Uradni list

Številka 3
Uradni list RS, št. 3/2016 z dne 18. 1. 2016
Uradni list

Uradni list RS, št. 3/2016 z dne 18. 1. 2016

Kazalo

141. Pravilnik o radijski opremi, stran 345.

  
Na podlagi 5. člena, prvega odstavka 6. člena, šestega odstavka 7. člena in 8. člena ter za izvrševanje 9., 14. in 16. člena Zakona o tehničnih zahtevah za proizvode in o ugotavljanju skladnosti (Uradni list RS, št. 17/11) izdaja minister za gospodarski razvoj in tehnologijo
P R A V I L N I K 
o radijski opremi 
I. SPLOŠNE DOLOČBE 
1. člen 
(vsebina in področje uporabe) 
(1) Ta pravilnik določa zahteve za dostopnost radijske opreme na trgu in njeno dajanje v uporabo v skladu z Direktivo 2014/53/EU Evropskega parlamenta in Sveta z dne 16. aprila 2014 o harmonizaciji zakonodaj držav članic v zvezi z dostopnostjo radijske opreme na trgu in razveljavitvi Direktive 1999/5/ES (UL L št. 153 z dne 22. 5. 2014, str. 62; v nadaljnjem besedilu: Direktiva 2014/53/EU).
(2) Ta pravilnik se ne uporablja za opremo, našteto v Prilogi 1, ki je sestavni del tega pravilnika.
(3) Ta pravilnik se ne uporablja za radijsko opremo, ki se uporablja izključno v dejavnostih v zvezi z javno varnostjo, obrambo, državno varnostjo (vključno z gospodarskim blagostanjem države v primeru dejavnosti, ki se nanašajo na zadeve državne varnosti) in dejavnosti države na področju kazenskega prava.
(4) Radijska oprema, ki jo opredeljuje ta pravilnik mora biti izdelana tako, da dosega raven varnosti v skladu s prvo alinejo prvega odstavka 3. člena tega pravilnika.
2. člen 
(pomen izrazov) 
Posamezni izrazi, uporabljeni v tem pravilniku, pomenijo naslednje:
1. „radijska oprema“ je električni ali elektronski proizvod, ki oddaja oziroma sprejema radijske valove za namene radijske komunikacije oziroma radijske determinacije, ali električni ali elektronski proizvod, ki z dodatno opremo, kot je na primer antena, lahko oddaja oziroma sprejema radijske valove za namene radijske komunikacije oziroma radijske determinacije;
2. „radijska komunikacija“ je komunikacija po radijskih valovih;
3. „radijska determinacija“ je ugotavljanje položaja, hitrosti oziroma drugih značilnosti predmeta, ali pridobivanje informacij glede na tiste parametre, ki so dostopni po radijskih valovih;
4. „radijski valovi“ so elektromagnetni valovi s frekvencami, ki so nižje od 3 000 GHz in se razširjajo po prostoru brez umetnega vodila;
5. „radijski vmesnik“ pomeni specifikacijo regulirane uporabe radijskega spektra;
6. „razred radijske opreme“ je razred, ki določa posebne kategorije radijske opreme, ki po tem pravilniku veljajo za podobne, in tiste radijske vmesnike, za katere je radijska oprema zasnovana;
7. „škodljivo motenje“ je škodljivo motenje, kot je opredeljeno v 65. točki 3. člena Zakona o elektronskih komunikacijah (Uradni list RS, št. 109/12, 110/13, 40/14 – ZIN-B, 54/14 – odl. US in 81/15);
8. „elektromagnetna motnja“ je elektromagnetna motnja, kot je opredeljena v 5. točki prvega odstavka 3. člena Direktive 2014/30/EU z dne 26. februarja 2014 o harmonizaciji zakonodaj držav članic v zvezi z elektromagnetno združljivostjo (prenovitev) (UL L št. 96 z dne 29. 3. 2014, str. 79);
9. „omogočanje dostopnosti na trgu“ je vsaka dobava radijske opreme za distribucijo, porabo ali uporabo na trgu Evropske unije v okviru gospodarske dejavnosti, bodisi proti plačilu bodisi brezplačno;
10. „dajanje na trg“ pomeni, da je radijska oprema prvič dostopna na trgu Evropske unije;
11. „dajanje v uporabo“ je prva uporaba radijske opreme v Evropski uniji s strani končnega uporabnika;
12. „proizvajalec“ je vsaka fizična ali pravna oseba, ki proizvaja radijsko opremo ali za katero se taka radijska oprema načrtuje ali proizvaja in ki to opremo trži pod svojim imenom ali blagovno znamko;
13. „pooblaščeni zastopnik“ je vsaka fizična ali pravna oseba s sedežem v Evropski uniji, ki je prejela pisno pooblastilo, da v zvezi s posebnimi nalogami nastopa v njegovem imenu;
14. „uvoznik“ je vsaka fizična ali pravna oseba s sedežem v Evropski uniji, ki da radijsko opremo iz tretje države na trg v Evropski uniji;
15. „distributer“ je vsaka fizična ali pravna oseba v dobavni verigi, razen proizvajalca ali uvoznika, ki omogoči dostopnost radijske opreme na trgu;
16. „gospodarski subjekti“ so proizvajalci, pooblaščeni zastopniki, uvozniki in distributerji;
17. „tehnična specifikacija“ je dokument, s katerim so predpisane tehnične zahteve, ki jih mora izpolnjevati radijska oprema;
18. „harmonizirani standard“ je harmonizirani standard, kakor je opredeljen v točki (c) 1. točke 2. člena Uredbe 1025/2012/EU Evropskega parlamenta in Sveta z dne 25. oktobra 2012 o evropski standardizaciji, spremembi direktiv Sveta 89/686/EGS in 93/15/EGS ter direktiv 94/9/ES, 94/25/ES, 95/16/ES, 97/23/ES, 98/34/ES, 2004/22/ES, 2007/23/ES, 2009/23/ES in 2009/105/ES Evropskega parlamenta in Sveta ter razveljavitvi Sklepa Sveta 87/95/EGS in Sklepa št. 1673/2006/ES Evropskega parlamenta in Sveta (UL L št. 316 z dne 14. 11. 2012, str. 12);
19. „akreditacija“ je akreditacija, kakor je opredeljena v 10. točki 2. člena Uredbe 765/2008/ES Evropskega parlamenta in Sveta z dne 9. julija 2008 o določitvi zahtev za akreditacijo in nadzor trga v zvezi s trženjem proizvodov ter razveljavitvi Uredbe (EGS) št. 339/93/EGS (UL L 218 z dne 13. 8. 2008, str. 30; v nadaljnjem besedilu: Uredba 765/2008/ES);
20. „nacionalni akreditacijski organ“ je nacionalni akreditacijski organ, kakor je opredeljen v 11. točki 2. člena Uredbe 765/2008/ES;
21. „ugotavljanje skladnosti“ je proces, s katerim se ugotavlja, ali so izpolnjene bistvene zahteve iz tega pravilnika, ki se nanašajo na radijsko opremo;
22. „organ za ugotavljanje skladnosti“ je organ, ki izvaja dejavnosti ugotavljanja skladnosti;
23. „odpoklic“ je vsak ukrep za vrnitev radijske opreme, ki je že dostopna končnemu uporabniku;
24. „umik“ je vsak ukrep, ki preprečuje, da bi bila radijska oprema iz dobavne verige dostopna na trgu;
25. „zakonodaja Evropske unije o harmonizaciji“ pomeni vsako zakonodajo Evropske unije, ki harmonizira pogoje za trženje proizvodov;
26. „oznaka CE“ je oznaka, s katero proizvajalec izjavlja, da je radijska oprema v skladu z veljavnimi zahtevami iz zakonodaje Evropske unije o harmonizaciji, ki določa njeno namestitev.
