Uradni list

Številka 3
Uradni list RS, št. 3/2016 z dne 18. 1. 2016
Uradni list

Uradni list RS, št. 3/2016 z dne 18. 1. 2016

Kazalo

136. Uredba o ukrepih za sanacijo in obnovo gozda po naravni nesreči žledu med 30. januarjem in 10. februarjem 2014 iz Programa razvoja podeželja Republike Slovenije za obdobje 2014–2020, stran 317.

  
Na podlagi 10. in 12. člena Zakona o kmetijstvu (Uradni list RS, št. 45/08, 57/12, 90/12 – ZdZPVHVVR, 26/14 in 32/15) izdaja Vlada Republike Slovenije
U R E D B O 
o ukrepih za sanacijo in obnovo gozda po naravni nesreči žledu med 30. januarjem in 10. februarjem 2014 iz Programa razvoja podeželja Republike Slovenije za obdobje 2014–2020
I. SPLOŠNE DOLOČBE 
1. člen 
(vsebina) 
(1) Ta uredba ureja izvajanje operacij Odprava škode in obnova gozdov po naravni nesreči ter Ureditev gozdnih vlak, potrebnih za izvedbo sanacije gozdov iz Programa razvoja podeželja Republike Slovenije za obdobje 2014–2020, ki ga je potrdila Evropska komisija z izvedbenim sklepom Komisije št. CCI 2014 SI 06 RD NP 001 z dne 13. 2. 2015 (v nadaljnjem besedilu: PRP 2014–2020) in je dostopen na spletnih straneh Ministrstva za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano in na spletni strani Programa razvoja podeželja (www.program-podezelja.si), (v nadaljnjem besedilu: spletna stran Programa razvoja podeželja).
(2) Ta uredba po posameznih vrstah operacij določa namen podpore, upravičence, upravičene stroške, pogoje za dodelitev sredstev, postopek za dodelitev sredstev, obveznosti, finančne določbe in splošne določbe za operacije za izvajanje:
– Uredbe (EU) št. 1303/2013 Evropskega parlamenta in Sveta z dne 17. decembra 2013 o skupnih določbah o Evropskem skladu za regionalni razvoj, Evropskem socialnem skladu, Kohezijskem skladu, Evropskem kmetijskem skladu za razvoj podeželja in Evropskem skladu za pomorstvo in ribištvo, o splošnih določbah o Evropskem skladu za regionalni razvoj, Evropskem socialnem skladu, Kohezijskem skladu in Evropskem skladu za pomorstvo in ribištvo ter o razveljavitvi Uredbe Sveta (ES) št. 1083/2006 (UL L št. 347 z dne 20. 12. 2013, str. 320), zadnjič spremenjene z Uredbo (EU) 2015/1839 Evropskega parlamenta in Sveta z dne 14. oktobra 2015 o spremembi Uredbe (EU) št. 1303/2013 glede specifičnih ukrepov za Grčijo (UL L št. 270 z dne 15. 10. 2015, str. 1), (v nadaljnjem besedilu: Uredba 1303/2013/EU);
– Uredbe (EU) št. 1305/2013 Evropskega parlamenta in Sveta z dne 17. decembra 2013 o podpori za razvoj podeželja iz Evropskega kmetijskega sklada za razvoj podeželja (EKSRP) in razveljavitvi Uredbe Sveta (ES) št. 1698/2005 (UL L št. 347 z dne 20. 12. 2013, str. 487), zadnjič spremenjene z Delegirano uredbo Komisije (EU) 2015/791 z dne 27. aprila 2015 o spremembi Priloge I k Uredbi (EU) št. 1305/2013 Evropskega parlamenta in Sveta o podpori za razvoj podeželja iz Evropskega kmetijskega sklada za razvoj podeželja (UL L št. 127 z dne 22. 5. 2015, str. 1), (v nadaljnjem besedilu: Uredba 1305/2013/EU);
– Uredbe (EU) št. 1306/2013 Evropskega parlamenta in Sveta z dne 17. decembra 2013 o financiranju, upravljanju in spremljanju skupne kmetijske politike in razveljavitvi uredb Sveta (EGS) št. 352/78, (ES) št. 165/94, (ES) št. 2799/98, (EC) No 814/2000, (ES) št. 1290/2005 in (ES) št. 485/2008 (UL L št. 347 z dne 20. 12. 2013, str. 549), zadnjič spremenjene z Izvedbeno uredbo Komisije (EU) 2015/1748 z dne 30. septembra 2015 o odstopanju glede leta zahtevkov 2015 od tretjega pododstavka člena 75(1) Uredbe (EU) št. 1306/2013 Evropskega parlamenta in Sveta v zvezi s stopnjo predplačil za neposredna plačila in ukrepi za razvoj podeželja, povezanimi s površinami in živalmi, ter od prvega pododstavka člena 75(2) navedene uredbe v zvezi z neposrednimi plačil (UL L št. 256 z dne 1. 10. 2016, str. 9), (v nadaljnjem besedilu: Uredba 1306/2013/EU);
– Delegirane uredbe Komisije (EU) št. 640/2014 z dne 11. marca 2014 o dopolnitvi Uredbe (EU) št. 1306/2013 Evropskega parlamenta in Sveta glede integriranega administrativnega in kontrolnega sistema, pogojev za vrnitev ali ukinitev plačil in za upravne kazni, ki se uporabljajo za neposredna plačila, podporo za razvoj podeželja in navzkrižno skladnost (UL L št. 181 z dne 20. 6. 2014, str. 48; v nadaljnjem besedilu: Uredba 640/2014/EU);
– Delegirane uredbe Komisije (EU) št. 907/2014 z dne 11. marca 2014 o dopolnitvi Uredbe (EU) št. 1306/2013 Evropskega parlamenta in Sveta v zvezi s plačilnimi agencijami in ostalimi organi, finančnim upravljanjem, potrditvijo obračunov, varščinami in uporabo eura (UL L št. 255 z dne 28. 8. 2014, str. 18), zadnjič popravljene s Popravkom Delegirane uredbe Komisije (EU) št. 907/2014 z dne 11. marca 2014 o dopolnitvi Uredbe (EU) št. 1306/2013 Evropskega parlamenta in Sveta v zvezi s plačilnimi agencijami in ostalimi organi, finančnim upravljanjem, potrditvijo obračunov, varščinami in uporabo eura (UL L št. 271 z dne 12. 9. 2014, str. 102);
– Uredbe Komisije (EU) št. 702/2014 z dne 25. junija 2014 o razglasitvi nekaterih vrst pomoči v kmetijskem in gozdarskem sektorju ter na podeželju za združljive z notranjim trgom z uporabo členov 107 in 108 Pogodbe o delovanju Evropske unije (UL L št. 193 z dne 1. 7. 2014, str. 1; v nadaljnjem besedilu: Uredba 702/2014/EU);
