Uradni list

Številka 3
Uradni list RS, št. 3/2016 z dne 18. 1. 2016
Uradni list

Uradni list RS, št. 3/2016 z dne 18. 1. 2016

Kazalo

137. Uredba o izvajanju 6. člena Uredbe (ES) št. 1071/2009 o skupnih pravilih glede pogojev za opravljanje dejavnosti cestnega prevoznika, stran 342.

  
Na podlagi sedmega odstavka 21. člena Zakona o Vladi Republike Slovenije (Uradni list RS, št. 24/05 – uradno prečiščeno besedilo, 109/08, 38/10 – ZUKN, 8/12, 21/13 in 47/13 – ZDU-1G in 65/14) in v zvezi z 32.a členom Zakona o prevozih v cestnem prometu (Uradni list RS, št. 131/06, 5/07 – popr., 123/08, 28/10, 49/11, 40/12 – ZUJF, 57/12, 39/13 in 92/15) izdaja Vlada Republike Slovenije
U R E D B O 
o izvajanju 6. člena Uredbe (ES) št. 1071/2009 o skupnih pravilih glede pogojev za opravljanje dejavnosti cestnega prevoznika
1. člen 
(vsebina uredbe) 
S to uredbo se za izvajanje 6. člena Uredbe (ES) št. 1071/2009 Evropskega parlamenta in Sveta z dne 21. oktobra 2009 o skupnih pravilih glede pogojev za opravljanje dejavnosti cestnega prevoznika in o razveljavitvi Direktive Sveta 96/26/ES (UL L št. 300 z dne 14. 11. 2009, str. 51), zadnjič spremenjene z Uredbo Sveta (EU) št. 517/2013 z dne 13. maja 2013 o prilagoditvi nekaterih uredb ter odločb in sklepov na področjih prostega pretoka blaga, prostega gibanja oseb, prava družb, politike konkurence, kmetijstva, varnosti hrane, veterinarske in fitosanitarne politike, prometne politike, energetike, obdavčitve, statistike, vseevropskih omrežij, pravosodja in temeljnih pravic, pravice, svobode in varnosti, okolja, carinske unije, zunanjih odnosov, zunanje, varnostne in obrambne politike ter institucij zaradi pristopa Republike Hrvaške (UL L št. 158 z dne 10. 6. 2013, str. 1), (v nadaljnjem besedilu: Uredba 1071/2009/ES), določajo pogoji v zvezi z dobrim ugledom, izgubo in ponovno pridobitvijo dobrega ugleda, število hujših kršitev, katerih posledica je začasni ali trajni odvzem izvodov licence Skupnosti ali licence Skupnosti, kdaj se upravljavec prevozov razglasi za neprimernega in kdaj se spet šteje za primernega za opravljanje nalog upravljavca prevozov.
2. člen 
(pomen izrazov) 
Izrazi, uporabljeni v tej uredbi, imajo enak pomen kakor v Uredbi 1071/2009/ES in v zakonu, ki ureja prevoze v cestnem prometu.
3. člen 
(dober ugled) 
(1) Podjetje ali upravljavec prevoza nima dobrega ugleda, če je bil pravnomočno obsojen in še niso prenehale pravne posledice obsodbe za:
a) kaznivo dejanje zoper gospodarstvo,
b) kaznivo dejanje zoper pravni promet,
c) kaznivo dejanje zoper človečnost,
č) kaznivo dejanje zoper delovno razmerje in socialno varnost,
d) kaznivo dejanje zoper varnost javnega prometa,
e) kaznivo dejanje neupravičene proizvodnje in prometa s prepovedanimi drogami, nedovoljenimi snovmi v športu in predhodnimi sestavinami za izdelavo prepovedanih drog.
(2) Dobrega ugleda tudi nima podjetje ali upravljavec prevoza, ki je bil v zadnjih dveh letih kaznovan za število hujših kršitev, določeno v prvem odstavku 7. člena te uredbe.
4. člen 
(pisno opozorilo) 
(1) Hujše kršitve podjetja in upravljavca prevoza, ki se vpisujejo v nacionalni elektronski register prevoznikov, so določene v 16. členu Uredbe 1071/2009/ES.
(2) Izdajatelj licence pošlje podjetju in upravljavcu prevoza v tem podjetju pisno opozorilo, če v dveh letih doseže število hujših kršitev, določenih v naslednji preglednici:
Število izdanih izvodov 
licence Skupnosti
Število hujših kršitev
1
2
2–5
3
6–20
4
21–50
5
51 ali več
6
5. člen 
(začasni odvzem izvodov licence) 
(1) Če podjetje v dveh letih preseže število hujših kršitev, določeno v preglednici iz drugega odstavka tega člena, izdajatelj licence začne postopek začasnega odvzema posameznih izvodov licence Skupnosti v skladu z zakonom, ki ureja prevoze v cestnem prometu.
(2) Število hujših kršitev, ki imajo za posledico začasni odvzem posameznih izvodov licence Skupnosti, je določeno v naslednji preglednici:
Število izdanih izvodov 
licence Skupnosti
Število hujših kršitev
1
3
2–5
4
6–20
5
21–50
6
51 ali več
7
6. člen 