3. člen 
(bistvene zahteve) 
(1) Radijska oprema je izdelana tako, da zagotavlja:
– varovanje zdravja ter varnost ljudi in domačih živali ter zaščito premoženja, vključno s cilji v zvezi z varnostnimi zahtevami iz predpisa, ki ureja dostopnost na trgu za električno opremo, ki je načrtovana za uporabo znotraj določenih napetostnih mej, vendar brez uporabe napetostne meje;
– ustrezno raven elektromagnetne združljivosti v skladu s predpisom, ki ureja zahteve za elektromagnetno združljivost opreme.
(2) Radijska oprema je izdelana tako, da optimalno uporablja in podpira učinkovito izrabo radijskega spektra, z namenom preprečevanja škodljivega motenja.
(3) Radijska oprema je izdelana tako, da izpolnjuje naslednje bistvene zahteve:
1. radijska oprema medsebojno deluje z dodatno opremo, zlasti z univerzalnimi polnilniki;
2. radijska oprema prek omrežij medsebojno deluje z drugo radijsko opremo;
3. radijsko opremo je mogoče povezati z vmesniki ustreznega tipa po vsej Evropski uniji;
4. radijska oprema ne škoduje omrežju ali njegovemu delovanju ter ne zlorablja sredstev omrežja in s tem ne povzroča nesprejemljivega poslabšanja storitev;
5. radijska oprema ima vgrajeno zaščito za zagotavljanje varstva osebnih podatkov ter zasebnosti uporabnikov in naročnikov;
6. radijska oprema podpira določene funkcije za zaščito pred goljufijami;
7. radijska oprema podpira določene funkcije za dostop do storitev reševanja;
8. radijska oprema podpira določene funkcije, ki invalidom olajšujejo uporabo;
9. radijska oprema podpira določene funkcije, ki zagotavljajo, da se v radijsko opremo lahko naloži programska oprema, kadar je kombinacija radijske opreme in programske opreme dokazano skladna.
4. člen 
(zagotavljanje informacij o skladnosti kombinacij radijske in programske opreme) 
Proizvajalci radijske in programske opreme za predvideno uporabo Agenciji za komunikacijska omrežja in storitve Republike Slovenije in Evropski komisiji (v nadaljnjem besedilu: Komisija) preko centralnega sistema iz 5. člena tega pravilnika predložijo informacije o skladnosti načrtovanih kombinacij radijske in programske opreme z bistvenimi zahtevami iz 3. člena tega pravilnika. Informacije izhajajo iz ocene o skladnosti, opravljene v skladu s 17. členom tega pravilnika, in se podajo v obliki iz izjave o skladnosti, ki vključuje elemente iz Priloge 6, ki je sestavni del tega pravilnika, se redno posodabljajo in so odvisne od posebnih kombinacij radijske in programske opreme ter natančno opredeljujejo radijsko in programsko opremo, katerih skladnost je bila ocenjena.
5. člen 
(registracija tipov radijske opreme iz nekaterih kategorij) 
Proizvajalci pred dajanjem na trg registrirajo tipe radijske opreme iz kategorij z nizko stopnjo skladnosti z bistvenimi zahtevami iz 3. člena tega pravilnika v centralni sistem, ki ga vzpostavi Komisija v skladu s četrtim odstavkom 5. člena Direktive 2004/53/EU. Proizvajalci pri registraciji teh tipov radijske opreme zagotovijo posamezne ali vse dele tehnične dokumentacije iz točk a), d), e), f), g), h) in i) Priloge 5, ki je sestavni del tega pravilnika. Proizvajalci na radijsko opremo namenjeno na trg, namestijo registrsko številko, ki jo dodeli Komisija.
6. člen 
(omogočanje dostopnosti na trgu) 
Radijska oprema je lahko dostopna na trgu le, če je skladna s tem pravilnikom.
7. člen 
(dajanje v uporabo in uporaba) 
Radijska oprema se lahko da v uporabo in se uporablja, če je skladna s tem pravilnikom in tehničnimi specifikacijami, navedenimi v načrtu uporabe radijskih frekvenc sprejetimi na podlagi zakona, ki ureja elektronske komunikacije, je ustrezno nameščena in vzdrževana ter se uporablja za namene, za katere je bila predvidena.
8. člen 
(priglasitev specifikacij radijskih vmesnikov in dodelitev razredov radijske opreme) 
Agencija za komunikacijska omrežja in storitve Republike Slovenije v skladu s predpisom, ki ureja postopke notificiranja na področju standardov, tehničnih predpisov in postopkov za ugotavljanje skladnosti priglasi predpise o radijskih vmesnikih, ki jih regulira, razen:
1. radijskih vmesnikov, ki so v celoti skladni s sklepi Komisije o harmonizirani uporabi radijskega spektra, sprejetimi na podlagi Odločbe št. 676/2002/ES z dne 7. marca 2002 o pravnem okviru za politiko radijskega spektra v Evropski skupnosti (Odločba o radijskem spektru), (UL L št. 108, z dne 24. 4. 2002, str. 1), in
2. radijskih vmesnikov, ki v skladu z izvedbenimi akti, ki jih sprejme Komisija na podlagi drugega odstavka 8. člena Direktive 2014/53/EU, ustrezajo radijski opremi, ki jo je mogoče dati v uporabo in uporabljati v Evropski uniji brez omejitev.
9. člen 
(prost pretok radijske opreme) 
Na strokovnih sejmih, razstavah, in podobnih dogodkih se lahko razstavlja tudi radijska oprema, ki ni skladna z zahtevami tega pravilnika, če viden znak jasno opozarja, da bo dostopnost te opreme na trgu ali njena uporaba mogoča šele, ko bo skladna s tem pravilnikom. Predstavitev radijske opreme je dovoljena le, če so sprejeti ukrepi za preprečitev škodljivega elektromagnetnega motenja, ki pomeni tveganje za zdravje ali varnost ljudi ali domačih živali ali za premoženje.
II. OBVEZNOSTI GOSPODARSKIH SUBJEKTOV 
10. člen 
(obveznosti proizvajalcev) 
(1) Pri dajanju radijske opreme na trg proizvajalci zagotovijo, da je bila načrtovana in izdelana v skladu z bistvenimi zahtevami iz 3. člena tega pravilnika.