– Izvedbene Uredbe Komisije (EU) št. 808/2014 z dne 17. julija 2014 o določitvi pravili za uporabo Uredbe (EU) št. 1305/2013 Evropskega parlamenta in Sveta o podpori za razvoj podeželja iz Evropskega kmetijskega sklada za razvoj podeželja (EKSRP) (UL L št. 227 z dne 31. 7. 2014, str. 18; v nadaljnjem besedilu: Uredba 808/2014/EU);
– Izvedbene Uredbe Komisije (EU) št. 809/2014 z dne 17. julija 2014 o pravilih za uporabo Uredbe (EU) št. 1306/2013 Evropskega parlamenta in Sveta v zvezi z integriranim administrativnim in kontrolnim sistemom, ukrepi za razvoj podeželja in navzkrižno skladnostjo (UL L št. 227 z dne 31. 7. 2014, str. 69; v nadaljnjem besedilu: Uredba 809/2014/EU) in
– Izvedbene Uredbe Komisije (EU) št. 908/2014 z dne 6. avgusta 2014 o pravilih za uporabo Uredbe (EU) št. 1306/2013 Evropskega parlamenta in Sveta v zvezi s plačilnimi agencijami in drugimi organi, finančnim upravljanjem, potrjevanjem obračunov, pravili o kontrolah, varščinami in preglednostjo (UL L št. 255 z dne 28. 8. 2014, str. 59), zadnjič spremenjene z Izvedbeno uredbo Komisije (EU) 2015/775 z dne 18. maja 2015 o spremembi Izvedbene uredbe (EU) št. 908/2014 glede potrditve skladnosti (UL L št. 122 z dne 19. 5. 2015, str. 1), (v nadaljnjem besedilu: Uredba 908/2014/EU).
2. člen 
(pomen izrazov) 
Izrazi, uporabljeni v tej uredbi, pomenijo:
1. datum dodelitve pomoči iz 29. točke 2. člena Uredbe 702/2014/EU je datum dokončnosti odločbe o dodelitvi sredstev izdane v skladu s to uredbo;
2. krčitev gozda pomeni krčitev gozda, iz 13. točke 3. člena Zakona o gozdovih (Uradni list RS, št. 30/93, 56/99 – ZON, 67/02, 110/02 – ZGO-1, 115/06 – ORZG40, 110/07, 106/10, 63/13, 101/13 – ZDavNepr, 17/14 in 24/15; v nadaljnjem besedilu: ZG);
3. načrt sanacije gozdov je Načrt sanacije gozdov poškodovanih v žledolomu od 30. januarja do 10. februarja 2014 z dne 10. aprila 2014 (v nadaljnjem besedilu: načrt sanacije gozdov), ki je objavljen na spletni strani Zavoda za gozdove Slovenije (v nadaljnjem besedilu: ZGS);
4. podjetje v težavah je podjetje iz 14. točke 2. člena Uredbe 702/2014/EU;
5. lastnik gozda pomeni lastnika gozda iz prvega odstavka 34. člena Uredbe 702/2014/EU;
6. poligon je grafični izris površine gozda enega lastnika, ki ga pripravi ZGS in se vodi v elektronski obliki, njegova površina v enem kosu pa lahko znaša minimalno 0,1 hektara;
7. obnovljena površina gozda oziroma površina za obnovo gozda pomeni območje gozda, ki je namenjeno osnovanju mladega gozda.
3. člen 
(pristojni organi in odbor za spremljanje) 
(1) Organ upravljanja PRP 2014–2020 (v nadaljnjem besedilu: OU) iz drugega odstavka 65. člena Uredbe 1305/2013/EU je Ministrstvo za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano (v nadaljnjem besedilu: MKGP). Naloge OU opravljata MKGP in Agencija Republike Slovenije za kmetijske trge in razvoj podeželja (nadaljnjem besedilu: ARSKTRP).
(2) Akreditirana plačilna agencija iz drugega odstavka 65. člena Uredbe 1305/2013/EU je ARSKTRP.
(3) Certifikacijski organ iz drugega odstavka 65. člena Uredbe 1305/2013/EU je Urad Republike Slovenije za nadzor proračuna, ki je organ v sestavi Ministrstva za finance.
(4) Pooblaščeni uradni organ iz prvega odstavka 69. člena Uredbe 1303/2013/EU je ZGS.
(5) Odbor za spremljanje iz 47. člena Uredbe 1303/2013/EU je Odbor za spremljanje Programa razvoja podeželja Republike Slovenije.
4. člen 
(vrste operacij) 
S to uredbo se v okviru podukrepa Preprečevanje in odprava škode v gozdovih zaradi gozdnih požarov ter naravnih nesreč in katastrofičnih dogodkov iz 24. člena Uredbe 1305/2013/EU in v skladu s 34. členom Uredbe 702/2014/EU ureja izvajanje:
1. operacije Odprava škode in obnova gozdov po naravni nesreči ter
2. operacije Ureditev gozdnih vlak, potrebnih za izvedbo sanacije gozdov.
II. OPERACIJE 
1. Operacija odprava škode in obnova gozdov po naravni nesreči 
1.1 Splošno
5. člen 
(namen podpore) 
(1) Podpora v okviru operacije Odprava škode in obnova gozdov po naravni nesreči (v nadaljnjem besedilu: operacija 1) je namenjena naslednjim aktivnostim:
1. Nakup sadik gozdnega drevja in potrebnega materiala za zaščito mladja pred divjadjo in
2. Dela za odpravo škode in obnovo gozda, ki so:
a) nega obnovljenih površin;
b) nega poškodovanega mladovja in tanjših drogovnjakov;
c) obnova s sadnjo;
č) zaščita mladja na obnovljenih površinah;
d) priprava površin za obnovo gozda;
e) odstranitev podrtega drevja iz varovalnih gozdov in
f) vzpostavljanje gozdne higiene.
(2) Aktivnosti iz prejšnjega odstavka so namenjene kritju stroškov nastalih iz razlogov navedenih v točki (d) petega odstavka 34. člena Uredbe 702/2014/EU.
1.2 Aktivnost Nakup sadik gozdnega drevja in potrebnega materiala za zaščito mladja pred divjadjo
6. člen 
(izvajalec in upravičenec) 
(1) Izvajalec aktivnosti Nakup sadik gozdnega drevja in potrebnega materiala za zaščito mladja pred divjadjo (v nadaljnjem besedilu: aktivnost 1) je na podlagi 56. člena ZG, ZGS (v nadaljnjem besedilu: izvajalec).