(začasni odvzem licence) 
(1) Če podjetje v dveh letih preseže število hujših kršitev, določeno v preglednici iz drugega odstavka tega člena, izdajatelj licence začne postopek začasnega odvzema licence Skupnosti v skladu z zakonom, ki ureja prevoze v cestnem prometu.
(2) Število hujših kršitev, ki imajo za posledico začasni odvzem licence Skupnosti, je določeno v naslednji preglednici:
Število izdanih izvodov 
licence Skupnosti
Število hujših kršitev
1
4
2–5
5
6–20
6
21–50
7
51 ali več
8
7. člen 
(izguba dobrega ugleda podjetja ali upravljavca prevoza in neprimernost upravljavca prevozov) 
(1) Podjetje ali upravljavec prevoza izgubi dober ugled, če v dveh letih preseže število hujših kršitev, določeno v naslednji preglednici:
Število izdanih izvodov 
licence Skupnosti
Število hujših kršitev
1
5
2–5
6
6–20
7
21–50
8
51 ali več
9
(2) Podjetje ali upravljavec prevoza izgubi dober ugled tudi, če so v času, ko ima licenco Skupnosti za prevoz oseb ali blaga, oziroma v času, ko je upravljavec prevoza v prevoznem podjetju, izpolnjeni pogoji iz prvega odstavka 3. člena te uredbe.
(3) Upravljavec prevoza izgubi dober ugled tudi, če podjetje, v katerem izvaja naloge upravljavca prevoza, izgubi dober ugled, ne glede na število podjetjih, v katerih je upravljavec prevoza. Če je v podjetju določenih več upravljavcev prevoza, izgubijo dober ugled vsi upravljavci prevozov, vpisani v nacionalni elektronski register prevoznikov iz 16. člena Uredbe 1071/2009/ES (v nadaljnjem besedilu: nacionalni elektronski register).
(4) Ne glede na prejšnji odstavek upravljavec prevoza ne izgubi dobrega ugleda, če je v podjetju upravljavec prevoza manj kot eno leto, preden je podjetje izgubilo dober ugled.
(5) Če dober ugled izgubi podjetje, izdajatelj licence začne postopek odvzema licence Skupnosti v skladu z zakonom, ki ureja prevoze v cestnem prometu.
(6) Če dober ugled izgubi samo upravljavec prevoza, ga izdajatelj licence z odločbo razglasi za neprimernega in podjetju, v katerem opravlja naloge upravljavca prevoza, določi rok, v katerem mora določiti drugega upravljavca prevozov. Če podjetje tega v določenem roku ne stori, mu izdajatelj odvzame licenco.
8. člen 
(ponovna pridobitev dobrega ugleda podjetja ali upravljavca prevoza in primernost upravljavca prevozov) 
(1) Podjetje ali upravljavec prevoza ponovno pridobi dober ugled, ko ima za zadnji dve leti v nacionalnem elektronskem registru evidentirano manjše število hujših kršitev, kot je določeno v prvem odstavku prejšnjega člena, ali ko prenehajo veljati pravne posledice obsodbe.
(2) Upravljavec prevoza se šteje za neprimernega dve leti od pravnomočnosti odločbe iz šestega odstavka prejšnjega člena oziroma do prenehanja pravnih posledic obsodbe. Po tem roku še šteje, da je primeren za upravljavca prevoza, kar izdajatelj licence ugotovi z odločbo.
(3) Ne glede na prejšnji odstavek upravljavec prevoza ponovno pridobi dober ugled in se šteje za primernega za opravljanje nalog upravljavca prevoza tudi, če po pravnomočnosti odločbe, s katero je bil razglašen za neprimernega, ponovno opravi preizkus znanja, določenega v 8. členu Uredbe 1071/2009/ES. Za primernega se šteje od datuma, ko je ponovno opravil izpit, vendar ne prej kot šest mesecev od pravnomočnosti odločbe, s katero je bil razglašen za neprimernega.
(4) Prejšnji odstavek se ne uporablja, če je upravljavec prevoza izgubil dober ugled, ker je bil pravnomočno obsojen za kaznivo dejanje iz prvega odstavka 3. člena te uredbe.
PREHODNA IN KONČNA DOLOČBA 
9. člen 
(začetek štetja hujših kršitev) 
Za ukrepanje izdajatelja licence v skladu s to uredbo se štejejo hujše kršitve, ki so vpisane v nacionalni elektronski register prevoznikov po uveljavitvi te uredbe.
10. člen 
(začetek veljavnosti) 
Ta uredba začne veljati petnajsti dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije.
Št. 00710-1/2016
Ljubljana, dne 15. januarja 2016
EVA 2015-2430-0081
Vlada Republike Slovenije 
dr. Miroslav Cerar l.r.
Predsednik 

AAA Zlata odličnost

Nastavitve piškotkov

Vaše trenutno stanje

Prikaži podrobnosti