(2) Proizvajalci zagotovijo, da je radijska oprema izdelana tako, da se lahko v vsaj eni državi članici Evropske unije uporablja brez kršenja veljavnih zahtev o uporabi radijskega spektra.
(3) Proizvajalci pripravijo tehnično dokumentacijo iz 21. člena tega pravilnika in izvedejo ustrezen postopek ugotavljanja skladnosti iz 17. člena tega pravilnika ali pa ga dajo izvesti. Kadar je bilo s postopkom ugotavljanja skladnosti dokazano, da je radijska oprema skladna z veljavnimi zahtevami, proizvajalci pripravijo izjavo EU o skladnosti in namestijo oznako CE.
(4) Proizvajalci hranijo tehnično dokumentacijo in izjavo EU o skladnosti še deset let po tem, ko je bila radijska oprema dana na trg.
(5) Proizvajalci zagotovijo, da se pri serijski proizvodnji izvajajo postopki za ohranjanje skladnosti s tem pravilnikom. Ustrezno je treba upoštevati spremembe pri načrtovanju radijske opreme ali njenih lastnosti in spremembe harmoniziranih standardov ali drugih tehničnih specifikacij, na podlagi katerih je deklarirana skladnost radijske opreme. Če je to potrebno zaradi tveganj, ki jih pomeni radijska oprema, proizvajalci zaradi varovanja zdravja in varnosti končnih uporabnikov pregledujejo vzorce radijske opreme, ki je dostopna na trgu, preverjajo pritožbe in vodijo knjigo pritožb, register neustrezne radijske opreme in odpoklicev radijske opreme ter o vsem tovrstnem spremljanju obveščajo distributerje.
(6) Proizvajalci zagotovijo, da so na radijski opremi, ki so jo dali na trg, označeni tip, serija ali serijska številka ali kateri koli drug identifikacijski element, ali da v primeru, kadar velikost ali narava radijske opreme tega ne dopušča, navedejo zahtevane informacije na embalaži ali v dokumentu, ki je priložen radijski opremi.
(7) Proizvajalci na radijski opremi navedejo svoje ime oziroma firmo ali registrirano blagovno znamko ter sedež in poslovni naslov, na katerem so dosegljivi, kadar pa to ni mogoče zaradi velikosti ali narave radijske opreme, podatke navedejo na embalaži ali v dokumentu, ki je priložen radijski opremi. V naslovu se navede center za stike, na katerem je proizvajalec dosegljiv. Kontaktni podatki so v jeziku, ki je končnim uporabnikom in organom za nadzor nad trgom zlahka razumljiv.
(8) Proizvajalci zagotovijo, da so radijski opremi priložena navodila in varnostne informacije v slovenskem jeziku. Navodila vključujejo informacije, potrebne za uporabo radijske opreme v skladu z njeno predvideno uporabo. Te informacije vključujejo opis dodatne opreme in komponent, vključno s programsko opremo, ki so potrebni za delovanje radijske opreme v skladu z njeno predvideno uporabo. Taka navodila in varnostne informacije, ter vsako označevanje so jasni, razumljivi in nedvoumni. Navedene so tudi naslednje informacije, če gre za radijsko opremo, ki za izpolnjevanje svojega namena uporabe oddaja radijske valove:
a) frekvenčni pas ali pasovi, na katerih deluje radijska oprema;
b) največja energija za radijsko frekvenco, preneseno po frekvenčnem pasu ali pasovih, na katerih deluje radijska oprema.
(9) Proizvajalci zagotovijo, da je vsakemu kosu radijske opreme priložena kopija celotne izjave EU o skladnosti ali poenostavljena izjava EU o skladnosti. Kadar je priložena poenostavljena izjava EU o skladnosti, vsebuje točen internetni naslov, na katerem je dostopno celotno besedilo izjave EU o skladnosti.
(10) V primerih, ko je dajanje v uporabo omejeno ali če morajo biti za dovoljenje za uporabo izpolnjene nekatere zahteve, informacije, navedene na embalaži, omogočajo identifikacijo države članice Evropske unije ali geografskega območja države članice Evropske unije, na katerem je dajanje v uporabo omejeno ali morajo biti za dovoljenje za uporabo izpolnjene nekatere zahteve. Take informacije so dopolnjene v navodilih, ki so priložena radijski opremi.
(11) Proizvajalci, ki menijo ali upravičeno domnevajo, da radijska oprema, ki so jo dali na trg, ni skladna s tem pravilnikom, nemudoma izvedejo potrebne korektivne ukrepe, da zagotovijo skladnost radijske opreme, ali pa jo umaknejo ali odpokličejo. Poleg tega, kadar radijska oprema pomeni tveganje, proizvajalci o tem takoj obvestijo pristojni organ za nadzor nad trgom iz 39. člena tega pravilnika in predložijo podrobne podatke, zlasti o neskladnosti ter vseh izvedenih korektivnih ukrepih in o njihovih rezultatih.
(12) Na podlagi zahteve pristojnega organa za nadzor nad trgom ali organa za nadzor nad proizvodi v uporabi iz 39. člena tega pravilnika, mu proizvajalci predložijo vse informacije in dokumentacijo, v papirni ali elektronski obliki, ki so potrebne za dokazovanje skladnosti radijske opreme s tem pravilnikom, v jeziku, ki ga ta organ zlahka razume. Na zahtevo organa proizvajalci z njim sodelujejo pri vseh dejavnostih za odpravo tveganj, ki jih povzroča radijska oprema, ki so jo dali na trg ali v uporabo.
11. člen 
(pooblaščeni zastopniki) 
(1) Proizvajalec lahko s pisnim pooblastilom imenuje pooblaščenega zastopnika. Obveznosti iz prvega odstavka 10. člena tega pravilnika in obveznost priprave tehnične dokumentacije iz tretjega odstavka 10. člena tega pravilnika niso del nalog pooblaščenega zastopnika.
(2) Pooblaščeni zastopnik opravlja naloge, določene v pooblastilu, ki ga prejme od proizvajalca. Pooblastilo pooblaščenemu zastopniku omogoča, da opravlja vsaj naslednje naloge:
a) hrani izjavo EU o skladnosti in tehnično dokumentacijo ter omogoči organoma iz 39. člena tega pravilnika dostop do nje še deset let po tem, ko je bila radijska oprema dana na trg;
b) na podlagi utemeljene zahteve organov iz 39. člena tega pravilnika zagotovi vse informacije in dokumentacijo, potrebne za dokazovanje skladnosti radijske opreme;
c) na zahtevo organov iz 39. člena tega pravilnika sodeluje z njima, v okviru pooblastil pooblaščenega zastopnika, pri vseh dejavnostih, katerih cilj je odpraviti tveganja, ki jih pomeni radijska oprema.
12. člen 
(obveznosti uvoznikov) 
(1) Uvozniki dajejo na trg le radijsko opremo, ki je v skladu s tem pravilnikom.