(2) Prejemnik sadik gozdnega drevja in potrebnega materiala za zaščito mladja pred divjadjo je lastnik gozda, ki je upravičenec v skladu s prvim odstavkom 34. člena Uredbe 702/2014/EU (v nadaljnjem besedilu: upravičenec za aktivnost 1).
7. člen 
(upravičeni stroški) 
(1) Upravičeni stroški v okviru aktivnosti 1 so stroški nakupa iz 1. točke, prvega odstavka 5. člena te uredbe za obnovo gozdov poškodovanih zaradi žledoloma.
(2) Upravičeni stroški iz tega člena so stroški, ki so nastali po izbiri dobavitelja iz 1. točke 8. člena te uredbe, zaradi naravne nesreče v skladu s točko (a) osmega odstavka 34. člena Uredbe 702/2014/EU.
(3) Do podpore v okviru aktivnosti 1 v skladu s Uredbo 702/2014/EU, 1303/2013/EU in 1305/2013/EU niso upravičeni naslednji stroški:
– obresti na dolgove,
– strošek priprave vloge,
– nakup rabljenega materiala.
8. člen 
(pogoji za dodelitev sredstev) 
Pogoji za dodelitev sredstev za aktivnost 1, ki morajo biti izpolnjeni ob oddaji vloge iz 9. člena te uredbe, so:
1. izvajalec mora izbrati dobavitelja sadik gozdnega drevja in materiala za zaščito mladja v skladu s predpisi, ki urejajo javno naročanje;
2. izvajalec izvede nakup sadik gozdnega drevja in materiala za zaščito mladja samo za sadnjo sadik gozdnega drevja ter zaščito mladja na obnovljenih površinah, ki so določena z načrtom sanacije gozdov;
3. upravičencem za aktivnost 1 je bila za dela za odpravo škode in obnovo gozda iz 2. točke prvega odstavka 5. člena te uredbe izdana odločba ZGS v skladu s 17. Ali 29. členom ZG;
4. upravičenec za aktivnost 1 je prevzel sadike gozdnega drevja ter material za zaščito mladja od izvajalca in podpisal Potrdilo o prejemu materiala – sadik iz priloge 1, ki je sestavni del te uredbe;
5. po izvedenih delih je bil s strani izvajalca narejen prevzem izvedenih del in izdelan Zapisnik o prevzemu izvedenih del iz priloge 2, ki je sestavni del te uredbe;
6. upravičenec za aktivnost 1 je ob prevzemu sadik gozdnega drevja ali materiala za zaščito mladja od izvajalca podpisal Izjavo lastnika gozda iz priloge 8 ali priloge 9, ki sta sestavni del te uredbe.
9. člen 
(postopek za dodelitev sredstev) 
(1) Izvajalec vloži vlogo za dodelitev sredstev za aktivnost 1 na podlagi te uredbe na ARSKTRP. Vlogo sestavljajo prijavni obrazec iz priloge 3, ki je sestavni del te uredbe, in naslednje priloge:
a) kopija celotne dokumentacije postopka izbire dobavitelja sadik gozdnega drevja ter materiala za zaščito mladja po predpisu, ki ureja javno naročanje, s potrdilom, da je kopija enaka originalu, pri prvi vlogi za izvedeno posamezno javno naročilo;
b) originalni izvodi računov za nabavljene sadike gozdnega drevja in potrebnega materiala za zaščito mladja pred divjadjo;
c) dokazila o plačilu računov za nabavljene sadike gozdnega drevja in potrebnega materiala za zaščito mladja pred divjadjo;
č) odločbe ZGS za izvedbo del iz 3. točke prejšnjega člena (oblika PDF);
d) potrdila o prejemu materiala – sadik iz 4. točke prejšnjega člena (oblika PDF);
e) zapisniki o prevzemu izvedenih del iz 5. točke prejšnjega člena (oblika PDF);
f) izjave lastnikov gozdov iz priloge 8 ali priloge 9 te uredbe;
g) preglednica o oddanem materialu in sadikah iz priloge 4, ki je sestavni del te uredbe.
(2) Izvajalec priloži priloge iz točk č), d), e) in g) prejšnjega odstavka v elektronski obliki na priloženem elektronskem nosilcu.
(3) Izvajalec vloži eno vlogo iz prvega odstavka tega člena v koledarskem letu izbire dobavitelja iz prve točke prejšnjega člena.
(4) Vlogo je treba poslati priporočeno po pošti na naslov: Agencija Republike Slovenije za kmetijske trge in razvoj podeželja, Dunajska 160, 1000 Ljubljana, ali oddati v vložišču ARSKTRP.
(5) ARSKTRP pri popolni vlogi preveri izpolnjevanje pogojev iz prejšnjega člena, 27. in 28. člena te uredbe.
(6) Sredstva se izvajalcu odobrijo z odločbo ARSKTRP o pravici do sredstev.
(7) Na podlagi odločbe iz prejšnjega odstavka, s katero se odobrijo sredstva, se sredstva izplačajo na transakcijski račun izvajalca.
(8) Upravičencem za aktivnost 1, ki so izpolnili pogoje za dodelitev sredstev iz prejšnjega člena ARSKTRP izda odločbo o obveznostih iz 29. člena te uredbe.
10. člen 
(finančne določbe) 
Stopnja javne podpore za aktivnost 1 je 100 odstotkov upravičenih stroškov.
1.3 Aktivnost Dela za odpravo škode in obnovo gozda
11. člen 
(upravičenci) 
Upravičenci za aktivnost Dela za odpravo škode in obnovo gozda (v nadaljnjem besedilu: aktivnost 2) so lastniki gozdov (v nadaljnjem besedilu: upravičenec za aktivnost 2).
12. člen 
(opis upravičenih dejavnosti) 
Do podpore za aktivnost 2 so upravičena dela iz 2. točke prvega odstavka 5. člena te uredbe, izvedena na način, določen v prilogi 5, ki je sestavni del te uredbe.
13. člen 
(upravičeni stroški) 
(1) Upravičeni stroški v okviru aktivnosti 2 so določeni v prilogi 6, ki je sestavni del te uredbe, ter se priznajo na enoto dela v vrednosti, določeni v prilogi 6 te uredbe.
(2) Upravičeni stroški iz prejšnjega odstavka so stroški odprave škode in obnove gozda zaradi žledoloma, ki so v skladu s točko (a) osmega odstavka 34. člena Uredbe 702/2014/EU, nastali po 30. januarju 2014.
