) Izvajalcu se licenčno obdobje podaljša največ za 90 dni po poteku roka iz prejšnjega odstavka, a skupno za posamezno licenčno obdobje najdlje za obdobje 12 mesecev.
(3) Zbornica – Zveza po poteku roka iz prvega odstavka tega člena preveri, ali je izvajalec izpolnil obveznost strokovnega izpopolnjevanja, ki mu je bila naložena. Če ugotovi, da se izvajalec ni strokovno izpopolnjeval v skladu s sklepom iz prvega odstavka tega člena, mu Zbornica – Zveza naloži preizkus strokovne usposobljenosti in o tem obvesti njegovega delodajalca.
(4) Stroške dela Zbornice – Zveze, ki so opredeljeni v soglasju z ministrom, v zvezi z napotitvijo na strokovno izpopolnjevanje in ugotavljanjem, ali je izvajalec izpolnil svoje obveznosti iz prvega in tretjega odstavka tega člena, plača izvajalec v skladu s cenikom Zbornice – Zveze.
36. člen 
(1) Preizkus strokovne usposobljenosti poteka pred tričlansko komisijo Zbornice – Zveze, v katero se imenujejo strokovnjaki s področja zdravstvene ali babiške nege.
(2) Za člana komisije se lahko imenuje osebo, ki izpolnjuje naslednje pogoje: – ima najmanj izobrazbo, pridobljeno po študijskih programih za pridobitev izobrazbe prve stopnje oziroma raven izobrazbe, pridobljene po študijskih programih, ki v skladu z zakonom ustreza izobrazbi prve stopnje,
– ima najmanj 10 let delovnih izkušenj.
(3) Komisija lahko pred preizkusom strokovne usposobljenosti:
– pridobi podatke o morebitni ugotovljeni strokovni pomanjkljivosti izvajalca,
– pridobi podatke in dokazila o njegovi strokovni usposobljenosti.
(4) Preizkus strokovne usposobljenosti obsega ustno oziroma pisno preverjanja teoretičnega znanja izvajalca, lahko pa se strokovna usposobljenost preverja tudi s praktičnim delom.
(5) Stroške preizkusa strokovne usposobljenosti, ki so opredeljeni v soglasju z ministrom, plača izvajalec v skladu s cenikom Zbornice – Zveze.
(6) Po neuspešnem preizkusu strokovne usposobljenosti oziroma če se izvajalec ne odzove na poziv za opravljanje preizkusa, Zbornica – Zveza o tem obvesti delodajalca izvajalca.
X. ODVZEM LICENCE 
37. člen 
(1) Izvajalcu lahko Zbornica – Zveza odvzame licenco.
(2) Postopek odvzema se lahko začne po uradni dolžnosti, na predlog delodajalca ali na predlog Ministrstva za zdravje.
38. člen 
Licenca se odvzame v naslednjih primerih:
– če se ugotovi, da izvajalec s svojim delom ogroža zdravje ali življenje pacienta − do sedmih let;
– če je izvajalcu izrečen začasen varnostni ukrep prepovedi opravljanja dejavnosti zdravstvene ali babiške nege ali poklica − za čas izrečenega ukrepa;
– če je izvajalec obsojen za naklepno kaznivo dejanje, ki se preganja po uradni dolžnosti, na nepogojno kazen zapora šestih mesecev ali na hujšo kazen − za čas izrečene kazni;
– če izvajalec ni pridobil dokazil o izpolnjevanju pogojev za pridobitev ali podaljšanje licence na zakonit način oziroma je za pridobitev ali podaljšanje licence navedel lažne podatke − do štirih let;
– če se ugotovi, da je ravnanje izvajalca zaradi večje strokovne pomanjkljivosti ali napake pri delu povzročilo trajne hujše posledice za zdravje ali smrt pacienta − do sedmih let;
– če je izvajalec obsojen za naklepno kaznivo dejanje, ki se preganja po uradni dolžnosti, v povezavi z opravljanjem dejavnosti zdravstvene ali babiške nege − za čas izrečene kazni.
39. člen 
Po poteku časa za odvzem licence lahko izvajalec ponovno zaprosi za podelitev licence. Za ponovno podelitev licence Zbornica – Zveza lahko izvajalca napoti na dodatno strokovno izpopolnjevanje oziroma mu lahko predpiše preizkus strokovne usposobljenosti.
XI. PREHODNE IN KONČNE DOLOČBE 
40. člen 
Postopki vpisa v register izvajalcev in podelitve licence, podaljšanje licence in dodelitve licenčnih točk, ki so se začeli pred uveljavitvijo tega pravilnika, se dokončajo po določbah tega pravilnika, razen tretje alineje prvega odstavka 19. člena tega pravilnika, ki se začne uporabljati 1. oktobra 2016.
41. člen 
Izvajalcem, ki jim licenčno obdobje poteče do 29. septembra 2016, se licenčno obdobje podaljša do 30. septembra 2016.
42. člen 
Zbornica – Zveza v enem mesecu od uveljavitve tega pravilnika objavi obrazce in druge listine ter pojasnila iz tega pravilnika na svoji spletni strani.
43. člen 
Ta pravilnik začne veljati naslednji dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije.
Št. 0070-79/2015
Ljubljana, dne 11. januarja 2016
EVA 2015-2711-0039
Darinka Klemenc l.r.
Predsednica Zbornice – Zveze
Soglašam! 
Milojka Kolar Celarc l.r.
Ministrica 
za zdravje 

AAA Zlata odličnost

Nastavitve piškotkov

Vaše trenutno stanje

Prikaži podrobnosti