(2) Preden uvozniki dajo radijsko opremo na trg, zagotovijo, da je proizvajalec izvedel ustrezen postopek ugotavljanja skladnosti iz 17. člena tega pravilnika in da je radijska oprema izdelana tako, da se lahko v vsaj eni državi članici Evropske unije upravlja brez kršenja veljavnih zahtev o uporabi radijskega spektra. Zagotovijo, da je proizvajalec pripravil tehnično dokumentacijo, da ima radijska oprema nameščeno oznako CE, da so ji priložene informacije in dokumenti iz osmega, devetega in desetega odstavka 10. člena tega pravilnika ter da je proizvajalec upošteval zahteve iz šestega in sedmega odstavka 10. člena tega pravilnika. Kadar uvoznik meni ali upravičeno domneva, da radijska oprema ni skladna z bistvenimi zahtevami iz 3. člena tega pravilnika, radijske opreme ne da na trg, dokler ne zagotovi njene skladnosti. Poleg tega, kadar radijska oprema pomeni tveganje, uvoznik o tem obvesti proizvajalca in organ za nadzor nad trgom iz 39. člena tega pravilnika.
(3) Uvozniki na radijski opremi navedejo svoje ime, oziroma firmo ali registrirano blagovno znamko ter sedež in poslovni naslov, na katerem so dosegljivi, kadar pa to ni mogoče, podatke navedejo na embalaži ali v dokumentu, ki je priložen radijski opremi. To vključuje primere, kadar zaradi velikosti radijske opreme to ni mogoče ali kadar bi morali uvozniki odpreti ovitek, da bi lahko na radijski opremi navedli svoje ime in naslov. Kontaktni podatki so v jeziku, ki ga končni uporabniki in organi za nadzor nad trgom zlahka razumejo.
(4) Uvozniki zagotovijo, da so radijski opremi priložena navodila in varnostne informacije v slovenskem jeziku.
(5) Uvozniki zagotovijo, da medtem, ko je radijska oprema pod njihovo odgovornostjo, pogoji njenega skladiščenja ali prevoza ne ogrožajo njene skladnosti z bistvenimi zahtevami iz 3. člena tega pravilnika.
(6) Če je to potrebno zaradi tveganj, ki jih pomeni radijska oprema, uvozniki zaradi varovanja zdravja in varnosti končnih uporabnikov pregledujejo vzorce radijske opreme, ki je dostopna na trgu, raziskujejo pritožbe in vodijo knjigo pritožb, register neustrezne radijske opreme in odpoklicev radijske opreme ter o vsem tovrstnem spremljanju obveščajo distributerje.
(7) Uvozniki, ki menijo ali upravičeno domnevajo, da radijska oprema, ki so jo dali na trg, ni skladna s tem pravilnikom, nemudoma izvedejo potrebne korektivne ukrepe, da zagotovijo skladnost radijske opreme, ali pa jo umaknejo ali odpokličejo. Poleg tega, kadar radijska oprema pomeni tveganje, uvozniki o tem takoj obvestijo organa iz 39. člena tega pravilnika in jima predložijo podrobne podatke, zlasti o neskladnosti in vseh izvedenih korektivnih ukrepih.
(8) Uvozniki še deset let po tem, ko je bila radijska oprema dana na trg, hranijo kopijo izjave EU o skladnosti za potrebe organov za nadzor nad trgom in zagotovijo, da je tehnična dokumentacija na voljo tem organom na njihovo zahtevo.
(9) Na podlagi utemeljene zahteve pristojnega organa iz 39. člena tega pravilnika mu uvozniki predložijo vse informacije in dokumentacijo, v papirni ali elektronski obliki, ki so potrebne za dokazovanje skladnosti radijske opreme, v jeziku, ki ga ta organ zlahka razume. Na zahtevo tega organa uvozniki z njim sodelujejo pri kateri koli dejavnosti za odpravo tveganj, ki jih povzroča radijska oprema, ki so jo dali na trg ali v uporabo.
13. člen 
(obveznosti distributerjev) 
(1) Ko distributerji omogočajo dostopnost radijske opreme na trgu, delujejo s potrebno skrbnostjo, da zagotovijo njeno skladnost z zahtevami iz tega pravilnika.
(2) Preden distributerji omogočijo dostopnost radijske opreme na trgu, preverijo, da ima nameščeno oznako CE, da je opremljena z zahtevanimi dokumenti iz tega pravilnika ter navodili in varnostne informacijami v slovenskem jeziku, ter da sta proizvajalec in uvoznik izpolnila zahteve iz drugega in šestega do desetega odstavka 10. člena tega pravilnika oziroma tretjega odstavka 12. člena tega pravilnika. Kadar distributer meni ali upravičeno domneva, da radijska oprema ni skladna z bistvenimi zahtevami iz 3. člena tega pravilnika, dostopnost radijske opreme na trgu omogoči šele, ko je zagotovljena njena skladnost. Kadar radijska oprema pomeni tveganje, distributer o tem obvesti proizvajalca ali uvoznika in organe za nadzor nad trgom.
(3) Distributerji zagotovijo, da medtem, ko je radijska oprema pod njihovo odgovornostjo, pogoji skladiščenja ali prevoza ne ogrožajo njene skladnosti z bistvenimi zahtevami iz 3. člena tega pravilnika.
(4) Distributerji, ki menijo ali upravičeno domnevajo, da radijska oprema, katere dostopnost na trgu so omogočili, ni skladna s tem pravilnikom, zagotovijo izvedbo ustreznih korektivnih ukrepov, da zagotovijo skladnost te radijske opreme ali pa jo umaknejo ali odpokličejo. Poleg tega, kadar radijska oprema pomeni tveganje, distributerji o tem takoj obvestijo pristojni organ za nazor nad trgom iz 39. člena tega pravilnika in predložijo podrobne podatke, zlasti o neskladnosti in vseh izvedenih korektivnih ukrepih.
(5) Na podlagi zahteve pristojnega organa iz 39. člena tega pravilnika mu distributerji predložijo vse potrebne informacije in dokumentacijo v papirni ali elektronski obliki za dokazovanje skladnosti radijske opreme. Na zahtevo tega organa distributerji z njim sodelujejo pri vseh dejavnostih za odpravo tveganja, ki ga povzroča radijska oprema, katere dostopnost na trgu ali uporabo so omogočili.
14. člen 
(primeri, ko se obveznosti proizvajalcev uporabljajo za uvoznike in distributerje) 
Uvoznik ali distributer se za namene tega pravilnika obravnava kot proizvajalec in zanj veljajo obveznosti za proizvajalca iz 10. člena tega pravilnika, kadar da radijsko opremo na trg pod svojim imenom ali blagovno znamko ali spremeni radijsko opremo, ki je že bila dana na trg, tako, da to lahko vpliva na skladnost s tem pravilnikom.
15. člen 
(identifikacija gospodarskih subjektov) 
(1) Gospodarski subjekti organu za nadzor nad trgom iz 39. člena tega pravilnika na zahtevo identificirajo:
– vsak gospodarski subjekt, ki jim je dobavil radijsko opremo;
– vsak gospodarski subjekt, ki so mu dobavili radijsko opremo.
(2) Gospodarski subjekti morajo biti sposobni predložiti informacije iz prvega odstavka še deset let po tem, ko jim je bila radijska oprema dobavljena, oziroma še deset let po tem, ko so radijsko opremo dobavili.