(3) Do podpore v skladu z Uredbo 702/2014/EU, Uredbo 1303/2013/EU in Uredbo 1305/2013/EU ni upravičen strošek priprave vloge.
14. člen 
(pogoji za dodelitev sredstev) 
Pogoji za dodelitev sredstev za aktivnost 2, ki morajo biti izpolnjeni ob oddaji vloge iz 16. člena te uredbe, so:
1. dela za odpravo škode in obnovo gozda iz 2. točke prvega odstavka 5. člena te uredbe so bila izvedena v skladu z načrtom sanacije gozdov na območju, ki je opredeljen v načrtu sanacije gozdov;
2. za posamezno gozdno parcelo, na kateri se izvajajo dela za odpravo škode in obnovo gozda iz 2. točke prvega odstavka 5. člena te uredbe in je v solastnini, so pridobljena overjena soglasja solastnikov, katerih deleži predstavljajo več kot 50 odstotkov vseh deležev;
3. upravičencem za aktivnost 2 je bila za dela za odpravo škode in obnovo gozda iz 2. točke prvega odstavka 5. člena te uredbe izdana odločba ZGS v skladu s 17. Ali 29. členom ZG ali 19. členom Zakona o ukrepih za odpravo posledic žleda med 30. januarjem in 10. februarjem (Uradni list RS, št. 17/14 in 14/15 – ZUUJFO; v nadaljnjem besedilu: interventni zakon);
4. dela za odpravo škode in obnovo gozda iz 2. točke prvega odstavka 5. člena te uredbe so izvedena v skladu s prilogo 5 te uredbe;
5. po izvedenih delih iz odločbe iz 3. točke tega člena je bil s strani ZGS narejen prevzem in obračun izvedenih del, izvedena meritev prevzete površine in izdelan Zapisnik o prevzemu izvedenih del iz priloge 2 te uredbe.
15. člen 
(merila za ocenjevanje vlog) 
(1) Merila za ocenjevanje vlog za aktivnost 2 so:
– vrsta del, s katerimi se upravičenec za aktivnost 2 prijavlja na javni razpis,
– stopnja poudarjenosti funkcij gozda,
– potencialna nevarnost.
(2) Merila iz prejšnjega odstavka in točkovnik za ocenjevanje vlog se podrobneje opredelijo v javnem razpisu.
16. člen 
(postopek za dodelitev sredstev) 
(1) Sredstva v okviru aktivnosti 2 se upravičencem za aktivnost 2 dodelijo z javnim razpisom iz 25. člena te uredbe.
(2) Vlagatelj vloge za aktivnost 2 se pred elektronsko vložitvijo vloge prijavi pri ARSKTRP.
(3) Za elektronsko izpolnjevanje vloge iz prejšnjega odstavka ARSKTRP vzpostavi spletno vstopno mesto na naslovu: http://e-kmetija.gov.si, prek katerega se vlagatelj vloge za aktivnost 2 ali njegov pooblaščenec za elektronsko vložitev vloge s kvalificiranim digitalnim potrdilom prijavi v informacijski sistem ARSKTRP. Vlagatelj vloge za aktivnost 2 ali njegov pooblaščenec izvede elektronski vnos in vloži prijavni obrazec v informacijski sistem ARSKTRP.
(4) Vlogo sestavljajo prijavni obrazec, določen z javnim razpisom, in naslednje priloge:
a) odločba ZGS za izvedbo del iz 3. točke 14. člena te uredbe, razen odločb, izdanih na podlagi 19. člena interventnega zakona, ki jih ARSKTRP pridobi po uradni dolžnosti (oblika PDF);
b) zapisnik o prevzemu izvedenih del iz 5. točke 14. člena te uredbe (oblika PDF);
c) overjena soglasja solastnikov na obrazcu iz priloge 7, ki je sestavni del te uredbe;
č) pisno pooblastilo za zastopanje, če upravičenca za aktivnost 2 zastopa pooblaščenec (oblika PDF);
d) izjava lastnika gozda iz priloge 8 ali priloge 9 te uredbe (oblika PDF).
(5) Prilogo iz točke c) prejšnjega odstavka mora vlagatelj vloge za aktivnost 2 priložiti vlogi, če je posamezna gozdna parcela v solastnini.
(6) Vlagatelj vloge za aktivnost 2 vlogi priloži priloge iz točk a), b), č) in d) četrtega odstavka tega člena v elektronski PDF obliki.
(7) Obvezne priloge, ki jih mora vlagatelj vloge za aktivnost 2 priložiti k vlogi na javni razpis in brez katerih se v skladu s 52. členom Zakona o kmetijstvu (Uradni list RS, št. 45/08, 57/12, 90/12 – ZdZPVHVVR, 26/14 in 32/15; v nadaljnjem besedilu: Zakon o kmetijstvu) vloga na javni razpis zavrže brez pozivanja na dopolnitev, so priloge iz točk b) do d) četrtega odstavka tega člena.
(8) Podatke o poligonu za upravičeno površino, ki je sestavni del Zapisnika o prevzemu izvedenih del iz priloge 2 te uredbe, pridobi ARSKTRP od ZGS po uradni dolžnosti.
(9) Iz elektronskega sistema vlagatelj vloge za aktivnost 2 natisne prijavni obrazec z izpisom identifikacijske kode in jo skupaj s prilogo iz točke c) četrtega odstavka tega člena pošlje priporočeno po pošti na naslov Agencija Republike Slovenije za kmetijske trge in razvoj podeželja, Dunajska cesta 160, 1000 Ljubljana, ali odda v vložišču ARSKTRP. Na ovojnici vloge morajo biti razvidni datum in čas (ura, minuta) oddaje vloge, ki ju označi izvajalec poštnih storitev oziroma vložišče ARSKTRP.
(10) Prijavni obrazec, ki je izpolnjen in oddan v elektronski sistem, se ne šteje za vlogo na javni razpis. Za vlogo na javni razpis šteje natisnjena vloga z izpisom identifikacijske kode skupaj z vsemi sestavnimi deli vloge na javni razpis, ki jih določa prejšnji odstavek tega člena.
(11) Popolna vloga iz tega člena se oceni na podlagi meril iz prejšnjega člena. Če vloga izpolnjuje pogoje za dodelitev sredstev iz 14., 27. in 28. člena te uredbe ter doseže vstopno mejo točk, določeno v javnem razpisu, izda ARSKTRP upravičencu za aktivnost 2 odločbo o pravici do sredstev.