III. SKLADNOST RADIJSKE OPREME 
16. člen 
(domneva o skladnosti radijske opreme) 
Za radijsko opremo, ki je v skladu s harmoniziranimi standardi ali njihovim delom, katerih seznam je objavljen na spletnih straneh ministrstva, pristojnega za trg (v nadaljnjem besedilu: ministrstvo), se domneva, da je skladna z bistvenimi zahtevami iz 3. člena tega pravilnika, zajetimi v teh standardih ali njihovih delih.
17. člen 
(postopki ugotavljanja skladnosti) 
(1) Proizvajalec opravi oceno skladnosti radijske opreme, da izpolni bistvene zahteve iz 3. člena tega pravilnika. Pri oceni skladnosti upošteva vse predvidene pogoje delovanja, pri bistveni zahtevi iz 1. točke prvega odstavka 3. člena tega pravilnika pa upošteva tudi razumno predvidljive pogoje. Kadar radijska oprema lahko deluje v različnih konfiguracijah, se z oceno skladnosti potrdi, ali izpolnjuje bistvene zahteve iz 3. člena tega pravilnika v vseh možnih konfiguracijah.
(2) Skladnost radijske opreme z bistvenimi zahtevami, določenimi v prvem odstavku 3. člena tega pravilnika, se dokazuje po enem od naslednjih postopkov ugotavljanja skladnosti:
a) notranja kontrola proizvodnje, določena v Prilogi 2, ki je sestavni del tega pravilnika;
b) EU-pregled tipa, ki mu sledi skladnost s tipom, na podlagi notranje kontrole proizvodnje, določene v Prilogi 3, ki je sestavni del tega pravilnika;
c) skladnost na podlagi popolnega zagotavljanja kakovosti iz Priloge 4, ki je sestavni del tega pravilnika.
(3) Kadar proizvajalec pri ugotavljanju skladnosti radijske opreme z bistvenimi zahtevami iz drugega in tretjega odstavka 3. člena tega pravilnika uporabi harmonizirane standarde iz 16. člena tega pravilnika, uporabi enega od naslednjih postopkov:
a) notranja kontrola proizvodnje iz Priloge 2 tega pravilnika;
b) EU-pregled tipa, ki mu sledi skladnost s tipom, na podlagi notranjega nadzora nad proizvodnjo iz Priloge 3 tega pravilnika;
c) skladnost na podlagi popolnega zagotavljanja kakovosti iz Priloge 4 tega pravilnika.
(4) Kadar proizvajalec pri ugotavljanju skladnosti radijske opreme z bistvenimi zahtevami iz drugega in tretjega odstavka 3. člena tega pravilnika ne uporabi harmoniziranih standardov iz 16. člena tega pravilnika ali jih uporabi samo delno ali kadar takih harmoniziranih standardov ni, se za radijsko opremo glede navedenih bistvenih zahtev uporabi eden od naslednjih postopkov:
a) EU-pregled tipa, ki mu sledi skladnost s tipom, na podlagi notranjega nadzora nad proizvodnjo iz Priloge 3 tega pravilnika;
b) skladnost na podlagi popolnega zagotavljanja kakovosti iz Priloge 4 tega pravilnika.
18. člen 
(izjava EU o skladnosti) 
(1) Z izjavo EU o skladnosti proizvajalec ali pooblaščeni zastopnik potrjuje, da je bilo dokazano izpolnjevanje bistvenih zahtev iz 3. člena tega pravilnika.
(2) Izjava EU o skladnosti ima vzorčno strukturo, določeno v Prilogi 6 tega pravilnika, vsebuje elemente, opredeljene v tej prilogi, se stalno posodablja in mora biti v slovenskem jeziku. Poenostavljena izjava EU o skladnosti iz devetega odstavka 10. člena tega pravilnika vsebuje elemente, določene v Prilogi 7, ki je sestavni del tega pravilnika, se posodablja in mora biti v slovenskem jeziku. Celotno besedilo izjave EU o skladnosti v slovenskem jeziku mora biti dostopno na spletnem naslovu, ki je naveden v poenostavljeni izjavi EU o skladnosti.
(3) Kadar se za radijsko opremo uporablja več kot en akt Evropske unije, ki zahteva izjavo EU o skladnosti, se pripravi enotna izjava EU o skladnosti v zvezi z vsemi temi akti Evropske unije. Ta izjava mora vsebovati identifikacijo zadevnih aktov Unije, vključno z navedbo objave.
(4) S pripravo izjave EU o skladnosti proizvajalec prevzame odgovornost za to, da je radijska oprema skladna z zahtevami iz tega pravilnika.
19. člen 
(splošna načela za oznako CE) 
(1) Za oznako CE veljajo splošna načela iz 30. člena Uredbe 765/2008/ES.
(2) Glede na naravo radijske opreme je višina oznake CE, nameščene na radijsko opremo, lahko manj kot 5 mm, če ob tem ostane vidna in čitljiva.
20. člen 
(pravila in pogoji za namestitev oznake CE in identifikacijske številke priglašenega organa) 
(1) Oznaka CE mora biti vidno, čitljivo in neizbrisno nameščena na radijsko opremo ali njeno tablico s podatki, razen kadar to ni mogoče ali upravičeno zaradi narave radijske opreme. Oznaka CE mora biti vidno, čitljivo in neizbrisno nameščena tudi na embalažo.
(2) Oznaka CE se namesti, preden je radijska oprema dana na trg.
(3) Oznaki CE sledi identifikacijska številka priglašenega organa, če se uporabi postopek ugotavljanja skladnosti iz Priloge 4 tega pravilnika. Višina identifikacijske številke priglašenega organa je enaka višini oznake CE. Identifikacijsko številko priglašenega organa namesti organ sam ali, po njegovih navodilih, proizvajalec ali njegov pooblaščeni zastopnik.
21. člen 
(tehnična dokumentacija) 
(1) Tehnična dokumentacija mora vključevati vse pomembne podatke ali podrobnosti o sredstvih, ki jih je proizvajalec uporabil za zagotovitev skladnosti radijske opreme z bistvenimi zahtevami iz 3. člena tega pravilnika. Vsebuje najmanj elemente iz Priloge 5 tega pravilnika.
(2) Tehnična dokumentacija mora biti pripravljena, preden je radijska oprema dana na trg, in se posodablja.
(3) Tehnična dokumentacija in korespondenca, ki se nanašata na postopek EU-pregleda tipa, morata biti sestavljeni v uradnem jeziku države članice Evropske unije, v kateri je sedež priglašenega organa, ali v jeziku, sprejemljivem za ta organ.
(4) Kadar tehnična dokumentacija ni skladna s prvim, drugim ali tretjim odstavkom tega člena in tako ne vključuje dovolj pomembnih podatkov ali sredstev za zagotavljanje skladnosti radijske opreme z bistvenimi zahtevami iz 3. člena tega pravilnika, lahko organ za nadzor nad trgom iz 39. člena tega pravilnika od proizvajalca ali uvoznika zahteva, da organ, ki je zanj sprejemljiv, na stroške proizvajalca ali uvoznika v določenem obdobju opravi preizkus, da preveri skladnost z bistvenimi zahtevami iz 3. člena tega pravilnika.
IV. ORGANI ZA UGOTAVLJANJE SKLADNOSTI IN PRIGLASITEV 
22. člen 
(priglasitveni organ) 
Priglasitveni organ za namene tega pravilnika je ministrstvo (v nadaljnjem besedilu: priglasitveni organ).
23. člen 
(obveznosti obveščanja za priglasitveni organ) 
Priglasitveni organ obvesti Komisijo o svojih postopkih v zvezi z ocenjevanjem, določitvijo in priglasitvijo organov za ugotavljanje skladnosti ter o spremljanju priglašenih organov in vsaki spremembi v zvezi s tem.
24. člen 
(zahteve za organe za ugotavljanje skladnosti) 
(1) Organ za ugotavljanje skladnosti je pravna oseba, ki izpolnjuje pogoje iz zakona, ki ureja tehnične zahteve za proizvode in ugotavljanje skladnosti in so podrobneje določeni s tem pravilnikom.
(2) Organ za ugotavljanje skladnosti v postopku ugotavljanja skladnosti kot tretja stranka zagotavlja neodvisnost in nepristranskost do organizacije ali radijske opreme, ki jo ocenjuje. Organ, ki je del poslovnega združenja ali strokovnih zvez, ki zastopajo podjetja, vključena v načrtovanje, proizvodnjo, dobavo, sestavljanje, uporabo ali vzdrževanje radijske opreme, katere skladnost ugotavlja, se lahko šteje kot tak organ pod pogojem, da je zagotovljena njegova samostojnost in da ni navzkrižja interesov.
(3) Organ za ugotavljanje skladnosti, njegovo najvišje vodstvo in osebje, odgovorno za izvajanje nalog ugotavljanja skladnosti, ne smejo biti niti načrtovalci, proizvajalci, dobavitelji, monterji, kupci, lastniki, uporabniki ali vzdrževalci radijske opreme, katere skladnost ugotavljajo, niti zastopniki katere od teh strani. To ne izključuje uporabe ocenjevalne radijske opreme, nujne za delovanje organa za ugotavljanje skladnosti, ali uporabe take radijske opreme v zasebne namene. Organ za ugotavljanje skladnosti, njegovo najvišje vodstvo in osebje, odgovorno za izvajanje nalog ugotavljanja skladnosti, neposredno ne smejo sodelovati pri načrtovanju, proizvodnji ali konstrukciji, trženju, montaži, uporabi ali vzdrževanju navedene radijske opreme, ne smejo zastopati strani, ki sodelujejo pri teh dejavnostih. Ne smejo sodelovati pri nobenih dejavnostih, ki bi lahko nasprotovale njihovi neodvisni presoji in integriteti v zvezi z dejavnostmi ugotavljanja skladnosti, za katere so priglašeni. To zlasti velja za svetovalne storitve. Organi za ugotavljanje skladnosti zagotavljajo, da dejavnosti odvisnih družb ali podizvajalcev ne vplivajo na zaupnost, objektivnost ali nepristranskost njihovih dejavnosti ugotavljanja skladnosti.
(4) Organi za ugotavljanje skladnosti in njihovo osebje izvajajo dejavnosti ugotavljanja skladnosti z največjo poklicno integriteto in potrebno strokovno usposobljenostjo na določenem področju, brez pritiskov in spodbud, zlasti finančnih, ki bi lahko vplivali na njihovo presojo ali rezultate njihovih dejavnosti ugotavljanja skladnosti, zlasti kar zadeva osebe ali skupine oseb, za katere so rezultati teh dejavnosti pomembni.
(5) Organ za ugotavljanje skladnosti je sposoben izvajati vse naloge ugotavljanja skladnosti v skladu s tem pravilnikom, za katere je bil priglašen, bodisi da navedene naloge izvaja sam, bodisi da so izvedene v njegovem imenu in na njegovo odgovornost. Organ za ugotavljanje skladnosti ima vedno in za vsak postopek ugotavljanja skladnosti ter za vsako vrsto ali kategorijo aparatov, za katere je priglašen, na razpolago:
1. osebje s strokovnim znanjem in izkušnjami za izvajanje nalog ugotavljanja skladnosti;
2. opise postopkov, v skladu s katerimi se izvaja ugotavljanje skladnosti, ki zagotavljajo preglednost in zmožnost ponovitve teh postopkov. Imeti mora politiko in postopke za razlikovanje med nalogami, ki jih izvaja kot priglašeni organ, in drugimi dejavnostmi;
3. postopke za izvajanje dejavnosti, pri katerih so ustrezno upoštevani velikost podjetja, sektor, v katerem deluje, njegova struktura, stopnja zahtevnosti tehnologije zadevne radijske opreme ter množična ali serijska narava proizvodnega postopka. Organ za ugotavljanje skladnosti ima na voljo potrebna sredstva za izvajanje strokovnih in upravnih nalog, povezanih z dejavnostmi ugotavljanja skladnosti na primeren način.
(6) Osebje, odgovorno za izvajanje nalog ugotavljanja skladnosti, ima:
1. tehnično in poklicno usposobljenost, ki zajema vse dejavnosti ugotavljanja skladnosti, za katere je bil organ za ugotavljanje skladnosti priglašen;
2. znanje o zahtevah glede ugotavljanja skladnosti, ki ga izvaja, in ustrezna pooblastila za izvedbo teh ugotavljanj skladnosti;
3. znanje in razumevanje bistvenih zahtev iz 3. člena tega pravilnika, uporabljenih harmoniziranih standardov ter ustreznih določb zakonodaje Evropske unije o harmonizaciji in nacionalne zakonodaje;
4. sposobnost za pripravo certifikatov o EU-pregledu tipa ali odobritev sistema kakovosti, zapisov in poročil, ki dokazujejo, da je bilo ugotavljanje skladnosti izvedeno.
(7) Zagotovljena je nepristranskost organa za ugotavljanje skladnosti, njegovega najvišjega vodstva in osebja, odgovornega za izvajanje nalog ugotavljanja skladnosti. Plačilo najvišjega vodstva in osebja, odgovornega za izvajanje nalog ugotavljanja skladnosti organa za ugotavljanje skladnosti, ne sme biti odvisno od števila izvedenih ugotavljanj ali rezultatov navedenih ugotavljanj.
(8) Organ za ugotavljanje skladnosti ima sklenjeno zavarovanje odgovornosti.
(9) Osebje organa za ugotavljanje skladnosti je zavezano k poklicni molčečnosti v zvezi z vsemi informacijami, pridobljenimi med izvajanjem nalog po tem pravilniku, razen pred pristojnimi organi države članice Evropske unije, v kateri izvaja svoje dejavnosti. Lastninske pravice vseh udeleženih subjektov v postopku ugotavljanja skladnosti morajo biti zaščitene.