(12) Na podlagi odločbe iz prejšnjega odstavka, s katero se odobrijo sredstva, se sredstva izplačajo na transakcijski račun upravičenca za aktivnost 2.
17. člen 
(finančne določbe) 
(1) Stopnje javne podpore za aktivnost 2 so določene v Preglednici stopenj podpore za dela odprave škode in obnove gozda iz priloge 6 te uredbe. Stopnje javne podpore so odvisne od stopenj poudarjenosti ekoloških in socialnih funkcij gozda, ki so opredeljene v gozdnogospodarskih načrtih gozdnogospodarskih enot. Stopnja funkcije na objektu se upošteva po večinskem kriteriju na prevzeti površini.
(2) Priznane vrednosti na enoto za posamezna dela za odpravo škode in obnovo gozda v okviru aktivnosti 2 so določene v prilogi 6 te uredbe.
2. OPERACIJA UREDITEV GOZDNIH VLAK, POTREBNIH ZA IZVEDBO SANACIJE GOZDOV 
18. člen 
(namen podpore) 
(1) Podpora v okviru operacije Ureditev gozdnih vlak, potrebnih za izvedbo sanacije gozdov (v nadaljnjem besedilu: operacija 2), je namenjena naložbam v gradnjo, rekonstrukcijo in pripravo gozdnih vlak, ki so potrebne za izvedbo sanacije gozdov, poškodovanih zaradi žledoloma.
(2) Naložbe iz prejšnjega odstavka se izvedejo v skladu z načrtom sanacije gozdov.
19. člen 
(upravičenec) 
Upravičenec za operacijo 2 je:
– lastnik gozda, v katerem se izvede ureditev gozdnih vlak, potrebnih za izvedbo sanacije gozdov zaradi žledoloma;
– lastnik gozda, ki ima za ureditev gozdne vlake pridobljeno soglasje lastnikov zemljišč, na katerih se izvede ureditev gozdne vlake, potrebne za izvedbo sanacije gozdov zaradi žledoloma;
– agrarna skupnost v skladu z Zakonom o agrarnih skupnostih (Uradni list RS, št. 74/15; v nadaljnjem besedilu: ZAgrS), če se izvede ureditev gozdnih vlak, potrebnih za sanacijo gozdov zaradi žledoloma, na zemljiščih, ki so v solastnini oziroma skupni lastnini članov agrarne skupnosti.
20. člen 
(upravičeni stroški) 
(1) Upravičeni stroški v okviru operacije 2 so namenjeni kritju stroškov, nastalih iz razlogov navedenih v točki (d) petega odstavka 34. člena Uredbe 702/2014/EU, in so:
1. stroški gradnje, rekonstrukcije ali priprave gozdne vlake in pripadajoče opreme;
2. prispevek v naravi kot lastno delo upravičenca za operacijo 2, ki ga neodvisno oceni ZGS, v skladu z 69. členom Uredbe 1303/2013/EU;
3. splošni stroški v zvezi z izdatki iz 1. in 2. točke tega odstavka, ki so neposredno povezani s pripravo in izvedbo naložbe, kot so zlasti plačila za storitve arhitektov, inženirjev in svetovalcev, stroški pridobitve gradbene, projektne ali tehnične dokumentacije ter plačila v zvezi s pridobitvijo presoje vplivov na okolje.
(2) Kadar gre za prispevek v naravi v obliki lastnega dela upravičenca, morajo biti izpolnjeni pogoji iz 69. člena Uredbe 1303/2013/EU. Obseg prispevka v naravi v obliki lastnega dela ne sme presegati 20 odstotkov priznane vrednosti naložbe.
(3) Priznajo se samo tisti upravičeni stroški iz prvega odstavka tega člena, ki so določeni v katalogu stroškov in najvišjih priznanih vrednosti iz pravilnika, ki ureja katalog stroškov in najvišjih priznanih vrednosti.
(4) Upravičeni stroški iz tega člena so stroški, ki so v skladu s točko (a) osmega odstavka 34. člena Uredbe 702/2014/EU, nastali po 30. januarju 2014.
(5) Do podpore v skladu z Uredbo 702/2014/EU, Uredbo 1303/2013/EU in Uredbo 1305/2013/EU niso upravičeni naslednji stroški:
a) obresti na dolgove;
b) davek na dodano vrednost (v nadaljnjem besedilu: DDV), razen če ni izterljiv na podlagi predpisov, ki urejajo DDV;
c) strošek priprave vloge na javni razpis;
č) stroški arheoloških izkopavanj in arheološkega nadzora;
d) nakup zemljišč;
e) nakup rabljene opreme.
21. člen 
(pogoji za dodelitev sredstev) 
Pogoji za dodelitev sredstev za operacijo 2, ki morajo biti izpolnjeni ob oddaji vloge iz 23. člena te uredbe, so:
1. gozdne vlake so opredeljene z načrtom sanacije gozdov;
2. gozdne vlake so opredeljene v tehnološkem delu gozdnogojitvenega načrta, ki je ažuriran na podlagi načrta sanacije gozdov;
3. upravičencem za operacijo 2 je bila izdana odločba ZGS v skladu s 17. ali 29. členom ZG ali 19. členom interventnega zakona;
4. v skladu s sedmim odstavkom 37. člena ZG so pridobljena overjena soglasja lastnikov gozdov;
5. za posamezno gozdno parcelo, čez katero poteka trasa gozdne vlake in je v solastnini, so pridobljena overjena soglasja solastnikov, katerih deleži predstavljajo več kot 50 odstotkov vseh deležev;
6. za gozdno vlako je pridobljeno soglasje ZGS v skladu z 18. členom interventnega zakona;
7. za ureditev gozdne vlake je izdelan elaborat vlak v skladu s Pravilnikom o gozdnih prometnicah (Uradni list RS, št. 4/09);
8. gozdna vlaka je zaključena in prevzeta s strani ZGS;
9. na območjih Natura 2000 je izdano naravovarstveno soglasje v skladu s 105. členom Zakona o ohranjanju narave (Uradni list RS, št. 96/04 – uradno prečiščeno besedilo, 61/06 – ZDru-1, 8/10 – ZSKZ-B in 46/14) oziroma pozitivno mnenje v okviru postopka iz 44. člena Pravilnika o presoji sprejemljivosti vplivov izvedbe planov in posegov v naravo na varovana območja (Uradni list RS, št. 130/04, 53/06, 38/10 in 3/11) v okviru posegov v naravo;
10. če je upravičenec za operacijo 2 občina ali združenje občin, mora biti ureditev gozdne vlake del občinskega načrta razvojnih programov;
11. ne glede na 4. in 5. točko tega odstavka, je potrebno soglasje agrarne skupnosti, registrirane v skladu z ZAgrS, če gre za parcelo, ki je v solastnini oziroma skupni lastnini članov agrarne skupnosti;
12. če poteka ureditev gozdne vlake, potrebne za izvedbo sanacije gozdov, na območju, varovanem po predpisih s področja varstva kulturne dediščine, mora upravičenec podati izjavo, da je v skladu z 18. členom interventnega zakona najkasneje v desetih dneh od datuma pričetka del obvestil krajevno pristojno enoto Zavoda za varstvo kulturne dediščine Slovenije o datumu pričetka izvedbe ureditve gozdne vlake.
22. člen 
(merila za ocenjevanje vlog) 
(1) Merila za ocenjevanje vlog za operacijo 2 so:
– dolžina ureditev gozdnih vlak, s katerimi se upravičenec za operacijo 2 prijavlja,
– stopnja poudarjenosti funkcij gozda,
– potencialna nevarnost.
(2) Merila iz prejšnjega odstavka in točkovnik za ocenjevanje vlog se podrobneje opredelijo v javnem razpisu.
23. člen 
(postopek za dodelitev sredstev) 
(1) Sredstva v okviru operacije 2 se upravičencem za operacijo 2 dodelijo z javnim razpisom iz 25. člena te uredbe.
(2) Vlagatelj vloge za operacijo 2 se pred elektronsko vložitvijo vloge prijavi pri ARSKTRP.
(3) Za elektronsko izpolnjevanje vloge iz prejšnjega odstavka ARSKTRP vzpostavi spletno vstopno mesto na naslovu: http://e-kmetija.gov.si, prek katerega se vlagatelj vloge za operacijo 2 ali njegov pooblaščenec za elektronsko vložitev vloge s kvalificiranim digitalnim potrdilom prijavi v informacijski sistem ARSKTRP. Vlagatelj vloge za operacijo 2 ali njegov pooblaščenec izvede elektronski vnos in vloži prijavni obrazec v informacijski sistem ARSKTRP.
(4) Vlogo sestavljajo prijavni obrazec, določen z javnim razpisom, in naslednje priloge:
a) fotokopija tehnološkega dela gozdnogojitvenega načrta iz 2. točke 21. člena te uredbe (oblika PDF);
b) overjena soglasja lastnikov gozda iz 4. točke 21. člena te uredbe;
c) overjena soglasja solastnikov na gozdni parceli iz 5. točke 21. člena te uredbe;
č) pisno pooblastilo za zastopanje, če upravičenca za operacijo 2 zastopa pooblaščenec (oblika PDF);
d) elaborat vlak iz 7. točke 21. člena te uredbe (oblika PDF);
e) dokazilo o prevzemu ZGS za gradbena dela na gozdni vlaki (oblika PDF);
f) originalni izvodi računov, ki morajo biti sestavljeni iz enakih postavk kot prevzem gradbenih del na gozdni vlaki;
g) dokazila o plačilu računov;
h) potrdilo ZGS o opravljenem prispevku v naravi, če ga upravičenec za operacijo 2 uveljavlja (oblika PDF);
i) kopija celotne dokumentacije postopka izbire dobavitelja po predpisu, ki ureja javno naročanje, s potrdilom, da je kopija enaka originalu, kadar gre za upravičenca za operacijo 2, ki se v skladu s predpisi, ki urejajo javno naročanje, šteje za naročnika;
j) izjavo lastnika gozda iz priloge 8 ali priloge 9 te uredbe (oblika PDF);
k) soglasje agrarne skupnosti iz 11. točke 21. člena te uredbe (oblika PDF);
l) izjava upravičenca iz 12. točke 21. člena te uredbe, če gozdna vlaka leži na območju, varovanem po predpisih s področja varstva kulturne dediščine (oblika PDF);
m) odločba ZGS iz 3. točke 21. člena te uredbe (oblika PDF);
n) soglasje ZGS iz 6. točke 21. člena te uredbe (oblika PDF);
o) Naravovarstveno soglasje oziroma pozitivno mnenje v okviru posegov v naravo, če gozdna vlaka leži na območju Natura 2000 iz 9. točke 21. člena te uredbe (oblika PDF).
(5) Prilogo iz točke c) prejšnjega odstavka mora vlagatelj vloge za operacijo 2 priložiti vlogi, če je posamezna gozdna parcela v solastnini.
(6) Prilogo iz točke k) četrtega odstavka tega člena mora vlagatelj vloge za operacijo 2 priložiti vlogi, če je posamezna gozdna parcela v solastnini oziroma skupni lastnini članov agrarne skupnosti.
(7) Vlagatelj vloge za operacijo 2 priloži priloge iz točk a), č), d), e), h), j), k), l), m), n) in o) četrtega odstavka tega člena v elektronski PDF obliki.
(8) Obvezne priloge, ki jih mora vlagatelj vloge za operacijo 2 priložiti k vlogi na javni razpis in brez katerih se v skladu z 52. členom Zakona o kmetijstvu vloga na javni razpis zavrže brez pozivanja na dopolnitev, so priloge iz alinej a) do k) četrtega odstavka tega člena.
(9) Pred vložitvijo vloge mora biti projekt zaključen in vsi računi plačani.
(10) Računi in druga dokazila se morajo glasiti na upravičenca za operacijo 2.
(11) Iz elektronskega sistema vlagatelj vloge za operacijo 2 natisne prijavni obrazec z izpisom identifikacijske kode in jih skupaj s prilogami iz točk b), c), f), g), in i) četrtega odstavka tega člena pošlje priporočeno po pošti na naslov Agencija Republike Slovenije za kmetijske trge in razvoj podeželja, Dunajska cesta 160, 1000 Ljubljana, ali odda v vložišču ARSKTRP. Na ovojnici vloge morajo biti razvidni datum in čas (ura, minuta) oddaje vloge, ki ju označi izvajalec poštnih storitev oziroma vložišče ARSKTRP.
(12) Prijavni obrazec, ki je izpolnjen in oddan v elektronski sistem, se ne šteje za vlogo na javni razpis. Za vlogo na javni razpis šteje natisnjena vloga z izpisom identifikacijske kode skupaj z vsemi sestavnimi deli vloge na javni razpis, ki jih določa prejšnji odstavek.
(13) Popolna vloga iz tega člena se oceni na podlagi meril iz prejšnjega člena. Če vloga izpolnjuje pogoje za dodelitev sredstev iz 21., 27. in 28. člena te uredbe ter doseže vstopno mejo točk, določeno v javnem razpisu, izda ARSKTRP upravičencu za operacijo 2 odločbo o pravici do sredstev.