(10) Organi za ugotavljanje skladnosti sodelujejo pri ustreznih dejavnostih standardizacije, regulativnih dejavnostih na področju radijske opreme in načrtovanja frekvence ter dejavnostih koordinacijske skupine priglašenih organov, ustanovljene v skladu z ustrezno zakonodajo Evropske unije o harmonizaciji, ali zagotovijo, da je njihovo osebje, pristojno za izvajanje nalog ugotavljanja skladnosti, obveščeno o teh dejavnostih, upravne odločbe in dokumente, ki izhajajo iz rezultatov dela navedene skupine, pa uporabljajo kot splošne smernice.
25. člen 
(domneva o skladnosti organov za ugotavljanje skladnosti) 
Kadar organ za ugotavljanje skladnosti dokaže svojo skladnost s kriteriji, določenimi v zadevnih harmoniziranih standardih za akreditacijo ali njihovih delih, se domneva, da izpolnjuje zahteve iz 24. člena tega pravilnika, če veljavni harmonizirani standardi zajemajo te zahteve.
26. člen 
(odvisne družbe in podizvajalci) 
(1) Kadar organ za ugotavljanje skladnosti za določene naloge, povezane z ugotavljanjem skladnosti, sklene pogodbo s podizvajalci ali jih prenese na odvisno družbo, zagotovi, da podizvajalec ali odvisna družba izpolnjuje zahteve iz 24. člena tega pravilnika. Priglašeni organ o sklenitvi pogodbe s podizvajalci ali prenosu na odvisno družbo obvesti priglasitveni organ.
(2) Organi za ugotavljanje skladnosti prevzamejo celotno odgovornost za naloge, ki jih izvajajo podizvajalci ali odvisne družbe, ne glede na njihov sedež.
(3) Dejavnosti se lahko prenesejo na podizvajalca ali odvisno družbo samo, če stranka s tem soglaša.
(4) Organi za ugotavljanje skladnosti hranijo ustrezne dokumente v zvezi z ocenjevanjem usposobljenosti podizvajalca ali odvisne družbe in nalogami, ki jih izvaja v skladu s tem pravilnikom, ter priglasitvenim organom omogočajo dostop do teh dokumentov.
27. člen 
(zahtevek za priglasitev) 
(1) Organ za ugotavljanje skladnosti predloži zahtevek za priglasitev priglasitvenemu organu.
(2) Zahtevku za priglasitev se priložijo opis dejavnosti ugotavljanja skladnosti, opis modula ali modulov za ugotavljanje skladnosti in opis radijske opreme, za katero navedeni organ trdi, da je pristojen, ter akreditacijska listina, ki jo izda Slovenska akreditacija in ki potrjuje, da organ za ugotavljanje skladnosti izpolnjuje zahteve iz 24. člena tega pravilnika.
(3) Kadar zadevni organ za ugotavljanje skladnosti ne more predložiti akreditacijske listine, priglasitvenemu organu predloži vse listinske dokaze, potrebne za preverjanje, priznavanje in redno spremljanje njegove skladnosti z zahtevami iz 24. člena tega pravilnika.
28. člen 
(priglasitveni postopek) 
(1) Priglasitveni organ lahko priglasi samo tiste organe za ugotavljanje skladnosti, ki izpolnjujejo zahteve iz 24. člena tega pravilnika.
(2) Priglasitveni organ o priglasitvi in vseh njenih naknadnih spremembah obvesti Komisijo in druge države članice Evropske unije po elektronskem orodju za priglasitev, ki ga upravlja Komisija. Priglasitev vključuje vse podrobnosti o dejavnostih ugotavljanja skladnosti, modulu ali modulih za ugotavljanje skladnosti in zadevni radijski opremi ter akreditacijsko listino.
(3) Kadar priglasitev ne temelji na akreditacijski listini iz drugega odstavka 27. člena tega pravilnika, priglasitveni organ Komisiji in drugim državam članicam predloži listinske dokaze, ki potrjujejo usposobljenost organa za ugotavljanje skladnosti in uvedene ukrepe, s katerimi se zagotovi, da bo organ pod rednim nadzorom in da bo stalno izpolnjeval zahteve iz 24. člena tega pravilnika. Organ za ugotavljanje skladnosti lahko opravlja dejavnosti priglašenega organa le, če Komisija ali druge države članice Evropske unije ne predložijo ugovora v dveh tednih od priglasitve v primeru uporabe akreditacijske listine iz drugega odstavka 27. člena tega pravilnika oziroma v dveh mesecih od priglasitve v primeru uporabe listinskih dokazov iz tretjega odstavka 27. člena tega pravilnika.
29. člen 
(spremembe priglasitev) 
V primeru omejitve, začasnega preklica ali umika priglasitve ali če je priglašeni organ prenehal z dejavnostjo, priglasitveni organ izvede ustrezne ukrepe za zagotovitev, da gradivo in dokumente tega organa prevzame v obravnavo drug priglašeni organ, bodisi da so na voljo priglasitvenim organom in organu za nadzor nad trgom iz 39. člena tega pravilnika na njihovo zahtevo.
30. člen 
(izpodbijanje usposobljenosti priglašenih organov) 
Priglasitveni organ na zahtevo Komisije predloži vse informacije v zvezi s podlago za priglasitev ali ohranjanje usposobljenosti zadevnega priglašenega organa, če Komisija dvomi oziroma je bila seznanjena z dvomom o pristojnosti priglašenega organa ali njegovem stalnem izpolnjevanju zahtev in obveznosti, ki veljajo zanj.
31. člen 
(obveznosti priglašenih organov v zvezi z njihovim delom) 
(1) Priglašeni organi skladnosti izvajajo ugotavljanje skladnosti v skladu s postopki za ugotavljanje skladnosti iz Priloge 3 in Priloge 4 tega pravilnika.
(2) Ugotavljanje skladnosti se izvaja sorazmerno, tako da se prepreči nepotrebna obremenitev gospodarskih subjektov. Priglašeni organi in organi za ugotavljanje skladnosti pri izvajanju svojih postopkov upoštevajo velikost podjetja, sektor, v katerem deluje, njegovo strukturo, stopnjo zahtevnosti zadevne tehnologije radijske opreme ter množično ali serijsko naravo proizvodnega postopka. Pri tem v vsakem primeru spoštujejo stopnjo zahtevnosti in nivo zaščite, ki sta potrebna za to, da je radijska oprema skladna s tem pravilnikom.
(3) Kadar priglašeni organ ugotovi, da proizvajalec ne izpolnjuje bistvenih zahtev iz 3. člena tega pravilnika ali ustreznih harmoniziranih standardov ali drugih tehničnih specifikacij, od proizvajalca zahteva, da izvede ustrezne korektivne ukrepe, in ne izda certifikata o EU-pregledu tipa ali odobritve sistema kakovosti.
(4) Kadar med postopkom spremljanja skladnosti po izdaji certifikata o EU-pregledu tipa ali odobritve sistema kakovosti priglašeni organ ugotovi, da radijska oprema ni več skladna, od proizvajalca zahteva, da izvede ustrezne korektivne ukrepe, in po potrebi začasno prekliče ali umakne certifikat o EU-pregledu tipa ali odobritev sistema kakovosti.