(14) Na podlagi odločbe iz prejšnjega odstavka, s katero se odobrijo sredstva, se sredstva izplačajo na transakcijski račun upravičenca za operacijo 2.
24. člen 
(finančne določbe) 
(1) Stopnja javne podpore v okviru operacije 2 je 50 odstotkov upravičenih stroškov.
(2) Najmanjši znesek javne podpore v okviru operacije 2 je 500 eurov.
(3) Upravičenec lahko v celotnem programskem obdobju 2014–2020 iz naslova operacije 2 pridobi največ 500.000 eurov javne podpore.
III. SKUPNE DOLOČBE 
25. člen 
(javni razpis) 
(1) Sredstva v okviru aktivnosti 2 oziroma operacije 2 se upravičencem za aktivnost 2 oziroma upravičencem za operacijo 2 dodelijo z odprtim javnim razpisom. Javne razpise objavi MKGP v Uradnem listu Republike Slovenije.
(2) Upravičenci za aktivnost 2 oziroma upravičenci za operacijo 2 lahko vloge vlagajo od datuma, določenega v javnem razpisu, do datuma zaprtja javnega razpisa. Oddaja vlog na javni razpis se začne prvi delovni dan po izteku enaindvajsetih dni od objave javnega razpisa v Uradnem listu Republike Slovenije.
(3) Zaprtje javnega razpisa objavi MKGP na spletni strani MKGP in spletni strani Programa razvoja podeželja.
(4) Postopke za dodelitev in izplačila sredstev izvede ARSKTRP.
(5) V javnih razpisih so podrobneje opredeljeni višina razpisanih sredstev, upravičenci, upravičeni in neupravičeni stroški, pogoji za izplačilo sredstev, merila za ocenjevanje vlog, vstopna meja števila točk ter postopki za vložitev vloge.
(6) Za priloge, ki jih je treba priložiti k vlogi na posamezen javni razpis, se lahko v javnem razpisu določi obdobje veljavnosti, če obdobje veljavnosti ni predpisano z drugimi predpisi.
(7) Število vlog, ki jih lahko upravičenec za aktivnost 2 oziroma upravičenec za operacijo 2 vloži na posamezen javni razpis, se določi v javnem razpisu.
26. člen 
(obravnava vlog na javnem razpisu) 
(1) Odpiranje vlog na javni razpis ni javno. ARSKTRP odpira in obravnava vloge na javni razpis ter zahteva odpravo pomanjkljivosti po vrstnem redu oddaje vlog na javni razpis.
(2) Vloge na javni razpis se ločeno uvrščajo na sezname prejetih in popolnih vlog na javni razpis.
(3) Po odprtju vloge na javni razpis se preveri njena popolnost. Če vlogi niso priložene obvezne priloge iz sedmega odstavka 16. člena in osmega odstavka 23. člena te uredbe v skladu z 52. členom Zakona o kmetijstvu, se vloga zavrže.
(4) Če je vloga nepopolna, ARSKTRP upravičenca za aktivnost 2 ali upravičenca za operacijo 2 pozove k odpravi pomanjkljivosti Za datum in čas prejema dopolnitve vloge se štejeta datum in čas (ura, minuta) oddaje, ki ga označi izvajalec poštnih storitev ali oddaje v vložišču ARSKTRP. Po prejemu dopolnjene vloge na javni razpis na ARSKTRP se dopolnjena vloga na javni razpis ponovno pregleda.
(5) Popolna vloga na javni razpis se po vrstnem redu uvrsti na konec seznama popolnih vlog na javni razpis.
(6) Če je vloga popolna, vendar je vsebinsko nerazumljiva, ARSKTRP upravičenca za aktivnost 2 ali upravičenca za operacijo 2 pozove na razjasnitev. Za datum in čas prejema razjasnitve vloge se štejeta datum in čas (ura, minuta) oddaje pri izvajalcu poštnih storitev ali oddaje v vložišču ARSKTRP. Po prejemu razjasnitve se vloga na javni razpis ponovno pregleda.
(7) Izpolnjevanje pogojev vloge na javni razpis se preverja po vrstnem redu uvrstitve na seznam popolnih vlog na javni razpis.
(8) Če imata na zadnjem mestu seznama ocenjenih vlog na javni razpis dve ali več vlog na javni razpis enako število prejetih točk, se vloge na javni razpis odobrijo na podlagi ponderiranja meril za izbor vlog, ki se določi v javnem razpisu.
(9) Vloga na javni razpis, ki je popolna in izpolnjuje vstopne pogoje, vendar razpoložljiva sredstva ne zadoščajo za dodelitev sredstev v celoti, se zavrne.
27. člen 
(združevanje pomoči) 
(1) Pomoč po tej uredbi se v okviru istih upravičenih stroškov ne sme združevati z drugimi državnimi pomočmi, če bi bili z združitvijo pomoči preseženi najvišji zneski oziroma intenzivnosti pomoči, ki so določeni z Uredbo 1305/2013/EU in Uredbo 702/2014/EU, ne glede na to, ali se podpora za projekt ali dejavnost v celoti financira iz nacionalnih sredstev ali pa se delno financira iz sredstev Evropske unije, drugih javnih sredstev ter sredstev zasebnih zavarovalnih shem.
(2) Pomoč z upravičenimi stroški po tej uredbi, dodeljena na podlagi Uredbe 702/2013/EU, se lahko združuje z vsako drugo državno pomočjo, če se navedeni ukrepi nanašajo na različne upravičene stroške.
(3) Pomoč po tej uredbi se ne sme združevati z nobeno pomočjo de minimis v zvezi z istimi upravičenimi stroški, če bi bila s takim združevanjem presežena intenzivnost pomoči ali znesek pomoči, ki sta določena v Uredbi 702/2014/EU.
28. člen 
(upravičenost operacij in stroškov) 
(1) V skladu s točko (a) prvega odstavka 69. člena Uredbe 1303/2013/EU javna podpora projektu, ki vključuje prispevke v naravi, ne sme preseči skupnih upravičenih izdatkov brez prispevkov v naravi ob koncu projekta. To pomeni, da skupni upravičeni izdatki projekta, za katere je bilo opravljeno plačilo v gotovini, podprto z računi ali dokumenti enakovredne dokazne vrednosti, ne smejo biti nižji od prispevka v naravi.
(2) Pomoč se v skladu z enajstim odstavkom 34. člena Uredbe 702/2014/EU ne dodeli za izpad dohodka zaradi žledoloma.
(3) Upravičenci, ki so fizične osebe, po tej uredbi ne smejo biti v osebnem stečaju.
(4) Upravičenci, ki so podjetje, po tej uredbi ne smejo biti podjetje v težavah v skladu s 14. točko 2. člena Uredbe 702/2014/EU z izjemo iz točke (b) šestega odstavka 1. člena Uredbe 702/2014/EU.
(5) Upravičenci morajo imeti poravnane vse davčne obveznosti do države.
(6) Upravičenci ne smejo imeti neporavnanih nalogov za izterjavo, ki jih je izdala Evropska komisija v skladu s petim odstavkom 1. člena Uredbe 702/2014/EU.
29. člen 
(obveznosti upravičenca in izvajalca) 
(1) V obdobju petih let po izplačilu sredstev iz operacije 1 gozd znotraj poligona upravičenca za aktivnost 1 ali upravičenca za aktivnost 2, ki je predmet podpore, ne sme biti izkrčen v skladu s Katalogom kršitev in sankcij iz priloge 10, ki je sestavni del te uredbe.
(2) Sadike gozdnega drevja, ki jih je prejel upravičenec za aktivnost 1 od izvajalca, morajo biti zasajene še naslednjih pet let po prejemu.
(3) Material za zaščito sadik in naravnega mladja pred divjadjo, ki ga je prejel upravičenec za aktivnost 1 od izvajalca in ki je namenjen več kot pet letni zaščiti, se mora uporabljati skladno z namenom še naslednjih pet let po prejemu. Ščititi mora sadike oziroma mladje pred objedanjem rastlinojedih živali.
(4) Gozdne vlake, ki so predmet podpore v okviru operacije 2, morajo omogočati spravilo lesa s spravilnimi sredstvi še naslednjih pet let po izplačilu sredstev.
(5) Izvajalec oziroma vsi upravičenci iz te uredbe morajo vso dokumentacijo, ki je bila podlaga za pridobitev sredstev po tej uredbi, hraniti še najmanj pet let od dneva izplačila sredstev.
(6) Izvajalec oziroma vsi upravičenci iz te uredbe morajo omogočiti dostop do dokumentacije o projektu ter omogočiti kontrolo projekta na kraju samem ARSKTRP, MKGP, revizijskemu organu in drugim nadzornim organom Evropske unije in Republike Slovenije.
(7) Izvajalec oziroma vsi upravičenci iz te uredbe morajo ob začetku prvih aktivnosti označiti vir sofinanciranja, za izvedene aktivnosti v skladu s 13. členom Uredbe 808/2014/EU. Zahteve glede informiranja in obveščanja javnosti so navedene tudi v Navodilih za informiranje in obveščanje javnosti o aktivnostih, ki prejemajo podporo iz PRP 2014–2020. Navodila so objavljena na spletni strani Programa razvoja podeželja. Izvajalec ter vsi upravičenci po tej uredbi morajo do najmanj pet let po izplačilu sredstev zagotavljati, da je operacija označena.
30. člen 
(javna objava upravičencev) 
Podatki o vseh upravičencih po tej uredbi se v skladu z 111. členom Uredbe 1306/2013/EU objavijo na spletni strani ARSKTRP.
31. člen 
(sankcije za neizpolnjevanje obveznosti) 
(1) Neizpolnitev ali kršitev obveznosti iz 29. člena te uredbe se sankcionira v skladu z Uredbo 640/2014/EU, Uredbo 809/2014/EU, Uredbo 1306/2013/EU in 57. členom Zakona o kmetijstvu. Podrobnejša opredelitev kršitev in sankcij je opredeljena v Katalogu kršitev in sankcij iz priloge 10 te uredbe.
(2) Določbe prejšnjega odstavka se ne uporabljajo v primeru višje sile in izjemnih okoliščin iz 33. člena te uredbe.
32. člen 
(izvedba kontrol) 
(1) Kontrole se izvajajo v skladu z Uredbo 1306/2013/EU, Uredbo 809/2014/EU in Uredbo 908/2014/EU. Za izvajanje kontrol je odgovorna ARSKTRP.
(2) MKGP lahko v skladu s prvim odstavkom 66. člena Uredbe 1305/2013/EU preverja pravilnost izvajanja operacij iz te uredbe.
33. člen 
(višja sila in izjemne okoliščine) 
(1) Za izvajanje operacij po tej uredbi se priznavajo primeri višje sile in izjemnih okoliščin, opredeljeni v drugem odstavku 2. člena Uredbe 1306/2013/EU.
(2) O višji sili ali izjemnih okoliščinah mora upravičenec, izvajalec ali njegova pooblaščena oseba pisno obvestiti ARSKTRP in predložiti ustrezna dokazila v 15 delovnih dneh od dneva, ko je upravičenec, izvajalec oziroma njegova pooblaščena oseba to zmožna storiti.
34. člen 
(hramba dokumentacije) 
ARSKTRP mora hraniti evidence o dodeljeni državni pomoči v skladu s to uredbo še najmanj deset let od datuma dodelitve sredstev.
35. člen 
(finančne določbe) 
(1) Sredstva po tej uredbi se dodelijo v obliki nepovratnih sredstev.
(2) Za celotno programsko obdobje 2014–2020 je izvedbi operacij po tej uredbi namenjenih 20.454.400 eurov javnih sredstev.
(3) Sredstva, namenjena za izvajanje operacij po tej uredbi, se zagotovijo iz proračuna MKGP v višini 25 odstotkov in iz sredstev Evropskega kmetijskega sklada za razvoj podeželja v višini 75 odstotkov.
(4) Sredstva za aktivnost 2 in operacijo 2 se določijo s posameznim javnim razpisom.
IV. PREHODNA IN KONČNA DOLOČBA 
36. člen 
(začetek uporabe) 
Določbe te uredbe, ki se nanašajo na dodelitev pomoči iz Uredbe 702/2014/EU, se začnejo uporabljati po objavi obvestila ministra, pristojnega za kmetijstvo, o pridobitvi potrdila Evropske komisije o prejemu povzetka informacij o državni pomoči z identifikacijsko številko pomoči v Uradnem listu Republike Slovenije.
37. člen 
(začetek veljavnosti) 
Ta uredba začne veljati naslednji dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije.
Št. 00715-1/2016
Ljubljana, dne 15. januarja 2016
EVA 2015-2330-0056
Vlada Republike Slovenije 
dr. Miroslav Cerar l.r.
Predsednik 
 
 

AAA Zlata odličnost

Nastavitve piškotkov

Vaše trenutno stanje

Prikaži podrobnosti