(5) Kadar korektivni ukrepi niso izvedeni ali nimajo zahtevanega učinka, priglašeni organ po potrebi omeji, začasno prekliče ali umakne vse certifikate o EU-pregledu tipa ali odobritve sistema kakovosti.
32. člen 
(pritožba zoper odločitve priglašenih organov) 
Priglašeni organ zagotovi, da je zoper njegove odločitve iz tretjega, četrtega in petega odstavka prejšnjega člena na voljo pritožbeni postopek.
33. člen 
(obveznosti obveščanja za priglašene organe) 
(1) Priglašeni organi obveščajo priglasitveni organ o:
a) vsaki zavrnitvi, omejitvi, začasnem preklicu ali umiku certifikata o EU-pregledu tipa ali odobritve sistema kakovosti v skladu z zahtevami iz Prilog 3 in 4 tega pravilnika;
b) vseh okoliščinah, ki vplivajo na obseg ali pogoje za priglasitev;
c) vsakem zaprosilu za informacije v zvezi z dejavnostmi ugotavljanja skladnosti, ki so ga prejeli od organa za nadzor nad trgom;
d) na zahtevo, o vseh dejavnostih ugotavljanja skladnosti, izvedenih v obsegu njihove priglasitve, in o vseh drugih izvedenih dejavnostih, vključno s čezmejnimi dejavnostmi in sklepanjem pogodb s podizvajalci.
(2) Priglašeni organi v skladu z zahtevami iz Prilog 3 in 4 tega pravilnika zagotavljajo drugim organom, ki so priglašeni na podlagi tega pravilnika in izvajajo podobne dejavnosti ugotavljanja skladnosti ter pokrivajo enake kategorije radijske opreme, zadevne informacije o vprašanjih v zvezi z negativnimi in na zahtevo s pozitivnimi rezultati ugotavljanja skladnosti.
(3) Priglašeni organi izpolnjujejo obveznosti obveščanja iz Prilog 3 in 4 tega pravilnika.
34. člen 
(koordinacija priglašenih organov) 
Priglašeni organi neposredno ali prek pooblaščenih zastopnikov sodelujejo pri delu koordinacije za sodelovanje med priglašenimi organi in sektorske skupine priglašenih organov v okviru Komisije.
V. NADZOR NAD TRGOM, NADZOR NAD RADIJSKO OPREMO, KI VSTOPA NA TRG EVROPSKE UNIJE, IN ZAŠČITNI POSTOPEK 
35. člen 
(nadzor nad trgom in nadzor nad radijsko opremo, ki vstopa na trg Evropske unije) 
Za radijsko opremo, ki jo opredeljuje ta pravilnik, se uporabljajo tretji odstavek 15. člena in 16. do 29. člen Uredbe 765/2008/ES.
36. člen 
(postopek za ravnanje z radijsko opremo, ki pomeni tveganje na nacionalni ravni) 
Kadar organ za nadzor nad trgom iz 39. člena tega pravilnika meni, da neskladnost ni omejena na njegovo nacionalno ozemlje, o rezultatih vrednotenja in ukrepih, ki jih zahteva od gospodarskega subjekta, obvesti Komisijo in druge države članice Evropske unije v skladu s predpisom, ki ureja način mednarodne izmenjave informacij o ukrepih in dejanjih, ki omejujejo trgovanje s proizvodi.
37. člen 
(zaščitni postopek) 
Kadar Komisija ugotovi, da je nacionalni ukrep iz 36. člena tega pravilnika upravičen, organ za nadzor nad trgom iz 39. člena tega pravilnika sprejme ukrepe, potrebne za umik ali odpoklic neskladnega proizvoda s trga v skladu s predpisom, ki ureja način mednarodne izmenjave informacij o ukrepih in dejanjih, ki omejujejo trgovanje s proizvodi. Če se ugotovi, da je nacionalni ukrep neupravičen, organ za nadzor nad trgom ukrep umakne.
38. člen 
(formalna neskladnost) 
Organ za nadzor nad trgom iz 39. člena tega pravilnika od zadevnega gospodarskega subjekta zahteva, da zadevno neskladnost odpravi, kadar ugotovi katero od naslednjih dejstev:
1. oznaka CE je bila nameščena tako, da je kršen 30. člen Uredbe 765/2008/ES ali 20. člen tega pravilnika;
2. oznaka CE ni bila nameščena;
3. identifikacijska številka priglašenega organa, če se uporablja postopek ugotavljanja skladnosti iz Priloge 4 tega pravilnika, je bila nameščena tako, da krši 20. člen tega pravilnika, ali ni nameščena;
4. izjava EU o skladnosti ni bila pripravljena;
5. izjava EU o skladnosti ni bila pravilno pripravljena;
6. tehnična dokumentacija ni na voljo ali ni popolna;
7. informacije iz šestega in sedmega odstavka 10. člena tega pravilnika ali tretjega odstavka 12. člena tega pravilnika manjkajo, so napačne ali nepopolne;
8. informacije o predvideni uporabi radijske opreme, izjavi EU o skladnosti in omejitvah uporabe iz osmega, devetega in desetega odstavka 10. člena tega pravilnika niso priloženi radijski opremi;
9. zahteve o identifikaciji gospodarskih subjektov iz 15. člena tega pravilnika niso izpolnjene;
10. neskladnost s 5. členom tega pravilnika.
39. člen 
(nadzor) 
Nadzor nad izvajanjem tega pravilnika, v skladu z zakonom, ki ureja tehnične zahteve za proizvode in ugotavljanje skladnosti, zakonom, ki ureja elektronske komunikacije in s predpisi, ki določajo pristojnosti in naloge inšpekcijskih organov, opravljata:
– Tržni inšpektorat Republike Slovenije za proizvode na trgu in
– Agencija za komunikacijska omrežja in storitve Republike Slovenije za proizvode v uporabi.
VI. PREHODNA IN KONČNA DOLOČBA 
40. člen 
(prenehanje veljavnosti in uporaba) 
(1) Z uveljavitvijo tega pravilnika preneha veljati Pravilnik o radijski opremi in telekomunikacijski terminalski opremi (Uradni list RS, št. 17/09, 17/11 – ZTZPUS-1 in 54/12), uporablja pa se še do 12. junija 2016.
(2) Radijska oprema in telekomunikacijska terminalska oprema, ki je skladna s pravilnikom iz prejšnjega odstavka, je lahko dostopna na trgu ali dana v uporabo še do 12. junija 2017.
41. člen 
(začetek veljavnosti in uporaba) 
Ta pravilnik začne veljati petnajsti dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije, uporabljati pa se začne 13. junija 2016, razen določb 5. člena tega pravilnika, ki se začnejo uporabljati 12. junija 2018.
Št. 007-230/2015/16
Ljubljana, dne 15. januarja 2016
EVA 2015-2130-0017
Zdravko Počivalšek l.r.
Minister 
za gospodarski razvoj 
in tehnologijo

AAA Zlata odličnost

Nastavitve piškotkov

Vaše trenutno stanje

Prikaži podrobnosti